Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (152)  |  Przetargi unieważnione (29)

zamówienie na:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsk Mazowiecki

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: JRP.272.10.2017
wartość: powyżej 30 000 Euro
termin składania ofert: 28 sierpnia 2017  12:00
wynik postępowania: Energia i Gaz sp. z o.o. ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań. Cena oferty brutto: 598 345,55 PLN. 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Józefa Mireckiego 20 05-300 Mińsk Mazowiecki
 
O G Ł A S Z A

 
wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro na:
„Zakup energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
w Mińsku Mazowieckim”

 
I. Zamawiający.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki
gm. Mińsk Mazowiecki, powiat miński, woj. mazowieckie
strona internetowa:  www.pwikminsk.pl, www.bip.pwikminsk.pl
Tel./Faks: /25/ 758 58 60 e-mail: biuro@pwikminsk.pl
 
II. Tryb zamówienia.
Zamówienie prowadzone  jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro - zamówienie sektorowe. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim, dla postępowań powyżej 30 000 euro.
 
III. Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.bip.pwikminsk.pl oraz w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. przy ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Specyfikację istotnych warunków zamówienia jest bezpłatna.
 
IV. Przedmiot zamówienia.
I. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim.
Poniższa tabela określa obiekty Zamawiającego, na które sprzedawana będzie energia elektryczna z obowiązującymi taryfami.

TaryfaNazwa obiektuDane adresoweNr fabryczny
B23Oczyszczalnia ścieków05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Aureliusza Chróścielewskiego 1
96494151
B23Oczyszczalnia ścieków05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Aureliusza Chróścielewskiego 1
96494154
B23Stacja Uzdatniania Wody05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Kołbielska 6
96494153
B23Stacja Uzdatniania Wody05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Kołbielska 6
96494150
B23Pompownia III05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Szarych Szeregów 10
96481264
B23Pompownia III05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Szarych Szeregów 10
96494152
C12aPrzepompownia ścieków05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Arynowska
00317897
C12aPrzepompownia ścieków05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Osiedlowa/Zielna
00317904
C11Przepompownia ścieków05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Zuzanny Małaszczyckiej
70903545
C11Przepompownia ścieków05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Dębowa 
70529198
C11Przepompownia ścieków05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Królewiecka
70543973
C12aPrzepompownia ścieków05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Smoleńskiego
00317902
C12aStudnia głębinowa05-300 Mińsk Mazowiecki
Gliniak, dz. 164/4
00160780
C11Studnia głębinowa05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3-go Maja
09137379
C12aStudnia głębinowa05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Tartaczna
07137378
C21Stacja Uzdatniania Wody05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Józefa Mireckiego 20
07173393
 
II. Informacje dodatkowe potrzebne do przygotowania oferty.
1. Zakup energii elektrycznej przez okres 12 miesięcy tj. od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.
2. Czas trwania umowy 12 miesięcy.
3. Gwarancja stałej ceny w trakcie obowiązywania umowy.
4. Rozliczenie za energię w cyklach miesięcznych od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca.
5. Miesięczne całościowe zużycie energii elektrycznej ok. 195 MWh.
6. Roczne całościowe zużycie energii elektrycznej ok. 2341 MWh.
7. Oferowane ceny netto energii elektrycznej muszą pozostać niezmienne w okresie sprzedaży i zawierać koszty związane z bilansowaniem handlowym oraz uwzględniają koszt wypełnienia przez Sprzedawcę obowiązków, o których mowa w art. 9a ust 1 i 8 Ustawy Prawo Energetyczne (tj. prawa majątkowe zielone, żółte, czerwone, fioletowe). Cena ma dodatkowo zawierać opłaconą akcyzę.
8. Układy pomiarowo rozliczeniowe energii elektrycznej stanowiące własność Zamawiającego i są dostosowane do wymagań technicznych określonych przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa.
9. Umowa na sprzedaż energii elektrycznej z dotychczasowym sprzedawcą zostanie wypowiedziana z dniem 31.12.2017. Wypowiedzenie umowy należy po stronie Wykonawcy.
10. Odbiorca nie jest zainteresowany godzinowym planowaniem poboru energii, jednak nie wyklucza przekazywania posiadanych informacji o planowanych remontach i przerwach technologicznych mających wpływ na zmianę poboru energii oraz ewentualnych awariach i planowanych terminach ich usunięcia.
11. Zamawiający posiada aktualnie umowę na dystrybucję energii elektrycznej na czas nie określony.
12. Wykonawca będzie przesyłał comiesięczne zestawienie odczytów liczników, zużyć oraz koszty za energię elektryczną w formacie XLS bądź innym zatwierdzonym przez Zamawiającego.
13. Faktury przesyłane elektronicznie na adres: biuro@pwikminsk.pl

V. Oferty częściowe i wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

VI. Termin wykonania.
Planowany termin wykonywania zamówienia przez okres 12 miesięcy tj.: od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2018.

VII. Wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VIII.    Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności i/lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, w tym celu:
a) Wykonawca przedstawi aktualną koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.).
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym celu:
a) Wykonawca przedłoży oświadczenie (wg. własnego wzoru), że ma zawartą stosowną umowę z OSD, umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej na obiekty Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD.
b) Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tym celu:
a) Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
b) Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zapisami pkt. IX.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tym celu:
a) Wykonawca przedstawi oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na formularzu stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.

IX. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie.
1.  Kryterium oceny ofert: cena
2. Oferta, która przedstawia najniższą cenę oferowaną ze wszystkich ofert zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną odpowiednio sklasyfikowane w odniesieniu do badanej oferty z najniższą ceną.
Cena oferty będzie oceniana według następującego wzoru:
Wp=Rx(Cnaj/Cof.bad)
Wp - wartość punktowa obliczona do dwóch miejsc po przecinku,
R - ranga w ocenie, tj. 100 pkt
Cnaj. - cena najkorzystniejszej oferty (najtańsza)
Cof.bad. - cena oferty badanej

X. Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. przy ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki – Biuro Obsługi Klienta do dnia 28.08.2017r. do godz. 12:00.

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki - Sala Konferencyjna w dniu 28.08.2017r. o godz. 12:05.

Załączniki:

Ogłoszenie.pdf (1325kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (5678kB) pdf
Formularz ofertowy - załacznik nr 1 SIWZ.pdf (615kB) pdf
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu-załacznik nr 2 SIWZ.pdf (236kB) pdf
Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania-załacznik nr 3 SIWZ.pdf (792kB) pdf

Informacja o modyfikacji treści SIWZ:
Informacja o modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (447kB) pdf

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ:
Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ.pdf (3118kB) pdf
Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ_II.pdf (335kB) pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (681kB) pdf

metryczka


Opublikował: Grzegorz Komuda (11 sierpnia 2017, 13:16:16)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Komuda (6 listopada 2017, 11:22:06)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1376