Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (152)  |  Przetargi unieważnione (29)

zamówienie na:

Dostawę fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji z systemem odzysku wody

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PT/TP-14/14
wartość: powyżej 414 000 euro
termin składania ofert: 26 stycznia 2015  10:00
wynik postępowania: VOLTORIA Consulting, 09-402 Płock, ul. Warszawska 4/2. Cena brutto oferty: 2 103 300,00 PLN.  

 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tuwima 1 05-300 Mińsk Mazowiecki
 
O G Ł A S Z A
 
WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
dla przetargu nieograniczonego
przeprowadzanego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2004 Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami) pn.:
 
 „Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego
do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji z systemem odzysku wody”

 
w ramach Projektu
„Poprawa efektywności gospodarki wodno-ściekowej dla potrzeb
aglomeracji Mińsk Mazowiecki – etap I.”
w ramach działania 1.1-Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
 
I. Zamawiający.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
ul. Tuwima 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki
gm. Mińsk Mazowiecki, powiat miński, woj. mazowieckie
strona internetowa:  www.pwikminsk.pl, www.bip.pwikminsk.pl
tel.: /25/ 758 58 60 lub /25/ 759 69 64, faks: /25/ 758 67 12
e-mail: biuro@pwikminsk.pl
 
II. Tryb zamówienia.
Zamówienie prowadzone  jest w trybie dla przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2004 Nr 19 poz. 177 z póź. zm.)
Zamówienie prowadzone jest pn.: „Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji z systemem odzysku wody” w ramach Projektu „Poprawa efektywności gospodarki wodno-ściekowej dla potrzeb aglomeracji Mińsk Mazowiecki – etap I.” w ramach działania 1.1-Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
 
III. Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.bip.pwikminsk.pl oraz w siedzibie Zamawiającego Pion Techniczno-Inwestycyjnym PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim ul. Tuwima 1 pok. 6  tel. /025/ 758-58-60 wew. 37 lub /025/ 758-67-12.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia w wersji papierowej udostępniana będzie na podstawie pisemnego wniosku. Koszt jednej strony SIWZ wynosi:1,00 złoty.
 
IV. Przedmiot zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2015 roku pojazdu specjalnego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji z systemem odzysku wody. Zakup pojazdu realizowany jest wg. Projektu „Poprawa efektywności gospodarki wodno-ściekowej dla potrzeb aglomeracji Mińsk Mazowiecki – etap I.” w ramach działania 1.1-Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Opis Przedmiotu Zamówienia.
3. Opis przedmiotu zamówienia według kodów Wspólnego Słownika Zamówień: 
34144000-8    Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania
34114000-9    Pojazdy specjalne
50110000-9    Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Część III: Opis  Przedmiotu Zamówienia.
 
V. Oferty wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
VI. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie 6 miesięcy od podpisania umowy.
 
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia:
W ciągu ostatnich trzech latach przed dniem składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali co najmniej dwie dostawy każda obejmująca min. 1 szt. samochód /pojazd/ specjalny do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji (z zabudową ssąco-płuczącą) z min. 8-stopniowym odzyskiem wody gwarantującym całkowite usunięcie ziaren piasku (o wielkości powyżej 0,2 mm). Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia przedłożonych referencji.
1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował autoryzowanym serwisem zapewniającym prowadzenie prac serwisowych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.
1.4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
1.5. sytuacji ekonomicznej i finansowej
1.6. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca na dowód spełnienia warunku złoży dokumenty określone w pkt. 8.1.1. IDW.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ustawy, oceniany będzie ich łączny potencjał, wiedza i doświadczenie. Natomiast brak podstaw wykluczenia w zakresie okoliczności wskazanych w art. 24 ust 1 ustawy Pzp będzie oceniany w odniesieniu do każdego z Wykonawców niezależnie od sposobu złożenia oświadczania o braku podstaw wykluczenia.
3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę powyższych warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia - nie spełnia". 
4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
4.1.      Zamawiający na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu żąda niżej wymienionych dokumentów.
4.1.1.   W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
a)    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstawy do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b)    w celu oceny spełnienia warunków oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, np. na formularzu stanowiącym załącznik nr  2 do IDW, Część I SIWZ.
c)    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
d)    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
e)    aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  ofert.
f)    aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
g)    aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10-11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
h)    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, np. na formularzu  stanowiącym załącznik nr 3 do IDW, Część I SIWZ.
       UWAGA: Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8,  mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć odpowiednie dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231). – zwane dalej: Rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów.
4.1.2.   Na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 7.1.2. IDW Wykonawca przedstawi :
a)    Wykaz wykonanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonane należycie – na załączniku nr 4 do IDW, Część I SIWZ.
4.1.3.   Na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 7.1.3. IDW Wykonawca przedstawi :
a)    Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych sporządzony na załączniku nr 5 do IDW, Część I SIWZ
4.1.4.   Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
4.1.5.   W przypadku złożenia pisemnego zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jedynie złożenie oryginału dokumentu zawierającego podpis osoby pod treścią oświadczenia, spełnia wymóg formy pisemnej zobowiązania, określonej w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.
4.1.3    W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, należy do oferty dołączyć:
a)    dokumenty wymienione w pkt 8.1.1 lit a, c, d, e, f, g,h przez każdy z podmiotów występujących wspólnie, 
b)    dokumenty wymienione w pkt 8.1.1 lit b wspólny lub przez każdy z podmiotów występujących wspólnie,
c)    dokument wymieniony w pkt. 8.1.2. lit a wspólny dla podmiotów występujących wspólnie (każdy dokument może dotyczyć innego podmiotu występującego wspólnie).
d)    dokument wymieniony w pkt. 8.1.3. lit a wspólny dla podmiotów występujących wspólnie.
4.1.4    W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ustawy, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny, a także sytuacja ekonomiczna. Natomiast brak podstaw wykluczenia w zakresie okoliczności wskazanych art. 24 ust. 1 ustawy będzie oceniany w odniesieniu do każdego z wykonawców niezależnie od sposobu złożenia oświadczenia o braku podstaw wykluczenia.
4.1.5    Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
4.1.6.   Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
4.1.6.1. w punkcie 8.1.1 ppkt. a, c, d, f IDW składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)    nie otwarto jego likwidacji a ni nie ogłoszono upadłości,
b)    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c)    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
4.1.6.2. w punkcie 8.1.1 ppkt. e i g IDW składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust, 1 pkt 4-8 ustawy
4.1.7.   Dokumenty, o których mowa w punkcie 8.1.6.1. a) i c) oraz 8.1.6.2. IDW, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w punkcie 8.1.6.1. b) IDW, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4.1.8.   Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 8.1.6. IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis punktu 8.1.7. IDW stosuje się odpowiednio.
4.9.      W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
4.2.      Pozostałe dokumenty, które należy dołączyć do oferty.
4.2.1.   W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik pełnomocnictwo w oryginale, jednoznacznie określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa dokument musi być potwierdzony notarialnie.
4.2.2.   W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo w oryginale, do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa dokument musi być potwierdzony notarialnie;
4.2.3.   Zgodnie z treścią art. 26 ust. 2d ustawy Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - dokument jest składany przez każdy z podmiotów występujących wspólnie;
4.2.4.   Dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę:
a)    producenta potwierdzające: typ, ciężar, rozstaw osi, wymiary (długość, szerokość, wysokość) oferowanego podwozia, pojemność i moc silnika, rok produkcji;
b)    producenta potwierdzające: typ, ciężar oferowanej zabudowy;
c)    rysunek techniczny z podanymi wymiarami (długość, szerokość, wysokość) kompletnego pojazdu (podwozie i zabudowa);
d)    producenta potwierdzające: typ, wymiary (długość, szerokość, wysokość) i ciężar oferowanej pompy ssącej oraz jej parametry techniczne (charakterystyka pompy);
e)    producenta potwierdzające: typ, wymiary (długość, szerokość, wysokość) i ciężar oferowanej pompy wysokociśnieniowej oraz jej parametry techniczne (charakterystyka pompy);
f)    świadectwo dopuszczenia pompy ssącej i wysokociśnieniowej na rynek europejski;
g)    rysunek techniczny z podanymi wymiarami i rozwiązaniem konstrukcyjnym zbiorników opisanych w pkt. 2.2 Opisu przedmiotu zamówienia, część III SIWZ.
h)    Szczegółowy opis budowy i funkcjonowania oraz wydajności oferowanego systemu odzysku wody.
4.3.      Dokumenty, o których mowa w pkt 8.1 muszą zostać złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, iż dokument o którym mowa w pkt. 8.1.1 lit. b) oraz inne dokumenty, jeżeli jest to wymagane stosownymi przepisami prawa należy złożyć w formie oryginału. 
4.4.      W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
4.5.      Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4.6.      Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
4.7.      W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w PLN, dane finansowe winny być przeliczone przez Wykonawców na PLN według średniego kursu (tabela A) Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowanego w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz w prasie lokalnej. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów NBP, Wykonawca winien przyjąć kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Ten sam kurs Wykonawca przyjmie przy przeliczeniu wszelkich innych danych finansowych.
 
VIII. Informacja na temat wadium.
  
1. Wysokość wadium ustalono w wysokości: 30 000,00 zł
słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100 gr
Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
2. Forma wadium
2.a.  Wadium może być wniesione w następujących formach:
a. pieniądzu;
b.    poręczeniach bankowych;
c.     gwarancjach bankowych;
d.    gwarancjach ubezpieczeniowych.
2.b.      W przypadku składania wadium w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
 a.    nazwę zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
b.    określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
c.     kwotę gwarancji/poręczenia,
d.    termin ważności gwarancji/poręczenia,
e.     oświadczenie Gwaranta/Poręczyciela, w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w pkt 10.6. IDW,
f.     Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą.
g.     Gwarancja lub poręczenie winny przewidywać okres bezwarunkowej wypłaty maksymalnie do 30 dni od pierwszego pisemnego żądania wypłaty wadium.
2.c.      Zamawiający dopuszcza, w przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, możliwość wniesienia wadium w częściach. Z zastrzeżeniem, iż wadium wniesione we wskazany wyżej sposób opiewać musi na 100% wymaganej kwoty.
2.d.      W przypadku wniesienia wadium przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia w formie, o której mowa w pkt. 10.2.a.b - d. IDW winno ono w swej treści zawierać wyraźne wskazanie wszystkich Wykonawców tworzących konsorcjum (wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) tj. wraz z podaniem ich nazw i siedzib.
2.e.      W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia wadium może być wniesione przez Pełnomocnika Wykonawców, o którym mowa w punkcie 9.1 IDW.
3.         Miejsce i sposób wniesienia wadium
Wadium w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek Zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
ul. Tuwima 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki
21 1240 2702 1111 0000 3037 4766
Dowód zapłaty należy dołączyć do oferty.
3.a.      Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach można w oryginale dołączyć do oryginału oferty.
3.b.      Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
3.c.      Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
3.d.      Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
4.         Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta przed upływem terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i wybranej formie spośród możliwych wymienionych w pkt 10.2.a. IDW.
5.         Zwrot wadium
5.a.      Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:
a.     upłynął termin związania ofertą;
b.    zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;
c.     Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia.
5.b.      Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:
a.     który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
b.    który został wykluczony z postępowania;
c.     którego oferta została odrzucona
6.         Zatrzymanie wadium
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a.     odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;
b.    nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c.     zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 
IX. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie.
1.         Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1.a.      zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
1.b.      nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2.         Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium ceny. Jest to jedyne kryterium, na podstawie którego będą oceniane oferty. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego cena podana w Formularzu Oferty będzie najniższa.
Cena oferty będzie oceniana według następującego wzoru:
Wp1 =Rx(Cnaj/Cof.bad)
Wp1 - wartość punktowa obliczona do dwóch miejsc po przecinku,
R - ranga w ocenie, tj. 100 pkt
Cnaj. - cena najkorzystniejszej oferty (najtańsza)
Cof.bad. - cena oferty badanej
3.         Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
4.         Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
5.         W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczania podatku VAT na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i który w Formularzu Oferty poda cenę z zerową stawką VAT, Zamawiający na etapie oceny i porównywania ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT.
6.         Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
7.         Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 
X. Miejsce i termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 26.01.2015 do godz.10:00
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Oferta w postępowaniu na „Dostawę fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji z systemem odzysku wody"
Nie otwierać przed dniem: 26.01.2015 godz. 10:00
3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
4. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca.
 
XI. Termin związania ofertą
1.  Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 21.2 IDW, nie powoduje utraty wadium.
4. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
 
XII.     Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej.
 
XIII.    Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego sytemu zakupów wraz z adresem strony internetowej,  na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego sytemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 
XIV.    Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 
XV.     Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.
Zamawiający dopuszcza zamówienia uzupełniające. Dopuszcza się zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych do  20 % wartości zamówienia podstawowego.

 
Załączniki:

Zawiadomienie o wyborze oferty:


metryczka


Opublikował: Grzegorz Komuda (12 grudnia 2014, 12:03:16)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Komuda (13 lutego 2015, 15:04:01)
Zmieniono: wybór oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1563