Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (152)  |  Przetargi unieważnione (29)

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Józefa Chełmońskiego w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: JRP.272.4.2017
wartość: powyżej 30 000 Euro
termin składania ofert: 11 maja 2017  10:00
wynik postępowania: Instal-Central Adam Szczepański, Krzysztof Szczepański s.c. Stara Niedziałka ul. Łąkowa 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Cena brutto oferty: 190 280,37 zł. 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki
O G Ł A S Z A
WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI POWYŻEJ 30 000 EURO NA ROBOTY BUDOWLANE PN.:
 
„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ
W UL. JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGO W MIŃSKU MAZOWIECKIM”

 
I. Zamawiający.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki
gm. Mińsk Mazowiecki, powiat miński, woj. mazowieckie
strona internetowa:  www.pwikminsk.pl, www.bip.pwikminsk.pl
tel./faks: /25/ 758 58 60, e-mail: biuro@pwikminsk.pl
 
II. Tryb zamówienia.
Zamówienie prowadzone  jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro - zamówienie sektorowe. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim, dla postępowań powyżej 30 000 euro.
 
III. Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.bip.pwikminsk.pl oraz w siedzibie Zamawiającego. Wersja papierowa specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie udostępniana Wykonawcy na podstawie wcześniej złożonego wniosku. Koszt jednej strony SIWZ:1,00 PLN. Specyfikacja zostanie przesłana wykonawcy na wskazany adres w ciągu 5 dni roboczych od momentu przyjęcia przez zamawiającego pisemnego wniosku.
 
IV. Przedmiot zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Józefa Chełmońskiego w Mińsku Mazowieckim. Zakres zamówienia obejmuje:
· budowę sieci wodociągowej,
· budowę sieci kanalizacji sanitarnej
2. Opis przedmiotu zamówienia według kodów Wspólnego Słownika Zamówień.
45231300-8: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.
45232400-6: Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych.
45232150-8: Roboty budowlane w zakresie rurociągów do przesyłu wody.
3. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.
3.1. Wymagania w zakresie sieci wodociągowej:
· sieć wodociągowa o średnicy DN 110 mm z rur PEHD100RC łączonych poprzez zgrzewy doczołowe na długości  L= 108,20 mb.
· wykonanie włączenia za pomocą trójników żeliwnych kołnierzowych i łączników RK do istniejącej sieci wodociągowej DN 160 mm PVC w działce o nr ewid. 297 (ul. Świętokrzyska) oraz do istniejącej sieci wodociągowej DN 110 mm PVC w działce o nr ewid. 458/11 (ul. Targowa).
· zamontowanie bloków podporowo-oporowych z betonu na sieci wodociągowej.
· budowa sieci wodociągowej przy zastosowaniu armatury i kształtek wodociągowych z żeliwa sferoidalnego oraz kształtek z PE klasy PE100 SDR 17.
· wykonanie sieci metodą przewiertu sterowanego na odcinku od pkt. 1 do pkt. 2’ (rys nr 1 Projektu budowlanego) oraz metodą wykopu otwartego na odcinku od pkt. 2’ do pkt. 2 (rys nr 1 Projektu budowlanego) przy uwzględnieniu zasypki wykopu gruntem piaszczystym zagęszczonym do wskaźnika Is=1 (warunek ten dotyczy również wykopów punktowych przy zmianach trasy sieci wodociągowej wykonywanej metodą przewiertu sterowanego).
· roboty prowadzone będą w drogach gminnych (miejskich) o nawierzchni asfaltowej (ul. Świętokrzyska i Józefa Chełmońskiego) i z kostki betonowej (ul. Targowa).
· średnia głębokość ułożenia sieci wodociągowej wynosi 1,80 m p.p.t..
· odtworzenie nawierzchni drogowych do stanu pierwotnego (odtworzenie nawierzchni asfaltowej w ul. Józefa Chełmońskiego zgodnie z decyzyjną Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki sygn. GK.7230.1.170.2016 z dnia 07.12.2016r.).
· wykonanie próby szczelności, dezynfekcji, płukania oraz badania bakteriologiczne wody w laboratorium akredytowanym zakończone decyzją Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego.
3.2. Wymagania w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej:
· kanał sanitarny grawitacyjny o średnicy DN 200 mm z rur litych PVC SN 8 na długość 70,7 mb.
· montaż studzienek inspekcyjnych z tworzywa sztucznego PVC/PE o średnicy 425 mm zakończone zwieńczeniem teleskopowym z włazem żeliwnym klasy D-400 z kinetami przepływowymi (3 szt.) i zbiorczą (1 szt.) – 4 szt.
· wykonanie sieci kanalizacyjnej metodą wykopu otwartego przy uwzględnieniu zasypki wykopu gruntem piaszczystym zagęszczonym do wskaźnika Is=1.
· średnia głębokość ułożenia sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 2,80 m p.p.t..
· roboty prowadzone będą w drodze gminnej (miejskiej) z nawierzchnią asfaltową.
· odtworzenie nawierzchni drogowych do stanu pierwotnego (odtworzenie nawierzchni asfaltowej w ul. Józefa Chełmońskiego zgodnie z decyzyjną Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki sygn. GK.7230.1.170.2016 z dnia 07.12.2016r.).
· wykonanie wodnej próba szczelności sieci kanalizacyjnej oraz inspekcji telewizyjnej wraz z raportem obejmującym parametry wskazujące poprawne wykonanie sieci kanalizacyjnej.
4. Wymagania dodatkowe.
· Wykonawca przyjmie na siebie zobowiązanie składania wniosków materiałowych do zatwierdzenia przez inwestora na co najmniej 1 tydzień przed terminem wbudowania materiału.
· Wykonawca opracuje projekt czasowej organizacji ruchu w drogach publicznych.
· Wykonawca sporządzi Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
·Wykonawca ustawi przed rozpoczęciem robót tablice informacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953).
· Wykonawca zobowiązuje się wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą oraz dokumentację powykonawczą wybudowanej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej. Dokumentacja powykonawcza wykonana w wersji papierowej - 2 egz. oraz w wersji elektronicznej – 1 egz.,
· Wykonawca dokona inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacji sanitarnej w uzgodnieniu i pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego i służb technicznych Zamawiającego.
· Roboty budowlane składające się na przedmiot zamówienia należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót.
· Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
· W przypadku użycia w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub przedmiarze robót wskazania w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający zgodnie z Regulaminem, dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania materiałowe w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach  internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania technicznego. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów (produktów) ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów (np. atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne) potwierdzających, że oferowane przez Wykonawcę produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Powyższe dokumenty będą podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”.
5.    W cenie ofertowej należy ująć:
· wszystkie elementy ujęte w przedmiarze robót (pozycje przedmiaru robót nie uwzględnione w kosztorysie ofertowym, uważane będą przez Zamawiającego jako elementy, które zostały policzone w innych pozycjach).
· koszty opracowania projektu organizacji ruchu.
· koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót, w tym kary wynikające z przekroczenia terminu i powierzchni zajmowanej drogi.
· koszty płukania, dezynfekcji i analiz bakteriologicznych sieci wodociągowej zakończone decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
· koszty wykonania wodnej próby szczelności oraz inspekcji TV kanału sanitarnego wraz z raportem obejmującym parametry wskazujące poprawne wykonanie zamówienia.
· koszty obsługi geodezyjnej w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
· koszty opracowania dokumentacji powykonawczej.
· koszty zużytej energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy.
· koszty zabezpieczenia zaplecza socjalnego i składowania materiału.
6.    Szczegółowy zakres robót zawiera:
· przedmiar robót.
· projekty budowlane.
· specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
 
V. Oferty częściowe i wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
 
VI. Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający dopuszcza zamówienia uzupełniające – roboty dodatkowe. Zamawiający na podstawie art. 55 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających (dodatkowych) nie objętych zamówieniem podstawowym stanowiące nie więcej niż 50 % wartości realizowanego zamówienia.
 
VII. Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w tym celu: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga udokumentowania posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym celu:
a) Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy nie mniejszej niż 200 mm  i wartości brutto nie mniejszej niż 100 000,00 złotych oraz jedną  robotę budowlaną polegającą na budowie sieci wodociągowej o średnicy nie mniejszej niż 110 mm i wartości brutto nie mniejszej niż 50 000,00 złotych.
b) Wykonawca przedłoży wykaz osób, które będą wykonywać lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nie czynności. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:
- kierownikiem budowy posiadającym co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (po uzyskaniu uprawnień) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  i kanalizacyjnych  do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do nadzorowania robót budowlanych objętych niniejszym postępowaniem przetargowym, będący członkiem właściwej terytorialnie izby samorządu zawodowego,
c) Wykonawca przedstawi oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.
1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tym celu:
a) Wykonawca przedstawi informację (opinię) banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej zdolność kredytową w wysokości co najmniej 200 000,00 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych) wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
b) Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
c) Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na formularzu stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
1.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, tym celu:
a) Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na formularzu stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
2. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się:
2.1. wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wykonali zamówienia lub wykonali je nienależycie i do dnia otwarcia ofert nie usunęli skutków nie wykonania lub nienależytego wykonania zamówienia;
2.2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;
2.3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2.4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
2.5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
2.6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
2.7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,;
2.8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
2.9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
2.10.wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale IX pkt 1 ppkt. 1.1. – 1.3. SIWZ.
2.11. wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
2.12. wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.
2.13. wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sporządzonych przez tych autorów;
2.14. wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik postępowania;
2.15.wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, w tym również na przedłużony okres związania z ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
2.16. wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub/i dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków;
3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
3.1. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
3.2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
3.3  zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
3.4. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda od wykonawcy złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale X Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
VIII. Termin wykonania.
Planowany termin wykonywania zamówienia do dnia 21.08.2017r.
 
IX. Wadium.
Ustala się wadium w wysokości 2 000,00 złotych /słownie: dwa tysiące złotych/.  
1. Wykonawca wnosi wadium:
1) pieniądzu:
•        na konto zamawiającego : 21 1240 2702 1111 0000 3037 4766
(z dopiskiem: wadium w przetargu na budowę sieci wod-kan w ul. Chełmońskiego w Mińsku Mazowieckim)
•        w siedzibie zamawiającego: kasa PWiK Sp. z o.o. (kasa czynna w poniedziałek, środę i piątek od 11:00 do 13:00) ul. Józefa Mireckiego 20; 05-300 Mińsk Mazowiecki
2) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,
3) w gwarancjach ubezpieczeniowych.
2. Sposób przekazania
Wadium należy wnieść/wpłacić przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Oryginał ww. dokumentu należy złożyć razem z ofertą.
 
X. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie.
1.    Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a.  zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
 b. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2.    Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryteria:
1)  Kc - Cena oferty brutto – waga 95%
2)  Kg - Okres gwarancji – waga 5%
Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru:
K = Kc + Kg
K – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w obu kryteriach
Kc – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „cena oferty brutto”
Kg – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „okres gwarancji”
2.1 Kryterium „cena oferty brutto”
Kc= [C : Cb] x 95 pkt
Gdzie:
Kc – Kryterium cena oferty brutto
C – Cena najniższa oferty brutto
Cb – Cena brutto badanej oferty
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 95 punktów.
2.2 Kryterium „okres gwarancji”
Kg= [Gb :G] x 5 pkt
Kg – Kryterium „okres gwarancji”
Gb – Okres gwarancji na roboty budowlane związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w ofercie badanej, liczony w miesiącach od daty zakończenia i odbioru robót
G – Najdłuższy okres gwarancji na roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia zaoferowany w postępowaniu, liczony w miesiącach
Najkrótszy okres gwarancji wymagany na roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego to 36 miesięcy;
Najdłuższy okres gwarancji wymagany na roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego to 60 miesięcy.
Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma maksymalną liczbę 5 punktów.
 
Oferty z okresem gwarancji  ≥ 5 lat (60 miesięcy) otrzymają 5 punktów.
Gwarancja liczy się od daty ostatecznego, bezusterkowego, protokolarnego odbioru robót.
W przypadku braku podania okresu gwarancji w ofercie, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 64 pkt. 2 Regulaminu.
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.
3. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
4. W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczania podatku VAT na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i który w Formularzu Oferty poda cenę z zerową stawką VAT, Zamawiający na etapie oceny i porównywania ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT.
 
XI. Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim przy ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki,  do dnia 11.05.2017r. do godz. 10:00 – Biuro Obsługi Klienta.
 
XII. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim przy ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki,  w dniu 11.05.2017r. o godz. 10:05 – Sala konferencyjna.

SIWZ z załącznikami:
Ogłoszenie postępowania.pdf (3411kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (9770kB) pdf
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.pdf (651kB) pdf
Załącznik nr 2 - Wykaz osób przewidzianych do wykonania zamówienia.pdf (200kB) pdf
Załącznik nr 5-Oświadczenie o spełnieniu warunków udzialu w postępowaniu.pdf (273kB) pdf
Załącznik nr3-Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień.pdf (186kB) pdf
Załącznik nr 6-Projekt umowy.pdf (3042kB) pdf
Załącznik nr 7-Przedmiar robót (branża sanitarna).pdf (3921kB) pdf
Załącznik nr 8-Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (branża sanitarna).pdf (5045kB) pdf
Załącznik nr 4-Wykaz robót.pdf (180kB) pdf  
 
Dokumentacja projektowa:
Opis techniczny projektu budowlanego.pdf (2495kB) pdf
Decycja lokalizacyjna.pdf (1584kB) pdf
Załącznik graficzny do decycji lokalizacyjnej.pdf (1563kB) pdf
PROTOKÓŁ ZUD.pdf (49kB) pdf
Warunki Techniczne.pdf (550kB) pdf
Plan orientacyjny.pdf (1215kB) pdf
RYS 1 - PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.pdf (1580kB) pdf
RYS 2 - PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ.pdf (75kB) pdf
RYS 3 - PROFIL SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ.pdf (75kB) pdf
RYS 4 - SCHEMAT STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ.pdf (208kB) pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf (477kB) pdf

metryczka


Opublikował: Grzegorz Komuda (26 kwietnia 2017, 14:19:49)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Komuda (20 czerwca 2017, 12:12:37)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 947