Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (152)  |  Przetargi unieważnione (29)

zamówienie na:

Dostawę, wdrożenie i serwis gwarancyjny Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: JRP.271.1.2017
wartość: powyżej 30 000 Euro
termin składania ofert: 3 marca 2017  11:00
wynik postępowania: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia z powodu braku ofert. 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki
 
O G Ł A S Z A

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
prowadzonego na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych
w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
NA
„DOSTAWĘ, WDROŻENIE I SERWIS GWARANCYJNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DLA PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
W MIŃSKU MAZOWIECKIM”

 
 
 
I. Zamawiający.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki
gm. Mińsk Mazowiecki, powiat miński, woj. mazowieckie
strona internetowa:  www.pwikminsk.pl, www.bip.pwikminsk.pl
tel./faks: /25/ 758 58 60, e-mail: biuro@pwikminsk.pl
 
II. Tryb zamówienia.
Zamówienie prowadzone  jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro - zamówienie sektorowe. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim, dla postępowań powyżej 30 000 euro.
 
III. Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  sp. z o.o. pod adresem: www.bip.pwikminsk.pl oraz w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim przy ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Wersja papierowa SIWZ będzie udostępniana Wykonawcy na podstawie wcześniej złożonego wniosku. Koszt jednej strony SIWZ: 0,50 PLN. Specyfikacja zostanie przesłana wykonawcy na wskazany adres w ciągu 5 dni roboczych od momentu przyjęcia przez zamawiającego pisemnego wniosku.
 
IV. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wdrożenie i serwis gwarancyjny Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim.
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
48000000-8: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
72260000-5: Usługi w zakresie oprogramowania
72263000-6: Usługi wdrażania oprogramowania
80533100-0: Usługi szkolenia komputerowego
72000000-5: Usługi informatyczne: konsultacje, opracowania oprogramowania, internetowe i wsparcie.
3. Opis przedmiotu zamówienia.
3.1. Zintegrowany system informatyczny będzie zawierał następujące obszary funkcjonalności:
· sprzedaż/umowy
· sprzedaż woda-ścieki/fakturowanie
· sprzedaż – fakturowanie usług dodatkowych
· internetowe Biuro Obsługi Klienta (iBOK)
· gospodarka wodomierzowa i utrzymanie sieci
· moduł dyspozytorski
· moduł księgowy
· rozrachunki z windykacją należności
· kasa
· banki
· moduł finansowo – księgowy /rozliczenie kosztów
· zakupy
· środki trwałe
· gospodarka materiałowa
· kadry i płace
· elektroniczny obieg dokumentów
· system informowania kierownictwa
· system kontroli realizacji procesów z elektronicznym obiegiem dokumentów
· laboratorium
· portal pracowniczy
· forum działowe
3.2. W ramach wdrożenia Zintegrowany System Informatycznego Wykonawca dokona:
· integracji oferowanego systemu ZSI z systemami: SOOP.net, GIS, Odczyt radiowy SENSUS
· migracji danych
· szkolenie
· dostawy sprzętu
· serwisu gwarancyjnego
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Części III Opis Przedmiotu Zamówienia niniejszej SIWZ.
 
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej i częściowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
 
VI. Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o wartości do 10 % wartości zamówienia podstawowego.
 
VII. Warunki udziału w postępowaniu.
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w  art. 12 Regulaminu dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
2. Posiadania niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
2.1. Posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia;
Warunek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli zrealizował w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie i wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego w całości napisanego w technologii WEB (Zamawiający nie dopuszcza wykazania spełnienia warunku poprzez zastosowanie zdalnych pulpitów) o wartości brutto każdy nie mniejszej niż 1,0 milion złotych oraz spełniające niżej wymienione wymagania:
a) dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego nastąpiło w co najmniej dwóch przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych lub o podobnym charakterze działalności tj.: przedsiębiorstwa zajmujące się gospodarką odpadów komunalnych lub ciepłownicze, gdzie w każdym z wykazanych wdrożeń w systemie sprzedaży (bilingowym) rozliczanych jest nie mniej niż 5 000 klientów (punktów odczytu urządzenia pomiarowego lub odbioru odpadów).
b) wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego określonego w pkt. 10.2.1. lit. a IDW musi obejmować jednocześnie:
•   system finansowo – księgowy;
•   system ewidencję środków trwałych;
•   windykację;
•   system sprzedaży z obsługą inkasentów;
•   elektroniczne obieg dokumentów
•   system GIS
•   zdalny odczyt wodomierzy
•   e-BOK
c) wdrożony system funkcjonuje na co najmniej 20 stanowiskach.
d) w każdym z powyższych przypadków zintegrowany system informatyczny w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych lub podobnych musi działać co najmniej 6 miesięcy od daty odbioru.
2.2. posiadania potencjału technicznego, a także dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Warunek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli do wykonania zamówienia wyznaczy zespół co najmniej 12 osób składający się z programistów, konsultantów, szkoleniowców, serwisantów, a w szczególności z osób spełniających następujące kryteria:
a) Kierownik Projektu - jedna osoba posiadająca następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:
- wykształcenie wyższe informatyczne;
- minimum 5 lat doświadczenia przy zarządzaniu projektami, w tym minimum w 2 wdrożeniach zakończonych protokołem odbioru dotyczących przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych na kwotę brutto nie mniej niż 1,0 milion złotych każde.
- posiadanie co najmniej dwóch certyfikatów z wymienionej listy: MCSE: Data Management and Analytics, MCSE: Business Intelligence certification, MCSA: SQL Server, Architecting Microsoft Azure Solutions, Cloud Fundamentals lub równoważne.
b) Zespół programistów – min. 4 osoby do tworzenia oprogramowania, które posiadają następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:
- wykształcenie wyższe informatyczne;
- posiadają co najmniej udokumentowane dwuletnie doświadczenie w realizacji projektów informatycznych.
c) Zespół specjalistów ds. wdrożenia i szkolenia – min. 4 osoby posiadające następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:
- wykształcenie wyższe informatyczne;
- posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w realizacji projektów informatycznych, gdzie pełnili funkcję specjalisty ds. wdrożenia/szkolenia z zakresu przedmiotu zamówienia;
- posiadają wiedzę z zakresu funkcjonowania oferowanego systemu informatycznego, a ocena jego spełnienia zostanie dokonana na podstawie wykazu osób – załącznik nr 5 do SIWZ 
d) Administrator techniczny – min. 1 osoba posiadająca następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:
- wykształcenie wyższe informatyczne;
- co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów informatycznych, gdzie pełnił funkcję administratora technicznego.
e) Opiekun helpdesk – min. 2 osoby posiadające następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:
- wykształcenie informatyczne;
- co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia opieki helpdesk nad oferowanym oprogramowaniem.
Lista wymienionych specjalistów stanowi minimum osobowe. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się szczegółowo z przedmiotem zamówienia, tak aby zagwarantować realizację zamówienia przez specjalistów ze wszystkich obszarów ujętych w Opisie Przedmiotu Zamówienia - części III SIWZ. Wykonawca powinien zapewnić specjalistom niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do wykonania zamówienia. Wynagrodzenie ww. personelu musi zostać uwzględnione w cenie ofertowej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dobór personelu dodatkowego.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów niezależnie od charakteru łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami, niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia i dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, polega na wiedzy i doświadczeniu oraz potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania zamówienia, innych podmiotów, wymaga się̨ wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, a podmioty te będą̨ brały udział w realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wykazujących brak podstaw do wykluczenia o których mowa w punkcie 11.2 IDW.
2.3. sytuacji ekonomicznej i finansowej
Warunek ten zostanie uznany za spełniony przez Wykonawcę, jeżeli:
a) przedłoży opłaconą polisę na kwotę co najmniej 2,0 miliona złotych potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, czyli na dostawę i wdrożenie systemów informatycznych;
b) przedłoży informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę 1,0 milion złotych, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
10.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
Warunek zostanie uznany za spełniony przez Wykonawcę, jeżeli wykonawca oświadczy o braku podstaw do wykluczenia wg. załącznika nr 3 IDW.
 
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 11 IDW. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.  Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.  Zamawiający wezwie wykonawców, którzy nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
 
VIII. Termin wykonania.
Termin wykonania zamówienia – do dnia 30.03.2018 roku.
 
IX. Wadium.
1. Każda oferta winna być zabezpieczona wadium o wartości:
30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)
2. Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych.
4. W przypadku składania wadium w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a) nazwę zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
c) kwotę gwarancji/poręczenia,
d) termin ważności gwarancji/poręczenia,
e) oświadczenie Gwaranta/Poręczyciela, w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w pkt 14.16. IDW,
f) zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą.
g) gwarancja lub poręczenie winny przewidywać okres bezwarunkowej wypłaty maksymalnie do 30 dni od pierwszego pisemnego żądania wypłaty wadium.
5. Zamawiający dopuszcza, w przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, możliwość wniesienia wadium w częściach. Z zastrzeżeniem, iż wadium wniesione we wskazany wyżej sposób opiewać musi na 100% wymaganej kwoty.
6. W przypadku wniesienia wadium przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia w formie, o której mowa w pkt. 14.3 ppkt 2–4 IDW winno ono w swej treści zawierać wyraźne wskazanie wszystkich Wykonawców tworzących konsorcjum (wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) tj. wraz z podaniem ich nazw i siedzib.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia wadium może być wniesione przez Pełnomocnika Wykonawców, o których mowa w punkcie 12.12.2 IDW.
8. Miejsce i sposób wniesienia wadium
Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku: PKO S.A. Nr 21 1240 2702 1111 0000 3037 4766
Dowód wpłaty należy dołączyć do oferty.
9. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach można w oryginale dołączyć do oryginału oferty.
10. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
11. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
12. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
13. Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta przed upływem terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i wybranej formie spośród możliwych wymienionych w pkt 14.3. IDW.
14. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
15. Zwrot wadium
15.1. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:
a) upłynął termin związania ofertą;
b) zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;
c) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia.
15.2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
b) który został wykluczony z postępowania;
c) którego oferta została odrzucona
16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 
X.  Kryterium oceny ofert i ich znaczenie.
1. Wstęp
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 12 Regulaminie Udzielania Zamówień Sektorowych w Przedsiębiorstwie  Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., szczegółowo określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz przygotują i złożą w przewidzianym terminie ważne oferty. Oferty wykonawców złożone w ramach postępowania o udzielenie zamówienia zostaną w pierwszej kolejności ocenione pod względem spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ocena ta będzie dokonana zgodnie z formułą „spełnia” – „nie spełnia”, na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów oraz oświadczeń, których wykaz zawiera SIWZ.
Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału zostaną wykluczeni z postępowania a ich oferty nie będą podlegać dalszej ocenie.
Oferty wykonawców niepodlegających wykluczeniu i nieodrzucone przez Zamawiającego zostaną ocenione zgodnie z zakresem określonym w SIWZ i jej załącznikach, przy zastosowaniu kryteriów, wskazanych w SIWZ oraz w sposób opisany poniżej.
2. Kryteria oceny ofert
Ocena ofert ma na celu wybranie przez Zamawiającego najkorzystniejszej dla niego oferty. Całościowa Ocena Oferty będzie obejmować 2 oceny składowe:
1.  Ocena ceny oferty
2.  Ocena okresu gwarancji (serwisu gwarancyjnego)
3.  Sposób oceny ofert
Dla każdej z ocen składowych Wykonawca może uzyskać maksymalnie dla:
1.  Oceny ceny oferty – 100 punktów
2.  Oceny okresu gwarancji (serwisu gwarancyjnego) – 100 punktów
Ocena całościowa (K) zostanie dokonana na podstawie ocen składowych opisanych powyżej, za którą łącznie oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów, przy użyciu odpowiednich wag procentowych. Poszczególnym ocenom składowym przypisano poniższe wagi procentowe:
1.  Waga dla oceny ceny oferty – 80%
2.  Waga dla oceny okresu gwarancji (serwisu gwarancyjnego) – 20%
 
Kryterium cena - (Kc)
Oferta najtańsza otrzyma maksymalną ilość punktów Cmax=100 pkt,
a pozostałe wg. wzoru:
Kc=[cena brutto oferty najtańszej/cena brutto oferty badanej]x 100
 
Kryterium okres  gwarancji (serwisu gwarancyjnego) - (Kg)

a)    Kg = 0 pkt.           - 24 miesiące i mniej gwarancji
b)    Kg = 10 pkt.         - 36 miesięcy gwarancji
c)    Kg = 50 pkt.         - 48 miesięcy gwarancji
d)    Kg = 100 pkt.       - 60 miesięcy gwarancji
Okres gwarancji dla danej oferty według deklaracji w pkt. 3 Formularza Oferty.
Najkrótszy okres gwarancji wynosi 36 miesiące, a najdłuższy okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy zostaną przyporządkowane punkty w ilość równej jak dla gwarancji 60 miesięcy.
Oferta z okresem gwarancji większej lub równej 60 miesięcy otrzyma Kg max= 100 pkt.
Gwarancję liczy się od daty ostatecznego protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.
W przypadku braku podania w okresu gwarancji w formularzu ofertowym, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 64 pkt. 2 Regulaminu.
4. Ostateczna ilość punktów K w ramach oceny całościowej, przyznanych ofercie każdego z Wykonawców, obliczona zostanie na podstawie poniższego wzoru:
K=Kc x 80% + Kg x 20 %
5. Wszelkie obliczenia będą wykonywane z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczę punktów K spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
7. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryterium Kc, Kg Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.
8. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
 
XI. Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim przy ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki do dnia 03.03.2017r. godz. 11:00.
 
XII. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w Sali Konferencyjnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim przy ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki  w dniu 03.03.2017r. o godz. 11:05.

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (3317kB) pdf
SIWZ-Część I_Instrukcja dla Wykonawców.pdf (8641kB) pdf
SIWZ-Część II_Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.pdf (7167kB) pdf
SIWZ-Część III_Opis Przedmotu Zamówiania.pdf (15269kB) pdf
załącznik nr 1- Formularz oferty.pdf (747kB) pdf
załącznik nr 2- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.pdf (294kB) pdf
załącznik nr 3- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.pdf (796kB) pdf
załącznik nr 4- Wykaz osób uczesniczących w wykonaniu zamówienia.pdf (407kB) pdf
załącznik nr 5- Wykaz dostaw z wdrożeniami.pdf (487kB) pdf
załącznik nr 6- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.pdf (291kB) pdf
załącznik nr 7- Oświadczenie o przeprowadzeniu prezentacji wersji demonstracyjnej oferowanego systemu w zakresie podstawowych funkcjonalności.pdf (331kB) pdf


metryczka


Opublikował: Grzegorz Komuda (6 lutego 2017, 13:20:35)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Komuda (9 marca 2017, 13:50:50)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1849