Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (152)  |  Przetargi unieważnione (29)

zamówienie na:

Opracowanie koncepcji i projektu budowlanego odprowadzania ścieków z terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Warszawskiej 250 w Mińsku Mazowieckim.

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZS/TT-10/13
wartość: powyżej 14 000 Euro
termin składania ofert: 2 września 2013  10:00
wynik postępowania: Konsorcjum TOM-PRO INWEST Tomasz Tomczyński i WLOGO Włodzimierz Górewicz 02-503 Warszawa, ul. Dąbrówki 81 m9. Cena netto oferty: 77 100,00 PLN. 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tuwima 1 05-300 Mińsk Mazowiecki
 
O G Ł A S Z A
 
WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI POWYŻEJ 14 000 EURO – ZAMÓWIENIE SEKTOROWE
NA OPRACOWANIE:
KONCEPCJI I PROJEKTU BUDOWLANEGO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW Z TERENU OSIEDLA MIESZKANIOWEGO PRZY ULICY WARSZAWSKIEJ 250 W MIŃSKU MAZOWIECKIM

I.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Określenie przedmiotu zamówienia.
Koncepcja i projekt budowlany obejmują obszar ograniczony ul. Warszawską, ul. Łupińskiego, ul. Sędomierską i ul. Mickiewicza (nie dotyczy zabudowy jednorodzinnej zlokalizowanej wzdłuż ulicy).  Zakres koncepcji określa obszar osiedla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, na którym należy zaktualizować przebieg istniejącej osiedlowej kanalizacji sanitarnej, ocenić jej stan techniczny poprzez wizję lokalną i inspekcję telewizyjną, ocenić i przeanalizować najkorzystniejsze trasy przebiegu nowej kanalizacji sanitarnej przy uwzględnieniu, w maksymalnym stopniu, jej lokalizacji w ciągach komunikacyjnych.
 
Złożona Zamawiającemu Koncepcja i projekt budowlany w głównej mierze musi spełniać poniższe kryteria i warunki:
1. Zasadą założonych rozwiązań projektowych powinna być prostota i niezawodność zapewniająca długoterminową bezawaryjną pracę systemu kanalizacyjnego oraz niskie koszty eksploatacyjne.
2. Koncepcja i projekt budowlany winne być opracowane przez wykwalifikowany personel posiadający odpowiednie doświadczenie zawodowe i uprawnienia.
3. Przekazywana dokumentacja projektowa będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykonawca odpowiada za przyjęte rozwiązania techniczne oraz sposób zaprojektowania sieci kanalizacji sanitarnej.
 
2. Zakres Koncepcji i Projektu budowlanego.
2.1. Dokonanie analizy stanu technicznego istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej pod kątem jej remontu lub przebudowy w celu zapewnienia dalszej niezawodnej eksploatacji.
2.2. Zamówienie i zakup map celem aktualizacji w obszarze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ograniczonej ul. Warszawską, ul. Łupińskiego, ul. Sędomierską i ul. Mickiewicza (nie dotyczy zabudowy jednorodzinnej zlokalizowanej wzdłuż ulicy) celem zaktualizowania treści mapy zasadniczej ww. obszarze – dotyczy w szczególności przebiegu istniejącej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pomiarów wysokościowych, drzew, itp., które mają wpływ na zaprojektowanie i wykonanie nowej lub remont istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej,
2.3. Wykonanie w terenie przeglądu technicznego istniejącej kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem inspekcji telewizyjnej kamerą,
2.4. Opracowanie na zaktualizowanych mapach koncepcji i projektu przebiegu nowej sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z zakresem opisanym w pkt. 2.1. niniejszej SIWZ na podstawie przeprowadzonego przeglądu technicznego, inspekcji TV i własnej analizy technicznej (stan techniczny decyduje o etapowości przebudowy istniejącej sieci kanalizacyjnej, z uwzględnieniem w pierwszej kolejności głównych kolektorów odprowadzających ścieki z osiedla Warszawska 250),
2.5. Zestawienie właścicieli gruntów przez, które przebiegać będzie sieć kanalizacyjna,
2.6. Uzgodnienie w opracowaniu koncepcyjnym ewentualnych kolizji z urządzeniami obcymi oraz przejścia pod drogą krajową – ul. Warszawska,
2.7. Określenie kosztów inwestycji (stosować rozwiązania standardowe skutkujące optymalizacją kosztów);
 
Przy planowaniu odprowadzenia ścieków z obszaru objętego koncepcją  należy uwzględnić istniejącą osiedlową sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do poszczególnych budynków wielorodzinnych, usługowo- handlowych, przedszkola (Przedszkole Miejskie Nr 6) i kulturalno-sportowych (budynki Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej).
 
3. Obowiązki Wykonawcy.
3.1. Wykonawca zobowiązany jest do etapowego uzgadniania sposobów rozwiązań z Zamawiającym wraz z określeniem kolejności wykonywania przebudowy istniejącej osiedlowej kanalizacji sanitarnej – w celu otrzymania końcowej akceptacji od Zamawiającego;
3.2.  Zaprojektować przebieg sieci kanalizacji sanitarnej, w maksymalnym stopniu projektować w ciągach komunikacyjnych umożliwiających dojazd ciężkim sprzętem specjalistycznym. Zamawiający dopuszcza odstępstwo od ww. zasady tylko w uzasadnionych przypadkach technicznych lub społecznych;
3.3. Uwzględnić przełączenie i przebudowę istniejących przyłączy z budynków zlokalizowanych w obszarze objętym Koncepcją do nowej sieci kanalizacyjnej (przełączenie lub przebudowę uwzględnić wraz z pierwszą studzienką rewizyjną licząc od strony budynku);
3.4. Uzyskanie wymaganych warunków technicznych od zarządców dróg publicznych (droga krajowa Nr 92 – ul. Warszawska oraz dróg gminnych – ul. Sędomierska, ul. Łupińskiego – sięgacz bez nazwy);
3.5. Uzyskanie pisemnych zgód od właścicieli osiedlowych dróg dojazdowych oraz terenów prywatnych na prowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej w przypadkach, kiedy Zamawiający nie posiada służebności gruntowej (pisemna zgoda docelowa będzie podstawą do sporządzenia aktu notarialnego służebności przesyłu);
3.6. Wykonać i umieścić w koncepcji w formie tabeli zestawienia poszczególnych właścicieli działek, przez które przechodzić będzie nowa sieć kanalizacji sanitarnej (podać w tabeli nr ew. działki, adres, zarządcę lub pełnomocnika właściciela/i działki/ek);
3.7. Wykonać i umieścić w koncepcji w formie tabeli zestawienie przyłączy sanitarnych do budynków mieszkalnych z przyporządkowanym adresem;
3.8. W sytuacjach ujawnionych połączeń kanalizacji deszczowej z kanalizacją sanitarną w wspólny układ należy przewidzieć ich rozdzielnie i połącznie w odrębne systemy kanalizacyjne (Zamawiający nie dopuszcza przyjmowania rozwiązań opartych na systemie ogólnospławnym);
3.9. Koncepcja powinna być opracowana w taki sposób, aby możliwe było wybudowanie nowego systemu kanalizacji sanitarnej przy zapewnieniu ciągłego odbioru ścieków z osiedla;
3.10. Uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych informacji koniecznych do właściwego wykonania zamówienia;
3.11. Wykonanie:
· Oceny stanu technicznego kanalizacji sanitarnej w wersji papierowej – 2 egz.
· Oceny stanu technicznego kanalizacji sanitarnej w wersji elektronicznej na płycie CD (w formacie PDF) – 1 egz.
·  Koncepcji projektowej w wersji papierowej - 3 egz.
·  Koncepcji projektowej w wersji elektronicznej na płycie CD (w formacie PDF) – 2 egz.
·  Projektu budowlanego w wersji papierowej – 5 egz.
·  Projektu budowlanego w wersji elektronicznej na płycie CD (w formacie PDF) – 2 egz.
·  Kopi przeglądu kanalizacji sanitarnej kamerą telewizyjną na płycie CD (raport w formacie PDF oraz film w formacie AVI)  – 2 egz.
3.12. Koncepcję i projekt budowlany należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z :
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389);
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami),
- Ustawą  z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa  z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 25, poz. 133).
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.
3.13 Wykonać projekt budowlany, przedmiary i kosztorys inwestorski wg uzgodnionej Koncepcji z Zamawiającym.
 
Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań zamówienia lub nie był wcześniej uzgodniony z Zamawiającym.
 
4. Warunki płatności.

Zamawiający przewiduje rozliczenie finansowe na podstawie faktur częściowych za wykonanie przedmiotu zamówienia wg. poniższej formuły:
- 30% wartości przedmiotu zamówienia – po wykonaniu oceny technicznej istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej;
- 30% wartości przedmiotu zamówienia – po wykonaniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego Koncepcji
- 40% wartości przedmiotu zamówienia – po wykonaniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego Projektu Budowlanego.

Termin wykonania zamówienia: 28.02.2014r.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera specyfikację istotnych warunków zamówienia, które można uzyskać w Dziale Techniczno-Inwestycyjnym PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim ul. Tuwima 1 pok. 6  tel. /25/ 758-58-60 wew. 37 lub /25/ 758-67-12 lub pobrać ze strony internetowej www.bip.pwikminsk.pl. Specyfikację istotnych warunków zamówienia jest bezpłatna.
 
Oferty należy składać w PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim ul. Tuwima 1 pok. 4  do dnia 02.09.2013r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.09.2013r. o godz. 10:00 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim ul. Tuwima 1 pok. 4.


Załączniki:


metryczka


Opublikował: Grzegorz Komuda (16 sierpnia 2013, 15:10:12)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Komuda (26 września 2013, 13:10:30)
Zmieniono: wynik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2694