Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (152)  |  Przetargi unieważnione (29)

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej w ulicy Małopolskiej na odcinku od ul. Nowy Świat do ul. Świętokrzyskiej w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: JRP.271.11.2018
wartość: powyżej 30 000 Euro
termin składania ofert: 15 maja 2018  12:00
wynik postępowania: Zamawiający w oparciu o punkt 18.1. lit. b) Regulaminu udzielania zamówień sektorowych powyżej 30 000 euro unieważnia postępowanie przetargowe. 





 
 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki

O G Ł A S Z A

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI POWYŻEJ 30 000 EURO NA ROBOTY BUDOWLANE PN.:

„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY MAŁOPOLSKIEJ
NA ODCINKU OD UL. NOWY ŚWIAT DO UL. ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM”

 
I. Nazwa i adres zamawiającego.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki
gm. Mińsk Mazowiecki, powiat miński, woj. mazowieckie
strona internetowa:  www.pwikminsk.pl, www.bip.pwikminsk.pl
tel./faks: /25/ 758 58 60, e-mail: biuro@pwikminsk.pl
 
II. Tryb udzielania zamówienia wraz z informacją o podstawie prawnej udzielenia zamówienia
Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro - zamówienie sektorowe. Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowano na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, dla postępowań powyżej 30 000 euro”.
Postępowanie oznaczone jest numerem JRP.272.11.2018. Wszelka korespondencja i dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie oraz prowadzona będzie w języku polskim.
 
III. Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.bip.pwikminsk.pl oraz w siedzibie Zamawiającego. Wersja papierowa specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie udostępniana Wykonawcy na podstawie wcześniej złożonego wniosku. Koszt jednej strony SIWZ:1,00 PLN. Specyfikacja zostanie przesłana wykonawcy na wskazany adres w ciągu 5 dni roboczych od momentu przyjęcia przez zamawiającego pisemnego wniosku.
 
IV. Opis przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej w ul. Małopolskiej na odcinku od ul Nowy Świat do ul. Świętokrzyskiej w Mińsku Mazowieckim z uwzględnieniem włączenia nowego odcinak przewodu w pracujący system sieci wodociągowej. Do nowego odcinka wodociągu przełączona zostanie sieć wodociągowa w ul. Świętokrzyskiej oraz przełączone wszystkie istniejące przyłącza odbiorców. Przyłącza stare wykonane z rur stalowych zostały przewidziane do przebudowy w obrębie pasa drogowego lub budowy nowych odcinków przyłączy w celu rozdzielenia przyłączy wspólnych na indywidulane. Nowe przyłącza wykonane z rur PE przewidziano do przełączenia. 
2. Do czasu odbioru przez Zamawiającego nowego odcinka sieci wodociągowej należy przez cały okres trwania robót zapewnić Odbiorcom zlokalizowanym przy ul. Małopolskiej stałą ciągłość dostawy wody z istniejącej sieci wodociągowej.
3. Opis przedmiotu zamówienia według kodów Wspólnego Słownika Zamówień.
45231300-8: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.
3. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.
3.1. Budowa nowej sieci wodociągowej o średnicy DN 110 mm z rur PEHD klasy PE100 i PE100RC SDR 17 PN 10 o połączeniach zgrzewanych o łącznej długości całkowitej L=436,66 mb.
3.2. Budowa, rozbudowa, przebudowa i przełączenie do nowej sieci wodociągowej istniejących przyłączy poprzez opaski do nawiercania z zasuwami klinowymi odcinającymi przy zastosowaniu rur wodociągowym z PEHD klasy PE100 SDR 17 PN 10 o średnicy: DN 32 mm–1 szt., DN 40 mm–26 szt., DN 50 mm – 1 szt. i DN 63 mm – 1 szt. zgodnie z dokumentacją projektową budowy i przebudowy przyłączy wodociągowych. Po wykonaniu płukania nowego odcinka przyłącza zostanie podłączony do dotychczasowego przyłącza zasilającego budynek zlokalizowany na nieruchomości odbiorcy. 
3.3. Wykonanie przełączenia do nowego odcinka sieci wodociągowej istniejącego wodociągu w ul Świętokrzyskiej o średnicy DN 75 mm wykonanego rur PE i o średnicy DN 80 mm z rur stalowych poprzez trójniki z zasuwami odcinającym na odejściach.
3.4. Montaż na sieci wodociągowej zasuw kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego, równoprzelotowych z miękkim uszczelnieniem, klucz w obudowie teleskopowej obsadzony w skrzynkach ulicznych żeliwnych o średnicy 190 mm. Lokalizację zasuw oznaczyć tabliczkami z tworzywa sztucznego z wpinaną numeracją podaną przez Zamawiającego.
3.5. Montaż na sieci wodociągowej 3 kompletów hydrantów typu podziemnego z żeliwa sferoidalnego o średnicy DN 80 mm obudowanych w skrzynkach ulicznych na odnogach z zasuwami odcinającymi o średnicy DN 80 mm, klucze w obudowie teleskopowej obsadzone w skrzynkach ulicznych żeliwnych o średnicy 190 mm oraz przełączenie przy Szkole Podstawowej nr 5 istniejącego hydrantu nadziemnego „Pawełek” do nowej sieci wodociągowej. Lokalizację hydrantów i zasuw oznaczyć tabliczkami z tworzywa sztucznego z wpinaną numeracją podaną przez Zamawiającego.
3.6. Wymagane uzbrojenie sieci wodociągowej w armaturę i kształtki wodociągowe kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego oraz kształtki z PE klasy PE100 SDR 17. Połączenia PE/żeliwo przy zastosowaniu łączników rurowo-kołnierzowych do rur PE (zgrzewane).
3.7. Wzmocnienie elementów sieci blokami oporowymi i podporami wg. dokumentacji projektowej.
3.8. Sieć wodociągowa wykonywana będzie metodą wykopu otwartego oraz przewiertu sterowanego. W miejscach wykopu otwartego przewiduje się całkowitą wymianę gruntu na piaszczysty zagęszczony.
3.9. Nawierzchnie w drodze gminnej w obszarze jezdni i chodników po robotach zostaną przywrócone do stanu pierwotnego na warunkach określonych w decyzji Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki GK.7230.1.12.2017 i GK.7230.1.13.2017 z dnia 25 stycznia 2017r.
3.10. Nawierzchnie i tereny zielone po robotach prowadzonych w działkach prywatnych w związku z budową lub przebudową przyłączy wodociągowych zostaną przywrócone do stanu pierwotnego.
3.11. Wykonanie próby szczelności, dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej. Przyłącza zostaną poddane płukaniu.
3.12. Zlecenie wykonania na sieci wodociągowej badań bakteriologicznych wody przez akredytowane laboratorium zakończone decyzją Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego.
3.13. Po wyłączeniu istniejącego wodociągu z eksploatacji zostaną zdemontowane jego nadziemne elementy uzbrojenia. Elementy ww. uzbrojenia zostaną przekazane Zamawiającemu.
3.14. Wyłączony z pracy odcinek wodociągu szczelnie zaślepić.
4. Wymagania dodatkowe.
4.1. Wykonawca przyjmie na siebie zobowiązanie składania wniosków materiałowych do zatwierdzenia przez inwestora na co najmniej 1 tydzień przed terminem wbudowania materiału.
4.2. Wykonawca opracuje projekt czasowej organizacji ruchu w drodze publicznej oraz dotrzyma warunków wynikających z decyzji zajęcia pasa drogowego, w tym również poniesie kary wynikające z nie dotrzymania warunków tej decyzji.
4.3. Wykonawca sporządzi Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
4.4. Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych dokona geodezyjnego wytyczenia trasy sieci wodociągowej oraz przewodów przyłączy. Oryginał szkicu tyczenia geodezyjnego zostanie przekazany Zamawiającemu.
4.5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci wodociągowej oraz przyłączy.
4.6. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą wybudowanej sieci wodociągowej i przyłączy. Dokumentacja powykonawcza wykonana w wersji papierowej w 1 egzemplarzu.
4.7. Roboty budowlane składające się na przedmiot zamówienia należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót.
4.8. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
4.9. W przypadku użycia w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej lub przedmiarze robót wskazania w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający zgodnie z Regulaminem, dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania materiałowe w ogólnie dostępnych źródeł, katalogach, stronach  internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania technicznego. Posługiwanie się nazwami producentów (produktów) ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów (np. atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne) potwierdzających, że oferowane przez Wykonawcę produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Powyższe dokumenty będą podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”.
5. W cenie ofertowej należy ująć:
5.1. Koszty wszystkich elementów ujętych w przedmiarze robót oraz zapisach specyfikacji istotnych warunków zamówienia i umowy.
5.2. Koszty zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót, w tym kary wynikające z przekroczenia terminu i powierzchni zajmowanej drogi.
5.3. Koszty odtworzenia nawierzchni drogowych oraz odtworzenia utwardzeń i terenów zielonych na działkach prywatnych.
5.4. Koszty płukania, dezynfekcji i analiz bakteriologicznych sieci wodociągowej zakończone decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
5.5. Koszty płukania przyłączy wodociągowych.
5.6. Koszty obsługi geodezyjnej w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
5.7. Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej.
5.8. Koszty zużytej energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy.
5.9. Koszty zabezpieczenia zaplecza socjalnego i składowania materiału.
5.10. Koszty wywozu urobku z wykopów, gruzu i odpadów.
6. Szczegółowy zakres robót zawiera.
6.1. Przedmiar robót.
6.2. Projekt budowlany „Sieć wodociągowa w ulicy Małopolskiej w Mińsku Mazowieckim”.
6.3. Projekt budowlany „Budowy i przebudowy przyłączy wodociągowych”.
6.4. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
 
V. Oferty częściowe i wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
 
VI.  Zamówienia dodatkowe i uzupełniające.
Zamawiający dopuszcza zamówienia dodatkowe i uzupełniające. Na podstawie pkt. 8.7.3. Regulaminu wartość zamówień dodatkowych i uzupełniających nie objętych zamówieniem podstawowym łącznie nie przekroczy 50 % wartości realizowanego zamówienia.
 
VII. Termin wykonania zamówienia.
1. Termin wykonania zamówienia: do dnia 25.09.2018r.
2.  Wymagany termin realizacji robót od dnia 02.07.2018r. do dnia 31.08.2018r. 
 
VIII. Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1. Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga udokumentowania posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
1.2. Posiadają zdolność techniczną lub zawodową, w tym celu:
a) Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie sieci wodociągowej o średnicy nie mniejszej niż 110 mm i wartości brutto nie mniejszej niż 300 000,00 złotych.
b) Wykonawca przedłoży wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:
- kierownikiem budowy posiadającym co najmniej 5 lata doświadczenia zawodowego (po uzyskaniu uprawnień) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  i kanalizacyjnych  do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do nadzorowania robót budowlanych objętych niniejszym postępowaniem przetargowym oraz będący członkiem właściwej terytorialnie izby samorządu zawodowego,
c) Wykonawca przedstawi oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy.
1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tym celu:
a) Wykonawca przedstawi informację (opinię) banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej 300 000,00 złotych (słownie: trzysta tysięcy złotych) wystawionej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
b) Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 1 000 000,00 PLN.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.
2.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, nie podlegający wykluczeniu z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy z wyłączeniem podstawy określonej w art 133 ust. 4 ustawy Pzp.
2.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, dodatkowo nie podlegający wykluczeniu z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.5 pkt. 1,2,4 - 8 Ustawy tj.:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.10)) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.11));
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
d) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
e) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w lit d);
f) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
g) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda od wykonawcy złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale X SIWZ.
 
IX. Wadium.
Ustala się wadium w wysokości 5 000,00 złotych /słownie: pięć tysięcy złotych/.  
1. Wykonawca wnosi wadium:
1) pieniądzu:
• na konto zamawiającego : 21 1240 2702 1111 0000 3037 4766
(z dopiskiem: wadium w przetargu na budowę sieci wod. w ul. Małopolskiej)
• w siedzibie zamawiającego: kasa PWiK Sp. z o.o. (kasa czynna w poniedziałek, środę i piątek od 11:00 do 13:00) ul. Józefa Mireckiego 20; 05-300 Mińsk Mazowiecki
2) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,
3) w gwarancjach ubezpieczeniowych.
2. Sposób przekazania
Wadium należy wnieść/wpłacić przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Oryginał ww. dokumentu należy złożyć razem z ofertą.
 
X. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie.
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a. zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
b. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryteria:
1)  Kc - Cena oferty brutto – waga 95%
2)  Kg - Okres gwarancji – waga 5%
Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru: K = Kc + Kg
K – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w obu kryteriach
Kc – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „cena oferty brutto”
Kg – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „okres gwarancji”
2.1 Kryterium „cena oferty brutto”
Kc= [C : Cb] x 95 pkt
Gdzie:
Kc – Kryterium cena oferty brutto
C – Cena najniższa oferty brutto
Cb – Cena brutto badanej oferty
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 95 punktów.
2.2 Kryterium „okres gwarancji”
Kg= [Gb :G] x 5 pkt
Kg – Kryterium „okres gwarancji”
Gb – Okres gwarancji na roboty budowlane związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w ofercie badanej, liczony w miesiącach od daty zakończenia i odbioru robót
G – Najdłuższy okres gwarancji na roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia zaoferowany w postępowaniu, liczony w miesiącach
Najkrótszy okres gwarancji wymagany na roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego to 36 miesięcy;
Najdłuższy okres gwarancji wymagany na roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego to 60 miesięcy.
Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma maksymalną liczbę 5 punktów.
Oferty z okresem gwarancji  ≥ 5 lat (60 miesięcy) otrzymają 5 punktów.
Gwarancja liczy się od daty ostatecznego, bezusterkowego, protokolarnego odbioru robót.
W przypadku braku podania okresu gwarancji w ofercie, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie pkt. 14.1. lit. b) Regulaminu.
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.
3. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
4. W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczania podatku VAT na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i który w Formularzu Oferty poda cenę z zerową stawką VAT, Zamawiający na etapie oceny i porównywania ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT.
 
XI. Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim przy ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki do dnia 15.05.2018r. do godz. 12:00 – Biuro Obsługi Klienta.
 
XII. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim przy ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki w dniu 15.05.2018r. o godz. 12:05 – Sala Konferencyjna.
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Dokumentacja projektowa:

Unieważnienie postępowania:

metryczka


Opublikował: Grzegorz Komuda (27 kwietnia 2018, 13:45:27)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Komuda (30 maja 2018, 14:47:38)
Zmieniono: unieważnienie przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1214