Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (152)  |  Przetargi unieważnione (29)

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Błonie w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: JRP.271.5.2017
wartość: do 30 000 Euro
termin składania ofert: 28 lutego 2017  09:00
wynik postępowania: Banaszek Dariusz Paweł ul. Śląska 23, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Cena brutto oferty:11 070,00 złotych.  

                                                                                              
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim z siedzibą przy ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki działając w oparciu o Regulamin udzielania zamówień dla postępowań o wartości do 30 000 euro zaprasza do złożenia oferty na: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Błonie w Mińsku Mazowieckim”. Zaproszenie stanowi jednocześnie specyfikację istotnych warunków zamówienia, która będzie służyła Wykonawcy do sporządzenia oferty. 
 
I.     Zamawiający.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki
strona internetowa:  www.pwikminsk.pl, www.bip.pwikminsk.pl
tel.: /25/ 758 58 60, e-mail: biuro@pwikminsk.pl
 
II.   Określenie przedmiotu zamówienia.
1.    Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Błonie na odcinku od ul. Dąbrówki do wysokości przyłącza z projektowanego budynku mieszkalnego na działkach o nr ew. 2342, 2340, 2339/2, 2339/4 w Mińsku Mazowieckim. Budowa nowego odcinka sieci kanalizacyjnej obejmuje swoim zakresem podłączenie przyłączy kanalizacji sanitarnej z budynków mieszkalnych przy ul. Błonie 1 i 2, w tym również ww. projektowanego budynku oraz podłączenie istniejących przyłączy kanalizacji deszczowej z budynku przy ul. Błonie 2 do odrębnego systemu sieci kanalizacji deszczowej.
2.    W ramach zleconej dokumentacji projektowej wykonawca zaktualizuje treść mapy w zakresie szczegółowej inwentaryzacji sieci i przyłączy w obrębie planowanej inwestycji, uzyska decyzje umieszczenia sieci i przyłączy w pasie drogowym (wymagane będą odrębne decyzje na sieć i przyłącza), uzgodni z zarządcą drogi projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej, uzyska pisemne zgody na prowadzenie robót budowlanych w działkach Wspólnot Mieszkaniowych związanych z przełączeniem przyłączy do nowych sieci, uzgodni projekt sieci kanalizacji sanitarnej na Zespole ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu. Kompletną dokumentację projektową z punktu widzenia celu wykonawca przedstawi do uzgodnienia zamawiającemu.
3.    W ryczałtowej cenie ofertowej należy ująć.
3.1. Zakup i aktualizację map do celów projektowych.
3.2. Wykonanie badań geotechnicznych gruntu (min. 2 punkty).
3.3. Wykonanie projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji sanitarnej w 5 egzemplarzach.
3.4. Wykonanie projektu budowlanego budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w 5 egzemplarzach.
3.5. Wykonanie przedmiaru robót w 2-uch egzemplarzach (oddzielnie sieć i przyłącza).
3.6. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego w 2-uch egzemplarzach (oddzielnie sieć i przyłącza).
3.7. Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w 1 egzemplarzu.
3.8. Wykonanie projektów budowlanych, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego w 1 egzemplarzu wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF – 1 egzemplarz. Wielkość pojedynczych plików nie może przekraczać 10,0 MB,
3.9. Sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia do decyzji środowiskowej.
4.    W ramach zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy.
4.1. Opis proponowanych materiałów i urządzeń nie może odnosić się do określonego wyrobu, źródła lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia i zostały określone zasady równoważności.
4.2. Sporządzenia dokumentacji projektowej zgodnie z wymogami.
a)    ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 290 z późn. zmianami).
b)    rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462).
4.3  Sporządzenia przedmiaru robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129).
4.4. Sporządzenia kosztorysu inwestorskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno–użytkowym (Dz. U. z 2004r. nr 130 poz. 1389).
4.5. Sporządzenia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1129).
 
III.  Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 15.05.2017r.
 
IV.  Warunki udziału w postępowaniu.
1.    Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w tym celu:
a)    Wykonawca przedstawi aktualny odpis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.    Posiadają wiedzę i doświadczenie.
       Zamawiający odstąpił od podania warunków udziału w postępowaniu.
3.    Dysponują odpowiednim potencjałem techniczny oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
a)    Wykonawca przedstawi oświadczenie, że osoba/y wykonujące zamówienie posiadają wymagane uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.
b)    Aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej okręgowej Izby Inżynierów i Techników Budownictwa.
4.    Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
       Zamawiający odstąpił od podania warunków udziału w postępowaniu.
 
V.   Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1.    Wykonawca przedstawi aktualny odpis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.    Wykonawca przedstawi oświadczenie, że osoba/y wykonujące zamówienie posiadają wymagane uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.
3.    Aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej okręgowej Izby Inżynierów i Techników Budownictwa.
 
VI.  Miejsce i termin składania ofert.
1.    Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Błonie w Mińsku Mazowieckim – nie otwierać przed 28.02.2017r godz. 9:00” w Sali Obsługi Klienta Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w 05-300 Mińsk Mazowiecki przy ul. Józefa Mireckiego 20 do dnia 28.02.2017r. godz. 9:00.
2.    Sposób przygotowania oferty.
2.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym.
2.2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
2.3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
2.4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy. W przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty.
2.5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
 
VII.     Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert odbędzie się w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą           05-300 Mińsk Mazowiecki przy ul. Józefa Mireckiego 20 w Sali Konferencyjnej dnia 28.02.2017r. o godz. 9:05. O wyborze oferty oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
 
VIII.    Osoba do kontaktu.
Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia udziela Grzegorz Komuda tel.: 733 666 643. Informacje udzielane są w godzinach pracy Spółki tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.
 
IX.  Wadium.
Zamawiający odstąpił od wniesienia wadium.
 
X.   Kryteria oceny oferty.
1. Kryterium oceny ofert.
Oferty wykonawców zostaną ocenione na podstawie kryterium: cena.
Cena oferty może być tylko jedna i nie ulega zmianie przez okres ważności oferty. Cena winna uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo netto i brutto z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
2. Wynik
Oferta, która przedstawia najniższą cenę oferowaną ze wszystkich ofert zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane rosnąco licząc od ceny najniższej do ceny najwyższej.
 
XI.   Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez wykonawcę w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
1.    Postępowanie kończy się podpisaniem umowy w terminie nie krótszym niż 2 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
2.    Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
3.    Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
4.    Umowę zawiera się na czas oznaczony.
5.    Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.
6.    Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki:
Zawiadomienie o wyborze oferty


metryczka


Opublikował: Grzegorz Komuda (22 lutego 2017, 14:33:34)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Komuda (9 marca 2017, 13:57:08)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1004