Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (152)  |  Przetargi unieważnione (29)

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa siarczanu żelazowego PIX 113 na potrzeby oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: JRP.272.13.2017
wartość: Powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 24 listopada 2017  11:00
wynik postępowania: Kemipol s.c., ul. Kuźnicka 6, 72-010 Police, kwota brutto 127 647.00 zł 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., w Mińsku Mazowieckim
O G Ł A S Z A
WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI POWYŻEJ 30 000 EURO NA USŁUGĘ PN.: 

SUKCESYWNA DOSTAWA SIARCZANU ŻELAZOWEGO PIX 113 NA POTRZEBY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIŃSKU MAZOWIECKIMI.   

  I.                   WSTĘP
Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków (dalej SIWZ) zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacowanej wartości zamówienia powyżej 30 000 Euro – zamówienie sektorowe na realizację usługi pn. Sukcesywna dostawa siarczanu żelazowego (PIX 113) na potrzeby oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim. 

II.                DEFINICJE I SKRÓTY
Wyrażenia i skróty używane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają:
1)        Zamawiający – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim.
2)        Wykonawca – podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia, złożył ofertę lub zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego.
3)        SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
4)        Regulamin – Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim.
5)        Kontrakt - umowa w rozumieniu obowiązujących w Polsce przepisów prawa, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy PZP.
6)        Konsorcjum – porozumienie cywilno­prawne dwóch lub większej liczby osób (poszczególne osoby zwane są dalej "Partnerami") i należy je odnieść do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy PZP.
7)        Lider – jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo wykonujących wspólnie zamówienie, któremu pozostali wykonawcy (członkowie konsorcjum) powierzyli zadanie koordynacji prac i działań związanych z realizacją Kontraktu oraz udzielili pełnomocnictwa do ich reprezentowania wobec Zamawiającego we wszelkich sprawach związanych z wykonaniem Kontraktu. W szczególności Lider będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich partnerów, razem i każdego z osobna. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego z Liderem oraz wszelkie płatności z tytułu wykonania Kontraktu będą realizowane przez Zamawiającego na konto Lidera ustalone w Kontrakcie. 

III.      ZAMAWIAJĄCY
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki
gm. Mińsk Mazowiecki, powiat miński, woj. mazowieckie
strona internetowa: www.pwikminsk.pl
tel.: 25 758 58 60, e-mail: biuro@pwikminsk.pl

IV.              TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro - zamówienie sektorowe. Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowano na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. pod adresem: www.bip.pwikminsk.pl.
Wersja papierowa specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie udostępniana Wykonawcy na podstawie wcześniej złożonego wniosku. Koszt jednej strony SIWZ: 1,00 PLN. Specyfikacja zostanie przesłana wykonawcy na wskazany adres w ciągu 5 dni roboczych od momentu przyjęcia przez zamawiającego pisemnego wniosku.
Postępowanie oznaczone jest numerem JRP.272.13.2017. Wszelka korespondencja i dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie oraz prowadzona będzie w języku polskim. 

V.        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.         Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa siarczanu żelazowego (PIX 113) dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim.
2.    Opis przedmiotu zamówienia według kodów Wspólnego Słownika Zamówień.
24313123-3: Siarczan żelazowy
3.       Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.
3.2.  
3.3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa koagulantu tj. roztworu siarczanu żelazowego (PIX 113) na potrzeby oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim, ul. Chróścielewskiego 1B.
3.4. Dostawa obejmuje transport siarczanu żelazowego i jego przeładunek na terenie oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim w dniu robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 07:00 do 14:00.
3.5. Przy każdej dostawie Wykonawca dostarczy wraz z fakturą aktualną kartę charakterystyki siarczanu żelazowego.
3.6. Dostawy siarczanu żelazowego będą realizowane sukcesywnie w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.
3.7. Przewidywane roczne zapotrzebowanie – około 200 ton.
3.8. Dostawa siarczanu żelazowego odbywać się będzie po wcześniejszym telefonicznym lub pisemnym powiadomieniu Wykonawcy przez Zamawiającego. Powiadomienie Wykonawcy o potrzebie dostawy siarczanu żelazowego odbywać się będzie najpóźniej na 3 dni robocze przed dostawą.
3.9. W przypadku ograniczenia przez Zamawiającego ilości kupionego siarczanu żelazowego w stosunku do zamówionego, nie będzie to uznane przez Wykonawcę za odstąpienie od umowy i tym samym Wykonawca nie będzie miał prawa do dochodzenia od Zamawiającego z tytułu zakupienia mniejszej ilości siarczanu żelazowego. 

VI.       OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
VII.     ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający dopuszcza zamówienia uzupełniające.
Zamawiający na podstawie art. 21 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego obejmującego zamówienie podstawowe stanowiące nie więcej niż 50 % wartości realizowanego zamówienia.
 
VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia od dnia 01.01.2018 dnia 30.12.2020 roku.  
 
IX.       WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.         O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1.             Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w tym celu: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga udokumentowania posiadania uprawnień do wykonywani określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
1.2.             Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.3.             Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4.             Wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy - wykonał co najmniej 3 dostawy siarczanu żelazowego (przedmiotu zamówienia) o wartości nie mniejszej niż 100 000.00 zł brutto. W celu spełnienia niniejszego warunku Wykonawca przedłoży „Wykaz dostaw” sporządzony na formularzu lub według formularza stanowiącego załącznik numer 3 do niniejszego SIWZ oraz dokumenty (poświadczenia, opinie lub referencje) że usługa ta została wykonana. Z informacji zamieszczonych w załączniku numer 3 lub z treści załączonych dokumentów (poświadczeń, opinii lub referencji) musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat wymaganą usługę.
1.5.             Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zapisami rozdziału IX punkt 2 niniejszej SIWZ.
2.         Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się:
2.1.      Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2.2.      Wykonawców, z którymi zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5 % wartości umowy;
2.3.      Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
2.4.      Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2.5.      Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
2.6.      Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
2.7.      Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
2.8.      Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
2.9.      Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
2.10.    Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
2.11.    Wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
2.12.    Wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.
2.13.    Wykonawców, którzy bezpośrednio wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
2.14.    Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik postępowania;
2.15.    Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy;
2.16.    Wykonawców, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zmianami) złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3.                  Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1)      Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2)      Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
3)      Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
4)      jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

X.     UDZIAŁ WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE
1.        Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w rozdziału IX i XIII SIWZ. Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika - Lidera do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia pisemnego porozumienia lub umowy na etapie prowadzenia postępowania przetargowego w sprawie zamówienia. Pełnomocnikiem będzie jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2.        Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem - Liderem oraz wszelkie płatności z tytułu wykonania Kontraktu będą realizowane przez Zamawiającego na konto Lidera ustalone w Kontrakcie.
3.        Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem Umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani do zawarcia Umowy cywilno-prawnej. Niezwłocznie, po zawiadomieniu o wyborze oferty, ale przed podpisaniem Umowy, Wykonawcy muszą przedłożyć Zamawiającemu Umowę, opisującą przyjętą formę prawną oraz określającą szczegółowo sposób współdziałania w wykonywaniu usługi.
Umowa musi zawierać co najmniej:
1)         określenie celu gospodarczego,
2)         oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi,
3)         określenie lidera konsorcjum,
4)         określenie zakresu rzeczowego zamówienia realizowanego przez każdego z członków konsorcjum,
5)         wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji i rękojmi,
6)         określenie odpowiedzialności solidarnej członków Konsorcjum względem Zamawiającego,
7)         zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.
4.        Wypełniając formularz oferty należy wpisać dane (nazwa, adres itd.) Pełnomocnika oraz wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W innych dokumentach (załączniki) powołujących się na Wykonawcę w miejscu np. nazwa, adres Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące Pełnomocnika i Wykonawcy którego dany dokument (załącznik) dotyczy.
5.        W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiegać się będą Wykonawcy, którzy są lub będą związani umową Konsorcjum lub umową spółki cywilnej do oferty dołączą oryginał pełnomocnictwa poświadczony przez notariusza lub odpis notarialny określający zakres czynności prawnych, do których upoważniony jest pełnomocnik tzn.: do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenia zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
6.        Oryginał ww. pełnomocnictwa winien być podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do zaciągania zobowiązań w imieniu każdego z przedsiębiorców — wykonawców, którzy występują o udzielnie zamówienia.
7.        Przedsiębiorcy związani umową spółki cywilnej (wspólnicy spółki cywilnej) zamiast oryginału ww. pełnomocnictwa lub odpisu notarialnego pełnomocnictwa mogą przedłożyć do ofert kserokopię aktualnej umowy spółki cywilnej, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez każdego przedsiębiorcę — wspólnika spółki cywilnej lub jej odpis notarialny, jeżeli wynikać z nich będzie pełnomocnictwo i zakres czynności do których umocowany jest Pełnomocnik. 

XI.  WYKONAWCA ZAGRANICZNY
1.       Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)       nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b)      nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
c)       nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
2.         Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 ppkt. a) i c) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dokument w pkt. 1 ppkt. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3.         Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
4.         Dokumenty są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu, lub kopii, przetłumaczonych na język polski, poświadczonych przez polskie placówki konsularne, stosownie do obowiązujących przepisów. 

XII.           WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1.      Ustala się wadium w wysokości: 5 000.00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych),
1)         Wykonawca wnosi wadium:
a)        w pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego numer: 21 1240 2702 1111 0000 3037 4766 z dopiskiem: „Wadium w przetargu na sukcesywną dostawę siarczanu żelazowego PIX 113 na potrzeby oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim”.
b)       w siedzibie Zamawiającego: kasa PWiK sp. z o.o. (kasa czynna w poniedziałek, środę i piątek do 11:00 do 13:00), ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
c)        w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,
d)       w gwarancjach ubezpieczeniowych.
2.      Sposób przekazania:
Wadium należy wnieść/wpłacić przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Oryginał ww. dokumentu należy złożyć razem z ofertą.
3.      Zwrot wadium:
1)      Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:
a)       Upłynął termin związania ofertą;
b)      Zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;
c)       Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia.
2)      Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:
a)       Który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
b)      Który został wykluczony z postępowania;
c)       Którego oferta została odrzucona.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
4.      Zatrzymanie wadium
1)         Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a)       Odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;
b)      Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c)       Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

XIII.         INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ OFERENCI
1.       Dokumenty wymagane:
1)             Formularz ofertowy (według wzoru będącego załącznikiem nr 1 do SIWZ),
2)             Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (według wzoru będącego załącznikiem nr 2 do SIWZ),
3)             Wykaz wykonanych dostaw siarczanu żelazowego na oczyszczalnię ścieków (według wzoru będącego załącznikiem nr 3 do SIWZ),
4)             Projekt umowy (załącznik numer 4 do SIWZ).
5)             Polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ważny w okresie obowiązywania umowy.
6)             Karta charakterystyki siarczanu żelazowego.
7)             Aktualny (ważny w okresie obowiązywania umowy) atest higieniczny dla siarczanu żelazowego wydany przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie.
8)             Dowód wniesienia wadium.
Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.
Wymagane dokumenty winny odzwierciedlać aktualny stan rzeczy. 

XIV.         INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1.       Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2.       Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki
tel.: 25 758 58 60, faks: 25 758 58 60 wew. 300
e-mail: biuro@pwikminsk.pl
3.       Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.
4.       Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. 

XV.            OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:
Katarzyna Kaczorek – Technolog ds. wody i ścieków, tel. 536-200-007 

XVI.         TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

XVII.      SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.       Przygotowanie oferty.
1)      Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę;
2)      Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę;
3)      Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę;
4)      Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy. W przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty;
5)      Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane;
6)      Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę;
7)      Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane;
2.       Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty.
1)      Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego:
Biuro Obsługi Klienta
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim, ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki
2)      Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres siedziby Zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
ul. Józefa Mireckiego 20
05-300 Mińsk Mazowiecki
3)      Oznakowane koperty z ofertą:
a)       Szczególny opis sposobu opakowania: koperta/opakowanie winno być opatrzone nazwą i dokładnym adresem składającego ofertę (wykonawcy).
3.       Tajemnica przedsiębiorstwa
Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: “Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa”. Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty.
4.       Zmiana lub wycofanie oferty
Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem “zmiana”.
Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie, należy opatrzyć napisem “wycofane”. 

XVIII.   MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.       Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
ul. Józefa Mireckiego 20
05-300 Mińsk Mazowiecki
Biuro Obsługi Klienta - do dnia 24.11.2017 r. do godz. 11:00.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom (wykonawcom) bez otwierania.
2.       Miejsce otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
ul. Józefa Mireckiego 20
05-300 Mińsk Mazowiecki
Sala konferencyjna - dnia 24.11.2017 r. o godz. 11:05
3.       Sesja otwarcia ofert
Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia.
Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te zostaną przekazane Wykonawcom, którzy byli nieobecni przy otwarciu ofert na ich pisemny wniosek. 

XIX.         CENA OFERTOWA I SPOSÓB JEJ PODANIA
1.       Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania a niezbędne do jej wykonania, tj. podatek VAT, zysk, koszt ubezpieczenia towaru na czas transportu, koszty transportu itp.
2.       Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem obowiązującego podatku VAT.
3.       Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami, Zamawiający potraktuje jako błąd w obliczeniu ceny, co spowoduje odrzucenie oferty. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.
4.       Wszystkie wartości podane w formularzu ofertowym powinny być liczone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza) w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz.U. Nr 84, poz. 386 z późn. zm.).
5.       Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów) Zamawiający dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Czynności Zamawiającego mają na celu zapewnienie dokonania prawidłowej oceny.
6.       Ceną oferty jest kwotą wymienioną w formularzu oferty z uwzględnieniem zmian wynikających z poprawy ewentualnych omyłek rachunkowych.
7.       Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia będą dokonywane w walucie polskiej. 

XX.            KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
1.         Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a)       zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
b)      nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2.         Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium: najniższa cena brutto za realizację dostawy siarczanu żelazowego za 1 tonę – 100 %.
Cena = łączna cena oferty najniższej (zł brutto) / łączna cena oferty badanej (zł brutto)
x 100 waga 100 %
3.         Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4.         Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi — 100 pkt.
5.         W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczania podatku VAT na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i który w Formularzu Oferty poda cenę z zerową stawką VAT, Zamawiający na etapie oceny i porównywania ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT.

XXI.                OFERTA Z RAŻĄCO NISKĄ CENĄ
1.       Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
2.       Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
3.       Zamawiający odrzuca ofertę:
a)       Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, lub
b)      jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XXII.             INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

1.        Zamawiający zawiera umowę w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania Ofelią.
2.        Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
3.        Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.
4.        Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
5.        Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6.        Umowę zawiera się na czas oznaczony.

XXIII.            ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1.       Zamawiający przewiduje wniesienia od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nie nienależytego wykonania umowy.
2.       Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.
3.       Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:
1)      w pieniądzu: na konto Zamawiającego 21 1240 2702 1111 0000 3037 4766 (z dopiskiem: zabezpieczenie należytego wykonania umowy na sukcesywną dostawę siarczanu żelazowego na potrzeby oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim,
2)      w siedzibie zamawiającego: kasa PWiK sp. z o.o. przy ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki (kasa czynna w poniedziałki, środy, piątki od 1 1 :00 do 13:00)
3)      w poręczeniach bankowych.
4)      w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych.
4.       Zamawiający nie wyraża zgody na inne formy wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy z wyjątkiem określonych w niniejszej SIWZ.
5.       Zabezpieczenie ma na celu zabezpieczenie roszczeń zamawiającego w przypadku nie wywiązania się z ustaleń określonych w umowie. Po upływie terminów wyznaczonych na usunięcie nieprawidłowości i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, zamawiający zleci ich wykonanie ze środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań umowy. 

XXIV.    WARUNKI UMOWY
Warunki umowy zostaną określone odrębnie. 

XXV.       OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O wynikach postępowania wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówieniu zostaną powiadomieni w formie pisemnej. 

XXVI.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.       Zasady udostępniania dokumentów:
1)      Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:
a)       zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku;
b)      zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów;
c)       zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty;
d)      udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego w czasie godzin jego urzędowania.
2.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają zapisy Regulaminu i Kodeksu cywilnego. 

XXVII.        ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
1.       Protest wnosi się do Zamawiającego w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem pkt. 4.
2.       Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią.
3.       Protest dotyczący postanowień SIWZ wnosi się nie później niż w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania SIWZ, a jeżeli SIWZ było zamieszczone na stronie internetowej od dnia zamieszczenia.
4.       Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
5.       Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony.
6.       Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zmawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających jego wniesienie.
7.       W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.
8.       O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty.
9.       Zamawiający w dowolnym czasie przed upływem ważności wadiów, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania , do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do czasu zawarcia umowy.
10.   O wniesieniu protestu oraz jego treści i zarzutach Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców uczestniczących w postępowaniu.
11.   Do czasu rozstrzygnięcia protestu Zamawiający nie może zawrzeć umowy.
12.   Protest rozstrzyga się w ciągu 7 dni roboczych od daty wniesienia do Zamawiającego.
13.   Brak rozstrzygnięcia protestu w terminie, o którym mowa w pkt 12, uznaje się za jego oddalenie.
14.   Treść rozstrzygnięcia wraz z uzasadnieniem Zamawiający przesyła niezwłocznie Wykonawcy, który wniósł protest.
15.   W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej.
16.   O powtórzeniu lub dokonaniu czynności Zamawiający informuje wszystkich Wykonawców.
17.                     Rozstrzygnięcie protestu przez Zamawiającego jest ostateczne. 

XXVIII.                   WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ STANOWIĄCYCH JEJ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
1.       Formularz ofertowy (według wzoru będącego załącznikiem nr 1 do SIWZ),
2.       Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (według wzoru będącego  załącznikiem nr 2 do SIWZ).
3.       Wykaz wykonanych dostaw siarczanu żelazowego na oczyszczalnię ścieków (według wzoru będącego załącznikiem nr 4 do SIWZ),
4.       Projekt umowy (załącznik numer 5 do SIWZ).
 
 
 
Mińsk Mazowiecki, dnia 06 listopada 2017 r.

Załączniki

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (6049kB) pdf
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (581kB) pdf
Załącznik nr 2 - Oświadczenie (257kB) pdf
Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych dostaw (243kB) pdf
Załącznik nr 4 - Projekt umowy (1379kB) pdf  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (411kB) pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (411kB) pdf
 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                              


metryczka


Opublikował: Sławomir Zduńczyk (7 listopada 2017, 07:36:39)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zduńczyk (1 lutego 2018, 13:34:46)
Zmieniono: Zawiadomienie o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1100