Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (152)  |  Przetargi unieważnione (29)

zamówienie na:

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji w zakresie kompleksowego zagospodarowania osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PT/TP-10/14
wartość: powyżej 30 000 Euro
termin składania ofert: 10 października 2014  12:00
wynik postępowania: A.GRUNDLAND, Andrzej Grundland, ul. Czerniakowska 28A m7; 00-714 Warszawa. Cena netto wykonania przedmiotu zamówienia: 195 790,00 PLN. 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tuwima 1 05-300 Mińsk Mazowiecki
 
O G Ł A S Z A
 
WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI POWYŻEJ 30 000 EURO NA:
OPRACOWANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO
DLA INWESTYCJI W ZAKRESIE KOMPLEKSOWEGO ZAGOSPODAROWANIA
OSADÓW ŚCIEKOWYCH NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIŃSKU MAZOWIECKIM
 
Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
ul. Tuwima 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki
gm. Mińsk Mazowiecki, powiat miński, woj. mazowieckie
strona internetowa:  www.pwikminsk.pl, www.bip.pwikminsk.pl
tel.: /25/ 758 58 60 lub /25/ 759 69 64
faks: /25/ 758 67 12
e-mail: biuro@pwikminsk.pl

Tryb zamówienia:
Zamówienie prowadzone  jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30000 Euro - zamówienie sektorowe.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim.

Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.bip.pwikminsk.pl oraz w siedzibie Zamawiającego Pion Techniczno-Inwestycyjnym PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim ul. Tuwima 1 pok. 6  tel. /025/ 758-58-60 wew. 37 lub /025/ 758-67-12.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia jest bezpłatna.

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji w zakresie kompleksowego zagospodarowania osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim w ramach, której Wykonawca:
a) Opracuje koncepcję zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków, która zostanie uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego protokółem. Koncepcja, będzie podstawą opracowania przez Wykonawcę szczegółowej dokumentacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji  w zakresie kompleksowego zagospodarowania osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Mińsk Mazowieckim.
b) Opracuje Program Funkcjonalno-Użytkowy (zwany dalej PFU) zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.).
c) Przygotuje na podstawie PFU zbiorcze zestawie kosztów planowanej inwestycji zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
d) Opracuje raport oddziaływania inwestycji na środowisko wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).
e) Zapewni stały kontakt i współdziałanie z pracownikami Zamawiającego w zakresie przygotowywania koncepcji, PFU i raportu oddziaływania inwestycji na środowisko wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia.
f) Zapewni współpracę z wykonawcą projektu budowlanego i wykonawcą robót budowlanych po sporządzeniu i oddaniu PFU Zamawiającemu (wsparcie techniczne Zamawiającego na etapie realizacji inwestycji w zakresie jej zgodności z PFU). Opracowany program funkcjonalno – użytkowy będzie służył do przeprowadzenia postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
 
2. Teren oczyszczalni ścieków objęty przedmiotem zamówienia zlokalizowany przy ul. Aureliusza Chróścielewskiego w Mińsku Mazowieckim jest własnością Zamawiającego. Poletka osadowe będące w obszarze kompleksowego zagospodarowania osadów ściekowych zlokalizowane po południowej stronie rzeki Srebrnej są w użytkowaniu Zamawiającego.
 
3. W zakresie opracowanej koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego należy przewiedzieć:
3.1. Analizę i określenie ilości osadów powstających na Oczyszczalni Ścieków w odniesieniu do dotychczasowych danych projektowych przy uwzględnieniu osadów wytworzonych na oczyszczalni ścieków oraz dowiezionych z oczyszczalni sąsiednich gminnym (przyjmowanie osadów planuje się w skali powiatu).
3.2. Budowę drugiej zamkniętej komory fermentacyjnej wraz z instalacją towarzyszącą.
3.3. Wymianę w obecnej zamkniętej komorze fermentacji wymienników, instalacji odbierającej biogaz, pomp cyrkulacyjnych, mieszadła osadów, aparatury kontrolno-pomiarowej.
3.4. Wybudowanie nowego zbiornika magazynującego biogaz typu suchego wraz z pochodnią, aparaturą kontrolno-pomiarową, automatycznym starowaniem pochodni i nową instalacją gazową.
3.5. Wymianę instalacji odsiarczania i oczyszczania biogazu oraz aparatury kontrolno-pomiarowej (usuwanie związków siarki, krzemu, itp.). Praca niezależnie od zasilania energetycznego.
3.6. Montaż jednostki kogeneracyjnej i jej automatyczne sterowanie, która ma współpracować z istniejącym układem centralnego ogrzewania.
3.7. Wymianę instalacji odbierającej i transportującej osady surowe, nadmierne i przefermentowane m.in.: wymiana pomp, armatury kontrolno – pomiarowej, instalacji tłocznej, itp..
3.8. Wymianę stalowej instalacji transportującej ścieki surowe w ob. Nr 7 (Pompownia Główna) oraz naprawę konstrukcji żelbetowych wnętrza. W ramach remontu przewidzieć m.in.: wymianę rur, pomp ściekowych, falowników, armatury pomiarowej, remont powierzchni podłóg i ścian łatwo zmywalnych, itp..
3.9. Wymianę konstrukcji zgarniaczy osadników radialnych i konstrukcji koryt odbierających ścieki oczyszczone oraz remont konstrukcji żelbetowych, układu zasilania i sterowania elektrycznego.
3.10. Budowę linii zagęszczania osadów surowych wraz z zagospodarowaniem odpadu typu skratki, w tym: budowę fermentera i zagęszczacza grawitacyjnego, montaż miksera osadów, nowe pompy, rurociągi, armatura kontrolo – pomiarowa.
3.11. Budowę linii zagęszczania osadów biologicznych w tym: montaż urządzenia zagęszczającego, nowych pomp, nowej stacji roztwarzania i rozcieńczania polimeru, instalacji dezintegracji osadów, nowych urządzeń kontrolno – pomiarowych.
3.12. Montaż nowych zgarniaczy do piaskownika przedmuchiwanego wraz z systemem odbioru tłuszczów ze ścieków w tym również: remont konstrukcji żelbetowych, montaż nowych pomp pulpy piaskowej, montaż nowego separatora piasku, hermetyzacja obiektu, montaż automatycznego sterowania.
3.13. Remont budynku stacji odwadniania osadów przefermentowanych, montaż nowej wirówki, pomp, wymiana urządzeń transportujących osady, urządzeń rozdrabniających osady, montaż nowej stacji roztwarzania i rozcieńczania polimeru, montaż aparatury kontrolno - pomiarowej),
3.14. Remont budynku krat z dostosowaniem do aktualnych przepisów prawa w tym m.in: wymiana wszystkich krat wraz z urządzeniami współpracującymi, wymiana systemu wentylacji oraz modernizacja kanałów dopływowych, montaż osadnika piasku, montaż systemu sterowania i kontroli urządzeń.
3.15. Remont zbiornika ob. nr 39 (zbiornik retencyjny ścieków ogólnospławnych) na ścieki i wody odciekowe z przystosowaniem zbiornika do funkcji zbiornika retencyjnego dla ścieków dowożonych z wymianą pomp i hermetyzacją zbiornika. Rozważa się w nim podczyszczanie odcieków z wirówki ze związków azotu.
3.16. Remont zbiornika magazynującego osady (osadnik Imhoffa)  ob. nr 17 w zakresie montażu urządzeń mieszających osady, naprawa konstrukcji żelbetowych, wymiana sieci transportujących osady i hermetyzacją zbiornika.
3.18. Remont wszystkich obiektów budowlanych oczyszczalni m.in.: naprawy elewacji, naprawy pokryć dachowych, wymiana pokryć azbestowych, wymiana wszystkich systemów wentylacji z dostosowaniem do aktualnych przepisów prawa.
3.19. Wymianę i doposażenie laboratorium w urządzenia do analizy wody, ścieków i osadów ściekowych na potrzeby kontroli procesów technologicznych i analiz w obszarze zgodnym z wymogami przepisów prawa.
3.20. Przebudowę systemu energetycznego z dostawaniem do potrzeb oczyszczalni i wymogów przepisów prawa. W ramach nowego systemu należy przewidzieć przebudowę przyłączy energetycznych oczyszczalni i rozdzielni średniego napięcia, wymianę urządzeń, montaż aparatury kontrolno – pomiarowej.
3.21. Budowę nowej sieci wodociągowej na terenie oczyszczalni wraz z przyłączami do poszczególnych obiektów.
3.22. Budowę nowego systemu oświetlenia energooszczędnego na terenie oczyszczalni i poletek osadowych.
3.23. Instalację nowego systemu monitoringu terenu oczyszczalni i poletek osadowych.
3.24. Budowę systemu sterowania, nadzoru i wizualizacji wszystkich procesów technologicznych z wykorzystaniem ringu światłowodowego i jego spójność z powstającą dyspozytornią centralną.
3.25. Zakup i montaż dwustanowiskowej stacji zlewnej na przyjmowanie ścieków dowożonych z wykorzystaniem do mieszania ścieków zbiornik retencyjny ścieków ogólnospławnych.
3.26. Zakup pojazdu dla obsługi oczyszczalni typu wózek akumulatorowy z zapewnieniem szybkiej komunikacji dojazdów i dojść do poszczególnych obiektów oczyszczalni.
3.27. Hermetyzację zbiorników z osadami, budynku krat, kanału dopływającego wraz z instalacją odoryzacji.
3.28. Remont pomieszczenia kotłowni, wymianę urządzeń, wymianę kotłów centralnego ogrzewania - szt. 2, z palnikami do spalania biogazu i gazu ziemnego, montaż automatyki i sterowania.
3.29. Wymianę sieci cieplnej na nową preizolowaną.
3.30. Wymianę nawierzchni dróg jezdnych i tras komunikacyjnych po przeprowadzeniu modernizacji łącznie z wymianą ogrodzenia i bram wjazdowych na terenie oczyszczalni i terenie poletek osadowych.
3.31. Remont budynku administracyjnego Oczyszczalni Ścieków m.in.: wymiana wejścia na dach, remont pomieszczeń biurowych, magazynowych, sanitarnych, itp. dostosowując do wymogów przepisów.
3.32. Wymianę wszystkich pomostów, balustrad i barierek na stal nierdzewną.
3.33. Działanie zagospodarowania osadów ściekowych na terenie oczyszczalni skierowane do zamknięcia energetycznego instalacji oczyszczalni tj. bilans energii wytworzonej w jednostkach kogeneracyjnych winien pokrywać zapotrzebowanie energetyczne instalacji.
3.34. Propozycję min. 3 wariantów finalnego zagospodarowania osadów ściekowych wytworzonych i dowiezionych na oczyszczalnię (ok. 5,0 tys. Mg/ rok). Przedstawione technologie nie powinny wskazywać powstawania odpadów. Zaproponowany produkt finalny powstały z osadów zamieni klasyfikację z odpadu na produkt.
3.35. Zamontowanie na wylocie ścieków oczyszczonych do odbiornika turbiny wodnej wytwarzającej energie elektryczną.
3.36. Analizę możliwości zastosowania ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych do procesów technologicznych.
 
4. Program funkcjonalno-użytkowy ma zawierać:
4.1. Część rysunkową obejmującą zagospodarowanie terenu, rzuty poziome i przekroje obiektów wraz z proponowanymi wymiarami. Rysunki winny przestawiać rozmieszczenie wyposażenia obiektów w urządzenia i instalacje technologiczne i inne niezbędne do funkcjonowania obiektu.
4.2. Lokalizacje sieci zewnętrznych i urządzeń zewnętrznych niezbędnych do funkcjonowania obiektów.
4.3. Część opisową, w której Wykonawca przestawi rozwiązania techniczne i technologiczne. Zostaną przedłożone propozycje rozwiązań materiałowych odnoszące się do wszystkich elementów obiektów, wykończenia (remontu) pomieszczeń, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, wyposażenia w urządzenia technologiczne, armaturę, sterowanie, itp. oraz zagospodarowania terenu. Opis zawierać ma szczegółowe informację definiujące parametry obiektu, wyposażenia, uzbrojenia w armaturę i urządzenia, instalacje, zakres robót ogólnobudowlanych, itp.
4.4. Schematy technologiczne.
 
5. W ramach zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy:
5.1. Konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie opracowywania koncepcji w sprawie istotnych elementów mających wpływ na koszty, konstrukcję, technologię, funkcję obiektu. Zasadą przyjętych rozwiązań technologicznych powinna być prostota i niezawodność zapewniająca długoterminową bezawaryjną pracę oczyszczalni i niskie koszty eksploatacyjne.
5.2. Złożenia do akceptacji wstępnej koncepcji. Koncepcja zagospodarowania osadów ściekowych uwzględniająca wymagania określone w pkt. 3 SIWZ, będzie opracowana przy uwzględnieniu prowadzenia robót na czynnym obiekcie z zachowaniem nieprzerwanej pracy oczyszczalni.
5.3. Uzyskanie aktualnych map (skala 1:500) oraz aktualizację pomiaru wysokościowego terenu.
5.4. Uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień w zakresie opracowywanej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa.
5.5. Uzyskanie we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych informacji koniecznych do właściwego wykonania zamówienia w tym również badań i analiz niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania procesów technologicznych.
5.6. Wykonanie:
- Koncepcji zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków - 2 egzemplarze.
- Program Funkcjonalno – Użytkowy – 4 egzemplarze.
- Zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji - 2 egzemplarze.
- Raport o oddziaływania na środowisko – 4 egzemplarze.
- Karta informacyjna przedsięwzięcia – 4 egzemplarze.
- Cały zakres dokumentacji zostanie także dostarczona w postaci elektronicznej na płycie CD w formacie PDF – 2 egzemplarze. Wielkość plików nie może przekraczać 10,0 MB.
5.7. Opisanie proponowanych materiałów i urządzeń zgodnie z postanowieniami art. 29 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2007r., Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).
5.8. Dokumentacja będąca przedmiotem zamówienia winna być opracowana przez wykwalifikowany personel posiadający odpowiednie doświadczenie zawodowe i uprawnienia.
5.9.  Opracowany program funkcjonalno – użytkowy będzie wzajemnie skoordynowany technicznie i kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć tj. do przeprowadzenia postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
 
Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnione przez odpowiednie jednostki lub organy administracji państwowej, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań zamówienia. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy.

Oferty częściowe i wariantowe:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Termin wykonania:

1. Koncepcja zagospodarowania osadów ściekowych zawierająca zaakceptowany przez Zamawiającego układ technologiczny w terminie do dnia 01.12.2014r.
2. Program funkcjonalno-użytkowy, zbiorcze zestawienie kosztów, raport oddziaływania inwestycji na środowisko z kartą informacyjną o przedsięwzięciu do dnia 30.03.2015r.

Wadium:
Ustala się wadium w wysokości: 10 000,00 złotych /słownie:dziesięć tysięcy złotych/.

Kryterium oceny ofert i ich znaczenie:
Najniższa cena oferowana - 100%
Oferta, która przedstawia najniższą cenę oferowaną ze wszystkich ofert zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną kolejno sklasyfikowane ceną rosnącą (wyższą) w odniesieniu do badanej oferty z najniższą ceną.

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim ul. Tuwima 1 pok. 4 do dnia 10.10.2014r. do godz. 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.10.2014r. o godz. 12:00 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim ul. Tuwima 1 pok. 4.

Załączniki:

Wyjaśnienia do SIWZ:


metryczka


Opublikował: Grzegorz Komuda (17 września 2014, 13:33:36)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Komuda (13 listopada 2014, 10:54:00)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2601