Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (152)  |  Przetargi unieważnione (29)

zamówienie na:

Dostawa minikoparki z przyczepą transportową dla potrzeb PWiK sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: JRP.271.21.2017
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 25 maja 2017  11:00
wynik postępowania: Komatsu Sp. z o.o., ul. Trakt Brzeski 72, 05-070 Sulejówek, cena netto 97 600.00 zł, cena brutto 120109.50 zł. 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki

O G Ł A S Z A
WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO NA USŁUGĘ PN.:


DOSTAWA MINIKOPARKI Z PRZYCZEPĄ TRANSPORTOWĄ DLA POTRZEB PWIK SP. Z O.O. W MIŃSKU MAZOWIECKIM

   I.            Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim, ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

II.            Tryb zamówienia:
Zamówienie prowadzone  jest w trybie przetargu (zapytanie ofertowe) zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień dla postępowań o wartości do 30 000 euro (Zarządzenie nr 16/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień dla postępowań o wartości do 30 000 euro).
Zaproszenie stanowi jednocześnie specyfikację istotnych warunków zamówienia, która będzie służyła Wykonawcy do sporządzenia oferty.

III.            Miejsce realizacji zamówienia:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim,
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Józefa Mireckiego 20.

IV.            Przedmiot zamówienia:
1.         Przedmiotem zamówienia jest dostawa minikoparki z przyczepą transportową dla potrzeb pionu utrzymania sieci Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim.
2.         Specyfikacja minikoparki:
1)      Minikoparka fabrycznie nowa: rok produkcji 2017,
2)      Preferowana marka: Komatsu,
3)      Parametry techniczne:
a)      silnik wysokoprężny o mocy min. 11,0 kW chłodzony cieczą,
b)      układ hydrauliczny oparty na pompie zębatej,
c)      waga własna koparki: max. 1800 kg,
d)     rozsuwany system jezdny: szerokość zsuniętych gąsienic: max. 980 mm, szerokość rozsuniętych gąsienic: max. 1300 mm, szerokość gąsienic gumowych: 230 mm,
e)      instalacja elektryczna: 12V,
f)       kabina operatora zamknięta, oszklona, ogrzewana, uchylna szyba przednia zabezpieczana wewnątrz kabiny nad głową operatora, przednia szyba z wycieraczką i spryskiwaczem, drzwi boczne kabiny otwierane na zewnątrz o kącie otwarcia 180° wraz z zabezpieczaniem przed zamknięciem,
g)      kabina posiadająca certyfikaty ROPS i FOPS,
h)      dźwignie kierownicze sprzężone z pedałami jazdy (sterowanie ręczne lub nożne),
i)        kabina wyposażona w lampy barwy białej (2 szt.) zamontowane na dachu,
j)        maksymalna głębokość kopania nie mniejsza jak 2000 mm,
k)      ramię koparki sterowane joystickami,
l)        dwie łyżki w zestawie: łyżka do kopania: 400 mm szerokości, łyżka do skarpowania,
m)    obrót ramienia koparki bez zmiany pozycji korpusu: 90°,
n)      ramię koparki wyposażone w instalacje do montażu młota,
o)      lampa barwy białej zamontowana na ramieniu koparki ,
p)      lemiesz koparki o wymiarach: szerokość: max. 1020 mm, wysokość, min. 250 mm, maksymalny wznios nad podłoże: 175 mm, maksymalne zagłębienie poniżej poziomu podłoża: 155 mm,
q)      oświadczenie producenta dotyczące braku przeciwskazań do montażu systemu GPS w zakresie utraty gwarancji maszyny,
4.      Specyfikacja przyczepy transportowej:
1)      wymiary skrzyni ładunkowej przystosowane do przewozu minikoparki:
a)      długość: do 2700 mm,
b)      szerokość: do 1400 mm,
c)      wysokość burt: min. 250 mm, max. 400 mm,
2)      DMC (dopuszczalna masa całkowita) – 1600 - 2500 kg,
3)      dopuszczalna ładowność: 2000 kg,
4)      podwozie dwuosiowe typu tandem z naciskiem na oś: 1350 kg,
5)      koła 165/70/R13C, dodatkowo koło zapasowe (165/70R/13C),
6)      podłoga przyczepy ze sklejki antypoślizgowej,
7)      uchwyty na pasy zabezpieczające koparkę,
8)      instalacja elektryczna: 12V,
9)      oświetlenie spełniające warunki dopuszczenie do ruchu drogowego wraz z trójkątem odblaskowym,
10)  koło podporowe przy dyszlu,
11)  urządzenie najazdowe: 2700 kg,
12)  podpory tylne zabezpieczające stabilność przyczepy przy rozładunku koparki – szt. 2,
13)  zaczep kulowy wymienny na zaczep oczkowy ciągnikowy,
14)  najazdy niezintegrowane ze skrzynią, z blachy ocynkowanej, z otworkami, chowane pod podłogą,
15)  podpora pod łyżkę koparki,
16)  masa własna przyczepy: max. 500 kg,
5.      Warunki serwisu:
1)      Wymagany okres gwarancyjny na przedmiot zamówienia (minikoparka + przyczepa) – minimum 24 miesiące,  minikoparka bez limitu motogodzin,
2)      Wykonawca zapewni serwisowanie przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji oraz po okresie gwarancji.
3)      Serwis gwarancyjny i przeglądy okresowe będą świadczone w siedzibie Zamawiającego.
4)      Wykonawca zapewni w okresie gwarancyjnym:
a)      Czas reakcji od chwili zgłoszenia – maksymalnie 24 godziny,
b)      Czas przystąpienia serwisu do naprawy do zgłoszenia – maksymalnie 48 godzin,
c)      Zgłoszenie awarii co najmniej: w dni robocze w godzinach 7:00 ÷ 15:00,
d)     Czas dokonania naprawy – maksymalnie 14 dni od momentu zgłoszenia.
e)      Usunięcie usterki lub awarii na koszt serwisu, łącznie z ewentualnym transportem do serwisu, kosztami części i robocizny.
 
V.            Warunki udziału w postępowaniu:
1.         Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy spełniający wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym”,
2.         Ofertę powinna zostać sporządzona pisemnie, w język polskim, na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do treści zapytania.
3.         W ofercie należy podać cenę netto i brutto (PLN) za wykonanie przedmiotu zamówienia.
4.         Cena powinna zawierać wszystkie koszty towarzyszące kompletnej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym koszty dostawy.
5.         Prawidłowe określenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy.
6.         Wykonawca zobowiązany jest do podania producenta, typu oferowanego sprzętu i rok produkcji.
7.         Wraz ze sprzętem Wykonawca dostarczy niezbędny komplet dokumentów tj.: świadectwo homologacji, kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi, dokumentację techniczno-rozruchową, katalog części zamiennych,  książkę serwisową,  oświadczenie producenta dotyczące braku przeciwskazań do montażu systemu GPS w zakresie utraty gwarancji maszyny oraz wszelkie inne obowiązujące certyfikaty i dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu. Wszystkie dokumenty należy przedłożyć w języku polskim.
8.         Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty częściowe nie będą brane pod uwagę.
9.         Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną,
przy czym oferta z załącznikami musi być złożona w formie pisemnej.
10.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania ofert
oraz do wprowadzania zmian w niniejszym zapytaniu do terminu składania ofert.
11.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawy oczywistych omyłek w ofercie, wezwania Wykonawców do wyjaśnień i uzupełnień dokumentów oraz do odrzucenia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem.
12.     Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację usługi. W przypadku uchylenia się od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert.
13.     Zamawiający informuje, że zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania,
w każdym czasie bez podania przyczyn.
14.     Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.
15.     Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione.

 VI.            Termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji – do 30 czerwca 2017 r.

VII.            Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1.      Zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,
2.      Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
3.      Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryteria:
1)      KC - cena oferty brutto – waga 95%,
2)      KG - Okres gwarancji – waga 5%.
4.      Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie według wzoru:
K = KC + KG, gdzie:
K – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w obu kryteriach,
KC – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „cena oferty brutto”,
KG – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „okres gwarancji”.  
4.1.   Kryterium „cena oferty brutto”  KC= [C : Cb] x 95 pkt, gdzie:
KC – Kryterium cena oferty brutto,
C – Cena najniższa oferty brutto,
Cb – Cena brutto badanej oferty,
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 95 punktów.
4.2.    Kryterium „okres gwarancji”, gdzie:
KG= [Gb :G] x 5 pkt,
KG – Kryterium „okres gwarancji”,
Gb – Okres gwarancji związany z wykonaniem przedmiotu zamówienia w ofercie badanej, liczony w miesiącach od daty odbioru przedmiotu zamówienia,
G – Najdłuższy okres gwarancji związany z wykonaniem przedmiotu zamówienia zaoferowany w postępowaniu, liczony w miesiącach,
4.3.    Najkrótszy okres gwarancji związany z wykonaniem przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego to 24 miesięcy;
4.4.    Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania gwarancji krótszej niż 1 rok. Oferty z okresem gwarancji krótszym niż 1 rok lub bez podania okresu gwarancji zostaną odrzucone.
4.5.    Najdłuższy okres gwarancji związany z wykonaniem przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego to 60 miesięcy.
4.6.    Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma maksymalną liczbę 5 punktów.
4.7.    Oferty z okresem gwarancji  ≥ 5 lat (60 miesięcy) otrzymają 5 punktów.
4.8.    Gwarancja liczy się od daty ostatecznego, bezusterkowego, protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.
4.9.    Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4.10.                        Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.
4.11.                        Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
4.12.                        W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczania podatku VAT na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i który w formularzu oferty poda cenę z zerową stawką VAT, Zamawiający na etapie oceny i porównywania ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT.

VIII.            Miejsce oraz termin składania ofert:
Pisemną ofertę można składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dostawa minikoparki z przyczepą transportową dla potrzeb PWiK sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim – nie otwierać” w terminie do dnia 25 maja 2017 roku, do godziny 1100 osobiście w Biurze Obsługi Klienta
(ul. Józefa Mireckiego 20) lub przesłać pocztą na adres PWiK Sp. z o.o.  ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Liczy się data i godzina wpływu oferty do siedziby Spółki.

 IX.            Miejsce oraz termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim, ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki, o godzinie 11:05, w dniu 25 maja 2017 roku. O wyborze oferty oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

    X.            Osoby do kontaktu:
Informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Marcin Cichocki, telefon numer
25 758 58 60 w godzinach pracy Przedsiębiorstwa tj. od poniedziałku do piątku
w godz. 7 00  do 15:00.
 
 
 
Mińsk Mazowiecki, dnia 26.04.2017 r.

Załączniki:
Treść ogłoszenia (SIWZ) (2102kB) pdf
Formularz ofertowy (530kB) pdf
Wyjaśnienia do SIWZ (298kB) pdf
 
Wyjaśnienia do SIWZ -1 (318kB) pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty (372kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Sławomir Zduńczyk
Opublikował: Sławomir Zduńczyk (27 kwietnia 2017, 12:11:43)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zduńczyk (30 maja 2017, 08:22:08)
Zmieniono: Zawiadomienie o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1344