Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (152)  |  Przetargi unieważnione (29)

zamówienie na:

Dostawa paliwa (oleju napędowego) do urządzenia dozującego zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: JRP.272.12.2018
wartość: Powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 26 kwietnia 2018  11:00
wynik postępowania: Petrodom Paliwa Sp. z o.o. ul. Sidorska 61, 21-500 Biała Podlaska. Upust w odniesieniu do 1 l ON brutto 0.20 zł. 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
O G Ł A S Z A 

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO 
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
O WARTOŚCI POWYŻEJ 30 000 EURO NA USŁUGĘ PN.: 

DOSTAWA PALIWA – OLEJ NAPĘDOWY DO URZĄDZENIA NAZIEMNEGO DOZUJĄCEGO PALIWO ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIŃSKU MAZOWIECKIM 

I.            Nazwa i adres zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki
strona internetowa:  www.pwikminsk.pl, www.bip.pwikminsk.pl
tel.: 25 758 58 60, fax 25 758 58 60 wew. 300
e-mail: biuro@pwikminsk.pl 

II.            Tryb zamówienia:
Zamówienie prowadzone  jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro - zamówienie sektorowe. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z obowiązującym Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim. 

III.            Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.pwikminsk.pl oraz w siedzibie Zamawiającego, Jednostka Realizująca Projekty PWiK sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
 
IV.            Opis przedmiotu zamówienia:
1)      Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa – oleju napędowego do urządzenia naziemnego dozującego paliwo zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim (Aureliusza Chróścielewskiego 1B, 05-300 Mińsk Mazowiecki).
Dostawa paliwa – oleju napędowego będzie realizowana do urządzenia naziemnego o pojemności 5000 litrów.
Kod CPV – 09134100-8 (olej napędowy)
2)      Wymagania szczegółowe przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia – olej napędowy powinien spełniać wymagania normy europejskiej dotyczącej oleju napędowego do pojazdów samochodowych wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym: PN-EN 590:2013-12 oraz wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 09 grudnia 2008 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych
(Dz. U. z 2013.1058 j.t.).
Zamawiający określa, że pierwsze tankowanie odbędzie się po podpisaniu umowy z dostawcą paliwa.
Tankowania uzależnione będą od bieżących potrzeb Zamawiającego i będą realizowane przez Wykonawcę w ciągu 2 dni od pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego za pomocą fax-u lub drogą elektroniczną.
Zamawiający przewiduje roczne zapotrzebowanie na przedmiot zamówienia – około 35 000 litrów.
W formularzu ofertowym Zamawiający podaje największy oferowany upust (w złotówka PLN) w odniesieniu do ceny 1 litra oleju napędowego, obowiązującej w dniu dostawy według komunikatów cenowych (Hurtowe Ceny Paliwa – Olej Napędowy Ekodiesel) prezentowanych na stronie PKN Orlen (www.orlen.pl). 

V.            Oferty częściowe i wariantowe:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 

VI.            Termin wykonania zamówienia:
Planowany (przewidywany) termin rozpoczęcia wykonywania zamówienia: od dnia 12 maja 2018 r. Miejsce wykonania zamówienia: Oczyszczalnia Ścieków w Mińsku Mazowieckim, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Aureliusza Chróścielewskiego 1B. 

VII.            WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.   Za spełnienie warunku - posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający uzna:
1)      złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na druku załączonym do niniejszej specyfikacji (załącznik nr 3 do SIWZ),
2)      Za spełnienie warunku - znajdowania się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający uzna:
a)       złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na druku załączonym do niniejszej specyfikacji (załącznik nr 3 do SIWZ).
3)      Za spełnienie warunku – posiadania zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna:
a)      złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na druku załączonym do niniejszej specyfikacji (załącznik nr 3 do SIWZ)
4)      Oświadczenia lub dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania:
a)      oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2 do SIWZ).
b)      aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
c)      dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – oświadczenie (załącznik nr 5 do SIWZ). 

VIII.           INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.      Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na druku załączonym do niniejszej specyfikacji (załącznik nr 2 do SIWZ).
2.      W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w ust. 1 niniejszego działu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. O świadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udział w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3.      Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego działu (załącznik nr 2 do SIWZ).
4.      Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w ust. 1 niniejszego działu oraz przedstawia w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
5.      W szczególności zobowiązanie winno określać:
1)      zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2)      sposób wykorzystania zasobu innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,
3)      zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane których wskazane zdolności dotyczą. 

IX.            OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ.
W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu Wykonawcy w terminie 3 dni po zamieszczeniu na stronie internetowej informacji o Wykonawcach, którzy złożyli oferty, składają oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Wykaz oświadczeń lub dokumentów (potwierdzających spełnienie warunków) jakie ma dostarczyć Wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
a)      odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
b)      dokument stwierdzający, że w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
c)      oświadczenie Wykonawcy, które części zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom - jeśli dotyczy (brak złożenia oświadczenia będzie traktowane jako realizacja zadania własnymi siłami).
d)      jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt a – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
e)      dokumenty, o których mowa w pkt a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
f)       jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt d), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
g)      pisemne zobowiązanie podmiotów na których zasoby powołuje się Wykonawca. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SIWZ – jeśli dotyczy.
h)      Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. 

X.            Informacja na temat wadium:
Wadium – niewymagalne. 

XI.            Kryterium oceny ofert i ich znaczenie:
Największy upust w odniesieniu do ceny 1 litra oleju napędowego obowiązującej w dniu dostawy według komunikatów cenowych (Hurtowe Ceny Paliwa – Olej Napędowy Ekodiesel) prezentowanych na oficjalnej stronie internetowej PKN Orlen (www.orlen.pl).
Oferta, która przedstawia najniższą cenę oferowaną ze wszystkich ofert zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną kolejno sklasyfikowane ceną rosnącą (wyższą) w odniesieniu do badanej oferty z najniższą ceną.
Najwyższy oferowany upust cenowy - 100% 
 
XII.            Miejsce i termin składania ofert:
Wykonawca powinien umieścić ofertę w opakowaniu opisanym adresem składającego ofertę, adresem zamawiającego oraz hasłem: OFERTA – ,,Dostawa paliwa – oleju napędowego do urządzenia naziemnego dozującego paliwo zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim" – nie otwierać przed 26.04.2018 r. godz. 1100. Liczy się data i godzina wpływu oferty do siedziby Przedsiębiorstwa. 

XIII.            Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie PWiK sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim przy ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki,  w dniu 26 kwietnia 2018 roku, o godz. 11:05.
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (4900kB) pdf
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (480kB) pdf
Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (287kB) pdf
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (307kB) pdf
Załącznik nr 4 - Projekt umowy (1442kB) pdf
Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej (333kB) pdf  
Załącznik nr 6 - Zobowiązania (254kB) pdf

Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 12.04.18 r. (381kB) pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (469kB) pdf

metryczka


Opublikował: Sławomir Zduńczyk (10 kwietnia 2018, 11:29:14)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zduńczyk (4 maja 2018, 11:17:08)
Zmieniono: Zawiadomienie o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1225