Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (152)  |  Przetargi unieważnione (29)

zamówienie na:

Dostawę i wdrożenie systemu do zarządzania infrastrukturą sieciową dla potrzeb PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZS/TT-11/13
wartość: powyżej 14 000 Euro
termin składania ofert: 23 października 2013  12:00
wynik postępowania: KartGIS s.c. 02-778 Warszawa, ul. Filipiny Płaskowickiej 44 m. 2. Cena netto oferty:156 000,00 PLN 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tuwima 1 05-300 Mińsk Mazowiecki
 
O G Ł A S Z A
 
WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI POWYŻEJ 14 000 EURO NA:
 
DOSTAWĘ I WDROŻENIE SYSTEMU
DO ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ SIECIOWĄ
DLA POTRZEB PWIK SP. Z O.O. W MIŃSKU MAZOWIECKIM
 
1. Przedmiot zamówienia:  

 • dostawę oraz instalację w wersji polskojęzycznej Systemu do zarządzania infrastrukturą sieciową i oprogramowania bazodanowego wraz z instalacją i narzędziami do prawidłowego funkcjonowania i eksploatacji Systemu,
 • dostawę oraz instalację Mobilnego Systemu GIS,konfigurację Systemu oraz Mobilnego Systemu GIS na wskazanych przez Zamawiającego komputerach,
 • import danych wektorowych do Systemu,
 • migrację warstw rastrowych do Systemu,
 • dokonanie integracji Systemu z oprogramowaniem TP-Media firmy Logica,
 • przeprowadzenie szkolenia w wymiarze co najmniej 16 godzin,
 • dostawę wymaganych licencji, uprawniających Zamawiającego do legalnego korzystania z Systemu,
 • zapewnienie bezpłatnego rocznego serwisu gwarancyjny liczony od dnia podpisania protokołu odbioru Systemu przez Zamawiającego,
 • zapewnienie co najmniej 2-letniego płatnego serwisu po zakończonym wdrożeniu Systemu.
 
2. Dostarczony przez Wykonawcę system będzie zgodny wymogami zawartymi w:
 • art. 7d pkt 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (t.j. Dz.U. z 2010 r.  Nr 193 poz. 1287 z późn. zm.),
 • art. 14 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489),
 • art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005 r. Nr 64 poz. 565 z późn. zm.),
 • rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 roku w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. z 2005 r. Nr 205, poz. 1692),
 • art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 
3. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
 
Termin wykonania zadania –20.12.2013r.
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Dziale Techniczno-Inwestycyjnym PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim ul. Tuwima 1 pok. 6  tel. /025/ 758-58-60 wew. 37 lub /025/ 758-67-12.
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia jest bezpłatna.
 
Oferty należy składać w PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim ul. Tuwima 1 pok. 4 do dnia 23.10.2013r. do godz. 12:00.
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.10.2013r. o godz. 12:00 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim ul. Tuwima 1 pok. 4.
 
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: 2 000,00 PLN /słownie: dwa tysiące PLN/.

Załączniki:
metryczka


Opublikował: Grzegorz Komuda (11 października 2013, 11:24:36)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Komuda (31 października 2013, 10:03:27)
Zmieniono: wynik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2223