zamówienie na:

Kompleksowe rozwiązanie systemu gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
nr sprawy: JRP.272.15.2018
wartość: powyżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 8 listopada 2018  12:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Pzp 
OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z.o.o. w Mińsku Mazowieckim działając jako Zamawiający ogłasza zamówienie sektorowe na roboty budowlane prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r poz. 1579) na:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania:
"KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE SYSTEMU GOSPODARKI OSADOWEJ NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIŃSKU MAZOWIECKIM"
realizowanego w ramach projektu:
"STWORZENIE INNOWACYJNEGO SYSTEMU GOSPODARKI OSADOWEJ I UZDATNIANIA WODY DLA POTRZEB AGLOMERACJI MIŃSK MAZOWIECKI"
Projekt w dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś Priorytetowa II-Ochrona Środowiska, w tym Adaptacja do Zmian Klimatu; Działanie 2.3 Gospodarka Wodno-Ściekowa w Aglomeracjach

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018/S 169-385617 (4134kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
SIWZ NIEAKTUALNA.pdf (14384kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ - TOM II Wzór Umowy (16401kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ - TOM III OPZ Spis dokumentacji (1569kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ - TOM III OPZ PFU (11215kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - TOM III OPZ-Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych (8696kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ - TOM IV Preambuła (1428kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ - TOM IV Wykaz Cen (891kB) pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ nieaktualny.pdf (946kB) pdf
Załącznik nr 1a do SIWZ (1308kB) pdf
Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ (7514kB) pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ (267kB) pdf
Załącznik nr 4 do SIWZ (270kB) pdf
Załącznik nr 5 do SIWZ (455kB) pdf
Załącznik nr 6 do SIWZ (302kB) pdf
Załącznik nr 7 do SIWZ (311kB) pdf
Załącznik nr 8 do SIWZ (365kB) pdf
Załącznik nr 9 do SIWZ (331kB) pdf
Załącznik nr 10 do SIWZ (318kB) pdf
Załącznik nr 11 do SIWZ (362kB) pdf
Załącznik nr 1 Wykaz przepisów i norm (3236kB) pdf
Załącznik nr 2 Wypis i wyrys z MPZP (769kB) pdf
Załącznik nr 3 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (3422kB) pdf
Załącznik nr 4 Opinia sanitarna (2724kB) pdf
Załącznik nr 5 Postanowienie RDOŚ (3358kB) pdf
Załącznik nr 6 Pozwolenie wodno-prawne (2069kB) pdf
Załącznik nr 7 Oswiadczenie o dposiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (406kB) pdf
Załącznik nr 8 kopia mapy zasadniczej (1390kB) pdf
Załącznik nr 9 Schemat technologiczny modernizacji i rozbudowy oczyszczalni (5451kB) pdf
Załącznik nr 10 Plan zagospodarowania terenu (1715kB) pdf
Załącznik nr 11 Dokumentacja geotechniczna_część1 (13151kB) pdf
Załącznik nr 11 Dokumentacja geotechniczna_część2 (8723kB) pdf
Załącznik nr 14 Uproszczony wypis z rejestru gruntów (685kB) pdf
Załącznik nr 12.1 budynek krat (ob 4) kanały dopływowe wraz z komorami nr1 nr2 nr5 K08 K010, Piaskownik (10826kB) pdf
Załącznik nr 12.2 Budynek pompowni głównej (ob 7) (1579kB) pdf
Załącznik nr 12.3 Piaskownik z łuszczownikiem (Ob.8) wraz zobioektami sąsiednimi nr 40 i 41 (10745kB) pdf
Załącznik nr 12.4 Osadnik wstępny (Ob nr 11) (4317kB) pdf
Załącznik nr 12.5 Osadniki wtórne, obiekt nr 13A i 13B (3708kB) pdf
Załącznik nr 12.6 Budynek operacyjny WKF I (ob nr 15) WKF II (Ob nr 16) (6994kB) pdf
Załącznik nr 12.6 Budynek operacyjny WKF I (ob nr 15) WKF II (Ob nr 16)-2 (12361kB) pdf
Załącznik nr 12.7 Zbiornk osadu przefermentowanego ( ob. nr 17) (17994kB) pdf
Załącznik nr 12.8 Istniejący budynek odwadniania i higieniczacji sadów (Ob. nr 18/19) (2730kB) pdf
Załącznik nr 12.9 Zbiornik biogazu (Ob. nr 21) (758kB) pdf
Załącznik nr 12.10 Budynek administracyjny, sterownia (Ob nr 23) (1993kB) pdf
Załącznik nr 12.11 Stacja trafo, agregatorownia (ob nr 24) (3226kB) pdf
Zalącznik nr 12.12 Budynek magazynowy (Ob nr 26) (893kB) pdf
Załącznik nr 12.13 Budynek warsztatowy (Ob nr 27) (2008kB) pdf
Załącznik nr 12.14 Budynek socjalny (Ob nr 28) (2814kB) pdf
Załącznik nr 12.15 Magazyn (Ob nr 29,32,33) (2324kB) pdf
Załącznik nr 12.16 Zagęszczacz (ob nr 36) i fermentor (Ob nr 42) (1477kB) pdf
Załącznik nr 12.17 Reaktor Biologiczny (Ob nr 37), komory KN i KD (835kB) pdf
Załącznik nr 12.18 Budynek dmuchaw (Ob nr 38), wiata stacji PIX (Ob nr 36A-zmiana na 42) (1695kB) pdf
Załącznik nr 12.19 Zbiornik terencyjny ścieków ogólnospławnych (Ob nr 39) (3492kB) pdf
Załącznik nr 12.20 Rozdzielnia SN, odsiarczalnik biogazu, magazyn i portiernia (Obiekty nr 25,20,M,P) (1400kB) pdf
Załącznik nr 13.1 Ob. nr 4 Budynek krat z kanażłem dopływowym (5443kB) pdf
Załącznik nr 13.2 Ob. nr 7 Budynek pompowni głównej-1 (12396kB) pdf
Załącznik nr 13.3 Ob nr 8 i nr 40 i nr 41 Piaskownik z tłuszczownikeim wraz z obiektami sąsiednimi (5374kB) pdf
Załącznik nr 13.4 Ob nr 10 Komora KDF i KDP (3066kB) pdf
Załącznik nr 13.5 Ob nr 11 Osadnik wstępny (13986kB) pdf
Załącznik nr 13.6 Ob nr 12 Komora symultaniczna (3360kB) pdf
Załącznik nr 13.7 Ob nr 13A i 13B Osadniki wstępne z komorami K06 i K07 (12558kB) pdf
Załącznik nr 13.8 Ob nr 15 i 16 Budynek operacyjny WKF I i II (9156kB) pdf
Załącznik nr 13.9 Ob nr 17 Zasobnik osadu przefermentowanego (7713kB) pdf
Załącznik nr 13.10 Ob nr 20 Odsiarczalnik biogazu (1889kB) pdf
Załącznik nr 13.11 Ob nr 21 Zbiornik biogazu (20449kB) pdf
Załącznik nr 13.12 Ob nr 21A Agregat kogeneracyjny (2058kB) pdf
Załącznik nr 13.13 Ob nr 23 Budynek administracyjny, sterownia (10321kB) pdf
Załącznik nr 13.14 Ob nr 24, Stacja trafo, agregatornia (1843kB) pdf
Załącznik nr 13.15 Ob nr 25 stacja trafo SN (2714kB) pdf
Załącznik nr 13.16 Ob nr 25a Budynek dmuchaw piaskownika (1942kB) pdf
Załącznik nr 13.17 Ob nr 26 Budynek magazynowy (2213kB) pdf
Załącznik nr 13.18 Ob nr 27 Budynek warsztatowy (3125kB) pdf
Załącznik nr 13.19 Ob nr 28 Budynek socjalny (3655kB) pdf
Załącznik nr 13.20 Ob nr 36 Zagęszczacz osadu (5323kB) pdf
Załącznik nr 13.21 Ob nr 36A Stacja PIX (7378kB) pdf
Załącznik nr 13.22 Ob nr 37 Reaktor Biologiczny (komory KN i KD) (10490kB) pdf
Załącznik nr 13.23 Ob nr 38 Budynek dmuchaw (2938kB) pdf
Załącznik nr 13.24 Ob nr 40 Separator piasku (3818kB) pdf
Załącznik nr 13.25 komora K6 (1224kB) pdf
Załącznik nr 13.26 Komora 010 (2858kB) pdf
Załącznik nr 13.27 Komora K011 (967kB) pdf
Załącznik nr 13.28 Ob nr 14 komora poamiarowa (1035kB) pdf
Załącznik nr 13.29 Ob nr 35 Budynek przepływomierza (815kB) pdf
Załącznik nr 13.30 Ob nr 17 Zbiornik osadu przefermentowanego (1759kB) pdf
Załącznik nr 13.31 Ob nr 4 Budynek krat przekroje A,B,C,D (8827kB) pdf
Załącznik nr 13.32 Ob nr 27 Budynek warsztatowy instalacje (3747kB) pdf
Załącznik nr 13.33 Ob nr 27 Budynek warsztatowy wentylacja przekrój A,B,C (5824kB) pdf
Załącznik nr 13.34 Ob nr 27 Budynek warsztatowy wentylacja rzut parteru (3533kB) pdf
Załącznik nr 13.35 Kanały technologiczne przy budynku krat (9585kB) pdf
Załącznik nr 13.36 Ob nr 4 - budynek krat - modernizacja obiektu i kanału dopływowego (4016kB) pdf
Zalącznik nr 13.37 Ob nr 7 - pompownia ścieku surowego i osadu (4982kB) pdf
Załącznik nr 13.38 Ob nr 12 - komora symultaniczna (6102kB) pdf
Załącznik nr 13.39 Ob nr 23 Laboratorium, kotłownia, sterownia - instalacja c.o. i c.t. rzut parteru (4592kB) pdf
Załącznik nr 13.40 Ob nr 23 Laboratorium, kotłownia, sterownia - instalacja c.o. i c.t. rzut piętra (3867kB) pdf
Załącznik nr 13.41 Ob nr 23 Laboratorium, kotłownia, sterownia - instyalacje rzut parteru (6164kB) pdf
Załącznik nr 13.42 Ob nr 23 Laboratorium, kotłownia, sterownia - instalacje rzut piętra (4043kB) pdf
Załącznik nr 13.43 Ob nr 23 Laboratorium, kotlownia, sterownia - rozwinięcie instalacji (5745kB) pdf
Załącznik nr 13.44 Ob nr 23 Laboratorium, kotłownia, sterownia - wentylacja rozwinięcie (5080kB) pdf
Załącznik nr 13.45 Ob nr 23 Laboratorium, kotłownia, sterownia - wentylacja rzut parteru (4066kB) pdf
Załącznik nr 13.46 Ob nr 23 Laboratorium, kotłownia, sterownia - wentylacja rzut piętra (3156kB) pdf
Załącznik nr 13.47 Ob nr 23 Laboratorium, kotłownia, sterownia - wentylatornia (3087kB) pdf
Załącznik nr 13.48 Ob nr 28 Budynek socjalny - instalacja c.o. rzut parteru (643kB) pdf
Załącznik nr 13.49 Ob nr 28 Budynek socjalny - instalacja c.o. rzutb piętra (613kB) pdf
Załącznik nr 13.50 Ob nr 28 Budynek socjalny - instalacja c.o. rzut piwnic (629kB) pdf
Załącznik nr 13.51 Ob nr 28 Budynek socjalny - instalacja wod-kan rzut parteru (583kB) pdf
Załącznik nr 13.52 Ob nr 28 Budynek socjalny - instalacja wod-kan rzut piętra (466kB) pdf
Załącznik nr 13.53 Ob nr 28 Budynek socjalny - instalacja wod-kan rzut pinic (526kB) pdf
Załącznik nr 13.54 Ob nr 28 Budynek socjalny - instalacja elektryczna rzut parteru (856kB) pdf
Załącznik nr 13.55 Ob nr 28 Budynek socjalny - instalacja elektryczna rzyt piętra (598kB) pdf
Załącznik nr 13.56 Ob nr 28 Budynek socjalny - instalacja elektryczna rzut piwnic (590kB) pdf
Załącznik nr 13.57 Ob nr 28 Budynek socjalny - rozwinięcie instalacji c.o. (483kB) pdf
Załącznik nr 13.58 Ob nr 28 Budynek socjalny - rozwinięcie instalacji c.o. - cd. (670kB) pdf
Załącznik nr 13.59 Ob nr 28 Budynek socjalny - schemat zasilania elektrycznego i tablice rozdzielcze (309kB) pdf
Załącznik nr 13.60 Ob nr 36a Zagęszczacz osadów wstępnych (1511kB) pdf
Załącznik nr 13.61 Ob nr 8 Piaskownik przedmuchiwany -2 (4426kB) pdf
Załącznik nr 13.62 Ob nr 8 Piaskownik przedmuchiwany cd. (11208kB) pdf
Załącznik nr 13.63 Ob nr 7 Pompownia glówna rzut parteru (6387kB) pdf
Załącznik nr 13.64 Ob nr 7 Pompowmnia główna przekrój B (4393kB) pdf
Załącznik nr 13.65 Ob nr 7 Pompownia główna przekrój C (6032kB) pdf
Załącznik nr 13.66 Ob nr 7 Pompownia główna przekrój D (4307kB) pdf
Załącznik nr 13.67 Ob nr 7 Pompownia główna przekrój E (4400kB) pdf
Załącznik nr 13.68 Ob nr 7 Pompownia główna rzut parteru - konstrukcja (5414kB) pdf
Załącznik nr 13.69 Ob nr 7 Pompownia główna - przekrój 1 (5774kB) pdf
Załącznik nr 13.70 Ob nr 7 Pompownia główna - przekrój 2 (5573kB) pdf
Zalącznik nr 13.71 Ob nr 28 Budynek socjalny - instalacja kanalizacji (3278kB) pdf
Załącznik nr 13.72 Schemat zasilania oczyszczalni ścieków w energię elektryczną (133kB) pdf
Załącznik nr 13.73 Ob nr 16 WKF - przekroje A,B (9165kB) pdf
Załącznik nr 13.74 Ob nr 16 WKF - przekroje E,F (6771kB) pdf
Załącznik nr 13.75 Ob nr 16 WKF - przekroje G,H (6575kB) pdf
Załącznik nr 13.76 Ob nr 16 WKF - przekroje J,K,L (5822kB) pdf
Załącznik nr 13.77 Ob nr 16 WKF - przekrój C (5844kB) pdf
Załącznik nr 13.78 Ob nr 4 budynek krat oraz zlewnia ścieów dowożonych (3789kB) pdf
Załącznik nr 13.79 Schemat ideowy rozdzielni głównej (613kB) pdf
Załącznik nr 13.80 Schemat ideowy rozdzielni RG2nN (533kB) pdf
Załącznik nr 13.81 Automat. rozdział przepływu ścieków dobudowa odpływów zasilania (347kB) pdf
Załącznik nr 13.82 Automatyczny rozdział przepływu ścieków - PZT (2194kB) pdf
Załącznik nr 13.83 Automatyczny rozdział przepływu ścieków-schemat skrzynek obiektowych (226kB) pdf
Załącznik nr 13.84 Automatyczny rozdział przepływu ścieków sterownik cz.1 (299kB) pdf
Załącznik nr 13.85 automatyczny rozdział przepływu ścieków sterownik cz.2 (253kB) pdf
Załącznik nr 13.86 Automatyczny rozdział przepływu ścieków sterownik - schemat modułów -1 (261kB) pdf
Załącznik nr 13.87 Zabudowa pomiarowa przepływu ścieków cz.1 (1132kB) pdf
Załącznik nr 13.88 Zabudowa pomiarowa przepływu ścieków cz.2 (1037kB) pdf
Załącznik nr 13.89 Ob nr 23 Schemat montażowy (6572kB) pdf
Załącznik nr 13.90 ob nr 23 rzut instalacji elektroenergetycznych parter (6283kB) pdf
Załącznik nr 13.91 Ob nr 23 rzut instalacji elektroenergetycznych piętro (6126kB) pdf
Załącznik nr 13.92 Ob nr 23 rzut instalacji piorunochronnej (4115kB) pdf
Załącznik nr 13.93 Ob nr 23 schemat montażowy rys.11 (4979kB) pdf
Załącznik nr 13.94 Ob nr 23 schemat montażowy rys.12 (4428kB) pdf
Załącznik nr 13.95 Ob nr 23 schemat montażowy rys.13 (5132kB) pdf
Załącznik nr 13.96 Ob nr 23 schemat montażowy rys.14 (5822kB) pdf
Załącznik nr 13.97 Ob nr 23 schemat obwodowy rys.6 (3338kB) pdf
Załącznik nr 13.98 Ob nr 23 schemat obwodowy rys.7 (4288kB) pdf
Załącznik nr 13.99 Ob nr 23 schemat obwodowy rys.8 (4466kB) pdf
Załącznik nr 13.100 Ob nr 23 schemat obwodowy rys.9 (2952kB) pdf
Załącznik nr 13.101 Ob nr 23 schemat obwodowy rys.10 (4146kB) pdf
Załącznik nr 13.102 Ob nr 23 schemat rozdzielni rys.1 (1118kB) pdf
Załącznik nr 13.103 Ob nr 23 schemat rozdzielni rys.2 (4678kB) pdf
Załącznik nr 13.104 Ob nr 23 zestaw rozdzielni skrzynkowej rys.16 (670kB) pdf
Załącznik nr 13.105 Ob nr 23 zestaw rozdzielni skrzynkowej rys.17 (1573kB) pdf
Załącznik nr 13.106 Część 5 technologiczna - budynek dmuchaw piaskownika przedmuchiwanego rzyt i przekroje-1 (2421kB) pdf
Załącznik nr 13.107 Część 5 technologiczna - budynek dmuchaw z rozdzielnią 1 kW rzyt i przekroje (1615kB) pdf
Załącznik nr 13.108 Część 5 technologiczna - budynek krat rzut i przekroje-1 (14460kB) pdf
Załącznik nr 13.109 Część 5 technologiczna - fermenter rzut i przekroje (737kB) pdf
Załącznik nr 13.110 Część 5 technologiczna - komora denitryfikacji rzut i przekroje (6996kB) pdf
Załącznik nr 13.111 Część 5 technologiczna - komora K4 rzut i przekroje (732kB) pdf
Załącznik nr 13.112 Część 5 technologiczna - komora K5 rzut i przekroje (653kB) pdf
Załącznik nr 13.113 Część 5 technologiczna - komora predenitryfikacji i defosfatacji rzut i przekroje (9807kB) pdf
Załącznik nr 13.114 Część 5 technologiczna - laboratorium, kotłownia, sterownia-projekt laboratorium (2098kB) pdf
Załącznik nr 13.115 Część 5 technologiczna - piaskownik wstępny rzut i przekroje (2498kB) pdf
Załącznik nr 13.116. Część 5 technologiczna - piaskownik z tłuszczownikiem i pompownia części pływających rzut i przekroje (6803kB) pdf
Załącznik nr 13.117 Część 5 technologiczna-plan sytuacyjno-wysokościowy (7014kB) pdf
Załącznik nr 13.118 Część 5 technologiczna - pompownia główna ścieków i osadów przekroje (8905kB) pdf
Załącznik nr 13.119 Część 5 technologiczna- pompownia główna ścieków i osadów przekrój F-F (4328kB) pdf
Załącznik nr 13.120 Część 5 technologiczna - profil hydrauliczny (3252kB) pdf
Załącznik nr 13.121 Część 5 technologiczna - reaktor biologiczny rzut i przekroje (1441kB) pdf
Załącznik nr 13.122 Część 5 technologiczna - schemat technologiczny (3869kB) pdf
Załącznik nr 13.123 Część 5 technologiczna-separator piasku pod wiatą rzut i przekroje (779kB) pdf
Załącznik nr 13.124 Część 5 technologiczna - WKF z budynkiem operacyjnym przekroje (3969kB) pdf
Załącznik nr 13.125 Część 5 technologiczna - WKF z budynkiem operacyjnym przekrój E-E (2246kB) pdf
Załącznik nr 13.126 Część 5 technologiczna - WKF z budynkiem operacyjnym przekrój J-J (1550kB) pdf
Załącznik nr 13.127 Część 5 technologiczna - zb. osadu - ist. osadnik Imhoffa rzut i przekroje (3975kB) pdf
Załącznik nr 13.128 część 5 technologiczna - zb. retencyjny ścieków ogólnospławnych rzut i przekroje (1330kB) pdf
Załącznik nr 13.129 Ob nr 27 Budynak warsztatowy schemat obwodowy sterowania blokady i sygnalizacji wentylacji-1 (1065kB) pdf
Załącznik nr 13.130 Ob nr 27 Budynek warsztatowy plan instalacji odgromowej (3350kB) pdf
Załącznik nr 13.131 Ob nr 27 Budynek warsztatowy plan instalacji elektroenergetycznych (4035kB) pdf
Załącznik nr 13.132 Ob nr 27 Budynek warsztatowy schemat elektryczny ideowy (1166kB) pdf
Załącznik nr 13.133 Ob nr 27 Budynek warsztatowy schemat montażowy i zestaw rozdzielni Rw (2878kB) pdf
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 21.09.2018
Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 21.09.2018r (3263kB) pdf
Wyjaśnienie treści SIWZ 05.10.2018
wyjaśnienia do SIWZ 05.10.2018.pdf (4014kB) pdf
Zmiana treści SIWZ 05.10.2018
zmiana treści SIWZ 05.10.2018.pdf (1925kB) pdf
SIWZ TOM I AKTUALIZACJA 05.10.2018
SIWZ AKTUALIZACJA.pdf (14999kB) pdf
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy AKTUALIZACJA.pdf (1388kB) pdf
Obiekt nr 18/19
Obiekt nr 18.19 FUNDAMENT POD STACJĘ POLIELEKTROLITU LOKALIZACJA-1.pdf (2822kB) pdf
Obiekt nr 18.19 FUNDAMENT POD STACJĘ POLIELEKTROLITU LOKALIZACJA-2.pdf (3322kB) pdf
Obiekt nr 18.19 PRZEKRÓJ POPRZECZNY POMPOWNI-1.pdf (902kB) pdf
Obiekt nr 18.19 RZUT PRZYZIEMIA-1.pdf (1185kB) pdf
Obiekt nr 18.19 RZUT DACHU POMPOWNI-1.pdf (839kB) pdf
WYJAŚNIENIA DO SIWZ 16.10.2018r
wyjaśnienia do SIWZ 16.10.2018.pdf (5954kB) pdf
Komora K01
KOMORA KO1 przekrój 1 i 2.pdf (787kB) pdf
KOMORA KO1 przekroje 4,5,6.pdf (718kB) pdf
Komora K07
KOMORA KO7-1.pdf (2354kB) pdf
komora K07-2.pdf (519kB) pdf
WYJAŚNIENIA DO SIWZ 17.10.2018r
wyjaśnienie do SIWZ 17.10.2018.pdf (1058kB) pdf
SPROSTOWANIE DO WYJAŚNIEŃ SIWZ 18.10.2018R
sprostowanie do wyjaśnień SIWZ 18.10.2018.pdf (587kB) pdf
WYJAŚNIENIA DO SIWZ 22.10.2018r.
wyjaśnienie do SIWZ 22.10.2018.pdf (1276kB) pdf
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
zmiana terminu składania ofert 22.10.2018.pdf (677kB) pdf
ZMIANA TREŚCI SIWZ 22.10.2018
zmiana treści SIWZ 22.10.2018.pdf (347kB) pdf
Wyjaśnienia do SIWZ 30.10.2018
wyjaśnienia 30.10.2018.pdf (497kB) pdf
Wykaz Cen wersja edytowalna
Tom IV Wykaz Cen 30.10.2018.docx (115kB) word
Informacja z otwarcia ofert
informacja z otwarcia ofert 08.11.2018.pdf (470kB) pdf
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
ogłoszenie o unieważnieniu w TED 05.03.2019r.pdf (1373kB) pdf
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 05.03.2019.pdf (748kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Magdalena Zalewska
Opublikował: Magdalena Zalewska (4 września 2018, 12:08:32)

Ostatnia zmiana: Ilona Skwiecińska (5 marca 2019, 13:02:49)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5982