Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (152)  |  Przetargi unieważnione (29)

zamówienie na:

Dostawę nowych wodomierzy do wody zimnej i nadajników radiowych do zdalnego odczytu do wodomierzy dostarczonych i pracujących na sieci wodociągowej dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim.

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PT/TP-5/14
wartość: powyżej 14 000 Euro
termin składania ofert: 25 czerwca 2014  12:00
wynik postępowania: Vapro Sp. Jawna Waldemar Prończyk 15-617 Białystok ul. Nowosielska 38B. Cena netto: 1 340 195,00 PLN 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tuwima 1 05-300 Mińsk Mazowiecki
 
O G Ł A S Z A
 
WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI POWYŻEJ 14 000 EURO – ZAMÓWIENIE SEKTOROWE NA DOSTAWĘ:
 
Nowych wodomierzy do wody zimnej i nadajników radiowych do zdalnego odczytu do wodomierzy dostarczonych i pracujących na sieci wodociągowej dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim.

 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych wodomierzy i nadajników radiowych (moduły radiowe i moduły indukcyjne) do systemu zdalnego odczytu wodomierzy. Wymaga się pełnej integracji i wsparcie odczytów inkasenckich za pomocą sytemu radiowego odczytu wodomierzy z użytkowaniem przez Zamawiającego oprogramowaniem firmy Logic Synergy (Inkasent oraz TP Media – system bilingowy).
System musi cechować się możliwością rozbudowy do postaci stałej sieci radiowej z wykorzystaniem koncentratorów radiowych, wzmacniaczy oraz zdalnego przekazu danych poprzez sieć telefonii komórkowej GSM.


1. Dostawa wodomierzy.
a) Wodomierze jednostrumieniowe, mokrobieżne DN 15 mm, DN 20 mm;
b) Wodomierze wielostrumieniowe, mokrobieżne DN 25 mm, DN 32 mm, DN 40 mm;
c) Wodomierze przemysłowe DN 50 mm, DN 65mm, DN 80 mm, DN 100 mm;
d) Wodomirze sprzężone DN 50/20 mm, DN 80/20mm.

2.Wymagania ogólne dla oferowanych wodomierzy
a) Dostarczane Zamawiającemu wodomierze muszą być jednego producenta;
b) Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wodomierzy. Okres gwarancji na wodomierze 24 miesiące;
c) Wykonawca zapewnia gwarancję dostaw w terminie 3 dni od pisemnego powiadomienia. Dostawy odbywają się na pisemny wniosek Zamawiającego, w którym określi termin rodzaj wodomierzy, średnicę i ilość;
d) Wykonawca załączy informację posiadania autoryzowanego punktu serwisowego oferowanych wodomierzy. Do oferty załączy listę najbliższych punktach serwisowych oferowanych wodomierzy;
e) Wykonawca jeżeli nie jest producentem wodomierzy zobowiązany jest do złożenia do oferty dokumentu autoryzacji oraz gwarancji dostaw wystawiony przez producenta oferowanych wodomierzy;
f) Oferowane wodomierze powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normie PN-ISO 4064 lub PN-EN14154-1, PN-EN 14154-2 i posiadać aktualne zatwierdzenie typu GUM, EEC lub MID;
g) Oferowane wodomierze muszą posiadać ważną cechę legalizacyjną na 5 lat, karty katalogowe i deklaracje zgodności oraz oświadczenie, że są produkowane w Unii Europejskiej.
h) Dostarczane wodomierze muszą spełniać parametry i warunki zawarte w opisie przedmiotu zamówienia SIWZ;
i) Zamawiający zastrzega sobie zakupienie większej lub mniejszej ilości wodomierzy przy zachowaniu przez Wykonawcę niezmiennej z tego powodu ceny. Z powodu zakupu mniejszej ilości wodomierzy Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie.

3. Dostawa systemu radiowego do zdalnego odczytu wodomierzy.
3.1. Wymagania szczegółowe
a) Dwukierunkowa transmisja radiowa pomiędzy wodomierzem a terminalem PSION z zainstalowanym oprogramowaniem Inkasent CE firmy Logic Synergy, umożliwiająca odczyt wodomierza w dowolnej chwili;
b) Oczekiwana częstotliwość pracy w wydzielonym dla transmisji radiowej w Unii Europejskiej paśmie 868-870 MHz o niewielkiej mocy do 500 mW (rozporządzenie CEPT/ERC/REC 70-03) - „możliwość stosowania urządzeń bez konieczności posiadania przydziału częstotliwości”;
c) Oferowany system odczytu radiowego musi być zgodny z wytycznymi Rady Wspólnoty Europejskiej 99/5/WE oraz Polską Normą PN-EN 300 220;
d) System musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 03 lipca 2007r. w sprawie urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (Dz.U. 2007 Nr 230 poz. 972);
e) Moc modułu radiowego nadawczego po stronie wodomierza min 25mW;
f) Oczekiwany zasięg transmisji radiowej do 1 km;
g) Oczekiwany stopień ochrony modułu radiowego IP68 z możliwością instalacji w oddaleniu od wodomierza;
h) Dostępność modułów radiowych 1 i 4 kanałowych do połączenia z nadajnikiem impulsów;
i) Możliwość: odczytu numeru wodomierza, numeru modułu radiowego, aktualnej wartości z liczydła, zużycia na koniec miesiąca, detekcji ingerencji zewnętrznej, sygnalizacji stanów alarmowych wartości przewidywanego zużycia, wartości przepływu wstecznego,
j) Możliwość podłączenia do różnych typów wodomierzy wyposażonych w nadajniki kontraktonowe lub inny typ modułu przekazywania danych (MiniBus, M-Bus),
 
3.2.Nadajniki radiowe
a) Moduły radiowe montowane bezpośrednio na wodomierzach o średnicach DN 15 – DN 40 mm;
b) Moduły radiowe montowane w oddaleniu od wodomierza dla średnic DN 25 – DN 40 mm (wodomierze przemysłowe);
c) Moduł radiowy montowany w oddaleniu od wodomierza dla średnic DN 50 – DN 100 mm (wodomierze przemysłowe);
d) Moduł radiowy montowany w oddaleniu od wodomierza poprzez nadajnik impulsowy do wodomierzy DN 15 – DN 100 mm;
e) Nadajnik impulsowy do mocowania modułów 1,2 i 4 kanałowych,
f) Szacowane zapotrzebowanie ilościowe modułów radiowy zostało określone w SIWZ.
g) Zapotrzebowanie nadajników impulsowych uzależnione jest od modelu wodomierza pracującego na sieci wodociągowej, który Zamawiający określał będzie systematycznie na etapie realizacji zamówienia. 

3.3.Wymagania ogólne.
a) System radiowy musi zapewniać uniwersalność i możliwość jego rozbudowy ze względu na topologię terenu do postaci stałej sieci radiowej (systemu stacjonarnego) z wykorzystaniem koncentratorów radiowych, wzmacniaczy oraz zdalnego przekazu danych poprzez sieć telefonii komórkowej GSM.
b) Dostarczane Zamawiającemu moduły radiowe muszą być jednego producenta dostosowane do określonego typu wodomierzy (moduły radiowe muszą być kompatybilne z dostarczanymi wodomierzami zgodnie z opisem pkt. 2. SIWZ).
c) Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny modułów radiowych. Okres gwarancji min. 24 miesiące.
d) Wykonawca zapewnia gwarancję dostaw w terminie 3 dni od pisemnego powiadomienia. Dostawy odbywają się na pisemny wniosek Zamawiającego, w którym określi termin, rodzaj i ilość modułów radiowych.
e) Wykonawca załączy potwierdzenie posiadania autoryzowanego punktu serwisowego oferowanych modułów radiowych.
f) Zamawiający zastrzega sobie zakupienie większej lub mniejszej ilości modułów radiowych przy zachowaniu przez Wykonawcę niezmiennej z tego powodu ceny. Z powodu zakupu mniejszej ilości modułów radiowych Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
Termin wykonania dostaw: od 01.07.2014r do 31.12.2017r.

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.  Specyfikację można uzyskać w Pionie Techniczno-Inwestycyjnym PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim ul. Tuwima 1 pok. 6  tel. /025/ 758-58-60 wew. 37 lub /025/ 758-67-12.Specyfikację istotnych warunków zamówienia jest bezpłatna.
 
Termin składania i otwarcia ofert:
Oferty należy składać w PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim ul. Tuwima 1 pok. 4 do dnia 25.06.2014r. do godz. 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.06.2014r. o godz. 12:00 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim ul. Tuwima 1 pok. 4.
 
Wadium
Ustala się wadium w wysokości: 10 000,00 /słownie: dziesięć tysięcy złotych/.

Załączniki:metryczka


Opublikował: Grzegorz Komuda (11 czerwca 2014, 11:16:49)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Komuda (11 lipca 2014, 11:28:05)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3476