Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (152)  |  Przetargi unieważnione (29)

zamówienie na:

Zakup energii elektrycznej na obiekty PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PT/TP-11/14
wartość: powyżej 30 000 Euro
termin składania ofert: 22 października 2014  10:00
wynik postępowania: Elektrociepłownia Andrychów Sp. z o.o., 34-120 Andrychów, ul. Krakowska 83. Cena netto oferty sprzedaży energii elektrycznej w 2015r. wyniosła: 793 440,10 PLN. 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tuwima 1 05-300 Mińsk Mazowiecki
 
O G Ł A S Z A
 
WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI POWYŻEJ 30 000 EURO NA:
 
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA OBIEKTY PWIK SP. Z O.O.
W MIŃSKU MAZOWIECKIM
 
I. Zamawiający.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
ul. Tuwima 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki
gm. Mińsk Mazowiecki, powiat miński, woj. mazowieckie
strona internetowa:  www.pwikminsk.pl, www.bip.pwikminsk.pl
tel.: /25/ 758 58 60 lub /25/ 759 69 64, faks: /25/ 758 67 12
e-mail: biuro@pwikminsk.pl
 
II. Tryb zamówienia.
Zamówienie prowadzone  jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro - zamówienie sektorowe.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim.
 
III. Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.bip.pwikminsk.pl oraz w siedzibie Zamawiającego Pion Techniczno-Inwestycyjnym PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim ul. Tuwima 1 pok. 6  tel. /025/ 758-58-60 wew. 37 lub /025/ 758-67-12. Specyfikację istotnych warunków zamówienia jest bezpłatna.
 
IV. Przedmiot zamówienia.
I. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na obiekty Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim. Poniższa tabela określa obiekty Zamawiającego, na które dostarczana będzie energia elektryczna oraz obowiązujące aktualne na nich taryfy energii elektrycznej.

Taryfa
Obiekt
Nr ewidencyjny
Nr licznika
B23
Oczyszczalnia ścieków ul. Chróścielewskiego
50519300
96494151
B23
Oczyszczalnia ścieków ul. Chróścielewskiego50519300
96494154
B23
Stacja Uzdatniania Wody, Kędzierak ul. Kołbielska
50535000
96494153
B23
Stacja Uzdatniania Wody, Kędzierak ul. Kołbielska50535100
96494150
B23
Przepompownia ul. Szarych Szeregów
50537100
96481264
B23
Przepompownia ul. Szarych Szeregów
50537200
96494152
C12a
Przepompownia ścieków ul. Arynowska
51005143
3898535
C12a
Przepompownia ścieków ul. Smoleńskiego
51141001
13204461
C12a
Przepompownia ścieków ul. Zielna
51141084
12539039
C11
Przepompownia ścieków ul. Małaszczyckiej
51005135
11202799
C11
Przepompownia ścieków ul. Dębowa
51005136
11387906
C11
Przepompownia ścieków ul. Królewiecka
51005139
11202796
C11
Studnia głębinowa ul. Konstytucji 3 Maja51003313
11850888
C12a
Studnia głębionowa Gliniak Las dz. 164/4
II. Informacje dodatkowe potrzebne do przygotowania oferty.
1. Zakup energii elektrycznej przez okres 12 miesięcy tj. od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.. Zamawiający alternatywnie rozważa zakup energii elektrycznej przez okres 24 miesięcy tj. do dnia 31.12.2016 roku.
2. Czas trwania umowy 12 miesięcy (alternatywnie po ostatecznej decyzji Zamawiającego 24 miesiące).
3. Gwarancja stałej ceny w trakcie obowiązywania umowy.
4. Miesięczne całościowe zużycie energii elektrycznej (300 MWh).
5. Roczne całościowe zużycie energii elektrycznej (3600 MWh).
6. Oferowane ceny netto energii elektrycznej muszą pozostać niezmienne w okresie sprzedaży i zawierać koszty związane z bilansowaniem handlowym.
7. Układy pomiarowo rozliczeniowe energii elektrycznej stanowiące własność Zamawiającego i są dostosowane do wymagań technicznych określonych przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa.
8. Umowa kompleksowa na sprzedaż energii elektrycznej z dotychczasowym sprzedawcą zostanie wypowiedziana z dniem 31.12.2014
9. Oczekujemy propozycji umowy oraz oferty zakupu energii elektrycznej z uwzględnieniem kosztów obowiązkowego zakupu i umorzenia świadectw pochodzenia oraz podatku akcyzowego.
10. Odbiorca nie jest zainteresowany godzinowym planowaniem poboru energii, jednak nie wyklucza przekazywania posiadanych informacji o planowanych remontach i przerwach technologicznych mających wpływ na zmianę poboru energii oraz ewentualnych awariach i planowanych terminach ich usunięcia.
 
V.        Oferty częściowe i wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
 
VI.       Termin wykonania.
Planowany termin wykonywania zamówienia przez okres 12 miesięcy tj.: od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2015. Alternatywnie po ostatecznej decyzji Zamawiającego przez okres 24 miesięcy tj. do dnia 31.12.2016r.
 
VII.     Wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
VIII.    Kryterium oceny ofert i ich znaczenie.
Najniższa cena oferowana - 100%
Oferta, która przedstawia najniższą cenę oferowaną ze wszystkich ofert zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną kolejno sklasyfikowane ceną rosnącą (wyższą) w odniesieniu do badanej oferty z najniższą ceną.
 
IX.       Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim przy ul. Tuwima 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki,  pok. 4 (sekretariat) do dnia 22.10.2014r. do godz. 10:00.
 
X.        Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim przy ul. Tuwima 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki,  pok. 4 w dniu 22.10.2014r. o godz. 10:00.


Załączniki:

Zapytania i odpowiedzi:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


metryczka


Opublikował: Grzegorz Komuda (13 października 2014, 11:15:58)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Komuda (26 listopada 2014, 13:29:22)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1378