Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (152)  |  Przetargi unieważnione (29)

zamówienie na:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Błonie, Mińsk Mazowiecki

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: JRP.271.34.2017
wartość: do 30 000 Euro
termin składania ofert: 31 lipca 2017  12:00
wynik postępowania: DOWBUD-C Sp. z o.o. 03-983 Warszawa, ul. Pawlikowskiego 1 lok. 23. Cena brutto oferty: 72 085,98 zł. 




  ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim z siedzibą przy ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki działając w oparciu o Regulamin udzielania zamówień dla postępowań o wartości do 30 000 Euro zaprasza do złożenia oferty na roboty budowlane pn.: „Budowa sieci  kanalizacji sanitarnej w ul. Błonie, Mińsk Mazowiecki”.
 
I. Zamawiający
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki
gm. Mińsk Mazowiecki, powiat miński, woj. mazowieckie
strona internetowa:  www.pwikminsk.pl, www.bip.pwikminsk.pl
tel./faks: 25/ 758 58 60, e-mail: biuro@pwikminsk.pl
 
II. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Błonie, Mińsk Mazowiecki. Zadanie realizowane jest w ramach przedsięwzięcia porządkowania gospodarki ściekowej w obrębie ul. Błonie i ul. Dąbrówki na terenie miasta Mińsk Mazowiecki. 
2. Opis przedmiotu zamówienia według kodów Wspólnego Słownika Zamówień.
45231300-8: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.
45232400-6:  Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych.
3. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.
3.1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy DN 200 mm z rur PVC klasy SN 8 o całkowitej długości  L=69,5 mb łączonych na uszczelkę gumową.
3.2. Montaż systemowych studzienek inspekcyjnych PVC/PE o średnicy 425 mm, zakończone zamknięciami teleskopowym i włazem żeliwnym klasy D-400 z kinetą przelotową – 3 szt.
3.3. Montaż systemowej studzienki inspekcyjnej PVC/PE o średnicy 425 mm, zakończonej zamknięciem teleskopowym i włazem żeliwnym klasy D-400 z kinetą połączeniową– 1 szt.
3.4. Przełączenie do nowej sieci kanalizacji sanitarnej dwóch przyłączy o średnicy DN 160 mm z rur PVC klasy SN 8 o łącznej długości  L=10,0 mb.
3.5. Przełączenie do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej DN 400 w ul. Błonie dwóch przyłączy odwadniających budynek mieszkalny przy ul. Błonie 2 o średnicy DN 160 mm z rur PVC klasy SN 8 o łącznej długości  L=4,0 mb. Przełączenie do kanału deszczowego poprzez zamontowane dwóch nowych studzienek inspekcyjnych PVC/PE o średnicy 425 mm, zakończonych zamknięciami teleskopowymi i włazem żeliwnym klasy D-400 z kinetą przelotową.
3.6. Demontaż nieczynnych odcinków sieci kanalizacyjnej, betonowych studni rewizyjnych i przyłączy kanalizacyjnych.
3.7. Wykonanie sieci i przyłączy metodą wykopu otwartego z wymianą gruntu na piaszczyste w ilości min. 50% ogólnej kubatury robót ziemnych z zagęszczeniem warstwami zasypki wykopu.
3.8. Wykonanie wodnej próby szczelności oraz inspekcji telewizyjnej wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w uzgodnieniu i pod nadzorem Zamawiającego.
3.9. Otworzenie do stanu pierwotnego nawierzchni drogowych zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki nr GK.7230.1.63.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r. i nr GK.7230.1.64.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r. oraz terenu nieutwardzonego na działkach Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Błonie 1 i 2 w Mińsku Mazowieckim.
4. Wymagania dodatkowe:
4.1. Wykonawca przyjmie na siebie zobowiązanie składania wniosków materiałowych do zatwierdzenia przez inwestora na co najmniej 1 tydzień przed terminem wbudowania materiału.
4.2. Wykonawca opracuje projekt czasowej organizacji ruchu w drogach publicznych oraz dotrzyma warunków wynikających z decyzji zajęcia pasa drogowego, w tym również poniesie kary wynikające z nie dotrzymania warunków tej decyzji.
4.3. Wykonawca sporządzi Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
4.4. Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych dokona geodezyjnego wytyczenia trasy sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej (oryginał szkicu tyczenia geodezyjnego sieci kanalizacyjnej przekaże Zamawiającemu).
4.5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci kanalizacji sanitarnej oraz odrębnie geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
4.6. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz dokumentację powykonawczą wybudowanych przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
4.8. Wykonawca dokona inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacji sanitarnej w uzgodnieniu i pod nadzorem Zamawiającego.
4.9. Roboty budowlane składające się na przedmiot zamówienia należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót.
4.10. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
4.11. W przypadku użycia w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub przedmiarze robót wskazania w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający zgodnie z Regulaminem, dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania materiałowe w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach  internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania technicznego. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów (produktów) ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów (np. atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne) potwierdzających, że oferowane przez Wykonawcę produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Powyższe dokumenty będą podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”.
5. W cenie ofertowej należy ująć:
5.1. Wszystkie elementy ujęte w przedmiarze robót (pozycje przedmiaru robót nie uwzględnione w kosztorysie ofertowym, uważane będą przez Zamawiającego jako elementy, które zostały policzone w innych pozycjach).
5.2. Koszty opracowania projektu organizacji ruchu i zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót, w tym kary wynikające z przekroczenia terminu i powierzchni zajmowanej drogi.
5.3. Koszty wykonania wodnej próby szczelności oraz inspekcji telewizyjnej kanału sanitarnego.
5.4. Koszty obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
5.5. Koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
5.6. Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej.
5.7. Koszty zużytej energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy.
5.8. Koszty zabezpieczenia zaplecza socjalnego i składowania materiału.
5.9. Koszty wywozu urobku z wykopów na odległość do 10 km.
5.10. Koszty zakupu i transportu piasku do wymiany gruntu.
6. Szczegółowy zakres robót zawiera:
6.1. Projekty budowlane „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Mińsku Mazowieckim, ul. Błonie” oraz „Przełączenie przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Mińsku Mazowiecki, ul. Błonie”.
6.2. Przedmiar robót.
6.3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
 
III. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga udokumentowania posiadania ww. warunku.
1.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie, w tym celu:
a) Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacyjnej o średnicy nie mniejszej niż 200 mm i wartości brutto robót nie mniejszej niż 100 000,00 złotych.
1.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym celu:
a) Wykonawca przedłoży wykaz osób, które będą wykonywać lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nie czynności. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował kierownikiem budowy posiadającym co najmniej 5 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi będącymi przedmiotem zamówienia (po uzyskaniu uprawnień) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych uprawniające do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do nadzorowania robót budowlanych objętych niniejszym postępowaniem przetargowym
b) Wykonawca przedstawi oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.
1.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tym celu:
a) Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
b) Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu.
 
IV. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. przy ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki, w Biurze Obsługi Klienta. Termin składania ofert do dnia 31.07.2017r do godz. 12:00.
 
V. Wadium
Ustala się wadium w wysokości: 1 000,00 złotych /słownie: jeden tysiąc złotych/.
1. Wykonawca wnosi wadium:
1) pieniądzu:
•    na konto zamawiającego : 21 1240 2702 1111 0000 3037 4766 (z dopiskiem: wadium w przetargu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Błonie)
•    w siedzibie zamawiającego: kasa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. (kasa czynna w poniedziałek, środę i piątek od 11:00 do 13:00) ul. Józefa Mireckiego 20; 05-300 Mińsk Mazowiecki
2) w poręczeniach bankowych,
3) w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych.
 
2. Sposób przekazania
Wadium należy wnieść/wpłacić przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. Oryginał ww. dokumentu należy złożyć razem z ofertą.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe_OGŁOSZENIE.pdf (1921kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (6408kB) pdf
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy.pdf (583kB) pdf
Załącznik nr 2_Wykaz robót.pdf (183kB) pdf
Załącznik nr 3_Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, które będą uczesniczyć w zamówienia.pdf (177kB) pdf
Załącznik nr 4_Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.pdf (231kB) pdf
Załącznik nr 5_Wykaz robót.pdf (168kB) pdf
Załącznik nr 6_Projekt umowy.pdf (2639kB) pdf
Załącznik nr 7_Przedmiar robót.pdf (209kB) pdf
Załącznik nr 8_Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf (569kB) pdf

Dokumentacja projektowa
  • Badania gruntu
Opinia geotechniczna.pdf (2887kB) pdf
  • Sieć kanalizacji sanitarnej
PB_Opis techniczny_Sieć kanalizacyjna.pdf (1378kB) pdf
PB_PZT_Sieć.pdf (2110kB) pdf
Protokół Nr G.6630.103.2017_ZUD.pdf (148kB) pdf
Burmistrz_decyzja GK.7230.1.63.2017.pdf (3433kB) pdf
zał. 7 przekrój sieci ks..pdf (125kB) pdf
zał. 8 sieci ks..pdf (85kB) pdf
zał. 9 sieci ks..pdf (70kB) pdf
Warunki Techniczne.pdf (541kB) pdf

  • Przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej
PB_Opis techniczny_Przyłącza.pdf (1381kB) pdf
PB_PZT_przyłącza.pdf (2022kB) pdf
Burmistrz_decyzja GK.7230.1.64.2017.pdf (8464kB) pdf
Burmistrz_zgoda PG.6852.5.2017.pdf (2534kB) pdf
zał. 7 przekrój przyłączy ks..pdf (93kB) pdf
zał. 8 przekrój przyłączy kd..pdf (84kB) pdf
zał. 9 przyłącza.pdf (86kB) pdf
zał. 10 przyłącza.pdf (70kB) pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (481kB) pdf

metryczka


Opublikował: Grzegorz Komuda (21 lipca 2017, 13:56:55)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Komuda (24 sierpnia 2017, 07:34:58)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1173