Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (152)  |  Przetargi unieważnione (29)

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: JRP.271.6.2017
wartość: do 30 000 Euro
termin składania ofert: 8 marca 2017  09:00
wynik postępowania: PROJEKT SYSTEM Piotr Stanicki ul. Cegielniana 26, 21-400 Łuków. Cena brutto oferty: 19 490,00 złotych. 
 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
ul. Józefa Chełmońskiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki

OGŁASZA

wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego
prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień dla postępowań do 30 000 euro na:
„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
 w ul. Kolejowej w Mińsku Mazowieckim”


I. Zamawiający
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki
strona internetowa:  www.pwikminsk.pl, www.bip.pwikminsk.pl
tel.: /25/ 758 58 60, faks: /25/ 758 67 12
e-mail: biuro@pwikminsk.pl
 
II.  Przedmiot zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Mińsku Mazowieckim. W ramach budowy sieci wodociągowej przewiduje się połączenie sieci w ul. Polowej z końcówką wodociągu w ul. Kolejowej zlokalizowaną na wysokości działki o nr ew. 1471/12 oraz połączenie sieci w ul. Kolejowej od drogi dojazdowej bez nazwy opisana działką o nr ew. 1573/4 z wodociągiem w ul. Licealnej. Na odcinku od drogi bez nazwy do ul. Michaliny Szczepankowskiej odcinek dotychczasowej sieci wodociągowej o średnicy DN 110 mm (długości ok. 25,0 mb) zostanie przebudowany na nowy o większej średnicy. Budowę nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej przewiduje się od kolektora „A” przebiegającego po zachodniej stronie linii kolejowej nr 13 relacji Krusze - Pilawa do wysokości działki o nr ew. 1472/3 oraz od ul. Michaliny Szczepankowskiej do wysokości działki o nr ew. 1601/4.
2.W ramach zamówienia Wykonawca na rzecz Zamawiającego uzyska.
2.1.Uzgodnienia Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu przy Starostwie Powiatowym oraz Kolejowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Warszawie.
2.2.Opinie, uzgodnienia i zgody na umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej w obszarze kolejowym Polskich Kolei Państwowych wydane przez administratora nieruchomości oraz administratorów technicznej infrastruktury kolejowej.
2.3.Zgody właściciela/i działek prywatnych, po których zaprojektowano przebieg sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie obszaru kolejowego.
2.4.Decyzję Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki na umieszczenie urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w pasie dróg gminnych wraz z uzgodnieniem dokumentacji projektowej.
2.5.Uzgodnienie sieci wodociągowej z rzeczoznawcą do zabezpieczeń przeciwpożarowych.
2.6.Postanowienie udzielania zgody na odstępstwo od przepisów ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 16 poz. 94 z późniejszymi zmianami).
2.7.Inne opinie, uzgodnienia, decyzje oraz zgodny nie wymienione wyżej konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późniejszymi zmianami).
3.W ryczałtowej cenie ofertowej należy ująć koszty.
3.1.Zakupu i aktualizacji map do celów projektowych dla obszaru kolejowego oraz miasta w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy.
3.2.Wykonania badań geotechnicznych gruntu oraz przekroju warstw konstrukcyjnych dróg (min. 6 punktów badawczych).
3.3.Uzyskania opinii, uzgodnień, decyzji oraz zgód określonych w punkcie II.2. zapytania ofertowego.
3.4.Wykonania projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji sanitarnej w obszarze kolejowym - 5 egzemplarzy.
3.5.Wykonania projektu budowlanego budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze miejskim – 5 egzemplarzy.
3.6.Wykonania przedmiarów robót - 2 egzemplarze.
3.7.Wykonania kosztorysów inwestorskich – 2 egzemplarze.
5.8. Wykonania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - 2 egzemplarze.
5.9.Wykonania wersji elektronicznej projektów budowlanych, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na płycie CD w formacie PDF – 1 egzemplarz. Wielkość pojedynczych plików nie może przekraczać 20,0 MB.
4.W ramach zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy.
4.1.Sporządzenia opisu proponowanych materiałów i urządzeń, który nie będzie odnosił się do określonego wyrobu, źródła lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia i zostały określone zasady równoważności
4.2.Sporządzenia dokumentacji projektowej zgodnie z wymogami.
a)Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 290 z późniejszymi zmianami).
b)Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462).
4.3  Sporządzenia przedmiaru robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129).
4.4. Sporządzenia kosztorysu inwestorskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno–użytkowym (Dz. U. z 2004r. nr 130 poz. 1389).
4.5. Sporządzenia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1129).
 
III. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 31.08.2017r.
 
IV. Warunki udziału w postępowaniu
1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w tym celu:
a)Wykonawca przedstawi aktualny odpis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.Posiadają wiedzę i doświadczenie.
 Zamawiający odstąpił od podania warunków udziału w postępowaniu.
3.Dysponują odpowiednim potencjałem techniczny oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
a)Wykonawca przedstawi oświadczenie, że osoba/y wykonujące zamówienie posiadają wymagane uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.
b)Aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej okręgowej Izby Inżynierów i Techników Budownictwa.
4.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 Zamawiający odstąpił od podania warunków udziału w postępowaniu.
 
V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1.Wykonawca przedstawi aktualny odpis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.Wykonawca przedstawi oświadczenie, że osoba/y wykonujące zamówienie posiadają wymagane uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.
3.Aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej okręgowej Izby Inżynierów i Techników Budownictwa.
 
VI. Miejsce i termin składania ofert
1.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Mińsku Mazowieckim – nie otwierać przed 08.03.2017r godz. 09:00” w Biurze Obsługi Klienta Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim przy ul. Józefa Mireckiego 20 do dnia 08.03.2017r. godz. 09:00.
2.Sposób przygotowania oferty:
2.1.oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym;
2.2.koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę;
2.3.wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę;
2.4.oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy. W przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty;
2.5.poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
 
VII. Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert odbędzie się w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim przy ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki - Sala konferencyjna w dniu 08.03.2017r. o godz. 09:05. O wyborze oferty oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
 
VIII. Osoba do kontaktu
Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia udziela Grzegorz Komuda numer kontaktowy: 733 666 643 w godzinach pracy Spółki tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.
 
IX. Wadium.
Zamawiający odstąpił od wniesienia wadium.
 
X.  Kryteria oceny ofert
1. Kryterium oceny ofert.
Oferty wykonawców zostaną ocenione na podstawie kryterium: cena.
Cena oferty może być tylko jedna i nie ulega zmianie przez okres ważności oferty. Cena winna uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo netto i brutto z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
2. Wynik
Oferta, która przedstawia najniższą cenę oferowaną ze wszystkich ofert zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane rosnąco licząc od ceny najniższej do ceny najwyższej.
 
XI.  Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez wykonawcę w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
1.Postępowanie kończy się podpisaniem umowy w terminie nie krótszym niż 2 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
2.Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
3.Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.
4.Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
5.Umowę zawiera się na czas oznaczony.
6.Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.
7.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 
Załączniki:

Informacja o modyfikacji /zmianie/ treści zapytania ofertowego:

Zawiadomienie o wyborze oferty:

metryczka


Opublikował: Grzegorz Komuda (28 lutego 2017, 12:56:02)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Komuda (28 marca 2017, 11:53:22)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1063