Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (152)  |  Przetargi unieważnione (29)

zamówienie na:

Zadanie I: Przebudowa ciągu biologicznego na Oczyszczalni Ścieków w Mińsku Mazowieckim Zadanie II: Budowa kabli zasilająco-sterowniczych w ramach zadania pt. "Automatyczny rozdział ścieków surowych i osadów recyrkulowanych na Oczyszczalni Ścieków w Mińsku Mazowieckim"

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZS/TT-1/14
wartość: powyżej 14 000 Euro
termin składania ofert: 14 marca 2014  10:00
wynik postępowania: Unieważnienie postępowania na podstawie pkt 9.7.1. ppkt. 3) Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsk Mazowieckim. Złożona oferta z ceną najkorzystniejszą przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 ul. Tuwima 1 05-300 Mińsk Mazowiecki

O G Ł A S Z A

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI POWYŻEJ 14 000 EURO – ZAMÓWIENIE SEKTOROWE NA ROBOTY BUDOWLANE:

ZADANIE I: „Przebudowa ciągu biologicznego na Oczyszczalni Ścieków w Mińsku Mazowieckim”

ZADANIE II: „Budowa kabli zasilająco - sterowniczych w ramach zadania pt. „Automatyczny rozdział ścieków surowych i osadów recyrkulowanych na Oczyszczalni Ścieków w Mińsku Mazowieckim” ”

Opis przedmiotu zamówienia:
1. Zakres robót budowlanych dla zadania nr 1 obejmuje m.in.:
1.1. Budowę rurociągu jako przedłużenie istniejącego przewodu tłocznego DN 800 mm z rur GRP osadu recyrkulacji wewnętrznej od odejścia na Ob. nr 12 do Ob. nr 10;
1.2. Budowę rurociągu w gruncie przewodu grawitacyjnego, ściekowego DN 700 mm rur GRP pomiędzy Ob. nr 10 i Ob. nr 12.
1.3. Budowę rurociągu przewodu sprężonego powietrza DN 350 mm PN 10 mat. stal nierdzewna pomiędzy stacją dmuchaw 24b w ob. nr 24 a komora KFDN1 Ob. nr 12,
1.4. Budowę rurociągu przewodu sprężonego powietrza DN 125 mm PN 10 pomiędzy Ob. nr 12 i Ob. nr 10,
1.5. Przebudowę Ob. nr 10 komora predenitryfikacji KPD z komorą defosfatacji KDF w zakresie istniejącej komora denitryfikacji wstępnej KPD Ob. nr 10 ze zmianą jej funkcji technologicznej na komorę selektora defosfatacji kaskadowej KDF Ob. nr 10a oraz istniejącej komory defosfatacji KDF Ob. Nr 10 ze zmianą jej funkcji technologicznej na komorę denitryfikacji wstępnej KPD Ob. nr 10b;
1.6. Wykonanie fundamentów w Ob. nr 24 dla instalacji nowych dmuchaw, wyburzenie w części ściany działowej;
1.7. Remont ścian zbiornika Ob. nr 12 KD1ze zmianą funkcji technologicznej na komorę symultanicznej nitryfikacji z denitryfikacją i defosfatacją KNDF1;
1.8. Remont ogólnobudowlany pomieszczenia w Ob. nr 24,;
1.9. Dostawa i wymiana pomp recyrkulacji zewnętrznej osadu P7-4, P7-5, P7-6; zmiany urządzeń podłączenie zasilania elektrycznego nowych pomp P7-4, 5 i 6 oraz dmuchaw w szafie sterowniczej Ob. nr 7;
1.10. Dostawa i montaż systemu napowietrzania oraz sond pomiarowych z rozbudową sieci AKPiA w Ob. nr 12;
1.11. Dostawa z instalacją nowych dmuchaw wraz z systemem czerpalnym powietrza w pomieszczeniu po byłych transformatorach 24a (Ob. Nr 24);
1.12. Wymiana dysków napowietrzania komór denitryfikacji KD2/1 i KD2/2, Ob. nr 37;
1.13. Wymiana napowietrzania komór nitryfikacji KN1 i KN2; Ob. nr 37;
1.14. Wykonanie robót elektrycznych, automatyki z rozbudową tablicy synoptycznej oraz wizualizacją procesów technologicznych na komputerze;
1.15. Rozruch technologiczny ciągu biologicznego oczyszczalni w tym próby ciśnieniowe instalacji technologicznej oraz próby i sprawdzenia instalacji elektrycznej.

2. Zakres robót budowlanych dla zadania nr 2 obejmuje m.in.:
2.1. Montaż napędów na istniejących zastawkach kanałowych naściennych firmy Eko-Celkon Sp. z o.o. zlokalizowanych na przewodzie Dn 700 mm i DN 500 mm;
2.2. Montaż urządzeń pomiarowych na rurociągach technologicznych DN 700mm i DN 500mm; 2.3. Montaż nowych regulacyjnych zasuw nożowych Z1 i Z2 z napędem elektrycznym na rurociągu technologicznym Dn 400 mm z napędami elektrycznymi;
2.4. Montaż urządzenia pomiarowego rurociągu technologicznym o średnicy DN 400 mm;
2.5. Wykonanie robót elektrycznych, automatyki z uwzględnieniem rozbudowy tablicy synoptycznej o nowe urządzenia oraz sprzęgnięcie sterowania rozdziałem ścieków i osadów recyrkulowanych z sterowaniem procesów technologicznych w ciągu biologicznym oczyszczalnia z uwzględnieniem wizualizacją procesów technologicznych na komputerze.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentację powykonawczą przebudowy i budowy urządzeń i sieci technologicznych (sieci i instalacji technologicznych, sprężonego powietrza, elektrycznych, sterowania itp.) wraz z aktualizacją instrukcji eksploatacji Oczyszczalni Ścieków.

4. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania wraz z urządzeniami DTR maszyny, instrukcję BHP, dokładny harmonogram przeglądów i czynności serwisowych oraz przekaże licencje oprogramowania i kody źródłowe dostępu do dostarczonych urządzeń i programów. Dokumentacja związana z urządzeniami oraz język obsługi paneli sterowania w języku polskim.

5. Wykonawca dokona rozruchu technologicznego całej oczyszczalni ścieków oraz przeszkoli załogę w obsłudze nowych urządzeń.
6. Oczyszczalnia ścieków z nowym ciągiem biologicznym wraz z autymatycznym rozdziałem ścieków i osadów recyrkulowanych zostanie uznane za gotowe do przekazania, kiedy zostanie stwierdzone prawidłowe działanie poszczególnych urządzeń i ich zamierzony wpływ na technologię oczyszczania ścieków.
7. Przywrócenie terenu po robotach budowlanych na oczyszczalni ścieków do stanu pierwotnego. 8. Szczegółowy zakres robót oraz technologię robót określa dokumentacja projektowa, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
9. W cenie ofertowej należy ująć koszty zużycia energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy oraz prób i badań, w tym prób technologiczno- rozruchowych oraz koszty przeszkolenia pracowników Zamawiającego.
10. Dodatkowo wykonawca uwzględni w cenie ofertowej wywozu gruzu na składowisko odpadów oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Termin wykonania zadania – 30.09.2014r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Dziale Techniczno-Inwestycyjnym PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim ul. Tuwima 1 pok. 6 tel. /025/ 758-58-60 wew. 37 lub /025/ 758-67-12. Specyfikację istotnych warunków zamówienia jest bezpłatna.

Oferty należy składać w PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim ul. Tuwima 1 pok. 4 do dnia 14.03.2014r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.03.2014r. o godz. 10:00 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim ul. Tuwima 1 pok. 4.
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: 20 000,00 PLN /słownie: dwadzieścia tysięcy PLN/ .


Załączniki:
Rysunki oraz załączniki uzupełniające

Zapytania Wykonawców w postępowaniu przetargowym

metryczka


Opublikował: Grzegorz Komuda (3 marca 2014, 18:39:11)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Komuda (25 marca 2014, 11:08:25)
Zmieniono: unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3735