Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (152)  |  Przetargi unieważnione (29)

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej, Mińsk Mazowiecki

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: JRP.272.24.2018
wartość: powyżej 30 000 Euro
termin składania ofert: 13 listopada 2018  12:00
wynik postępowania: BUDOINSTAL PIOTR KRYSZCZUK ul. Elizy Orzeszkowej 37, 07-100 Węgrów. Cena brutto 1 291 410,75 złotych.  
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki
O G Ł A S Z A
WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI POWYŻEJ 30 000 EURO NA ROBOTY BUDOWLANE PN.:
 
 „BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ
W UL. KOLEJOWEJ, MIŃSK MAZOWIECKI”

 
 
I. Nazwa i adres zamawiającego.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki
gm. Mińsk Mazowiecki, powiat miński, woj. mazowieckie
strona internetowa:  www.pwikminsk.pl, www.bip.pwikminsk.pl
Tel.: /25/ 758 58 60, e-mail: biuro@pwikminsk.pl
 
II. Tryb udzielania zamówienia wraz z informacją o podstawie prawnej udzielenia zamówienia.
Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro - zamówienie sektorowe. Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowano na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, dla postępowań powyżej 30 000 euro”.
Postępowanie oznaczone jest numerem JRP.272.24.2018. Wszelka korespondencja i dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie oraz prowadzona będzie w języku polskim.
 
III. Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.bip.pwikminsk.pl oraz w siedzibie Zamawiającego. Wersja papierowa specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie udostępniana Wykonawcy na podstawie wcześniej złożonego wniosku. Koszt jednej strony SIWZ:1,00 PLN. Specyfikacja zostanie przesłana wykonawcy na wskazany adres w ciągu 5 dni roboczych od momentu przyjęcia przez zamawiającego pisemnego wniosku.
 
IV. Opis przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia.
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
Roboty budowlane obejmują zadanie, które porządkuje gospodarkę wodno-ściekową w ul. Kolejowej na terenie miasta Mińsk Mazowiecki. W ul. Kolejowa przewidziano rozbudowę istniejącej infrastruktury sanitarnej w zakresie dwóch nowych odcinków sieci wodociągowej spinających rozdzielczą sieć wodociągową w układ pierścieniowy oraz dwóch nowych odcinków zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej z przejściem jednego przez linie kolejową nr 13 Krusze-Pilawa do włączenia w kolektor sanitarny „A”.
2. Opis przedmiotu zamówienia według kodów Wspólnego Słownika Zamówień.
45231300-8:Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.
45232400-6:Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych.
45232150-8:Roboty budowlane w zakresie rurociągów do przesyłu wody.
3. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.
3.1. Budowa sieci wodociągowej w niżej wymienionym zakresie:
· budowa odcinków sieci wodociągowej z rur PE100RC (SDR 17) PN 10 o średnicach: DN 110 mm L=31,90 mb, DN 160 mm L=437,70 mb i DN 200 mm L=96,30 mb z  łączonych metodą zgrzewania doczołowego;
· wykonanie sieci wodociągowej metodą bezwykopową w technologii przewiertu sterowanego z odkrywkami w punktach węzłowych;
· montaż węzłów wodociągowych na połączeniach z istniejącą siecią wodociągową w ul. Polowa (wodociąg z PVC DN 160mm), ul. Kolejowa (wodociąg z PEHD DN 160mm), drodze dojazdowej opisanej działką nr ew. 1573/4 (wodociąg z PEHD DN 63mm), ul. Michaliny Szczepankowskiej (wodociąg z PVC DN 110mm) i z projektowanym nowym wodociągiem w ul. Licealna ( wodociąg z PE DN 110mm) według schematu węzłów wodociągowych opisanych w dokumentacji projektowej pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowa w Mińsku Mazowieckim – obszar miejski”;
· na sieci wodociągowej zastosować zasuwy równoprzelotowe kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem, klucz w obudowie teleskopowej, obsadzone w skrzynkach ulicznych żeliwnych o średnicy 190 mm na płytach podkładowych Lokalizację zasuw oznaczyć tabliczkami z tworzywa sztucznego z wpinaną numeracją podaną przez Zamawiającego;
· sieć wodociągową wyposażyć w hydranty typu podziemnego z żeliwa sferoidalnego o średnicy DN 80 mm na odejściach z rur PE100RC o średnicy DN 90 mm z zasuwami odcinającymi DN 80 mm obudowane w skrzynce ulicznej z płytą podkładową – 3 kpl. Lokalizację hydrantów oznaczyć tabliczkami z tworzywa sztucznego z wpinaną numeracją podaną przez Zamawiającego.
· wymagane uzbrojenie sieci wodociągowej w armaturę i kształtki wodociągowe kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego oraz kształtki z PE klasy PE100 SDR 17. Połączenia PE/żeliwo przy zastosowaniu tulei PE z kołnierzem;
· na odcinku od W11-W12 przebudowa istniejącego wodociągu DN 110 mm PVC na nowy o średnicy DN 160 mm PE100RC wraz z podłączeniem do nowego przewodu hydrantu i sieci wodociągowej z drogi dojazdowej opisanej działką nr 1573/4 o średnicy  DN 63 mm poprzez zastosowanie nowej obejmy do nawiercania i zasuwy odcinającej oraz ul. Michaliny Szczepankowskiej o średnicy DN 110 mm poprzez trójnik z nowymi zasuwami odcinającymi w każdym kierunku (3 szt.);
· wzmocnienia elementów sieci wodociągowej przy użyciu bloków oporowych i podporowych;
· średnia głębokość ułożenia przewodów wodociągowych wynosi hz=1,90 m p.p.t.;
· w obrębie skrzyżowania ulic Kolejowa i Licealna do wymiany istniejący wpust uliczny na nowy wpust krawężnikowy bezosadnikowy;
· roboty budowlane prowadzone będą w pasie dróg gminnych: ul. Licealna – chodnik o nawierzchni z kostki betonowej, ul. Kolejowa – jezdnia o nawierzchni asfaltowej z poboczem częściowo nieutwardzonym oraz utwardzonym kostką betonową, ul. Polowa jezdnia o nawierzchni z trylinki pokrytej warstwą asfaltową oraz w sąsiedztwie obszaru kolejowego linii nr 13 Krusze – Pilawa i linii kolejowej nr 2 Warszawa – Terespol. Zajęcie pasa drogowego oraz warunki odtworzenia nawierzchni drogowych zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki GK.7230.1.90.2017 z dnia 08 sierpnia 2017r. i z dnia 25 sierpnia 2017r.
3.2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w niżej wymienionym zakresie:
3.2.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w terenie zamkniętym (Polskich Kolei Państwowych – PKP) obejmuje:
· budowa przejście poprzeczne przez linie kolejową rurą osłonową o średnicy DN 450 mm PEHD klasy PE100RC o długości L=50,6 mb przy zastosowaniu metody przewiertu sterowanego i przeciągnięcie w rurze ochronnej pomiędzy studniami S2 i S3 rurociągu przewodowego sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy DN 315 mm z rur PEHD klasy PE100RC SDR 17 PN 10 o długości L=54,8 mb na płozach ślizgowych, końcówki rury osłonowej przed studniami uszczelnić manszetami o średnicy DN 450 mm – 2 kpl;
· rura przewiertowa i przewodowa z PE łączona metodą zgrzewania doczołowego;
· końcówki kanału DN 315 mm podłączyć do studni S2 i S3 poprzez zastosowanie przejść szczelnych;
· roboty budowlane prowadzić w oparciu o uzgodnienie Kolejowego Zespołu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej Opinia nr 135/2017 z dnia 05.09.2017r. oraz pozostałych uzgodnień spółek zarządzających kolejową infrastrukturą techniczną. Wykonawca w oparciu o uzgodnienie pismem IZIW1-505-136/5/2017 z dnia 25.09.2017r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Siedlcach zawrze umowę cywilno-prawną na opracowanie warunków realizacji robót, zajęcie terenu na czas prowadzenia robót, zwołania komisji przekazania i odbioru terenu budowy. Wykonawca w związku z udzielonym przez inwestora pełnomocnictwem z tego tytułu uwzględni wszystkie koszty, w tym kary wnikające z niedotrzymania warunków ww. umowy.
3.2.2. Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej – ul. Kolejowa i działce miejskiej 1246/3 usytuowanej po zachodniej stronie linii kolejowej PKP nr 13 Krusze – Pilawa obejmuje:
· budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kanalizacyjnych PVC-U litych klasy SN 8 o średnicy DN 315 mm na długości L=311,30 mb., DN 250 mm na długości L=75,80 mb i DN 200 mm na długości L= 240,10 mb łączone na uszczelki gumowe. Całkowita długość sieci kanalizacyjnej łącznie z przejściem przez teren linii kolejowej PKP wynosi L = 682,0 mb.;
· montaż studni rewizyjnych z kręgów betowych łączonych na uszczelkami gumowe o średnicy Dw = 1,5 m – 1 szt. oraz Dw = 1,2 m – 19 szt. przykryte płytą żelbetową z włazem żeliwnym średnicy 600 mm klasy D-400 na zatrzask – 20 szt.;
· dennice studni prefabrykowane z wyrobionymi kinetami przepływowymi oraz zamontowanymi szczelnymi połączeniami do rur kanalizacyjnych;
· w studni S3 zamontować zasuwę nożową, połączoną z kanałem PVC o średnicy DN 315 mm łącznikiem kołnierzowym DN 300 mm z napędem ręcznym;
· pod studnię S1 wykonać ławę fundamentową grubości 20 cm o wymiarach nie mniejszych niż gabaryty studni DN 1500 mm wraz z rurą przepadu zewnętrzenego;
· kręgi studni rewizyjnych z zamontowanymi fabrycznie szczeblami złazowymi w kolorze żółtym w układzie drabinkowym;
· wykonanie sieci kanalizacyjnej metodą wykopu otwartego przy uwzględnieniu zasypki wykopu gruntem piaszczystym z zagęszczeniem do wskaźnika Is>0,97;
· przełączenie do nowej sieci kanalizacyjnej istniejącego kanału sanitarnego o średnicy DN 200 mm z ul. Weneckiej;
· roboty prowadzone będą w gruntach miejskich działka nr ewid. 1246/3 oraz w pasie drogi gminnej ul. Kolejowa – jezdnia o nawierzchni asfaltowej oraz w sąsiedztwie obszaru kolejowego linii nr 13 Krusze – Pilawa i linii kolejowej nr 2 Warszawa – Terespol. Zajęcie pasa drogowego oraz warunki odtworzenia nawierzchni drogowych zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki GK.7230.1.90.2017 z dnia 08 sierpnia 2017r. i z dnia 25 sierpnia 2017r.
4. Wymagania dodatkowe w zakresie budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej.
4.1. Wykonawca przyjmie na siebie zobowiązanie składania wniosków materiałowych do zatwierdzenia przez inwestora na co najmniej 1 tydzień przed terminem wbudowania materiału.
4.2. Wykonawca opracuje projekt czasowej organizacji ruchu w drodze publicznej oraz dotrzyma warunków wynikających z decyzji zajęcia pasa drogowego, w tym również poniesie kary wynikające z nie dotrzymania warunków tej decyzji.
4.3. Wykonawca zawrze z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Siedlcach umowę cywilno-prawną na opracowanie warunków realizacji robót, zajęcie terenu na czas prowadzenia robót, zwołania komisji przekazania i odbioru terenu budowy oraz dotrzyma warunków umowy, w tym również poniesie kary wynikające z ich nie przestrzegania.
4.4. Wykonawca nowe odcinki sieci wodociągowe podda w obecności przedstawicieli Zamawiającego próbom ciśnieniowym, dezynfekcji i płukaniu (do płukania Zamawiający przekaże Wykonawcy urządzenie pomiarowe).  Odcinki sieci wodociągowej będą poddane badaniom bakteriologicznym wody w akredytowanym laboratorium zakończone decyzją Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
4.5. Wykonawca na sieci kanalizacji sanitarnej wykona wodne próby szczelności.
4.6. Wykonawca sporządzi Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
4.7. Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych dokona geodezyjnego wytyczenia trasy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej. Oryginał szkicu tyczenia geodezyjnego Wykonawca przekaże Zamawiającemu.
4.8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wybudowanych odcinków sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej. Dodatkowo dla obszaru kolejowego zostanie opracowana oddzielna inwentaryzacja geodezyjna.
4.9. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą w wersji papierowej w 1 egzemplarzu przy uwzględnieniu dodatkowej dokumentacji powykonawczej dla obszaru kolejowego oraz w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF w 1 egzemplarzu.
4.10. Roboty budowlane składające się na przedmiot zamówienia należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót.
4.11. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
4.12. W przypadku użycia w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej lub przedmiarze robót wskazania w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający zgodnie z Regulaminem, dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania materiałowe w ogólnie dostępnych źródeł, katalogach, stronach  internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania technicznego. Posługiwanie się nazwami producentów (produktów) ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów (np. atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne) potwierdzających, że oferowane przez Wykonawcę produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Powyższe dokumenty będą podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”.
5. W cenie ofertowej Wykonawca ujmie niżej wymienione elementy.
5.1. Koszty wszystkich elementów ujętych w przedmiarze robót oraz zapisach specyfikacji istotnych warunków zamówienia i umowy.
5.2. Koszty zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót, w tym kar wynikających z przekroczenia terminu i powierzchni zajmowanej drogi.
5.3. Koszty zajęcia pasa kolejowego, nadzoru technicznego i odbiorów wynikających z podpisanej umowy cywilno-prawnej z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych, w tym kar wynikających z niedotrzymania warunków umowy.
5.4. Koszty odtworzenia nawierzchni drogowych oraz terenów nieutwardzonych.
5.5. Koszty płukania, dezynfekcji i analiz bakteriologicznych sieci wodociągowej zakończonych decyzjami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
5.6. Koszty obsługi geodezyjnej.
5.7. Koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
5.7. Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej.
5.8. Koszty zużytej energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy.
5.9. Koszty zabezpieczenia zaplecza socjalnego i składowania materiału.
5.10. Koszty wywozu urobku z wykopów, gruzu i odpadów.
6. Szczegółowy zakres robót zawiera.
6.1. Przedmiar robót – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Mińsku Mazowieckim  - WODOCIĄG
6.2. Przedmiar robót – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Mińsku Mazowieckim - KANALIZACJA
6.3. Projekt budowlano-wykonawczy „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Mińsku Mazowieckim”.
6.4. Projekt budowlano-wykonawczy „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej pod torami linii kolejowej nr 13 Krusze – Pilawa w km. 31,656 na działce nr ew. 1246/6 w ramach inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Mińsku Mazowieckim” ”.
6.5. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Mińsku Mazowieckim.
 
V. Oferty częściowe i wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
 
VI. Zamówienia dodatkowe i uzupełniające.
Zamawiający dopuszcza zamówienia dodatkowe i uzupełniające. Na podstawie pkt. 8.7.3. Regulaminu wartość zamówień dodatkowych i uzupełniających nie objętych zamówieniem podstawowym łącznie nie przekroczy 50 % wartości realizowanego zamówienia.
 
VII. Termin wykonania zamówienia.
1. Termin wykonania zamówienia: do dnia 01.07.2019r.
 
VIII. Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1. Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga udokumentowania posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
1.2. Posiadają zdolność techniczną lub zawodową, w tym celu:
a) Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy nie mniejszej niż 200 mm o wartości brutto nie mniejszej niż 500 000,00 złotych oraz jedną robotę budowlaną polegającą na budowie sieci wodociągowej o średnicy nie mniejszej niż 110 mm i wartości brutto nie mniejszej niż 200 000,00 złotych.
b) Wykonawca przedłoży wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:
- kierownikiem budowy posiadającym co najmniej 5 lata doświadczenia zawodowego (po uzyskaniu uprawnień) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  i kanalizacyjnych  do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do nadzorowania robót budowlanych objętych niniejszym postępowaniem przetargowym oraz będący członkiem właściwej terytorialnie izby samorządu zawodowego,
c) Wykonawca przedstawi oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy.
1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tym celu:
a) Wykonawca przedstawi informację (opinię) banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej 500 000,00 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych) wystawionej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
b) Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 1 000 000,00 PLN.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.
2.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, nie podlegający wykluczeniu z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy z wyłączeniem podstawy określonej w art 133 ust. 4 ustawy Pzp.
2.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, dodatkowo nie podlegający wykluczeniu z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.5 pkt. 1,2,4 - 8 Ustawy tj.:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.10)) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.11));
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
d) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
e) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w lit d);
f) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
g) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda od wykonawcy złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale X.
 
IX. Wadium.
Ustala się wadium w wysokości 10 000,00 złotych /słownie: dziesięć tysięcy złotych/.  
1. Wykonawca wnosi wadium:
1) pieniądzu:
• na konto zamawiającego : 21 1240 2702 1111 0000 3037 4766
(z dopiskiem: wadium w przetargu na budowę sieci w ul. Kolejowej)
• w siedzibie zamawiającego: kasa PWiK Sp. z o.o. (kasa czynna w poniedziałek, środę i piątek od 11:00 do 13:00) ul. Józefa Mireckiego 20; 05-300 Mińsk Mazowiecki
2) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,
3) w gwarancjach ubezpieczeniowych.
2. Sposób przekazania
Wadium należy wnieść/wpłacić przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Oryginał ww. dokumentu należy złożyć razem z ofertą.
 
X. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie.
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a. zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
b. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2.    Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryteria:
1)  Kc - Cena oferty brutto – waga 95%
2)  Kg - Okres gwarancji – waga 5%
Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru: K = Kc + Kg
K – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w obu kryteriach
Kc – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „cena oferty brutto”
Kg – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „okres gwarancji”
2.1 Kryterium „cena oferty brutto”
Kc= [C : Cb] x 95 pkt
Gdzie:
Kc – Kryterium cena oferty brutto
C – Cena najniższa oferty brutto
Cb – Cena brutto badanej oferty
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 95 punktów.
2.2 Kryterium „okres gwarancji”
Kg= [Gb :G] x 5 pkt
Kg – Kryterium „okres gwarancji”
Gb – Okres gwarancji na roboty budowlane związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w ofercie badanej, liczony w miesiącach od daty zakończenia i odbioru robót
G – Najdłuższy okres gwarancji na roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia zaoferowany w postępowaniu, liczony w miesiącach
Najkrótszy okres gwarancji wymagany na roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego to 36 miesięcy;
Najdłuższy okres gwarancji wymagany na roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego to 60 miesięcy.
Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma maksymalną liczbę 5 punktów.
Oferty z okresem gwarancji  ≥ 5 lat (60 miesięcy) otrzymają 5 punktów.
Gwarancja liczy się od daty ostatecznego, bezusterkowego, protokolarnego odbioru robót.
W przypadku braku podania okresu gwarancji w ofercie, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie pkt. 14.1. lit. b) Regulaminu.
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.
3. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
4. W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczania podatku VAT na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i który w Formularzu Oferty poda cenę z zerową stawką VAT, Zamawiający na etapie oceny i porównywania ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT.
 
XI. Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim przy ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki do dnia 13.11.2018r. do godz. 12:00 – Biuro Obsługi Klienta.
 
XII. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim przy ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki w dniu 13.11.2018r. o godz. 12:05 – Sala Konferencyjna.
 
XIII. Klauzula informacyjna.
Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Przedsiębiorstwo informuje, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim, ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki; Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pwikminsk.pl; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia;Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres uznany za konieczne do celu, w jakim zostały zebrane (w tym zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i regulacji prawnych) Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, w przypadku, gdy taki wymóg określają przepisy lub regulacje prawa oraz w celu ustalenia, wykonywania lub obrony praw administratora; Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
Dokumentacja Projektowa:
Zawiadomienie o wyborze oferty:

metryczka


Opublikował: Grzegorz Komuda (26 października 2018, 09:53:50)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Komuda (11 stycznia 2019, 15:08:53)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1295