Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (152)  |  Przetargi unieważnione (29)

zamówienie na:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego w Mińsku Mazowieckim z przejściem pod torami linii kolejowej nr 13 Krusze-Pilawa szlak Pilawa-Mińsk Mazowiecki

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PT/TP-2/16
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 3 marca 2016  10:00
wynik postępowania: W postępowaniu wystąpiły wady uniemożliwiające zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia. 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
ul. Tuwima 1 05-300 Mińsk Mazowiecki 

O G Ł A S Z A
 
WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO 
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
O WARTOŚCI POWYŻEJ 30 000 EURO NA ROBOTY BUDOWLANE PN.: 
  
„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. GEN. KAZIMIERZA SOSNKOWSKIEGO W MIŃSKU MAZOWIECKIM Z PRZEJŚCIEM POD TORAMI LINII KOLEJOWEJ NR 13 KRUSZE – PILAWA SZLAK PILAWA – MIŃSK MAZOWIECKI” 
 
 
I. Zamawiający. 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim 
ul. Tuwima 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki 
gm. Mińsk Mazowiecki, powiat miński, woj. mazowieckie 
strona internetowa:  www.pwikminsk.pl, www.bip.pwikminsk.pl 
tel.: /25/ 758 58 60 lub /25/ 759 69 64, faks: /25/ 758 67 12, e-mail: biuro@pwikminsk.pl 
  
II. Tryb zamówienia. 
Zamówienie prowadzone  jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro - zamówienie sektorowe. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim. 
  
III. Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.bip.pwikminsk.pl oraz w siedzibie Zamawiającego Pion Techniczno-Inwestycyjnym PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim ul. Tuwima 1 pok. 5  tel. /025/ 759 6964. Wersja papierowa specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie udostępniana Wykonawcy na podstawie wcześniej złożonego wniosku. Koszt jednej strony SIWZ:1,00 PLN. Specyfikacja zostanie przesłana wykonawcy na wskazany adres w ciągu 5 dni roboczych od momentu przyjęcia przez zamawiającego pisemnego wniosku. 
  
IV. Przedmiot zamówienia. 
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego i ul. Mleczarska w Mińsku Mazowieckim z przejściem pod torami linii kolejowej nr 13 Krusze – Pilawa szlak Pilawa – Mińsk Mazowiecki na KM 32,768 oraz przez działkę nr ew. 2681/9 zakwalifikowaną do terenów zamkniętych Polskich Kolei Państwowych (dalej PKP ). 
Roboty budowlane prowadzone będą na terenie działki miejskiej o nr ew. 2681/2, działek drogi powiatowej (ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego) o nr ew. 2681/7, 2679, działki drogi gminnej (ul. Mleczarska) o nr ew. 3395/1 oraz w terenie zamkniętym obejmującym działkę o nr ew. 2681/9 będąca we władaniu PKP. 
2. Opis przedmiotu zamówienia według kodów Wspólnego Słownika Zamówień. 
45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków. 
3. Stan istniejący. 
Na terenie działek, przez które przewidziano przebieg sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest infrastruktura techniczna w postaci miejskiej sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, sieci gazowej średniego ciśnienia, kabli energetycznych i telefonicznych, kabli teletechnicznych oraz w obrębie działki PKP zlokalizowana jest linia kolejowa jednotorowa przebiegająca na nasypie z kablami srk, a poza nasypem sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej. 
Odprowadzenie ścieków z projektowanej zlewni sieci kanalizacyjnej przewiduje się poprzez istniejącą betonową studnię rewizyjną na kanale sanitarnym o średnicy DN 600 mm, który przebiega wzdłuż zachodniej strony linii kolejowej po działce miejskiej o  nr ew. 2681/2.  
4. Opis przedmiotu zamówienia. 
4.1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w terenie zamkniętym (Polskich Kolei Państwowych - PKP). 
4.1.1. Budowa grawitacyjnego kanału sanitarnego w wykopie otwartym na odcinku pomiędzy studniami S3-S4-granica terenu zamkniętego z rur kanalizacyjnych PVC klasy SN 8 średnicy 400x11,7 mm o długości 54,0 m łączonych na uszczelki gumowe. Na kanale montaż studni rewizyjnych z kręgów żelbetowych średnicy 1200 mm łączonych na uszczelki gumowe zwieńczone pokrywą żelbetową średnicy 1400 mm i włazem żeliwnym typu ciężkiego D-400 na zatrzask. 
4.1.2. Budowa grawitacyjnego kanału sanitarnego metodą przewiertu sterowanego pod nasypem linii kolejowej pomiędzy studniami S2-S3 długości 75,0 m w tym w granicy terenu zamkniętego (PKP) długości 64,0 m. Przewiert trójwarstwową rurą z wewnętrzną i zewnętrzną warstwą ochronną z tworzywa sztucznego PE 100 RC XSC 50 oraz warstwą środkową z PE 100 RC z szeregu wymiarowego SDR 17 średnicy 630x37,4 mm, gdzie wszystkie warstwy rury są połączone ze sobą molekularnie i nie ma możliwości oddzielenia ich mechanicznego. Rura przewodowa PE100 z szeregu wymiarowego SDR 17 średnicy 400x23,7 mm umieszczona centrycznie w rurze przewiertowej na płozach z rolkami w odstępach zgodnych z instrukcją montażu producenta. Rury przewiertowa i przewodowa łączone metodą zgrzewania doczołowego. Rura przewiertowa po obu stronach torów zakończona studniami rewizyjnymi z kręgów żelbetowych o średnicy 1400 mm łączonych na uszczelki gumowe zwieńczone płytą żelbetową średnicy 1600 mm i włazem żeliwnym klasy D-400 na zatrzask. 
4.1.3. Na sieci kanalizacji sanitarnej zamontowane zostaną studnie rewizyjne bez komina włazowego z kręgów żelbetowych o średnicach 1200 mm i 1400 mm łączone na uszczelkę gumową z elementem dennym prefabrykowanym (dennicą). W studniach zostaną wyrobione kinety przelotowe oraz zamontowane stopnie włazowe. Dla zapewnienia szczelności systemu wszystkie przejścia rur PVC i PE przez ściany studni poprzez tuleje osłonowe (ochronne) z uszczelką wargową. Zewnętrzne powierzchnie betonowe studni rewizyjnych zabezpieczone antykorozyjnie masami bitumicznymi. 
4.1.4. Odwodnienie wykopów przy zastosowaniu igłofiltrami wpłukiwanymi na warunkach opisanych w projekcie budowlanym. Zrzut wody z odwodnienia w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
4.2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drogach publicznych: ul. Gen Kazimierza Sosnkowskiego i ul. Mleczarska oraz na terenie działki miejskiej o nr ew. 2681/2 usytuowanej po zachodniej stronie linii kolejowej PKP nr 13 Krusze – Pilawa. 
4.2.1. Budowa grawitacyjnego kanału sanitarnego metodą wykopu otwartego na terenie działki miejskiej o nr ew. 2681/2 z włączeniem do istniejącego kolektora sanitarnego DN 600 mm na odcinku od studni Sist. do studni S2 z rur kanalizacyjnych PVC klasy SN 8 średnicy 400x11,7 mm o długości 40,0 m oraz w drodze powiatowej ul. Gen Kazimierza Sosnkowskiego na odcinku od granicy terenu kolejowego opisanego działką o nr ew. 2681/9 do studni S7 z rur kanalizacyjnych PVC klasy SN 8 średnicy 400x11,7 mm o długości 75,0 m i na odcinku od studni S7 do studni S21 z rur kanalizacyjnych PVC klasy SN 8 średnicy 315x9,2 mm o długości 780,0 m. Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych średnicy 1200 mm łączonych na uszczelki gumowe zwieńczone pokrywą żelbetową średnicy 1400 mm i włazem żeliwnym typu ciężkiego D-400 na zatrzask. 
4.2.2. Budowa grawitacyjnego kanału sanitarnego metodą wykopu otwartego w drodze gminnej ul. Mleczarska na odcinku od studni S13 do studni S27 z rur kanalizacyjnych PVC klasy SN 8 średnicy 200x5,9 mm o długości 208,0 m. Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych średnicy 1200 mm łączonych na uszczelki gumowe zwieńczone pokrywą żelbetową średnicy 1400 mm i włazem żeliwnym typu ciężkiego D-400 na zatrzask. 
4.2.3. Na sieci kanalizacji sanitarnej zamontowane zostaną studnie rewizyjne bez komina włazowego z kręgów żelbetowych o średnicach 1200 mm łączonych na uszczelkę gumową z elementem denny prefabrykowanym (dennicą). W studniach zostaną wyrobione kinety przelotowe lub zbiorcze oraz zamontowane stopnie włazowe. Dla zapewnienia szczelności systemu wszystkie przejścia rur PVC przez ściany studni poprzez tuleje osłonowe (ochronne) z uszczelką wargową. Zewnętrzne powierzchnie betonowe studni rewizyjnych zabezpieczone antykorozyjnie masami bitumicznymi. 
4.2.4. Odwodnienie wykopów przy zastosowaniu igłofiltrami wpłukiwanymi na warunkach opisanych w projekcie budowlanym. Zrzut wody z odwodnienia w uzgodnieniu z Zamawiającym do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. 
4.3. Rurociągi ułożone zostaną na podłożu piaskowym grubości 20 cm. Przestrzeń w wykopie wokół rury zostanie zasypana piachem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Wykopy ponad warstwą obsypki rury należy zasypać mechanicznie gruntem piaszczystym (wymiana gruntu) z zagęszczeniem warstwami do wskaźnika nie mniejszego niż 98 % zmodyfikowanej próby Proctor’a. Grunt rodzimy z wymiany po wykopach oraz materiały z rozbiórki Wykonawca zagospodaruje własnym staraniem lub wywiezie na składowisko odpadów. Wykonawca przy robotach budowlanych zachowa warunki zezwolenia zajęcia pasa drogi powiatowej określone w decyzjach Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim sygn. ZDP-2/5443/U/1059/2014 z dnia 11 września 2014r. i sygn. ZDP-2/5443/1121/1122/2015 z dnia 20 sierpnia 2015r. oraz warunki zezwolenia zajęcia pasa drogi gminnej i działki nr ew. 2681/2 określone w decyzji Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki sygn. GK.7230.1.149.2015 z dnia 18 sierpnia 2015r. 
4.4. Prowadzenie robót budowlanych w obrębie infrastruktury technicznej należy prowadzić zachowaniem uwag i na warunkach zawartych w protokole Nr G.6630.1104.2014 z narady koordynacyjnej ws. sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim, opinii Polskich Kolei Państwowych S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie Wydział Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych nr 362/2014 z dnia 16 grudnia 2014r. wraz z opiniami i uzgodnieniami Spółek Grupy PKP S.A. tj. PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie, PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Siedlcach, „PKP Utrzymania” Sp. z o.o., „TK Telekom” Sp. z o.o., „PKP Energetyka” S.A. Mazowiecki Rejon Dystrybucji.   
6. Wymagania dodatkowe. 
6.1. Wykonawca złoży oświadczenie o przyjęciu na siebie zobowiązania pozostawienia po zakończeniu budowy terenu w stanie takim samym jaki był przed rozpoczęciem robót m.in.: stan drzew, krzewów, nawierzchni dróg i chodników oraz ogólny porządek. 
6.2. Wykonawca złoży oświadczenie, że wszyscy pracownicy wykonawcy oraz podwykonawcy zatrudnieni przy realizacji ww. zadania, będą posiadać aktualne badania lekarskie oraz aktualne szkolenie BHP. 
6.2. Wykonawca złoży oświadczenie o stosowaniu na budowie wyłącznie takiego sprzętu, który posiada aktualne badania techniczne, właściwe dla danego rodzaju sprzętu. 
6.3. Wykonawca przyjmie na siebie zobowiązanie składania wniosków materiałowych do zatwierdzenia przez inwestora na co najmniej 1 tydzień przed terminem wbudowania materiału. 
6.4. Wykonawca opracuje projekt czasowej organizacji ruchu w drogach publicznych. 
6.5. Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych dokona geodezyjnego wytyczenie trasy sieci kanalizacji sanitarnej. Oryginał szkicu tyczenia geodezyjnego przekaże Zamawiającemu. 
6.6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą oraz dokumentację powykonawczą wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Inwentaryzacja powykonawcza i dokumentacja powykonawcza zostanie opracowana oddzielnie w części sieci kanalizacyjnej przebiegającej w terenie PKP oraz w części przebiegającej poza terenem zamkniętym tj. w działce miejskiej, ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego, Mleczarskiej.  
6.7. Wykonawca dokona inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacji sanitarnej w uzgodnieniu i pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego i służb technicznych Zamawiającego. 
6.8. Roboty budowlane składające się na przedmiot zamówienia należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót. 
6.9. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 
6.10.W projektach budowlanych mogą występować nazwy własne materiałów i nazwy producentów, które należy rozumieć jako określenie standardów. Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych producentów o parametrach równoważnych lub wyższych niż przewiduje to projekt budowlany. Wszelkie koszty wynikające z tytułu rozwiązań zamiennych ponosi Wykonawca. 
7. W cenie ofertowej wykonawca uwzględni: 
7.1. Koszty wszystkich elementów ujętych w przedmiarach robót (pozycje przedmiaru robót nie uwzględnione w kosztorysie ofertowym, uważane będą przez Zamawiającego jako elementy, które zostały policzone w innych pozycjach); 
7.2. Koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu. 
7.3. Koszty inspekcji TV wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej. 
7.4. Koszty wodnej próby szczelności. 
7.5. Obsługę geodezyjną w tym inwentaryzację powykonawczą sieci kanalizacji sanitarnej w części przebiegającej w terenie PKP oraz w części wykraczającej poza teren zamknięty. 
7.6. Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej. 
7.7. Koszty zużytej energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy. 
8.    Szczegółowy zakres robót budowlanych zawierają: 
8.1. Projekty budowlane. 
8.2. Przedmiary robót. 
8.3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 
  
V. Oferty częściowe i wariantowe. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 
  
VI. Zamówienia uzupełniające. 
Zamawiający dopuszcza zamówienia uzupełniające – roboty dodatkowe. Zamawiający na podstawie art. 55 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających (dodatkowych) nie objętych zamówieniem podstawowym stanowiące nie więcej niż 50 % wartości realizowanego zamówienia. 
  
VII. Warunki udziału w postępowaniu. 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obwiązek posiadania takich uprawnień, w tym celu: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga udokumentowania posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia , w tym celu: 
a) Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie wykonał co najmniej dwie odrębne roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o wartości netto robót nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN każda z robót. 
b) Wykonawca przedłoży wykaz osób, które będą wykonywać lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nie czynności. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował kierownikiem budowy posiadającym co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi będącymi przedmiotem zamówienia (po uzyskaniu uprawień) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych uprawniające do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do nadzorowania robót budowlanych objętych niniejszym postępowaniem przetargowym. 
c) Wykonawca przedstawi oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia. 
1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tym celu: 
a) Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 
1.4.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, tym celu: 
a) Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 
  
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda od wykonawcy złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale X SIWZ. 
  
VIII. Termin wykonania. 
Planowany termin wykonywania zamówienia do dnia 30.09.2016r. 
  
IX. Wadium. 
Ustala się wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy PLN). 
Wykonawca wnosi wadium: 
1. w pieniądzu na konto lub w kasie Zamawiającego. 
2. w poręczeniach lub gwarancjach bankowych. 
3. w gwarancjach ubezpieczeniowych. 
  
X. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie. 
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 
a. zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania; 
b. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 
2.    Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryteria: 
1)  Kc - Cena oferty brutto – waga 95% 
2)  Kg - Okres gwarancji – waga 5% 
Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru: 
K = Kc + Kg 
K – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w obu kryteriach 
Kc – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „cena oferty brutto” 
Kg – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „okres gwarancji” 
2.1 Kryterium „cena oferty brutto” 
Kc= [C : Cb] x 95 pkt 
Gdzie: 
Kc – Kryterium cena oferty brutto 
C – Cena najniższa oferty brutto 
Cb – Cena brutto badanej oferty 
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 95 punktów. 
2.2 Kryterium „okres gwarancji” 
Kg= [Gb :G] x 5 pkt 
Kg – Kryterium „okres gwarancji” 
Gb – Okres gwarancji na roboty budowlane związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w ofercie badanej, liczony w miesiącach od daty zakończenia i odbioru robót 
G – Najdłuższy okres gwarancji na roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia zaoferowany w postępowaniu, liczony w miesiącach 
Najkrótszy okres gwarancji wymagany na roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego to 36 miesięcy; 
Najdłuższy okres gwarancji wymagany na roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego to 48 miesięcy. 
Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma maksymalną liczbę 5 punktów. 
  
Oferty z okresem gwarancji  ≥ 4 lat (48 miesięcy) otrzymają 5 punktów. 
Gwarancja liczy się od daty ostatecznego, bezusterkowego, protokolarnego odbioru robót. 
W przypadku braku podania okresu gwarancji w ofercie, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 64 pkt. 2 Regulaminu. 
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 
Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt. 
3. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 
4. W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczania podatku VAT na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i który w Formularzu Oferty poda cenę z zerową stawką VAT, Zamawiający na etapie oceny i porównywania ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT. 
  
XI. Miejsce i termin składania ofert. 
Oferty należy składać w PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim przy ul. Tuwima 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki,  pok. 4 (sekretariat) do dnia 03.03.2016r. do godz. 10:00. 
  
XII. Miejsce i termin otwarcia ofert. 
Otwarcie ofert nastąpi w PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim przy ul. Tuwima 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki,  pok. 5 w dniu 03.03.2016r. o godz. 10:00.


Załączniki:

Informacje uzupełniające:
metryczka


Opublikował: Grzegorz Komuda (16 lutego 2016, 14:56:17)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Komuda (14 kwietnia 2016, 15:09:10)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1877