Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (152)  |  Przetargi unieważnione (29)

zamówienie na:

Kompleksowe rozwiązanie systemu gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: JRP.272.3.2018
wartość: powyżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 12 kwietnia 2018  12:00
wynik postępowania: Zamawiający na podstawie art. 93 ust.1 pkt.4 ustawy Pzp unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. 
OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z.o.o. w Mińsku Mazowieckim działając jako Zamawiający ogłasza zamówienie sektorowe na roboty budowlane prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r poz. 1579) na:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania:
"KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE SYSTEMU GOSPODARKI OSADOWEJ NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIŃSKU MAZOWIECKIM"
realizowanego w ramach projektu:
"STWORZENIE INNOWACYJNEGO SYSTEMU GOSPODARKI OSADOWEJ I UZDATNIANIA WODY DLA POTRZEB AGLOMERACJI MIŃSK MAZOWIECKI"
Projekt ubiega się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś Priorytetowa II-Ochrona Środowiska, w tym Adaptacja do Zmian Klimatu; Działanie 2.3 Gospodarka Wodno-Ściekowa w Aglomeracjach

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018S 035-077062.pdf (4312kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
Specyfikacja Istonych Warunków Zamównia -Tom I IDW.pdf (2914kB) pdf
Specyfikacja Istonych Warunków Zamównia -Tom II Wzór Umowy.pdf (1594kB) pdf
Specyfikacja Istonych Warunków Zamównia-Tom III OPZ-Spis dokumentacji.pdf (161kB) pdf
Specyfikacja Istonych Warunków Zamównia-Tom III OPZ-Program Funkcjonalno-Użytkowy.pdf (12380kB) pdf
Specyfikacja Istonych Warunków Zamównia-Tom III OPZ-Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.pdf (8824kB) pdf
Specyfikacja Istonych Warunków Zamównia-Tom IV Preambuła i Wykaz Cen.pdf (262kB) pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ.pdf (80kB) pdf
Załącznik nr 1a do SIWZ.pdf (126kB) pdf
Załącznik nr 2 do SIWZ-JEDZ.pdf (405kB) pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ.pdf (22kB) pdf
Załącznik nr 4 do SIWZ.pdf (25kB) pdf
Załącznik nr 5 do SIWZ.pdf (41kB) pdf
Załącznik nr 6 do SIWZ.pdf (27kB) pdf
Załącznik nr 7 do SIWZ.pdf (35kB) pdf
Załącznik nr 8 do SIWZ.pdf (36kB) pdf
Załącznik nr 9 do SIWZ.pdf (30kB) pdf
Załącznik nr 10 do SIWZ.pdf (28kB) pdf
Załącznik nr 11 do SIWZ.pdf (35kB) pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz ofertowy.docx (63kB) word
Załącznik nr 1a.docx (53kB) word
Załącznik nr 2 do SIWZ-JEDZ.doc (181kB) word
Załącznik nr 3 do SIWZ- Wykaz doświadczenia ekspertów.docx (45kB) word
Załącznik nr 4 do SIWZ- Wykaz robót.docx (44kB) word
Załącznik nr 5 do SIWZ- Wykaz osób.docx (50kB) word
Załącznik nr 6 do SIWZ- oświadczenie dot. zaległości podatkowych.docx (41kB) word
Załącznik nr 7 do SIWZ- Oświadczenie dot. środka zapobiegawczego.docx (41kB) word
Załącznik nr 8 do SIWZ- Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej.docx (42kB) word
Załącznik nr 9 do SIWZ- OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU WYDANIA WOBEC NIEGO OSTATECZNEJ DECYZJI.DOCX (39kB) zip
Załącznik nr 10 do SIWZ - oświadczenie o braku wydania wyroku za wykroczenie.docx (40kB) word
Załącznik nr 11 do SIWZ - oświadczenie o braku wyroku_decyzji.docx (41kB) word
Kopia Tom_IV_Wykaz cen.xlsx (23kB) excel
Załącznik nr 1 - Spis przepisów i norm.pdf (556kB) pdf
Załącznik nr 2 Wypis i wyrys z MPZP.pdf (765kB) pdf
Załącznik nr 3 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf (3422kB) pdf
Załącznik nr 4 - Opinia sanitarna.pdf (2724kB) pdf
Załącznik nr 5 - Postanowienie RDOŚ.pdf (3358kB) pdf
Załącznik nr 6 - Pozwolenie wodno-prawne.pdf (2069kB) pdf
Załącznik nr 7 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponiowania nieruchomością na cele budowlane.pdf (406kB) pdf
Załącznik nr 8 - Kopia mapy zasadniczej.pdf (1390kB) pdf
Załącznik nr 9 Schemat technologiczny modernizacji i rozbudowy oczyszczalni.pdf (5451kB) pdf
Załącznik nr 10 Plan zagospodarowania terenu.pdf (1709kB) pdf
Załącznik nr 11 Dokumentacja geotechniczna_część1 (archiwalna).pdf (13151kB) pdf
Załącznik nr 11 Dokumentacja geotechniczna_część2 (archiwalna).pdf (8723kB) pdf
Załącznik nr 14 Uproszczony wypis z rejestru gruntów.pdf (685kB) pdf
Załącznik nr 12.1 Budynek krat (obiekt nr 4), kanały dopływowe wraz zkomorami nr1, nr2, nr5, K08, K010, Piaskownik (Ob. nr 6).pdf (6156kB) pdf
Załącznik nr 12.2 Budynek pomponi głównej ( Ob. nr 7).pdf (1579kB) pdf
Załącznik nr 12.3 Piaskownik z tłuszczownikiem ( Ob. nr 8) wraz z obiektami sąsiednimi nr 40 i 41.pdf (10745kB) pdf
Załącznik nr 12.4 Osadnik wstępny ( Ob. nr 11).pdf (4317kB) pdf
Załącznik nr 12.5 Osadniki wtórne, obieg nr 13A i 13B.pdf (3708kB) pdf
Załącznik nr 12.6 Budynek operacyjnego WKF I (Obiekt nr 15) i WKF II (Obiekt nr 16) - 1.pdf (6997kB) pdf
Załącznik nr 12.6 Budynek operacyjnego WKF I (Obiekt nr 15) i WKF II (Obiekt nr 16) - 2.pdf (12180kB) pdf
Załącznik nr 12.7 Zbiornik osadu przefermentowanego ( Obiekt nr 17).pdf (17994kB) pdf
Załącznik nr 12.8 Istniejący budynek odwadniania i higienizacji osadów ( Obiekt nr 18, 19).pdf (2730kB) pdf
Załącznik nr 12.9 Zbiornuik biogazu ( Obiekt nr 21).pdf (758kB) pdf
Załącznik nr 12.10 Budynek administracyjny, sterownia ( Obiekt nr 23).pdf (1993kB) pdf
Załącznik nr 12.11 Stacja trafo, agregatorownia ( Obiekt nr 24).pdf (3226kB) pdf
Załącznik nr 12.12 Budynek magazynowy ( Obiekt nr 26).pdf (893kB) pdf
Załącznik nr 12.13 Budynek warsztatowy ( Obiekt nr 27).pdf (2008kB) pdf
Załącznik nr 12.14 Budynek socjalny ( Obiekt nr 28).pdf (2814kB) pdf
Załącznik nr 12.15 Magazyn ( Obiekt nr 29,32,33).pdf (2324kB) pdf
Załącznik nr 12.16 Zagęszczacz ( Obiekt nr 36) i fermentor ( Obiekt nr 42).pdf (1477kB) pdf
Załącznik nr 12.17 Reaktor biologiczny ( Obiekt nr 37), komory KN i KD.pdf (835kB) pdf
Załącznik nr 12.18 Budynek dmuchaw ( Obiekt nr 38), wiata stacji PIX ( Obiekt nr 36A - zmiana na 42).pdf (1695kB) pdf
Załącznik nr 12.19 Zbiornik retencyjny ścieków ogólnospławnych ( Obiekt nr 39).pdf (3492kB) pdf
Załącznik nr 12.20 Rozdzielnia SN, odsiarczalniki biogazu, magazynka i portierni ( Obiekty nr 25,20,M,P).pdf (1400kB) pdf
Załącznik nr 13.1 Ob.nr 4 Budynek krat z kanałem dopływowym.pdf (5443kB) pdf
Załącznik nr 13.2 Ob. nr 7 Budynek pompowni głównej.pdf (12396kB) pdf
Załącznik nr 13.3 Ob. nr 8 i nr 40 i nr 41 Piaskownik z tłuszczownikiem wraz z obiektami sąsiednimi.pdf (5374kB) pdf
Załącznik nr 13.4 Ob. nr 10 Komora KDF i KDP.pdf (3066kB) pdf
Załącznik nr 13.5 Ob. nr 11 Osadnik wstępny.pdf (13986kB) pdf
Załącznik nr 13.6 Ob. nr 12 Komora symultaniczna.pdf (3360kB) pdf
Załącznik nr 13.7 Ob. nr 13A i 13B Osadniki wstępne z komorami K06 i K07.pdf (12558kB) pdf
Załącznik nr 13.8 Ob. nr 15 i 16 Budynek operacyjny WKF I i II.pdf (9156kB) pdf
Załącznik nr 13.9 Ob. nr 17 Zasobnik osadu przefermentowanego.pdf (7713kB) pdf
Załącznik nr 13.10 Ob. nr 20 Odsiarczalnik biogazu.pdf (1889kB) pdf
Załącznik nr 13.11 Ob. nr 21 Zbiornik Biogazu.pdf (20449kB) pdf
Załącznik nr 13.12 Ob. nr 21A Agregat kogeneracyjny.pdf (2058kB) pdf
Załącznik nr 13.13 Ob. nr 23 Budynek administracyjny, sterownia.pdf (10321kB) pdf
Załącznik nr 13.14. Ob. nr24, Stacja trafo, agregatornia.pdf (1839kB) pdf
Załącznik nr 13.15 Ob. nr 25 Stacja trafo SN.pdf (2710kB) pdf
Załącznik nr 13.16 Ob. nr 25a Budynek dmuchaw piaskownika.pdf (1942kB) pdf
Załącznik nr 13.17 Ob. nr 26 Budynek magazynowy.pdf (2213kB) pdf
Załącznik nr 13.18 Ob. nr 27 Budynek warsztatowy.pdf (3125kB) pdf
Załącznik nr 13.19 Ob. nr 28 Budynek socjalny.pdf (3655kB) pdf
Załącznik nr 13.20 Ob. nr 36 Zagęszczacz osadu.pdf (5323kB) pdf
Załącznik nr 13.21 Ob. nr 36A Stacja PIX.pdf (7378kB) pdf
Załącznik nr 13.22 Ob. nr 37 Reaktor biologiczny (komory KN i KD).pdf (10490kB) pdf
Załącznik nr 13.23 Ob. nr 38 Budynek dmuchaw.pdf (2938kB) pdf
Załącznik nr 13.24 Ob. nr 40 Separator piasku (wiata).pdf (3818kB) pdf
Załącznik nr 13.25 Komora K6.pdf (1224kB) pdf
Załącznik nr 13.26 Komora 010.pdf (2858kB) pdf
Załącznik nr 13.27 Komora K011.pdf (967kB) pdf
Załącznik nr 13.28. Ob. nr 14 Komora pomiarowa.pdf (1035kB) pdf
Załącznik nr 13.29. Ob. nr 35 Budynek przepływomierza.pdf (815kB) pdf
Załącznik nr 13.30. ob. nr 17 zbiornik osadu przefermentowanego.pdf (1759kB) pdf
Załącznik nr 13.31. ob. nr 4 budynek krat przekroje A,B,C,D.pdf (8827kB) pdf
Załącznik nr 13.32. ob. nr 27 budynek warsztatowy instalacje.pdf (3747kB) pdf
Załącznik nr 13.33. ob. nr 27 budynek warsztatowy wentylacja przekrój A,B,C.pdf (5824kB) pdf
Załącznik nr 13.34. ob. nr 27 budynek warsztatowy wentylacja rzut parteru.pdf (3533kB) pdf
Załącznik nr 13.35. Kanały technologiczne przy budynku krat.pdf (9585kB) pdf
Załącznik nr 13.36. ob. nr 4 - budynek krat - modernizacja obiektu i kanału dopływowego.pdf (4016kB) pdf
Załącznik nr 13.37. ob. nr 7 - pompownia ścieku surowego i osadu.pdf (4982kB) pdf
Załącznik nr 13.38. ob. nr 12 - komora symultaniczna.pdf (6102kB) pdf
Załącznik nr 13.39. ob. nr 23 Laboratorium, kotłownia, sterownia - instalacja c.o. i c.t. rzut parteru.pdf (4592kB) pdf
Załącznik nr 13.40. ob. nr 23 Laboratorium, kotłownia, sterownia - instalacja c.o. i c.t. rzut piętra.pdf (3867kB) pdf
Załącznik nr 13.41. ob. nr 23 Laboratorium, kotłownia, sterownia - instalacje rzut parteru.pdf (6164kB) pdf
Załącznik nr 13.42. ob. nr 23 Laboratorium, kotłownia, sterownia - instalacje rzut piętra.pdf (4043kB) pdf
Załącznik nr 13.43. ob. nr 23 Laboratorium, kotłownia, sterownia - rozwinięcie instalacji.pdf (5745kB) pdf
Załącznik nr 13.44. ob. nr 23 Laboratorium, kotłownia, sterownia - wentylacja rozwinięcie.pdf (5080kB) pdf
Załącznik nr 13.45. ob. nr 23 Laboratorium, kotłownia, sterownia - wentylacja rzut parteru.pdf (4066kB) pdf
Załącznik nr 13.46. ob. nr 23 Laboratorium, kotlownia, sterownia - wentylacja rzut piętra.pdf (3156kB) pdf
Załącznik nr 13.47. ob. nr 23 Laboratorium, kotłownia, sterownia - wentylatornia.pdf (3087kB) pdf
Załącznik nr 13.48. ob. nr 28 Budynek socjalny - instalacja c.o. rzut parteru.pdf (643kB) pdf
Załącznik nr 13.49. ob. nr 28 Budynek socjalny - instalacja c.o. rzut piętra.pdf (613kB) pdf
Załącznik nr 13.50. ob. nr 28 Budynek socjalny - instalacja c.o. rzut piwnic.pdf (629kB) pdf
Załącznik nr 13.51. ob. nr 28 Budynek socjalny - instalacja wod-kan rzut parteru.pdf (583kB) pdf
Załącznik nr 13.52. ob. nr 28 Budynek socjalny - instalacja wod-kan rzut piętra.pdf (466kB) pdf
Załącznik nr 13.53. ob. nr 28 Budynek socjalny - instalacja wod-kan rzut piwnic.pdf (526kB) pdf
Załącznik nr 13.54. ob. nr 28 Budynek socjalny - instalacja elektryczna rzut parteru.pdf (856kB) pdf
Załącznik nr 13.55. ob. nr 28 Budynek socjalny - instalacja elektryczna rzut piętra.pdf (598kB) pdf
Załącznik nr 13.56. ob. nr 28 Budynek socjalny - instalacja elektryczna rzut piwnic.pdf (590kB) pdf
Załącznik nr 13.57. ob. nr 28 Budynek socjalny - rozwinięcie instalacji co.pdf (483kB) pdf
Załącznik nr 13.58. ob. nr 28 Budynek socjalny - rozwnięcie instalacji co - cd.pdf (670kB) pdf
Załącznik nr 13.59. ob. nr 28 Budynek socjalny - schemat zasilania elektrycznego i tablice rozdzielcze.pdf (309kB) pdf
Załącznik nr 13.60. ob. nr 36a Zagęszczacz osadów wstępnych.pdf (1511kB) pdf
Załacznik nr 13.61. ob. nr 8 Piaskownik przedmuchiwany.pdf (4898kB) pdf
Załącznik nr 13.62. ob. nr 8 Piaskownik przedmuchiwany cd.pdf (11208kB) pdf
Załącznik nr 13.63. ob. nr 7 Pompownia głowna rzut parteru.pdf (6386kB) pdf
Załącznik nr 13.64. ob. nr 7 Pompownia główna przekrój B.pdf (4393kB) pdf
Załącznik nr 13.65. ob. nr 7 Pompownia główna przekrój C.pdf (6032kB) pdf
Załącznik nr 13.66. ob. nr 7 Pompownia główna przekrój D.pdf (4307kB) pdf
Załącznik nr 13.67. ob. nr 7 Pompownia główna przekrój E.pdf (4400kB) pdf
Załącznik nr 13.68. ob. nr 7 Pompownia główna rzut parteru - konstrukcja.pdf (5414kB) pdf
Załącznik nr 13.69. ob. nr 7 Pompownia główna - przekrój 1.pdf (5774kB) pdf
Załącznik nr 13.70. ob. nr 7 Pompownia głowna - przekrój 2.pdf (5573kB) pdf
Załącznik nr 13.71. ob. nr 28 Budynek socjalny - instalacja kanalizacji.pdf (3278kB) pdf
Załącznik nr 13.72. Schemat zasilania oczyszczalni ścieków w energię eletryczną.pdf (133kB) pdf
Załącznik nr 13.73. ob. nr 16 WKF - przekroje A,B.pdf (9165kB) pdf
Załącznik nr 13.74. ob. nr 16 WKF - przekroje E,F.pdf (6771kB) pdf
Załącznik nr 13.75. ob. nr 16 WKF - przekroje G,H.pdf (6575kB) pdf
Załącznik nr 13.76. ob. nr 16 WKF - przekroje J,K,L.pdf (5822kB) pdf
Załącznik nr 13.77. ob. nr 16 WKF - przekrój C.pdf (5844kB) pdf
Załącznik nr 13.78. ob. nr 4 zBudynek krat oraz zlewnia ścieków dowożonych.pdf (3789kB) pdf
Załącznik nr 13.79. Schemat ideowy rozdzielni głownej.pdf (613kB) pdf
Załącznik nr 13.80. Schemat ideowy rozdzielni RG2nN.pdf (533kB) pdf
Załącznik nr 13.81. Automat. rodział przepływu ścieków dobudowa odpływów zasilania.pdf (343kB) pdf
Załącznik nr 13.82. Automatyczny rozdział przepływu ścieków- PZT.pdf (2190kB) pdf
Załącznik nr 13.84. Automatyczny rozdział przepływu ścieków sterownik cz 1.pdf (295kB) pdf
Załącznik nr 13.85. Automatyczny rozdział przepływu ścieków sterownik cz 2.pdf (249kB) pdf
Załącznik nr 13.87. Zabudowa pomiarowa przepływu ścieków cz 1.pdf (1128kB) pdf
Załącznik nr 13.88. Zabudowa pomiarowa przepływu ścieków cz 2.pdf (1033kB) pdf
Załącznik nr 13.89. Ob. nr 23 schemat montażowy.pdf (6568kB) pdf
Załącznik nr 13.90. Ob. nr 23 rzut instalacji elektroenergetycznych parter.pdf (6279kB) pdf
Załącznik nr 13.91. Ob. nr 23 rzut instalacji elektroenergetycznych piętro.pdf (6122kB) pdf
Załącznik nr 13.92. Ob. nr 23 rzut instalacji piorunochronnej.pdf (4111kB) pdf
Załącznik nr 13.93. ob. nr 23 schemat montażowy rys 11.pdf (4975kB) pdf
Załącznik nr 13.94. ob. nr 23 schemat montażowy rys 12.pdf (4424kB) pdf
Załącznik nr 13.95. ob. nr 23 schemat montażowy rys 13.pdf (5128kB) pdf
Załącznik nr 13.96. ob. nr 23 schemat montażowy rys 14.pdf (5818kB) pdf
Załącznik nr 13.97. ob. nr 23 schemat obwodowy rys 6.pdf (3334kB) pdf
Załącznik nr 13.98. ob. nr 23 schemat obwodowy rys 7.pdf (4284kB) pdf
Załącznik nr 13.99. ob. nr 23 schemat obwodowy rys 8.pdf (4462kB) pdf
Załącznik nr 13.100. ob. nr 23 schemat obwodowy rys 9.pdf (2948kB) pdf
Załącznik nr 13.101. ob. nr 23 schemat obwodowy rys 10.pdf (4142kB) pdf
Załącznik nr 13.102. ob. nr 23 schemat rozdzielni rys.1.pdf (1114kB) pdf
Załącznik nr 13.103. ob. nr 23 schemat rozdzielni rys.2.pdf (4674kB) pdf
Załącznik nr 13.104. ob. nr 23 zestaw rozdzielni skrzynkowej rys 16.pdf (666kB) pdf
Załącznik nr 13.105. ob. nr 23 zestaw rozdzielni skrzynkowej rys 17.pdf (1569kB) pdf
Załącznik nr 13.106. Część 5 technologiczna - budynek dmuchaw piaskownika przedmuchiwanego rzut i przekroje.pdf (3913kB) pdf
Załącznik nr 13.107. Część 5 technologiczna - budynek dmuchaw z rozdzielnią 1 kW rzut i przekroje.pdf (1615kB) pdf
Załącznik nr 13.108. Część 5 technologiczna - budynek krat rzut i przekroje.pdf (14460kB) pdf
Załącznik nr 13.109. Część 5 technologiczna - fermenter rzut i przekroje.pdf (737kB) pdf
Załącznik nr 13.110. Część 5 technologiczna - komora denitryfikacji rzut i przekroje.pdf (6996kB) pdf
Załącznik nr 13.111. Część 5 technologiczna - komora K4 rzut i przekroje.pdf (732kB) pdf
Załącznik nr 13.112. Część 5 technologiczna - komora K5 rzut i przekroje.pdf (653kB) pdf
Załącznik nr 13.113. Część 5 technologiczna - komora predenitryfikacji i defosfatacji rzut i przekroje.pdf (9807kB) pdf
Załącznik nr 13.114. Część 5 technologiczna - laboratorium,kotlownia,sterownia-projekt laboratorium.pdf (2098kB) pdf
Załącznik nr 13.115. Część 5 technologiczna - piaskownik wstępny rzut i przekroje.pdf (2498kB) pdf
Załącznik nr 13.117. Część 5 technologiczna - plan sytuacyjno-wysokościowy.pdf (7014kB) pdf
Załącznik nr 13.118. Część 5 technologiczna - pompownia główna ścieków i osadów przekroje.pdf (8905kB) pdf
Załącznik nr 13.119. Część 5 technologiczna - pompownia główna ścieków i osadów przekrój F-F.pdf (4328kB) pdf
Załącznik nr 13.120. Część 5 technologiczna - profil hydrauliczny.pdf (3252kB) pdf
Załącznik nr 13.121. Część 5 technologiczna - reaktor biologiczny rzut i przekroje.pdf (1441kB) pdf
Załącznik nr 13.122. Część 5 technologiczna - schemat technologiczny.pdf (3869kB) pdf
Załącznik nr 13.123. Część 5 technologiczna - separator piasku pod wiatą rzut i przekroje.pdf (779kB) pdf
Załącznik nr 13.124. Część 5 technologiczna - WKF z budynkiem operacyjnym przekroje.pdf (3969kB) pdf
Załącznik nr 13.125. Część 5 technologiczna - WKF z budynkiem operacyjnym przekrój E-E.pdf (2246kB) pdf
Załącznik nr 13.126. Część 5 technologiczna - WKF z budynkiem operacyjnym przekrój J-J.pdf (1550kB) pdf
Załącznik nr 13.127. Część 5 technologiczna - zb. osadu - ist. osadnik Imhoffa rzut i przekroje.pdf (3975kB) pdf
Załącznik nr 13.128. Część 5 technologiczna - zb. retencyjny ścieków ogólnospławnych rzut i przekroje.pdf (1330kB) pdf
Załącznik nr 13.129. ob.27 budynek warsztatowy chenmat obwodowy sterowania blokady i sygnalizacji wentylacji.pdf (1429kB) pdf
Załącznik nr 13.130. ob.27 budynek warsztatowy plan instalacji odgromowej.pdf (3350kB) pdf
Załącznik nr 13.131. ob.27 budynek warsztatowy plan instalacji elektroenergetycznych.pdf (4035kB) pdf
Załącznik nr 13.132. ob.27 budynek warsztatowy schemat elektryczny ideowy.pdf (1166kB) pdf
Załącznik nr 13.133. ob.27 budynek warsztatowy schemat montażowy i zestaw rozdzielni Rw.pdf (2878kB) pdf
Załącznik nr 13.116. Część 5 technologiczna - piaskownik z tłuszczownikiem i pompownia na części pływające rzut i przekroje.pdf (8757kB) pdf
Załącznik nr 13.83. Automatyczny rozdział przepływu ścieków-schemat skrzynek obiektowych.PDF (222kB) pdf
Załącznik 13.86. Automatyczny rozdział przepływu ścieków sterownik-schemat modułów.PDF (304kB) pdf
Wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 16.03.2018r.:
Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.pdf (4589kB) pdf
Wyjaśnienie do treści SIWZ z dnia 20.03.2018r.
WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1040kB) pdf
Wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 21.03.2018r.:
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia_III.pdf (706kB) pdf
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.pdf (698kB) pdf
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji_TED_nr ref 2018-045512.pdf (71kB) pdf
Wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 26.03.2018r.:
Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia_IV.pdf (3996kB) pdf
Wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 29.03.2018r.:
Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia_V.pdf (625kB) pdf
Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 04.04.2018r.
Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 04.04.2018r (418kB) pdf
Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 09.04.2018r.
Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 09.04.2018r (991kB) pdf
Informacja z otwarcia ofert 13.04.2018r.
Informacja z otwarcia ofert 13.04.2018r (480kB) pdf
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

metryczka


Opublikował: Grzegorz Komuda (20 lutego 2018, 12:11:20)

Ostatnia zmiana: Magdalena Zalewska (29 maja 2018, 13:25:41)
Zmieniono: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4771