Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (152)  |  Przetargi unieważnione (29)

zamówienie na:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obszarze Lasów Państwowych przy ul. Sportowej w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: JRP.272.5.2018
wartość: powyżej 30 000 Euro
termin składania ofert: 15 marca 2018  12:00
wynik postępowania: Instal-Central Adam Szczepański, Krzysztof Szczepański s.c. Stara Niedziałka ul. Łąkowa 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Cena brutto oferty: 663 752,46 złotych. 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki
O G Ł A S Z A
WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI POWYŻEJ 30 000 EURO NA ROBOTY BUDOWLANE PN.:
 
„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W OBSZARZE LASÓW PAŃSTWOWYCH
PRZY W UL. SPORTOWEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM”

 
 
I. Zamawiający.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki
gm. Mińsk Mazowiecki, powiat miński, woj. mazowieckie
strona internetowa:  www.pwikminsk.pl, www.bip.pwikminsk.pl
tel./faks: /25/ 758 58 60, e-mail: biuro@pwikminsk.pl
 
II. Tryb zamówienia.
Zamówienie prowadzone  jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro - zamówienie sektorowe. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim, dla postępowań powyżej 30 000 euro.
 
III. Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.bip.pwikminsk.pl oraz w siedzibie Zamawiającego. Wersja papierowa specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie udostępniana Wykonawcy na podstawie wcześniej złożonego wniosku. Koszt jednej strony SIWZ:1,00 PLN. Specyfikacja zostanie przesłana wykonawcy na wskazany adres w ciągu 5 dni roboczych od momentu przyjęcia przez zamawiającego pisemnego wniosku.
 
IV. Przedmiot zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gliniak gmina Mińsk Mazowiecki wzdłuż drogi leśnej na działkach o nr ew. 221/9 i 223/13 i ścieżki leśnej na działce nr ew. 221/2 w obszarze Lasów Państwowych przy ul. Sportowej w Mińsku Mazowieckim.
2. Opis przedmiotu zamówienia według kodów Wspólnego Słownika Zamówień.
45231300-8:  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.
45111200-0:  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.
3. Szczegółowy zakres rzeczowy budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.
3.1. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kanalizacyjnych PVC-U litych klasy SN 8 o średnicy DN 400 mm na długości L=548,5m oraz o średnicy DN 315 mm na długości L=130,5m łączone na uszczelki gumowe. Całkowita długość sieci kanalizacyjnej wynosi L=679,0 m.
3.2. Montaż studni rewizyjnych z kręgów żelbetowych łączonych uszczelkami gumowe o średnicy Dw=1,2m bez komina włazowego z prefabrykowanymi kinetami (wg. projektu – kinety przelotowe i połączeniowe), przykryte płytą żelbetową z włazem żeliwnym średnicy 600 mm klasy D-400 na zatrzask i zawias – 17 szt..
3.3. Stabilizacja podłoża pod studniami rewizyjnymi podbudową z betonu C12/15 grubości 10 cm na podsypce żwirowej grubości 15 cm oraz pod kanałem sanitarnym z podsypki i obsypki piaskowo - żwirowej (podsypka grubości min. 15 cm).
3.4. Włączenie rur w studnie rewizyjne poprzez rozwiązania systemowe w postaci uszczelek zintegrowanych lub wklejanych w ścianę dennicy.
3.5. Kręgi studni rewizyjnych z zamontowanymi fabrycznie szczeblami złazowymi w kolorze żółtym w układzie drabinkowym.
3.6. Przewiduje się wykonanie sieci kanalizacyjnej metodą wykopu otwartego przy uwzględnieniu zasypki wykopu gruntem piaszczystym z zagęszczeniem do wskaźnika Is>0,97 w drogach oraz Is>0,95 poza drogami.
3.7. Po wykonaniu nowego kanału sanitarnego zostaną przełączone do niego istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy DN 250 mm z ul. Sportowej oraz przyłącze kanalizacyjne o średnicy DN 160 mm z posesji przy ul. Sportowa 2 w Mińsku Mazowieckim.
3.8. Dotychczasowy kanał sanitarny zostanie wyłączony z eksploatacji poprzez zabetonowanie rurociągu chudym betonem (zamiennie pianobetonem), zamurowanie otworu w studni połączeniowej na kolektorze oraz zdjęcie włazów, pokryw i górnych kręgów betonowych na studniach rewizyjnych. Pozostałą wysokość studni wypełnić do poziomu terenu gruntem piaszczystym zagęszczanym warstwami.
3.9. Istniejące betonowe studnie rewizyjne w pobliżu projektowanych studni S17 i S18 należy całkowicie zdemontować.
3.10. Roboty prowadzone będą w gruntach leśnych nie utwardzonych częściowo trasa sieci, terenie utwardzonym kruszywem naturalnym oraz asfaltowej drodze dojazdowej.
4. Wymagania dodatkowe.
4.1. Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia wykopów w trakcie prowadzenia robót oraz uzgodni warunki prowadzenia robót z przedstawicielem Nadleśnictwa Mińsk Mazowiecki.
4.2. Wykonawca wykona odpowiednie oznakowanie terenu budowy, ustawi bariery i ustawi oświetlenia z światłem ostrzegawczym oraz zabezpieczy istniejący drzewostan. W drodze dojazdowej wprowadzi organizację ruchu na czas prowadzenia w niej robót.
4.3. Wykonawca po robotach budowlanych odtworzy teren do stanu pierwotnego tj. teren leśny, plac utwardzony przy ul. Sportowej, drogę dojazdową, rów odwadniający oraz przepust.
4.4. Wykonawca przyjmie na siebie zobowiązanie składania wniosków materiałowych do zatwierdzenia przez inwestora na co najmniej 1 tydzień przed terminem wbudowania materiału.
4.5. Wykonawca wykonana wodną próba szczelności oraz inspekcję telewizyjną wraz z raportem obejmującym parametry wskazujące poprawne wykonanie sieci kanalizacyjnej.
4.6. Wykonawca sporządzi Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
4.7. Wykonawca ustawi przed rozpoczęciem robót tablice informacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953).
4.8. Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych dokona geodezyjnego wytyczenia trasy sieci kanalizacji sanitarnej. Oryginał szkicu tyczenia geodezyjnego przekaże Zamawiającemu.
4.9. Wykonawca sporządzi geodezyjną inwentaryzację powykonawczą – 3egz.
4.10. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą sieci kanalizacji sanitarnej – 1 egz..
4.11. Roboty budowlane składające się na przedmiot zamówienia należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót.
4.12. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
4.13. W przypadku użycia w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub przedmiarze robót wskazania w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający zgodnie z Regulaminem, dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania materiałowe w ogólnie dostępnych źródeł, katalogach, stronach  internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania technicznego. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów (produktów) ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów (np. atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne) potwierdzających, że oferowane przez Wykonawcę produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Powyższe dokumenty będą podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”.
5. W cenie ofertowej Wykonawca uwzględni.
5.1. Wszystkie elementy ujęte w przedmiarze robót (pozycje przedmiaru robót nie uwzględnione w kosztorysie ofertowym, uważane będą przez Zamawiającego jako elementy, które zostały policzone w innych pozycjach).
5.2. Koszty opracowania projektu zabezpieczenia robót, w tym koszty wprowadzenia zabezpieczenia terenu budowy i drzewostanu na czas realizacji robót.
5.3. Koszty wykonania wodnej próby szczelności oraz inspekcji TV kanału sanitarnego wraz z raportem obejmującym parametry wskazujące poprawne wykonanie zamówienia.
5.4. Koszty wyłączenia z eksploatacji istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.
5.5. Koszty obsługi geodezyjnej w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
5.6. Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej.
5.7. Koszty zużytej energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy.
5.8. Koszty zabezpieczenia zaplecza socjalnego i składowania materiału.
5.9. Koszty pompownia wody z odwodnienia wykopu.
6. Szczegółowy zakres robót zawiera:
6.1. Projekt budowlany.
6.2. Przedmiary robót.
6.3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
 
V. Oferty częściowe i wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
 
VI. Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający dopuszcza zamówienia uzupełniające – roboty dodatkowe. Zamawiający na podstawie art. 55 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających (dodatkowych) nie objętych zamówieniem podstawowym stanowiące nie więcej niż 20 % wartości realizowanego zamówienia.
 
VII. Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obwiązek posiadania takich uprawnień, w tym celu: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga udokumentowania posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia , w tym celu:
a) Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacyjnej o średnicy nie mniejszej niż 200 mm i wartości  nie mniejszej niż 500 000,00 złotych brutto każda.
b) Wykonawca przedłoży wykaz osób, które będą wykonywać lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nie czynności. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:
- kierownikiem budowy posiadającym co najmniej 5 lata doświadczenia zawodowego (po uzyskaniu uprawnień) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  i kanalizacyjnych  do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do nadzorowania robót budowlanych objętych niniejszym postępowaniem przetargowym, będący członkiem właściwej terytorialnie izby samorządu zawodowego,
c) Wykonawca przedstawi oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.
1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tym celu:
a) Wykonawca przedstawi informację (opinię) banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000,00 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych) wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
b) Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
c) Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na formularzu stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
1.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, tym celu:
a) Wykonawca przedstawi oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na formularzu stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.
2. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się:
2.1. wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wykonali zamówienia lub wykonali je nienależycie i do dnia otwarcia ofert nie usunęli skutków nie wykonania lub nienależytego wykonania zamówienia;
2.2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;
2.3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2.4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
2.5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
2.6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
2.7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,;
2.8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
2.9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
2.10.wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale IX pkt 1 ppkt. 1.1. – 1.3. SIWZ.
2.11. wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
2.12. wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.
2.13. wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sporządzonych przez tych autorów;
2.14. wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik postępowania;
2.15.wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, w tym również na przedłużony okres związania z ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
2.16. wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub/i dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków;
3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
3.1. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
3.2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
3.3.  zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
3.4. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda od wykonawcy złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale X.
 
VIII. Termin wykonania.
Planowany termin wykonywania zamówienia do dnia 20.08.2018r.
 
IX. Wadium.
Ustala się wadium w wysokości 5 000,00 złotych /słownie: pięć tysięcy złotych/.  
1. Wykonawca wnosi wadium:
1) pieniądzu:
• na konto zamawiającego : 21 1240 2702 1111 0000 3037 4766
(z dopiskiem: wadium w przetargu na budowę sieci kanalizacyjnej przy ul. Sportowej)
• w siedzibie zamawiającego: kasa PWiK Sp. z o.o. (kasa czynna w poniedziałek, środę i piątek od 11:00 do 13:00) ul. Józefa Mireckiego 20; 05-300 Mińsk Mazowiecki
2) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,
3) w gwarancjach ubezpieczeniowych.
2. Sposób przekazania
Wadium należy wnieść/wpłacić przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Oryginał ww. dokumentu należy złożyć razem z ofertą.
 
X. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie.
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a. zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
b. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2.    Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryteria:
1)  Kc - Cena oferty brutto – waga 95%
2)  Kg - Okres gwarancji – waga 5%
Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru: K = Kc + Kg
K – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w obu kryteriach
Kc – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „cena oferty brutto”
Kg – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „okres gwarancji”
2.1 Kryterium „cena oferty brutto”
Kc= [C : Cb] x 95 pkt
Gdzie:
Kc – Kryterium cena oferty brutto
C – Cena najniższa oferty brutto
Cb – Cena brutto badanej oferty
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 95 punktów.
2.2 Kryterium „okres gwarancji”
Kg= [Gb :G] x 5 pkt
Kg – Kryterium „okres gwarancji”
Gb – Okres gwarancji na roboty budowlane związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w ofercie badanej, liczony w miesiącach od daty zakończenia i odbioru robót
G – Najdłuższy okres gwarancji na roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia zaoferowany w postępowaniu, liczony w miesiącach
Najkrótszy okres gwarancji wymagany na roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego to 36 miesięcy;
Najdłuższy okres gwarancji wymagany na roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego to 60 miesięcy.
Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma maksymalną liczbę 5 punktów.
Oferty z okresem gwarancji  ≥ 5 lat (60 miesięcy) otrzymają 5 punktów.
Gwarancja liczy się od daty ostatecznego, bezusterkowego, protokolarnego odbioru robót.
W przypadku braku podania okresu gwarancji w ofercie, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 64 pkt. 2 Regulaminu.
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.
3. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
4. W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczania podatku VAT na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i który w Formularzu Oferty poda cenę z zerową stawką VAT, Zamawiający na etapie oceny i porównywania ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT.
 
XI. Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim przy ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki do dnia 15.03.2018r. do godz. 12:00 – Biuro Obsługi Klienta.
 
XII. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim przy ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki,  w dniu 15.03.2018r. o godz. 12:05 – Sala Konferencyjna.

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (3461kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
Specyfikacja Istotnych Warunkó Zamówienia.pdf (9512kB) pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ_Formularz ofertowy.pdf (646kB) pdf
Załącznik nr 2 do SIWZ_Wykaz osób.pdf (206kB) pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ-Oświadczenie o posiadaniu uprawnień przez osoby uczesniczące w zamówieniu.pdf (186kB) pdf
Załącznik nr 4 do SIWZ-Wykaz robót.pdf (177kB) pdf
Załącznik nr 5 do SIWZ-Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.pdf (293kB) pdf
Załącznik nr 6 do SIWZ-Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania.pdf (782kB) pdf
Załącznik nr 7 do SIWZ-Projekt umowy.pdf (3161kB) pdf
Załącznik nr 8 do SIWZ - Przedmiar robót NIE AKTUALNY.pdf (1375kB) pdf
Załącznik nr 9 do SIWZ-Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf (13990kB) pdf
Dokumentacja projektowa:
Projekt Budowlany.pdf (6223kB) pdf
Wyjaśniania treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Wyjaśnienia do treści SIWZ.pdf (436kB) pdf
Załącznik nr 8 do SIWZ-Przedmiar robót_AKTUALIZACJA.pdf (1332kB) pdf
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (488kB) pdf

metryczka


Opublikował: Grzegorz Komuda (28 lutego 2018, 12:19:22)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Komuda (11 kwietnia 2018, 09:34:55)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1255