Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (152)  |  Przetargi unieważnione (29)

zamówienie na:

Dostawa samochodu osobowo-dostawczego z wywrotką i skrzynią narzędziową o ładowności do 3.5 t dla potrzeb Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: JRP.272.3.2018
wartość: Powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 16 marca 2018  11:00
wynik postępowania: FIX Forum Lider Sp. z o.o., 21-030 Motycz, Konopnica 164e. Kwota netto 99 900.00 zł, kwota brutto 122 877.00 zł 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki

O G Ł A S Z A  

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI POWYŻEJ 30 000 EURO NA USŁUGĘ PN.:
 
DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWO-DOSTAWCZEGO Z WYWROTKĄ I SKRZYNIĄ NARZĘDZIOWĄ O ŁADOWNOŚCI DO 3.5 T DLA POTRZEB PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W MIŃSKU MAZOWIECKIM

I.            NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki
gmina Mińsk Mazowiecki, powiat miński, województwo Mazowieckie
strona internetowa:  www.pwikminsk.pl,
tel.: 25 758 58 60, fax: 25 758 58 60 wew. 300.
e-mail: biuro@pwikminsk.pl 

II.            TRYB ZAMÓWIENIA:
Zamówienie prowadzone  jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień dla postępowań o wartości powyżej 30 000 euro (Zarządzenie nr 15/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień dla postępowań o wartości powyżej 30 000 euro) oraz ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579).

III.            MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim

IV.             PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodu osobowo-dostawczego z funkcją wywrotki i skrzynią narzędziową o ładowności do 3.5 t dla potrzeb Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim.
Kod CPV 34100000-8
1.      Szczegółowa charakterystyka:
1)      Specyfikacja samochodu:
a)      samochód osobowo-dostawczy przeznaczony do prac komunalnych na terenie i poza terenem miasta,
b)      fabrycznie nowy, rok produkcji 2018,
c)      samochód wyposażony w wywrotkę i skrzynię narzędziową,
d)      dopuszczalna masa całkowita pojazdu: do 3500 kg,
e)      kabina siedmioosobowa, dwurzędowa (3 miejsca z przodu, 4 miejsca z tyłu),
f)       kolor: niebieski (RAL5002 lub pochodny).
2)      Jednostka napędowa:
a)      silnik minimum czterocylindrowy, wysokoprężny z turbosprężarką,
b)      paliwo: olej napędowy,
c)      spełniająca normę spalania EURO VI,
d)      pojemność: od 2000 cm³ do 3000 cm³,
e)      moc silnika: minimum120 kW.
3)      Układ napędowy:
a)      skrzynia biegów manualna,
b)      liczba przełożeń skrzyni biegów: 5 lub 6,
c)      napęd kołowy 4x2,
4)      Parametry techniczne:
a)      wspomaganie kierownicy ze stałą siłą,
b)      zawieszenie przednie typu Kolumna MacPhersona,
c)      zawieszenie tylne: wydłużone, wzmocnione resory piórowe lub zawieszenie pneumatyczne bądź hydrauliczne,
d)      system ABS i ESP (lub równoważne),
e)      opony z felgami stalowymi: 15” lub 16”.
5)      Wyposażenie:
a)      kabina podwójna, czterodrzwiowa,
b)      klimatyzacja manualna lub automatyczna,
c)      ogrzewanie całej kabiny osobowej (przednie i tylni rząd siedzeń),
d)      poduszka bezpieczeństwa kierowcy,
e)      zamek centralny,
f)       komplet kluczyków samochodowych: min. jeden z immobilizerem, jeden zapasowy,
g)      pełnowymiarowe koło zapasowe,
h)      komplet opon letnich i zimowych,
i)       hak o zaczepie kulowym wraz z gniazdem 12V o minimalnym nacisku: 2000 kg,
j)       belka świetlna LED barwy pomarańczowej, z czarnym napisem na białym tle: „POGOTOWIE WODOCIĄGOWE” zamontowana na dachu kabiny samochodowej,
k)      radioodbiornik z zamontowaną anteną samochodową,
l)       szyby przednie otwierane elektrycznie.
6)      Skrzynia narzędziowa:
a)      usytuowana za kabiną osobową,
b)      drzwi z obu stron samochodu z możliwością zamknięcia na klucz,
c)      wymiary:
                                i.            szerokość dopasowana do kabiny samochodu,
                              ii.            długość wewnątrz: min. 500 mm,
                            iii.            wysokość pierwszej komory licząc od dołu: min. 800 mm bez ścianki wewnętrznej,
                            iv.            druga komora licząc od dołu: min. 350 mm ze ścianką wewnętrzną dzielącą komorę na połowę,
                              v.            trzecia komora licząc od dołu: min. 350 mm bez ścianki wewnętrznej.
                            vi.            Podłoga pierwszej komory wzmocniona – blacha ryflowana.
7)      Wywrotka:
a)      wywrotka o trójstronnym wyładunku,
b)      krata bezpieczeństwa chroniąca kabinę,
c)      wymiary skrzyni ładunkowej dopasowane do możliwości zabudowy skrzyni narzędziowej za kabiną, ale nie mniejsze niż: dł. 2200 mm, szer. 2000 mm, wys. burt: 300 mm – 450 mm.
8)      Warunki serwisu:
a)      gwarancja minimum na 24 miesiące,
b)      co najmniej jeden punkt serwisowy realizujący dostawy części oraz obsługę pogwarancyjną, znajdujący się odległości do 60 km od siedziby Przedsiębiorstwa,
c)      zaświadczenie od producenta o możliwości montażu systemu GPS bez utraty gwarancji,
d)      książka gwarancyjna,
e)      instrukcja eksploatacji samochodu w języku polskim
f)       podczas dokonywania odbioru przedmiotu zamówienia wykonawca przeszkoli pracowników zamawiającego w zakresie obsługi samochodu. 

V.                TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Termin realizacji całego zamówienia:  do 60 dni od daty podpisania umowy 

VI.             WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
1.  Za spełnienie warunku - posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający uzna:
1)      złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na druku załączonym do niniejszej specyfikacji (załącznik nr 3 do SIWZ),
2)      Za spełnienie warunku - znajdowania się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający uzna:
a)      złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na druku załączonym do niniejszej specyfikacji (załącznik nr 3 do SIWZ).
3)      Za spełnienie warunku – posiadania zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna:
a)      złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na druku załączonym do niniejszej specyfikacji (załącznik nr 3 do SIWZ)
4)      Oświadczenia lub dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania:
a)      oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2 do SIWZ).
b)      aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
c)      dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – oświadczenie (załącznik nr 5 do SIWZ). 

      VII.   INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.      Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na druku załączonym do niniejszej specyfikacji (załącznik nr 2 do SIWZ).
2.      W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w ust. 1 niniejszego działu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. O świadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udział w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3.      Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego działu (załącznik nr 2 do SIWZ).
4.      Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w ust. 1 niniejszego działu oraz przedstawia w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
5.      W szczególności zobowiązanie winno określać:
1)     zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2)     sposób wykorzystania zasobu innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,
3)     zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane których wskazane zdolności dotyczą. 

VIII. OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ. 
1)      W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu Wykonawcy w terminie 3 dni po zamieszczeniu na stronie internetowej informacji o Wykonawcach, którzy złożyli oferty, składają oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
2)      Wykaz oświadczeń lub dokumentów (potwierdzających spełnienie warunków) jakie ma dostarczyć Wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
a)      odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
b)      dokument stwierdzający, że w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
c)      oświadczenie Wykonawcy, które części zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom - jeśli dotyczy (brak złożenia oświadczenia będzie traktowane jako realizacja zadania własnymi siłami).
d)      jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt a – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
e)      dokumenty, o których mowa w pkt a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
f)       jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt d), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
g)      pisemne zobowiązanie podmiotów na których zasoby powołuje się Wykonawca. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SIWZ – jeśli dotyczy.
h)      Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. 

 IX.            DOKUMENTY DO DOSTARCZENIA W DNIU SKŁADANIA OFERT.
1.      Odpowiednio wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ).
2.      Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na druku załączonym do niniejszej specyfikacji (załącznik nr 2 do SIWZ).
3.      Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu na druku załączonym do niniejszej specyfikacji (załącznik nr 3 do SIWZ).
 
    X.            WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI
Informacji na temat specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również realizacji zamówienia udziela: w sprawach dotyczących SIWZ i przedmiotu zamówienia: Marcin Cichocki (telefon 25 758 58 60), Sławomir Zduńczyk (telefon 790-777-734). 

 XI.            WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Wadium - niewymagalne 

XII.            INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

XIII.            INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT WARIANTOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

XIV.            INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY RAMOWEJ
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej
 
XV.            INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

XVI.            WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE 
1.      wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1)     ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
2)     zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo musi obejmować wszystkie czynności związane ze złożeniem kompletnej oferty.
3)     Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego si ę odnosi i precyzować zakres umocowania. Z pełnomocnictwa powinna wynikać wola wszystkich wykonawców o ich wspólnym występowaniu w postępowaniu. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem. 

XVII.            TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
1.    Składający ofertę pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2.    Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

XVIII.            OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, SPOSÓB BADANIA
I OCENY OFERT
1.      Oferta zostanie sporządzona zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ.
2.      Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
3.      Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania/komputerze lub ręcznie atramentem nieścieralnym, spięta w sposób trwały.
4.      Oferta zostanie podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty, w tym załączniki, zostaną parafowane przez osoby podpisujące ofertę.
5.      Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osoby upoważnione do podpisania oferty.
6.      Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie to powinno być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
7.      Ze względu na nałożony na zamawiającego w art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązek udostępnienia do wglądu uczestnikom postępowania ofert składanych w postępowaniu, z wyjątkiem części informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca zobowiązany jest sporządzić kopie elementów jawnych oferty. Kopia która będzie udostępniona do wglądu innym uczestnikom postępowania, powinna zawierać spięte w sposób trwały wszystkie elementy oferty, zawierające informacje nie stanowiące tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietni a 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 z 8 czerwca 1993 r. poz. 211 z późn. zm.), wszystkie strony kopii powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do podpisania oferty. Wykonawca nie musi składać kopii elementów jawnych, jeśli oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
8.      W przypadku gdyby wykonawca jako załącznik do oferty dołączył kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę na każdej stronie dokumentu.
9.      Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
10.  Każdy wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Oferta wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie odrzucona.
11.  W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
12.  Zamawiający poprawia w ofercie.
1)      oczywiste omyłki pisarskie,
2)      oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3)      inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w ofercie,
4)      niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
13.  Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach wskazanych w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
14.  Protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
15.  Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust . 4. ustawy Prawo zamówień publicznych. 

XIX.            OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ ORAZ ZMIAN SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1.    Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:
1)      na 2 dni przed upływem terminu składania ofert,
– pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2)      Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
3)      W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
4)      Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.
5)      Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców.
6)      Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia składane przez zamawiającego lub wykonawców wymagają formy pisemnej.
7)      Oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego. 

XX.            SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.    Wykonawca powinien umieścić ofertę w opakowaniu opisanym adresem składającego ofertę, adresem zamawiającego oraz hasłem: OFERTA – ,, Dostawa samochodu osobowo-dostawczego z wywrotką i skrzynią narzędziową o ładowności do 3.5 t dla potrzeb PWiK sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim" – nie otwierać przed 16.03.2018 r. godz. 1100.
2.   Dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania.
3.   Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert.
4.   Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty z tym że koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem ,,ZMIANA” lub ,,WYCOFANIE”. 

XXI.            MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1.  Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim, ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
2.  Termin składania ofert upływa dnia 16.03.2018 r., godzina 11:00.
3.  Oferty otrzymane przez zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone niezwłocznie
4.  Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 16.03.2018  r. o godzinie 1105 (w siedzibie Zamawiającego).
5.  Otwarcie jest jawne.
6.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7.  Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy firm i adresy wykonawców, a tak że informacje dotyczące ceny oferty i terminu wykonania.
8.  Informacje, o których mowa w punkcie 6 i 7 dostarcza się wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, na ich pisemny wniosek. 

XXII.            OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1.  Podana cena będzie ceną brutto i powinna uwzględnić wszelkie niezbędne koszty wykonania przedmiotu zamówienia.
2.  Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającymi i Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
3.  Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
1)      W przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 7 niniejszego działu, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
2)      wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 7 niniejszego działu.
4.      Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na Wykonawcy. 

XXIII.            OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERT
1.      Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów:
Najniższa cena brutto oferowana – 100%
2.      Wynik: Oferta, która przedstawia najniższą cenę oferowaną ze wszystkich ofert zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną kolejno sklasyfikowane ceną rosnącą (wyższą) w odniesieniu do badanej oferty z najniższą ceną. 

XXIV.            INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1.      Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579), z zastrzeżeniem art. 93 tejże ustawy.
2.      Wykonawcy, którzy ubiegali się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą przed zawarciem umowy dostarczyć umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 

XXV.            WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Niewymagalne. 

XXVI.            ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA ZAPISAĆ W UMOWIE NASTĘPUJĄCE POSTANOWIENIA
Umowa – projekt w załączeniu (załącznik nr 4 do SIWZ). 

XXVII.            ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
Zgodnie z działem VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579), Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej. 

XXVIII.            ZAŁĄCZNIKAMI DO NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (272kB) pdf

Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (270kB) pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (462kB) pdf

metryczka


Opublikował: Sławomir Zduńczyk (9 lutego 2018, 08:20:42)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zduńczyk (19 marca 2018, 10:58:40)
Zmieniono: Zawiadomienie o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1019