Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (152)  |  Przetargi unieważnione (29)

zamówienie na:

Dostawa paliwa - oleju napędowego do urządzenia naziemnego dozującego paliwo zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: JRP.272.3.2017
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 27 kwietnia 2017  11:00
wynik postępowania: AXAN Sp. z o.o., ul. Słoneczna 5, 08-311 Bielany.  

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., w Mińsku Mazowieckim

O G Ł A S Z A

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI POWYŻEJ 30 000 EURO NA USŁUGĘ PN.:

DOSTAWA PALIWA – OLEJ NAPĘDOWY DO URZĄDZENIA NAZIEMNEGO DOZUJĄCEGO PALIWO ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIŃSKU MAZOWIECKIM


I.            Nazwa i adres zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki
strona internetowa:  www.pwikminsk.pl, www.bip.pwikminsk.pl
tel.: 25 758 58 60, fax 25 758 58 60 wew. 300
e-mail: biuro@pwikminsk.pl

II.            Tryb zamówienia:
Zamówienie prowadzone  jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro - zamówienie sektorowe. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z obowiązującym Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim.

III.            Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.pwikminsk.pl oraz w siedzibie Zamawiającego, Jednostka Realizująca Projekty PWiK sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
Udostępnienie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest bezpłatne. Zamawiający przekazuje wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.

IV.            Opis przedmiotu zamówienia:

1)      Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa – oleju napędowego do urządzenia naziemnego dozującego paliwo zlokalizowanego na terenie Oczyszczalni Ścieków w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Aureliusza Chróścielewskiego 1B, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
Dostawa paliwa – oleju napędowego będzie realizowana do urządzenia naziemnego o pojemności 5000 litrów.
2)      Wymagania szczegółowe przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia – olej napędowy powinien spełniać wymagania normy europejskiej dotyczącej oleju napędowego do pojazdów samochodowych wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym: PN-EN 590:2013-12 oraz wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 09 grudnia 2008 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych
(Dz. U. z 2013.1058 j.t.).
Zamawiający określa, że pierwsze tankowanie odbędzie się po podpisaniu umowy z dostawcą paliwa.
Tankowania uzależnione będą od bieżących potrzeb Zamawiającego i będą realizowane przez Wykonawcę w ciągu 2 dni od pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego za pomocą fax-u lub drogą elektroniczną.
Zamawiający przewiduje roczne zapotrzebowanie na przedmiot zamówienia – około 30000 litrów.
W formularzu ofertowym Zamawiający podaje największy oferowany upust (w złotówka PLN) w odniesieniu do ceny 1 litra oleju napędowego, obowiązującej w dniu dostawy według komunikatów cenowych (Hurtowe Ceny Paliwa – Olej Napędowy Ekodiesel) prezentowanych na stronie PKN Orlen (www.orlen.pl).

V.            Oferty częściowe i wariantowe:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

VI.            Termin wykonania zamówienia:

Planowany (przewidywany) termin rozpoczęcia wykonywania zamówienia: od dnia 12 maja 2017 r. Miejsce wykonania zamówienia: Oczyszczalnia Ścieków w Mińsku Mazowieckim, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Aureliusza Chróścielewskiego 1B.

VII.            WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.        O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1.            posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w tym celu: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga udokumentowania posiadania uprawnień do wykonywani określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
1.2.            posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.3.            znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4.            nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zapisami rozdziału VII punkt 2.
2.        Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się:
2.1.      wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2.2.      wykonawców, z którymi zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5 % wartości umowy;
2.3.      wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
2.4.      wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2.5.      osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
2.6.      spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
2.7.      spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
2.8.      spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
2.9.      osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
2.10.    podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
2.11.    wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
2.12.    wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.
2.13.    wykonawców, którzy bezpośrednio wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
2.14.    wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik postępowania;
2.15.    wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy;
2.16.    wykonawców, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zmianami) złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3.                  Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1)      jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2)      jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
3)      zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
4)      jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

VIII.            Informacja na temat wadium:
Zamawiający ustala wadium w wysokości 2500.00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych). Wymagania dotyczące wniesienia wadium określone zostały w punkcie X Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

IX.            Kryterium oceny ofert i ich znaczenie:
Największy upust w odniesieniu do ceny 1 litra oleju napędowego obowiązującej w dniu dostawy według komunikatów cenowych (Hurtowe Ceny Paliwa – Olej Napędowy Ekodiesel) prezentowanych na oficjalnej stronie internetowej PKN Orlen (www.orlen.pl).
Oferta, która przedstawia najniższą cenę oferowaną ze wszystkich ofert zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną kolejno sklasyfikowane ceną rosnącą (wyższą) w odniesieniu do badanej oferty z najniższą ceną.
Najwyższy oferowany upust cenowy - 100%

X.            Miejsce i termin składania ofert:
Pisemną ofertę można składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„Oferta: Dostawa paliwa – oleju napędowego – nie otwierać przed 27.04.2017 r. godzina 11:00” w terminie do dnia 27.04.2017 roku, do godziny 1100 osobiście (Biuro Obsługi Klienta) lub przesłać pocztą na adres: PWiK sp. z o.o.  ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Liczy się data i godzina wpływu oferty do siedziby Przedsiębiorstwa.

XI.            Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie PWiK sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim przy ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki,  w dniu 27 kwietnia 2017 roku, o godz. 11:05.
 
 
                                                                                                                                                            Mińsk Mazowiecki, dnia 11 kwietnia 2017 r.

Załączniki;

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) (3811kB) pdf
Załącznik numer 1 -Formularz ofertowy (365kB) pdf
Załącznik nr 2 - Oświadczenie (257kB) pdf
Projekt umowy (1449kB) pdf
Zawiadomienie o wyborze oferty (416kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Sławomir Zduńczyk
Opublikował: Sławomir Zduńczyk (12 kwietnia 2017, 09:30:29)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zduńczyk (8 maja 2017, 10:38:35)
Zmieniono: Zawiadomienie o wyborze oferty.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 786