Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (152)  |  Przetargi unieważnione (29)

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej w ul. 1 Maja i Placu Dworcowym w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: JRP.272.23.2018
wartość: powyżej 30 000 Euro
termin składania ofert: 9 października 2018  12:00
wynik postępowania: BUDOINSTAL PIOTR KRYSZCZUK ul. Elizy Orzeszkowej 37, 07-100 Węgrów. Cena brutto 273 293,12 złotych. 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki
O G Ł A S Z A
WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI POWYŻEJ 30 000 EURO NA ROBOTY BUDOWLANE PN.:

„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. 1 MAJA I NA PLACU DWORCOWYM
W MIŃSKU MAZOWIECKIM”

 
I. Nazwa i adres zamawiającego.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki
gm. Mińsk Mazowiecki, powiat miński, woj. mazowieckie
strona internetowa:  www.pwikminsk.pl, www.bip.pwikminsk.pl
Tel.: /25/ 758 58 60, e-mail: biuro@pwikminsk.pl

II. Tryb udzielania zamówienia wraz z informacją o podstawie prawnej udzielenia zamówienia.
Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro - zamówienie sektorowe. Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowano na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, dla postępowań powyżej 30 000 euro”.
Postępowanie oznaczone jest numerem JRP.272.23.2018. Wszelka korespondencja i dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie oraz prowadzona będzie w języku polskim.

III. Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.bip.pwikminsk.pl oraz w siedzibie Zamawiającego. Wersja papierowa specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie udostępniana Wykonawcy na podstawie wcześniej złożonego wniosku. Koszt jednej strony SIWZ:1,00 PLN. Specyfikacja zostanie przesłana wykonawcy na wskazany adres w ciągu 5 dni roboczych od momentu przyjęcia przez zamawiającego pisemnego wniosku.

IV. Opis przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia.
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
Roboty budowlane obejmują budowę nowej sieci wodociągowej w ul. 1 Maja i na Placu Dworcowym w Mińsku Mazowieckim. Sieć budowana jest dla potrzeb planowanej zabudowy handlowo-usługowej w obszarze Dworca Kolejowego oraz istniejącej zabudowy usługowo – handlowej i mieszkaniowej przy ulicy 1 Maja. 
2. Opis przedmiotu zamówienia według kodów Wspólnego Słownika Zamówień.
45231300-8:Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.
3. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:
3.1. Budowa sieci wodociągowej o średnicy DN 160 mm z rur PE100RC PN 10 (SDR 17) łączonych metodą zgrzewania doczołowego o długości całkowitej L=489,90 mb;
3.2. Wykonanie sieci wodociągowej metodą bezwykopową w technologii przewiertu sterowanego z odkrywkami w punktach węzłowych;
3.3. Sieć wodociągową uzbroić w hydrant o średnicy DN 80 mm typu podziemnego obudowane w skrzynce ulicznej z płytą podkładową na odnodze z zasuwą o średnicy DN 80 mm – 4 kpl.;
3.4. Średnia głębokość ułożenia przewodu wodociągowego wynosi Hz=1,8 m p.p.t.;
3.5. Włączenie sieci wodociągowej do istniejącego wodociągu DN 150 mm z rur żeliwnych w ul. Tadeusza Kościuszki poprzez trójnik kołnierzowy DN 150/150 mm z zasuwami kołnierzowymi DN 150 mm – 2 szt.;
3.6. Montaż w węźle 23 dokumentacji projektowej trójnika DN 150/150 mm z zasuwami DN 150 mm – 2 szt. oraz na końcówce sieci w obrębie skrzyżowania ulicy 1 Maja i Licealnej zasuwy odcinającej DN 150 mm – 1 szt.;
3.7. Na sieci wodociągowej zastosować zasuwy równoprzelotowe z miękkim uszczelnieniem w obudowie teleskopowej, obsadzone w skrzynkach ulicznych żeliwnych o średnicy 190 mm na płytach podkładowych;
3.8. Zastosować do wbudowania armaturę i kształtki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego. Połączenia PE/żeliwo przy użyciu tulei PE z luźnym kołnierzem;
3.9. Wzmocnić elementy uzbrojenia sieci oraz załamania trasy przewodu blokami podporowymi i oporowych z betonu;
3.10. Wykonać próby szczelności sieci wodociągowej oraz badania bakteriologiczne wody w laboratorium akredytowanym zakończone decyzją Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego;
3.11. Roboty budowlane prowadzone będą w pasie drogi gminnej ul. 1 Maja zlokalizowanej częściowo na terenie miejskim oraz na działkach, których użytkownikiem wieczystym jest PKP S.A. oraz w terenie miejskim Plac Dworcowy;
3.12. Warunki zajęcia drogi gminnej, warunku zajęcia terenu PKP, przekazania i odbioru terenu PKP oraz warunki odtworzenia nawierzchni drogowych wykonawca dotrzyma w oparciu o zapisy decyzji Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki GK.7230.1.76.2018 z dnia 26 czerwca 2018r. oraz pisma o znaku KNWa4.6141.674.2018.BŁ/3 z dnia 24.05.2018r.. Wykonawca uwzględni w ofercie wszystkie koszty związane z dotrzymaniem warunków udostępnienia terenów miejskich i PKP S.A., w tym kary wnikające z niedotrzymania ww. warunków.
4. Wymagania dodatkowe:
4.1. Wykonawca przyjmie na siebie zobowiązanie składania wniosków materiałowych do zatwierdzenia przez inwestora na co najmniej 1 tydzień przed terminem wbudowania materiału;
4.2. Wykonawca opracuje projekt czasowej organizacji ruchu w drogach publicznych oraz dotrzyma warunków wynikających z decyzji zajęcia pasa drogowego, w tym również poniesie kary wynikające z nie dotrzymania warunków tej decyzji;
4.3. Wykonawca opracuje harmonogram zajęcia terenu PKP S.A. na czas prowadzenia robót oraz dokona zgłoszenia przekazania i odbioru terenu PKP S.A. do odpowiednich służb kolejowych, w tym również poniesie kary wynikające z nie dotrzymania warunków zajęcia ww. terenu. Wykonawca przekazanie i odbiory terenu PKP S.A. dokona przy współudziale przedstawicieli Zamawiającego;
4.4. Wykonawca sporządzi Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia;
4.5. Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych dokona geodezyjnego wytyczenia trasy sieci wodociągowej (oryginał szkicu tyczenia geodezyjnego przekaże Zamawiającemu);
4.6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci wodociągowej w wersji papierowej – 3 egzemplarze;
4.7. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą wybudowanej sieci wodociągowej w wersji papierowej - 1 egzemplarz;
4.8. Roboty budowlane składające się na przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót;
4.9. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;
4.10. W przypadku użycia w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub przedmiarze robót wskazania w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający zgodnie z Regulaminem, dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania materiałowe w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach  internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania technicznego. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów (produktów) ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów (np. atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne) potwierdzających, że oferowane przez Wykonawcę produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Powyższe dokumenty będą podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”.
5. W cenie ofertowej należy ująć:
5.1. Wszystkie elementy ujęte w przedmiarze robót oraz zapisach specyfikacji istotnych warunków zamówienia i umowy.
5.2. Koszty opracowania projektu organizacji ruchu i zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót, w tym kary wynikające z przekroczenia terminu i powierzchni zajmowanej drogi.
5.3. Koszty zajęcia terenu PKP S.A. na czas prowadzenia robót, przekazania i odbioru terenu PKP S.A., w tym również kary wynikające z nie dotrzymania warunków zajęcia ww. terenu.
5.4. Koszty wcinek oraz zamknięć wody.
5.5. Koszty płukania, dezynfekcji i analiz bakteriologicznych zakończonych decyzją Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego.
5.6. Koszty obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia  i inwentaryzacji sieci wodociągowej.
5.7. Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej.
5.8. Koszty zużytej energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy.
5.9. Koszty zabezpieczenia zaplecza socjalnego i składowania materiału.
5.10. Koszty wymiany gruntu z wywozem urobku na odległość do 10 km oraz transportem i zakupem gruntu sypkiego;
5.11. Koszty odtworzenia nawierzchni drogowych do stanu pierwotnego oraz koszty uporządkowaniem terenu po robotach budowlanych.
6. Szczegółowy zakres robót zawiera:
6.1. Projekt budowlano-wykonawczy pn.: „Budowa sieci wodociągowej D160 w ul. 1 Maja na odcinku od ul. Licealnej do ul. Kościuszki i na placu dworcowym w Mińsku Mazowieckim”.
6.2. Przedmiar robót.
6.3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

V. Oferty częściowe i wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

VI. Zamówienia dodatkowe i uzupełniające.
Zamawiający dopuszcza zamówienia dodatkowe i uzupełniające. Na podstawie pkt. 8.7.3. Regulaminu wartość zamówień dodatkowych i uzupełniających nie objętych zamówieniem podstawowym łącznie nie przekroczy 50 % wartości realizowanego zamówienia.

VII. Termin wykonania zamówienia.
1. Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.01.2019r.

VIII.  Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1. Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga udokumentowania posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
1.2. Posiadają zdolność techniczną lub zawodową, w tym celu:
a) Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie sieci wodociągowej o średnicy nie mniejszej niż 110 mm i wartości brutto nie mniejszej niż 200 000,00 złotych.
b) Wykonawca przedłoży wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował kierownikiem budowy posiadającym co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego (po uzyskaniu uprawnień) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  i kanalizacyjnych  do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do nadzorowania robót budowlanych objętych niniejszym postępowaniem przetargowym oraz będący członkiem właściwej terytorialnie izby samorządu zawodowego,
c) Wykonawca przedstawi oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy.
1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tym celu:
a)  Wykonawca przedstawi informację (opinię) banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej 200 000,00 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych) wystawionej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
b) Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 1 000 000,00 PLN.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.
2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, nie podlegający wykluczeniu z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy z wyłączeniem podstawy określonej w art 133 ust. 4 ustawy Pzp.
2.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, dodatkowo nie podlegający wykluczeniu z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.5 pkt. 1,2,4 - 8 Ustawy tj.:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.10)) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.11));
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
d) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
e) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w lit d);
f) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
g) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda od wykonawcy złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale X.

IX. Wadium.
Ustala się wadium w wysokości 3 000,00 złotych /słownie: trzy tysięce złotych/.  
1. Wykonawca wnosi wadium:
1) pieniądzu:
• na konto zamawiającego : 21 1240 2702 1111 0000 3037 4766
(z dopiskiem: wadium w przetargu na budowę sieci w ul. 1 Maja i Pl. Dworcowy)
• w siedzibie zamawiającego: kasa PWiK Sp. z o.o. (kasa czynna w poniedziałek, środę i piątek od 11:00 do 13:00) ul. Józefa Mireckiego 20; 05-300 Mińsk Mazowiecki
2) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,
3) w gwarancjach ubezpieczeniowych.
2. Sposób przekazania
Wadium należy wnieść/wpłacić przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Oryginał ww. dokumentu należy złożyć razem z ofertą.

X. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie.
1.  Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a. zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
 b. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryteria:
1)  Kc - Cena oferty brutto – waga 95%
2)  Kg - Okres gwarancji – waga 5%
Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru: K = Kc + Kg
K – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w obu kryteriach
Kc – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „cena oferty brutto”
Kg – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „okres gwarancji”
2.1 Kryterium „cena oferty brutto”
Kc= [C : Cb] x 95 pkt
Gdzie:
Kc – Kryterium cena oferty brutto
C – Cena najniższa oferty brutto
Cb – Cena brutto badanej oferty
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 95 punktów.
2.2 Kryterium „okres gwarancji”
Kg= [Gb :G] x 5 pkt
Kg – Kryterium „okres gwarancji”
Gb – Okres gwarancji na roboty budowlane związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w ofercie badanej, liczony w miesiącach od daty zakończenia i odbioru robót
G – Najdłuższy okres gwarancji na roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia zaoferowany w postępowaniu, liczony w miesiącach
Najkrótszy okres gwarancji wymagany na roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego to 36 miesięcy;
Najdłuższy okres gwarancji wymagany na roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego to 60 miesięcy.
Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma maksymalną liczbę 5 punktów.
Oferty z okresem gwarancji  ≥ 5 lat (60 miesięcy) otrzymają 5 punktów.
Gwarancja liczy się od daty ostatecznego, bezusterkowego, protokolarnego odbioru robót.
W przypadku braku podania okresu gwarancji w ofercie, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie pkt. 14.1. lit. b) Regulaminu.
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.
3. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
4. W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczania podatku VAT na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i który w Formularzu Oferty poda cenę z zerową stawką VAT, Zamawiający na etapie oceny i porównywania ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT.

XI. Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim przy ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki do dnia 09.10.2018r. do godz. 12:00 – Biuro Obsługi Klienta.

XII. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim przy ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki w dniu 09.10.2018r. o godz. 12:05 – Sala Konferencyjna.

XIII. Klauzula informacyjna.
Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Przedsiębiorstwo informuje, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim, ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki;
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pwikminsk.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zlecenia
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia;
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres uznany za konieczne do celu, w jakim zostały zebrane (w tym zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i regulacji prawnych) Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, w przypadku, gdy taki wymóg określają przepisy lub regulacje prawa oraz w celu ustalenia, wykonywania lub obrony praw administratora,;
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
Dokumentacja projektowa:
Zawiadomienie o wyborze oferty:

metryczka


Opublikował: Grzegorz Komuda (24 września 2018, 12:23:23)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Komuda (30 października 2018, 15:00:42)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 944