Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (152)  |  Przetargi unieważnione (29)

zamówienie na:

Budowę sieci wodociągowej w ul. Małopolskiej na odcinku od ul. Nowy Świat do ul. Świętokrzyskiej w Mińsku Mazowieckim"

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy: JRP.272.12.2019
wartość: powyżej 30 000 Euro
termin składania ofert: 25 czerwca 2019  12:00
wynik postępowania: Energo-Wac Wacław Bąk Czernidła 28 05-520 Konstancin-Jeziorna. Cena brutto po negocjacjach 430 500,00 zł. 
OGŁOSZENIE
   
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki informuje o zamiarze zawarcia umowy na roboty budowlane pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Małopolskiej na odcinku od ul. Nowy Świat do ul. Świętokrzyskiej w Mińsku Mazowieckim” z wykonawcą wybranym w trybie z wolnej ręki w zamówieniu prowadzonym w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim, dla postępowań powyżej 30 000 euro.  
 
I. Zamawiający.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki
gm. Mińsk Mazowiecki, powiat miński, woj. mazowieckie
strona internetowa:  www.pwikminsk.pl, www.bip.pwikminsk.pl
tel.: /25/ 758 58 60, e-mail: biuro@pwikminsk.pl
 
II. Przedmiot oraz zakres zamówienia.
1. rzedmiotem zamówienia jest budowa nowej sieci wodociągowej w ul. Małopolskiej na odcinku od ul Nowy Świat do ul. Świętokrzyskiej w Mińsku Mazowieckim. Do nowego wodociągu włączona zostanie sieć wodociągowa z ul. Świętokrzyskiej oraz będą przełączone wszystkie istniejące przyłącza odbiorców. Przyłącza wykonane z rur stalowych przewidziane są do wymiany w obrębie pasa drogowego. Przyłącza wykonane z rur PE zostaną wyłącznie przełączone do nowej sieci. W celu rozdzielenia przyłączy wspólnych w ramach zamówienia nastąpi ich rozdzielenie na indywidulane poprzez budowę nowych odcinków od sieci do połączenia z instalacją zlokalizowaną na posesji odbiorcy. 
Do czasu odbioru przez Zamawiającego nowego odcinka sieci wodociągowej należy przez cały okres trwania robót zapewnić Odbiorcom zlokalizowanym przy ul. Małopolskiej stałą ciągłość dostawy wody z istniejącej sieci wodociągowej.
2. Opis przedmiotu zamówienia według kodów Wspólnego Słownika Zamówień.
45231300-8: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.
3. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.
3.1. Budowa nowej sieci wodociągowej o średnicy DN 110 mm z rur PEHD klasy PE100 i PE100RC SDR 17 PN 10 o połączeniach zgrzewanych na długości L=436,66 mb.
3.2. Budowa nowych odcinków przyłączy w pasie drogowym oraz przełączenie wszystkich przyłączy do nowego wodociągu poprzez opaskę do nawiercania z zasuwami odcinającymi przy zastosowaniu rur z PEHD klasy PE100 SDR 17 PN 10 o średnicy: DN 32 mm–1 szt., DN 40 mm–26 szt., DN 50 mm – 1 szt. i DN 63 mm – 1 szt. zgodnie z dokumentacją projektową budowy i przebudowy przyłączy wodociągowych. 
3.3. Przełączenie do nowego wodociągu w obrębie skrzyżowania ulic Małopolskiej i Świętokrzyskiej istniejącej sieci wodociągowej wykonanej z rur stalowych DN 80 mm oraz rur PE Dz 75 mm poprzez trójniki z zasuwami odcinającymi.
3.4. Montaż na sieci wodociągowej zasuw kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego, równoprzelotowych z miękkim uszczelnieniem, klucz w obudowie teleskopowej obsadzony w skrzynkach ulicznych żeliwnych o średnicy 190 mm.
3.5. Montaż na odejściach hydrantów przeciwpożarowych typu podziemnego – 3 kpl z żeliwa sferoidalnego o średnicy DN 80 mm obudowanych w skrzynkach ulicznych z zasuwami odcinającymi o średnicy DN 80 mm, klucze w obudowie teleskopowej obsadzone w skrzynkach ulicznych żeliwnych o średnicy 190 mm oraz przełączenie przy Szkole Podstawowej nr 5 istniejącego hydrantu nadziemnego „Pawełek” do nowej sieci wodociągowej. Lokalizację hydrantów i zasuw oznaczyć tabliczkami z tworzywa sztucznego z wpinaną numeracją podaną przez Zamawiającego.
3.6. Wymagane uzbrojenie sieci wodociągowej w armaturę i kształtki wodociągowe kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego oraz kształtki z PE klasy PE100. Połączenia PE/żeliwo przy zastosowaniu łączników rurowo-kołnierzowych do rur PE (zgrzewane).
3.7. Wykonanie wzmocnień elementów uzbrojenia sieci wodociągowej blokami podporowymi oraz blokami oporowymi z betonu.
3.8. Sieć wodociągowa wykonywana będzie metodą wykopu otwartego oraz przewiertu sterowanego. W miejscach wykopu otwartego przewiduje się całkowitą wymianę gruntu na piaszczysty zagęszczany warstwami.
3.9. Nawierzchnie w drodze gminnej w obszarze jezdni i chodników po robotach zostaną przywrócone do stanu pierwotnego na warunkach określonych w decyzji Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki GK.7230.1.12.2017 i GK.7230.1.13.2017 z dnia 25 stycznia 2017r.
3.10. Nawierzchnie i tereny zielone po robotach prowadzonych w działkach prywatnych w związku z budową lub przebudową przyłączy wodociągowych zostaną przywrócone do stanu pierwotnego.
3.11. Wykonanie próby szczelności sieci wodociągowej oraz badań bakteriologicznych wody w akredytowanym laboratorium zakończone decyzją Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego
3.12. Wyłączony z pracy odcinek wodociągu szczelnie zaślepić oraz zdemontować nadziemne elementy uzbrojenia.
4. Wymagania dodatkowe.
4.1. Wykonawca przyjmie na siebie zobowiązanie składania wniosków materiałowych do zatwierdzenia przez inwestora na co najmniej 1 tydzień przed terminem wbudowania materiału.
4.2. Wykonawca opracuje projekt czasowej organizacji ruchu w drodze publicznej oraz dotrzyma warunków wynikających z decyzji zajęcia pasa drogowego, w tym również poniesie kary wynikające z nie dotrzymania warunków tej decyzji.
4.3. Wykonawca sporządzi Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
4.4. Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych dokona geodezyjnego wytyczenia trasy sieci wodociągowej oraz przewodów przyłączy. Oryginał szkicu tyczenia geodezyjnego zostanie przekazany Zamawiającemu.
4.5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci wodociągowej oraz przyłączy.
4.6. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą wybudowanej sieci wodociągowej i przyłączy. Dokumentacja powykonawcza wykonana w wersji papierowej w 1 egzemplarzu.
4.7. Roboty budowlane składające się na przedmiot zamówienia należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót.
4.8. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
4.9. W przypadku użycia w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej lub przedmiarze robót wskazania w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający zgodnie z Regulaminem, dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania materiałowe w ogólnie dostępnych źródeł, katalogach, stronach  internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania technicznego. Posługiwanie się nazwami producentów (produktów) ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów (np. atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne) potwierdzających, że oferowane przez Wykonawcę produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Powyższe dokumenty będą podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”.
5. W cenie ofertowej należy ująć:
5.1. Koszty wszystkich elementów ujętych w przedmiarze robót oraz zapisach specyfikacji istotnych warunków zamówienia i umowy.
5.2. Koszty zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót, w tym kary wynikające z przekroczenia terminu i powierzchni zajmowanej drogi.
5.3. Koszty odtworzenia nawierzchni drogowych oraz terenu po przełączeniach przyłączy na działkach prywatnych.
5.4. Koszty płukania, dezynfekcji i analiz bakteriologicznych sieci wodociągowej zakończone decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
5.5. Koszty wcinek i zamknięć zasuw na czynnej sieci wodociągowej.
5.6. Koszty obsługi geodezyjnej w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
5.7. Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej.
5.8. Koszty zużytej energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy.
5.9. Koszty zabezpieczenia zaplecza socjalnego i składowania materiału.
5.10. Koszty wywozu urobku z wykopów, gruzu i odpadów.
 
III. Kryteria oceny ofert wstępnych.
1.    Oferta zostanie oceniona przez Zamawiającego w oparciu o kryteria:
1)    Kc - Cena oferty brutto – waga 95%
2)    Kg - Okres gwarancji – waga 5%
Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru:
K = Kc + Kg
K – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w obu kryteriach
Kc – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „cena oferty brutto”
Kg – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „okres gwarancji”
2.    Kryterium „cena oferty brutto”
Kc= [C : Cb] x 95 pkt
Gdzie:
Kc – Kryterium cena oferty brutto
C – Cena najniższa oferty brutto
Cb – Cena brutto badanej oferty
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 95 punktów.
3.    Kryterium „okres gwarancji”
Kg= [Gb :G] x 5 pkt
Kg – Kryterium „okres gwarancji”
Gb – Okres gwarancji na roboty budowlane związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w ofercie badanej, liczony w miesiącach od daty zakończenia i odbioru robót
G – Najdłuższy okres gwarancji na roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia zaoferowany w postępowaniu, liczony w miesiącach
Najkrótszy okres gwarancji wymagany na roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego to 36 miesięcy;
Najdłuższy okres gwarancji wymagany na roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego to 60 miesięcy.
Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma maksymalną liczbę 5 punktów.
Oferty z okresem gwarancji  ≥ 5 lat (60 miesięcy) otrzymają 5 punktów.
Gwarancja liczy się od daty ostatecznego, bezusterkowego, protokolarnego odbioru robót.
W przypadku braku podania okresu gwarancji w ofercie, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie pkt. 14.1. lit. b) Regulaminu.
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.
 
IV. Termin składania ofert.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki
do dnia 2019-06-25 do godz. 12:00 - Biuro Obsługi Klienta
 
V. Uzasadnienie wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki.
Zamówienie prowadzone  jest w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości powyżej 30 000 Euro - zamówienie sektorowe. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim, dla postępowań powyżej 30 000 euro zwany dalej Regulaminem.
Tryb zamówienia z wolnej ręki wszczęty został w oparciu o pkt. 8.7. ppkt. 8.7.3. 2) Regulaminu ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielania zamówienia oraz w prowadzonym postępowaniu przetargowym pod nr JRP.272.11.2019 z dnia 20.05.2019r. o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Pilny charakter wykonania sieci wodociągowej wynika z konieczności prowadzonych robót budowlanych przy Szkole Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim tylko w okresie wakacyjnym, ze względu na bezpieczeństwo uczniów.   
 
VI. Nazwa oraz adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia.
ENERGO-WAC Wacław Bąk
Czernidła 28
05-520 Konstancin -Jeziorna
metryczka


Opublikował: Grzegorz Komuda (18 czerwca 2019, 13:28:52)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Komuda (11 lipca 2019, 14:43:16)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1084