Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (152)  |  Przetargi unieważnione (29)

zamówienie na:

Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla potrzeb socjalnego osiedla mieszkaniowego przy ul. Warszawskiej w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: JRP.272.97.2017
wartość: powyżej 30 000 Euro
termin składania ofert: 12 lipca 2017  10:00
wynik postępowania: BUDOINSTAL Piotr Kryszczuk, ul. Elizy Orzeszkowej 37, 07-100 Węgrów. Cena brutto oferty: 607 954,85 zł. 

 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki
O G Ł A S Z A
WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI POWYŻEJ 30 000 EURO NA ROBOTY BUDOWLANE PN.:
 
„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ
DLA POTRZEB SOCJALNEGO OSIEDLA MIESZKANIOWEGO
PRZY W UL. WARSZAWSKIEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM”

 
 
I. Zamawiający.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki
gm. Mińsk Mazowiecki, powiat miński, woj. mazowieckie
strona internetowa:  www.pwikminsk.pl, www.bip.pwikminsk.pl
tel./faks: /25/ 758 58 60, e-mail: biuro@pwikminsk.pl
 
II. Tryb zamówienia.
Zamówienie prowadzone  jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro - zamówienie sektorowe. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim, dla postępowań powyżej 30 000 euro.
 
III. Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.bip.pwikminsk.pl oraz w siedzibie Zamawiającego. Wersja papierowa specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie udostępniana Wykonawcy na podstawie wcześniej złożonego wniosku. Koszt jednej strony SIWZ:1,00 PLN. Specyfikacja zostanie przesłana wykonawcy na wskazany adres w ciągu 5 dni roboczych od momentu przyjęcia przez zamawiającego pisemnego wniosku.
 
IV. Przedmiot zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla potrzeb socjalnego osiedla mieszkaniowego przy ul. Warszawskiej w Mińsku Mazowieckim. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie:
· sieć wodociągową,
· sieć kanalizacji sanitarnej,
· przepompowni ścieków wraz z przewodem tłoczny,
· szafki zasilająco – sterowniczej,
· przyłącza kablowego zalicznikowego nN,
· ogrodzenia przepompowni ścieków,
· utwardzenia wjazdu i terenu wokół przepompowni kostką betonową oraz obsianie trawą pozostałego terenu,
· nasadzeń zieleni izolacyjnej wzdłuż ogrodzenia przepompowni ścieków.
2.Opis przedmiotu zamówienia według kodów Wspólnego Słownika Zamówień.
45231300-8:  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.
45232400-6:  Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych.
45232150-8: Roboty budowlane w zakresie rurociągów do przesyłu wody.
45232423-3: Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków.
45311000-0: Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.
3. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.
3.1. Wymagania w zakresie budowy sieci wodociągowej:
3.1.1. sieć wodociągową z rur PEHD klasy PE100 PN 10 (SDR 17) o średnicy DN 110 x 6,6 mm na długości L=52,0 m oraz o średnicy DN 160 x 9,5 mm na długości L=957,5 m łączonych metodą zgrzewania doczołowego,
3.1.2. montaż hydrantów typu nadziemnego o średnicy DN 80 mm z zasuwami odcinającymi DN 80 mm na odnogach – 8 kompletów,
3.1.3. wykonanie podłączenia za pomocą trójnika żeliwnego kołnierzowego DN 150/150 mm do istniejącej sieci wodociągowej DN 160 mm z rur PVC w ul. Łupińskiego (węzeł nr 1 projektu budowlanego) z zasuwami odcinającymi w trzech kierunkach DN 150 mm – 3 szt.,
3.1.4. wykonanie montażu trójnika żeliwnego redukcyjnego kołnierzowego DN 150/100 mm w skrzyżowaniu z ul. Jaśminową (węzeł nr 7 projektu budowlanego) z zasuwami odcinającymi w trzech kierunkach DN 150 mm – 2 szt. i zasuwą odcinającą DN 100 mm – 1 szt. wraz z spięciem projektowanego przedłużenia wodociągu z ul. Jaśminowej,
3.1.5. wykonanie podłączenia do istniejącej sieci wodociągowej DN 110 mm PVC w ul. Jaśminowej (węzeł nr 7/2 projektu budowlanego) poprzez zdemontowanie istniejącego hydrantu i zamontowanie zasuwy liniowej DN 100 mm – 1 szt.,
3.1.6. wykonanie elementów podporowo-oporowe z betonu pod armaturą żeliwną, na załamaniach rurociągu <900 i na końcówce sieci wodociągowej,
3.1.7. armatura i kształtki na sieci wodociągowej z żeliwa sferoidalnego oraz kształtek z PE klasy PE100 SDR 17,
3.1.8. połączenia PE/żeliwo za pomocą łączników rurowo – kołnierzowych do rur PE,
3.1.9. wykonanie sieci metodą wykopu otwartego przy uwzględnieniu zasypki wykopu gruntem piaszczystym (rodzimym) zagęszczonym do 98 % zmodyfikowanej próby Proctor’a,
3.1.10. roboty prowadzone będą w gruntowych drogach gminnych (miejskich),
3.1.11. skrzynki żeliwne zasuw zabezpieczyć prefabrykatami betonowymi,
3.1.12. lokalizację uzbrojenia sieci oznaczyć tabliczkami informacyjnymi na słupkach betonowych,
3.1.13. odtworzenie nawierzchni drogowych do stanu pierwotnego,
3.1.14. wykonanie próby szczelności i dezynfekcji oraz badania bakteriologiczne wody w laboratorium akredytowanym zakończone decyzją Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego.
3.2. Wymagania w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:
3.2.1. sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kanalizacyjnych PVC-U litych klasy SN 8 o średnicy DN 315 x 9,2 mm na długości L=75,0 m, DN 250 x 5,9 mm na długości L=97,0 m i DN 200 x 5,9 mm na długość 207,84 mb łączonych na uszczelkę gumową,
3.2.2. wykonanie montażu studni rewizyjnych z kręgów betonowych łączonych na uszczelki gumowe o średnicy Dw=1,2m z prefabrykowaną kinetą, przykryte płytą żelbetową Dz=1,4m i włazem żeliwnym klasy D-400 na zatrzask – 11 szt.,
3.2.3. przejścia rur kanalizacyjnych przez ścianki betonowych studzienek rewizyjnych przy zastosowaniu tulei ochronnych z uszczelką gumową,
3.2.4. wykonanie sieci kanalizacyjnej metodą wykopu otwartego przy uwzględnieniu zasypki wykopu gruntem piaszczystym (rodzimym) zagęszczonym do 98 % zmodyfikowanej próby Proctor’a,
3.2.5. roboty prowadzone będą w gruntowych drogach gminnych (miejskich),
3.2.6. odtworzenie nawierzchni drogowych do stanu pierwotnego,
3.2.7. wykonanie wodnej próba szczelności oraz inspekcji telewizyjnej wraz z raportem obejmującym parametry wskazujące poprawne wykonanie sieci kanalizacyjnej.
3.3. Wymagania w zakresie budowy przepompowni ścieków z szafką zasilająco – sterowniczą i przewodem tłocznym:
3.3.1. wykonanie montażu przepompowni ścieków jako zbiornik z prefabrykowanych elementów polimerobetonowych o średnicy Dw=1,2 m i wysokości H=4,95 m z zamontowanymi dwiema pompami pracującymi naprzemiennie o wydajności Q=4,0 l/s, wysokości podnoszenia H=7,0 m z silnikiem o mocy znamionowej P=1,5kW – 1 komplet,
3.3.2. rurociągi tłoczne wewnątrz przepompowni ścieków o średnicy DN 80 mm z stali kwasoodpornej,
3.3.3. rurociąg tłoczny na odcinku od przepompowni do studni rozprężnej SR (studnia betonowa) z rur ciśnieniowych PEHD klasy PE100 PN 6 koloru czarnego o średnicy DN 90 x 3,5 mm na długości L= 439,0 m,
3.3.4. przepompownia zostanie wyposażona w kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej,
3.3.5. właz wejściowy do przepompowni zostanie wykonany ze stali kwasoodpornej ocieplony styropianem,
3.3.6. zbiornik przepompowni ścieków z polimerobetonu wyposażony w:
· pompy,
· kolana sprzęgające (żeliwo epoxy),
· armaturę: zasuwy odcinające, zawory zwrotne (korpusy żeliwne),
· piony tłoczne, prowadnice pomp, złącza śrubowe, łańcuchy pomp i pływaków, ze stali kwasoodpornej 1.4301
· konstrukcje stalowe ze stali kwasoodpornej 1.4301,
· właz prostokątny zamykany na kłódkę zabezpieczony przed przypadkowym opadnięciem i kratą bezpieczeństwa z tworzywa sztucznego,
· pomost obsługowy uchylny z ażurową kratą przeciwpoślizgową,
· drabinę do zejścia na dno zbiornika,
· deflektor tłumiący napływ,
· kominki wentylacyjne nawiewny i wywiewny ze stali nierdzewnej (zabezpieczone przed wrzuceniem do przepompowni ciał stałych).
3.3.7. szafka zasilająco – sterownicza z układem sterowania umieszczoną na postumencie betonowym obok przepompowni,
3.3.8. szafka zasilająco – sterownicza wyposażona w:
· sterownik mikroprocesorowy,
· wyłącznik główny,
· wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy,
· zabezpieczenie przeciążeniowe dla każdej z pomp,
· zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolejności faz (czujnik zaniku i asymetrii faz),
· zabezpieczenie przepięciowe klasy C,
· zabezpieczenie pomp obwodem sterującym tzw. 1-2 (szeregowo połączone w pompie wyłączniki termiczne i wyłącznik wilgotnościowy),
· zabezpieczenie pomp przed pracą w „suchobiegu",
· gniazdo serwisowe 230V,
· gniazdo z przełącznikiem do zasilania z agregatu prądotwórczego,
· licznik czasu pracy oraz liczby załączeń dla każdej z pomp,
· sterowanie ręczne lub automatyczne,
· sygnalizowana praca pomp,
· akustyczno świetlną sygnalizację awarii,
· oświetlenie wewnętrzne.
3.3.9. szafka zasilająco – sterownicza współpracująca z sondą hydrostatyczną i 2 pływakowymi sygnalizatorami po­ziomu typu MAC-3 wyznaczającymi:
- Poziom SUCHOBIEG (blokada pracy pomp),
- Poziom MIN (wyłączanie pomp),
- Poziom MAX (włączanie pomp),
- Poziom ALARM (włączenie sygnalizacji akustyczno-świetlnej).
3.3.10. układ sterowania będzie realizował następujące funkcje:
· naprzemiennej pracy pomp;
· w przypadku jednoczesnego załączenia pomp, pompy załączają się z określonym przesu­nięciem czasowym (na życzenie blokada możliwości jednoczesnej pracy dwóch pomp),
· w momencie dużego napływu włącza się automatycznie druga pompa (poz. ALARM);
· w przypadku awarii jednej z pomp, pracę przepompowni przejmuje automatycznie druga pompa;
· przy sterowaniu ręcznym jest możliwość spompowania ścieków poniżej poziomu MINI­MUM;
· przełączenie pomp po 20 min. ciągłej pracy;
· chwilowe załączenie pompy po 7 godzinach postoju i poziomie ścieków powyżej „suchobiegu",
· po przerwie w zasilaniu układ zapewnia kontynuację procesu pompowania bez koniecz­ności ponownego ustawienia parametrów pracy.
3.3.11. dodatkowe wyposażenie szafki obejmuje:
· grzałkę z termostatem,
· oświetlenie wewnętrzne uruchomiane krańcówką przy drzwiach,
· sterownik telemetryczny współpracujący z wdrożonymi przez Inwestora sterownikami,
· przekładnik prądowy,
· obudowę metalową IP65.
3.3.12. szafka zasilająco – sterownicza przepompowni wolnostojąca będzie zlokalizowana obok złącza kablowo – pomiarowego ZKP wykonanego przez PGE Dystrybucja S.A. na działce 2417/78 (zgodnie z opinią ZUD),
3.3.13. w szafce umieszczone zostaną schematy zasilania,
3.3.14. uziemienie przewodu PE w szafce sterowniczej wykonać z prętów ocynkowanych lub miedziowanych połączonych bednarką ocynkowaną FeZn 25x4mm (rezystancja uziemienia nie powinna przekroczyć wartości 10 Ω, system ochrony przeciwporażeniowej TN-C),
3.3.15. w szafce przewiduje się zainstalowanie gniazda wtyczkowego 3-fazowego do podłączenia przewoźnego agregatu prądotwórczego przystosowanego do pracy awaryjnej ciągłej wyposażonego w tablicę sterowniczą,
3.3.16. szafka zasilająco - sterownicza wykonana będzie jako kompletna przez producenta całej przepompowni ścieków,
3.3.17. teren wokół przepompowni zostanie ogrodzony systemowymi paneli ogrodzeniowymi ocynkowanymi o wymiarach 250 x 150 cm montowanymi na  systemowych słupkach o wysokości 2,0 m i na podmurówce betonowej do paneli wysokości 20 cm,
3.3.18. brama wjazdowa na teren przepompowni ścieków szerokości 4,0 m,
3.3.19. teren na wjeździe oraz wokół przepompowni utwardzony zostanie kostką brukową grubości 8 cm (szarą) na podłożu z kruszywa łamanego,
3.3.20. pozostały teren wokół przepompowni będzie obsiany trawą, a wzdłuż ogrodzenia posadzona zieleń izolacyjna.
3.4.  Wymagania w zakresie budowy przyłącza kablowego zalicznikowego nN:
3.4.1. przyłącze kablowe zalicznikowe WLZ pomiędzy szafką zasilająco – sterowniczą, a złączem kablowo-pomiarowym ZKP wykonane będzie kablem typu YKXS 4x10 mm2;
3.4.2. kable układane będą w wykopach kablowych w rurach osłonowych izolacyjnych karbowanych o średnicy 50 mm na głębokości 0,7 m na podsypce z piasku o grubości 10 cm wraz z obsypaniem rury osłonowej piaskiem na wysokość 10 cm ponad rurę,
3.4.3. kable na odcinku od złącza kablowo pomiarowego do szafki sterowniczej oraz od szafki sterowniczej do przepompowni będą zabezpieczone folią koloru niebieskiego w odległości min. 25 cm od górnej części kabla,
3.4.4. na kablach umieścić oznaczniki kablowe z informacjami: dane inwestora, przekrój kabla, odcinkiem od.... do......, rok budowy.
4. Wymagania dodatkowe.
4.1. Wykonawca przyjmie na siebie zobowiązanie składania wniosków materiałowych do zatwierdzenia przez inwestora na co najmniej 1 tydzień przed terminem wbudowania materiału.
4.2. Wykonawca opracuje projekt zabezpieczenia robót w drogach publicznych.
4.3. Wykonawca sporządzi Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
4.4. Wykonawca ustawi przed rozpoczęciem robót tablice informacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953).
4.5. Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych dokona geodezyjnego wytyczenia trasy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i przewodem tłocznym oraz przyłącza kablowego zalicznikowego eN z szafką sterowniczą. Oryginał szkicu tyczenia geodezyjnego przekaże Zamawiającemu.
4.6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą – 3egz. oraz dokumentację powykonawczą wybudowanej sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i przewodem tłocznym oraz przyłączem kablowym zalicznikowym eN z szafką sterowniczą – 2 egz..
4.7. Wykonawca dokona inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacji sanitarnej w uzgodnieniu i pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego i służb technicznych Zamawiającego.
4.8.  Roboty budowlane składające się na przedmiot zamówienia należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją projektową , przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót.
4.9. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
4.10. W przypadku użycia w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania   i Odbioru Robót Budowlanych lub przedmiarze robót wskazania w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający zgodnie z Regulaminem, dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania materiałowe w ogólnie dostępnych źródeł, katalogach, stronach  internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania technicznego. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów (produktów) ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów (np. atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne) potwierdzających, że oferowane przez Wykonawcę produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Powyższe dokumenty będą podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”.
5. W cenie ofertowej Wykonawca uwzględni.
5.1. Wszystkie elementy ujęte w przedmiarze robót (pozycje przedmiaru robót nie uwzględnione w kosztorysie ofertowym, uważane będą przez Zamawiającego jako elementy, które zostały policzone w innych pozycjach).
5.2. Koszty opracowania projektu zabezpieczenia robót.
5.3. Koszty zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót, w tym kary wynikające z przekroczenia terminu i powierzchni zajmowanej drogi.
5.4. Koszty płukania, dezynfekcji i analiz bakteriologicznych wody zakończone decyzją SANEPID-u dopuszczającą włączenie wodociągu do eksploatacji.
5.5. Koszty wykonania wodnej próby szczelności oraz inspekcji TV kanału sanitarnego wraz z raportem obejmującym parametry wskazujące poprawne wykonanie zamówienia.
5.6. Koszty montażu przepompowni ścieków i szafki zasilająco – sterowniczej.
5.7. Koszty rozruchu przepompowni ścieków.
5.8. Koszty sprawdzeń i badań instalacji elektrycznej oraz urządzeń kontrolno-pomiarowych.
5.9. Koszty obsługi geodezyjnej w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
5.10. Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej.
5.11. Koszty zużytej energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy.
5.12. Koszty zabezpieczenia zaplecza socjalnego i składowania materiału.
5.13. Koszty pompownia wody z odwodnienia wykopu.
6. Szczegółowy zakres robót zawierają:
6.1 Projekty budowlane (branża sanitarna i elektryczna).
6.2. Przedmiary robót (branża sanitarna i elektryczna).
6.3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (branża sanitarna i elektryczna).
 
V. Oferty częściowe i wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
 
VI. Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający dopuszcza zamówienia uzupełniające – roboty dodatkowe. Zamawiający na podstawie art. 55 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających (dodatkowych) nie objętych zamówieniem podstawowym stanowiące nie więcej niż 50 % wartości realizowanego zamówienia.
 
VII. Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obwiązek posiadania takich uprawnień, w tym celu: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga udokumentowania posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia , w tym celu:
a) Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy nie mniejszej niż 200 mm z co najmniej jedną sieciową przepompownią ścieków o wartości brutto całego zadania nie mniejszej niż 300 000,00 złotych oraz jedną  robotę budowlaną polegającą na budowie sieci wodociągowej o średnicy nie mniejszej niż 110 mm i wartości brutto nie mniejszej niż 300 000,00 złotych.
b) Wykonawca przedłoży wykaz osób, które będą wykonywać lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nie czynności. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:
- kierownikiem budowy posiadającym co najmniej 5 lata doświadczenia zawodowego (po uzyskaniu uprawnień) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  i kanalizacyjnych  do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do nadzorowania robót budowlanych objętych niniejszym postępowaniem przetargowym, będący członkiem właściwej terytorialnie izby samorządu zawodowego,
- kierownikiem robót posiadającym co najmniej 3 lat doświadczenia zawodowego (po uzyskaniu uprawnień) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do nadzorowania robót budowlanych objętych niniejszym postępowaniem przetargowym, będący członkiem właściwej terytorialnie izby samorządu zawodowego.
c) Wykonawca przedstawi oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.
1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tym celu:
a) Wykonawca przedstawi informację (opinię) banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej zdolność kredytową w wysokości co najmniej 600 000,00 złotych (słownie: sześćset tysięcy złotych) wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
b) Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
c) Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na formularzu stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
2. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się:
2.1. wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wykonali zamówienia lub wykonali je nienależycie i do dnia otwarcia ofert nie usunęli skutków nie wykonania lub nienależytego wykonania zamówienia;
2.2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;
2.3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2.4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
2.5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
2.6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
2.7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,;
2.8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
2.9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
2.10.wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale IX pkt 1 ppkt. 1.1. – 1.3. SIWZ.
2.11. wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
2.12. wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.
2.13. wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sporządzonych przez tych autorów;
2.14. wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik postępowania;
2.15.wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, w tym również na przedłużony okres związania z ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
2.16. wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub/i dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków;
3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
3.1. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
3.2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
3.3  zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
3.4. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda od wykonawcy złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale X Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
VIII. Termin wykonania.
Planowany termin wykonywania zamówienia do dnia 31.10.2017r.
 
IX. Wadium.
Ustala się wadium w wysokości 10 000,00 złotych /słownie: dziesięć tysięcy złotych/.  
1. Wykonawca wnosi wadium:
1) pieniądzu:
• na konto zamawiającego : 21 1240 2702 1111 0000 3037 4766
(z dopiskiem: wadium w przetargu na budowę sieci wod-kan dla osiedla socjalnego przy ul. Warszawskiej)
• w siedzibie zamawiającego: kasa PWiK Sp. z o.o. (kasa czynna w poniedziałek, środę i piątek od 11:00 do 13:00) ul. Józefa Mireckiego 20; 05-300 Mińsk Mazowiecki
2) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,
3) w gwarancjach ubezpieczeniowych.
2. Sposób przekazania
Wadium należy wnieść/wpłacić przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Oryginał ww. dokumentu należy złożyć razem z ofertą.
 
X. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie.
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a. zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
 b. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryteria:
1)  Kc - Cena oferty brutto – waga 95%
2)  Kg - Okres gwarancji – waga 5%
Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru: K = Kc + Kg
K – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w obu kryteriach
Kc – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „cena oferty brutto”
Kg – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „okres gwarancji”
2.1 Kryterium „cena oferty brutto”
Kc= [C : Cb] x 95 pkt
Gdzie:
Kc – Kryterium cena oferty brutto
C – Cena najniższa oferty brutto
Cb – Cena brutto badanej oferty
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 95 punktów.
2.2 Kryterium „okres gwarancji”
Kg= [Gb :G] x 5 pkt
Kg – Kryterium „okres gwarancji”
Gb – Okres gwarancji na roboty budowlane związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w ofercie badanej, liczony w miesiącach od daty zakończenia i odbioru robót
G – Najdłuższy okres gwarancji na roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia zaoferowany w postępowaniu, liczony w miesiącach
Najkrótszy okres gwarancji wymagany na roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego to 36 miesięcy;
Najdłuższy okres gwarancji wymagany na roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego to 60 miesięcy.
Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma maksymalną liczbę 5 punktów.
Oferty z okresem gwarancji  ≥ 5 lat (60 miesięcy) otrzymają 5 punktów.
Gwarancja liczy się od daty ostatecznego, bezusterkowego, protokolarnego odbioru robót.
W przypadku braku podania okresu gwarancji w ofercie, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 64 pkt. 2 Regulaminu.
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.
3. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
4. W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczania podatku VAT na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i który w Formularzu Oferty poda cenę z zerową stawką VAT, Zamawiający na etapie oceny i porównywania ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT.
 
XI. Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim przy ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki do dnia 12.07.2017r. do godz. 10:00 – Biuro Obsługi Klienta.
 
XII. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim przy ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki,  w dniu 12.07.2017r. o godz. 10:05 – Sala Konferencyjna.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Dokumentacja projektowa:

Zawiadomienie o wyborze oferty:

metryczka


Opublikował: Grzegorz Komuda (27 czerwca 2017, 13:37:37)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Komuda (18 sierpnia 2017, 14:17:28)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1279