Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (152)  |  Przetargi unieważnione (29)

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa polimeru w postaci płynnej do odwadniania osadów nadmiernych dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: JRP.272.6.2017
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 6 czerwca 2017  11:30
wynik postępowania: Korona JV Sp. z o.o., ul. Przy Bażantarni 44, 02-793 Warszawa - koszt odwodnienia 1 tony suchej masy 16,58 zł/tona 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., w Mińsku Mazowieckim
O G Ł A S Z A
WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI POWYŻEJ 30 000 EURO NA USŁUGĘ PN.:

SUKCESYWNA DOSTAWA POLIMERU W POSTACI PŁYNNEJ DO ODWADNIANIA OSADÓW NADMIERNYCH DLA POTRZEB OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIŃSKU MAZOWIECKIM


I.                   WSTĘP
Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:
Sukcesywna dostawa polimeru w postaci płynnej do odwadniania osadów nadmiernych dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowano na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim (Zarządzenie nr 15/2016 z dnia 29.06.2016 r. Prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim dla postępowań powyżej 30 000 euro).

II.                DEFINICJE I SKRÓTY
Wyrażenia i skróty używane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają:
1.      Zamawiający – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim,
2.      Wykonawca – podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia,
3.      SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
4.      Regulamin – Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim.

III.        ZAMAWIAJĄCY
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki
strona internetowa:  www.pwikminsk.pl
tel.: 25 758 58 60
faks: 25 758 58 60 wew. 300
e-mail: biuro@pwikminsk.pl

IV.              OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
Postępowanie oznaczone jest symbolem JRP.271.6.2017. Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.
 
V.                 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1.         Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa polimeru w postaci płynnej w ilości
8.0 Mg/rok do odwadniania osadów nadmiernych na potrzeby oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim (ul. Aureliusza Chróścielewskiego 1B, 05-300 Mińsk Mazowiecki).
2.         Dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana sukcesywnie na teren oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim, ul. Aureliusza Chróścielewskiego 1B. Dostawy przedmiotu zamówienia będą odbywać się sukcesywnie na podstawie zgłoszenia zapotrzebowania na produkt.
3.         Koszty dostawy polimeru i odbiór opakowań pustych będą wliczone w cenę zakupu. Flokulant do odwadniania musi być dostarczany w oryginalnych fabrycznie zamkniętych paleto-pojemnikach o objętości 1 m3.
4.         Każdorazowa dostawa musi posiadać kartę charakterystyki produktu.
5.         Warunkiem udziału w postępowaniu jest przeprowadzenie prób technologicznych oferowanego środka chemicznego.
Przed przystąpieniem do prób technologicznych Wykonawca może na swój koszt wykonać badania laboratoryjne celem doboru właściwego flokulantu dla dalszego etapu procedury przetargowej czyli testów technicznych. Na podstawie powyższych badań Wykonawca zgłasza Zamawiającemu maximum dwa środki. Każdy z zaproponowanych produktów musi posiadać dokładną nazwę handlową i zostać dostarczony do prób w oryginalnym opakowaniu.
6.         Próby technologiczne przeprowadzone zostaną na terenie oczyszczalni ścieków do dnia 02.06.2017
7.         Warunkiem przystąpienia do wykonywania prób technologicznych jest pisemne powiadomienie i zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres k.kaczorek@pwikminsk.pl
8.         Charakterystyka produktów do odwadniania osadów nadmiernych:
8.1.Osady przefermentowane (zmieszane: 30% osady surowe i 70% osady nadmierne):
Osady nadmierne:
8.1.1.Sucha masa osadów 0.5÷1.0 %,
8.1.2.Ilość osadów na dobę – 250 ÷ 300 m3,
8.1.3.Osady nadmierne zagęszczone są na zagęszczaczu taśmowym firmy PWP Katowice.
9.      Wymagania dla procesu odwadniania osadów na zagęszczaczu mechanicznym:
9.1.   Sucha masa osadów po odwodnieniu min. 5%,
9.2.   Ilość osadu w nadawie 12 m3/h,
9.3.   Klarowny odciek o stężeniu zawiesiny 150 mg/l,
9.4.   Polimer nie może powodować pienienia wód odciekowych,
9.5.   Do przeprowadzenia próby wymagane są dodatkowe zbiorniki w celu wyeliminowania stacji rozcieńczania polimeru i skrócenia czasu trwania prób.
9.6.   Maksymalne zużycie polimeru do odwadniania osadów wynosi 7 kg w postaci handlowej środka/t.s.m.
10.  Próba techniczna.                  
10.1.                   Przeprowadzenie przez Wykonawcę prób technicznych oferowanego polimeru muszą być wykonane według poniższych warunków:
10.1.1. Polimery powinny być dobrane z uwzględnieniem rozwiązań technologicznych i rzeczywistą charakterystyką osadów Zamawiającego,
10.1.2. Przeprowadzenie prób technicznych i koszty z nimi związane są po stronie  Wykonawcy,
10.1.3. Polielektrolit do testów musi być dostarczony w oryginalnych, fabrycznie zamkniętych opakowaniach handlowych jednoznacznie opisujących jego zawartość,
10.1.4. Testy przeprowadzane będą przez Wykonawcę przy udziale Zamawiającego,
10.1.5. Wykonawca może wykonać próby techniczne max. na dwóch polimerach w czasie maksymalnie kolejnych dwóch dni roboczych w godzinach od 700-1400,
10.1.6. Termin wykonywania prób musi być ustalony z kierownictwem Oczyszczalni Ścieków,
10.1.7. O terminach prób decyduje kolejność zgłoszeń,
10.2.                   Zamawiający wyznacza następujący przebieg testu technicznego:
10.2.1. 700-1230 przygotowanie odpowiedniego stężenia polielektrolitu, optymalnych nastaw pracy urządzenia zgodnych z DTR i zakresach opisanych  powyżej,
10.2.2. Godz.1230-1400 czas wykonania serii pomiarowej. Próbki do analiz zostaną pobrane trzykrotnie w czasie trwania testu w 30 minutowych odstępach czasowych:
10.2.3. Minimalna wielkość próbki do analizy osadu - 50g do analizy w suszarce, 10g do analizy na wago-suszarce. Do protokołu zostaną wpisane wszystkie wartości prób. Ilość zużytego polieletrolitu wyznaczana jest jako średnia z trzech pomiarów.
10.2.4. W czasie serii pomiarowej Wykonawca nie może wykonywać zmian w nastawach,
10.2.5. Niestawienie się w wyznaczonym terminie na testy skutkuje wykluczeniem oferty z postępowania przetargowego,
10.2.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania testu w przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu polimeru na pracę urządzenia,
10.2.7. Próby mogą być pobierane przez laboratorium Zamawiającego i Wykonawcy,
10.2.8. Znaczące różnice w wynikach powodują powtórzenie testu technicznego na koszt Wykonawcy,
10.2.9. Dopuszcza się udział Wykonawcy w pracach laboratoryjnych w charakterze obserwatora.
11.  Wszystkie wyniki analiz zostaną zapisane w Protokole (załącznik nr 1).
12.  Po zakończeniu testów technologicznych Strony podpiszą protokół końcowy (załącznik nr 1), który stanowić będzie element oferty.

VI.              OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

VII.           ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

VIII.        TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1)        Planowany (przewidywany) termin rozpoczęcia wykonywania zamówienia: od dnia 01 października 2017 r.
2)        Umowa na czas określony – przewidywany okres – 3 lata.
3)        Miejsce wykonania zamówienia: Oczyszczalnia Ścieków w Mińsku Mazowieckim, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Aureliusza Chróścielewskiego 1B.

IX.              WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.        O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1.            Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w tym celu: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga udokumentowania posiadania uprawnień do wykonywani określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
1.2.            Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.3.            Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4.            Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zapisami rozdziału
IX punkt 2 niniejszej SIWZ.
2.        Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się:
2.1.      Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2.2.      Wykonawców, z którymi zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5 % wartości umowy;
2.3.      Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
2.4.      Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2.5.      Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
2.6.      Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
2.7.      Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
2.8.      Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
2.9.      Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
2.10.    Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
2.11.    Wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
2.12.    Wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.
2.13.    Wykonawców, którzy bezpośrednio wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
2.14.    Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik postępowania;
2.15.    Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy;
2.16.    Wykonawców, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zmianami) złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3.                  Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1)      Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2)      Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
3)      Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
4)      jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

X.                WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1.      Ustala się wadium w wysokości: 3600.00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych),
1)         Wykonawca wnosi wadium:
a)       w pieniądzu:
§ na rachunek bankowy zamawiającego numer: 21 1240 2702 1111 0000 3037 4766 z dopiskiem: „Wadium w przetargu na sukcesywną dostawę polimeru w postaci płynnej do odwadniania osadów nadmiernych”.
§ w siedzibie Zamawiającego: kasa PWiK sp. z o.o. (kasa czynna w poniedziałek, środę i piątek do 11:00 do 13:00), ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
b)       w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,
c)       w gwarancjach ubezpieczeniowych.
2.      Sposób przekazania:
Wadium należy wnieść/wpłacić przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Oryginał ww. dokumentu należy złożyć razem z ofertą.
3.      Zwrot wadium:
1)      Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:
a)      Upłynął termin związania ofertą;
b)      Zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;
c)      Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia.
2)      Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:
a)      Który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
b)      Który został wykluczony z postępowania;
c)      Którego oferta została odrzucona.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
4.      Zatrzymanie wadium
1)         Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) Odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;
b) Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

XI.              INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ OFERENCI
1.      Dokumenty wymagane:
1)            Formularz ofertowy (według wzoru będącego załącznikiem nr 1 do SIWZ),
2)             Protokół badania technicznego (według wzoru będącego załącznikiem nr 2 do SIWZ),
3)             Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (według wzoru będącego załącznikiem nr 3 do SIWZ).
4)             Wykaz wykonanych dostaw polimeru na oczyszczalnię ścieków (według wzoru będącego załącznikiem nr 4 do SIWZ),
5)             Projekt umowy (załącznik numer 5 do SIWZ).
Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.

XII.           INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1.      Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2.      Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki
tel.: 25 758 58 60, faks: 25 758 58 60 wew. 300
e-mail: biuro@pwikminsk.pl
3.      Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.
4.      Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

XIII.        OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:
Katarzyna Kaczorek – Technolog ds. wody i ścieków, tel. 536-200-007
XIV.        TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XV.           SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.      Przygotowanie oferty.
1)      Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę;
2)      Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę;
3)      Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę;
4)      Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy. W przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty;
5)      Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane;
6)      Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę;
7)      Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane;
2.      Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty.
1)      Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego:
Biuro Obsługi Klienta
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim, ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki
2)      Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres siedziby Zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
ul. Józefa Mireckiego 20
05-300 Mińsk Mazowiecki
3)      Oznakowane koperty z ofertą:
OFERTA: Sukcesywna dostawa polimeru w postaci płynnej do odwadniania osadów nadmiernych – nie otwierać przed 06.06.2017 r. godz. 11:30.
a)      Szczególny opis sposobu opakowania: koperta/opakowanie winno być opatrzone nazwą i dokładnym adresem składającego ofertę (wykonawcy).
3.      Tajemnica przedsiębiorstwa
Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: “Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa”. Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty.
4.      Zmiana lub wycofanie oferty
Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem “zmiana”.
Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie, należy opatrzyć napisem “wycofane”.

XVI.        MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.      Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
ul. Józefa Mireckiego 20
05-300 Mińsk Mazowiecki
Biuro Obsługi Klienta
do dnia 06.06.2017 r. do godz. 11:30.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom (wykonawcom) bez otwierania.
2.      Miejsce otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
ul. Józefa Mireckiego 20
05-300 Mińsk Mazowiecki
dnia 06.06.2017 r. o godz. 11:35
3.      Sesja otwarcia ofert
Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia.
Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te zostaną przekazane Wykonawcom, którzy byli nieobecni przy otwarciu ofert na ich pisemny wniosek.

XVII.     CENA OFERTOWA I SPOSÓB JEJ PODANIA
1.      Cena oferty winna uwzględnić wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo netto i brutto, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
2.      Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
3.      Cena może być tylko jedna.
4.      Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).
5.      Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

XVIII.  KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
1.      Kryteria oceny ofert
1)      Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: Najniższa cena odwodnienia 1 tony suchej masy osadów z ofert spełniających wymagania obliczona według wzoru:
Kod = (D x Cj)
gdzie:
Kod – koszt odwodnienia osadów [zł/kg],
Cj - cena jednostkowa oferowanego polimeru w [zł],
D - dawka polimeru potrzebna do odwodnienia 1 tony suchej masy osadów [kg]
2)      Kryterium wyboru Dostawcy.
3)      Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej Oferty będzie kierował się najniższym kosztem odwodnienia 1 tony suchej masy osadów. Czas trwania umowy dostaw wynosi 3 lata. Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę powinny być stałe przez cały okres trwania umowy.
4)      Polimery użyte do przeprowadzenia prób technologicznych muszą posiadać takie same właściwości odwadniające jak oferowane produkty handlowe. Zamawiający zastrzega sobie przed podpisaniem umowy zakup 2 Mg wybranych polimerów.
5)      Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych ofertach.
6)      Wszystkie ceny w formularzu ofertowym muszą w złotówkach (PLN) oraz powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2.      Wynik
Oferta, która przedstawia najniższą cenę oferowaną ze wszystkich ofert zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty pozostaną sklasyfikowane w odniesieniu do badanej oferty z najniższą ceną.
 
XIX.        INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1.      Zamawiający zawiera umowę w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
2.      Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
3.      Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.
4.      Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
5.      Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6.      Umowę zawiera się na czas oznaczony.
7.      Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.
 
XX.           WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXI.        WARUNKI UMOWY
Warunki umowy zostaną określone odrębnie.

XXII.     OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O wynikach postępowania wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówieniu zostaną powiadomieni w formie pisemnej.
XXIII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zasady udostępniania dokumentów.
Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:
-               zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku;
-               zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów;
-               zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty;
-               udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego w czasie godzin jego urzędowania.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają zapisy Regulaminu i Kodeksu cywilnego.
 
XXIV.   WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ STANOWIĄCYCH JEJ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
1.Formularz ofertowy (według wzoru będącego załącznikiem nr 1 do SIWZ),
2.Protokół badania technicznego (według wzoru będącego załącznikiem nr 2 do SIWZ),
3.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (według wzoru będącego załącznikiem nr 3 do SIWZ).
4.Wykaz wykonanych dostaw polimeru na oczyszczalnię ścieków (według wzoru będącego załącznikiem nr 4 do SIWZ),
5.Projekt umowy (załącznik numer 5 do SIWZ).
 
 
 
Mińsk Mazowiecki, dnia 16 maja 2017 r.


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) (4455kB) pdf
Protokół - załącznik numer 2 (231kB) pdf
Formularz ofertowy - załącznik numer 1 (456kB) pdf
Oświadczenie - załącznik numer 3 (256kB) pdf
Wykaz wykonanych dostaw - załącznik numer 4 (237kB) pdf
Projekt umowy - załącznik numer 5 (1519kB) pdf

Wyjaśnienia do SIWZ (345kB) pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty (595kB) pdf
                                                                                                                                 
 
                                                                                                                            

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Kaczorek
Opublikował: Sławomir Zduńczyk (17 maja 2017, 08:55:01)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zduńczyk (20 czerwca 2017, 09:01:56)
Zmieniono: Zmiana pliku.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 949