Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (152)  |  Przetargi unieważnione (29)

zamówienie na:

Dostawa środków czystości dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: JRP.271.2.2017
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 30 stycznia 2017  11:00
wynik postępowania: Multichem s.c., M. Brawiejuk, H. Mścichowski, 15-319 Białystok, ul. Ks. A. Syczewskiego 8. 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki
O G Ł A S Z A
WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO NA USŁUGĘ PN.:

DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI SP. Z O.O.


I.            Nazwa i adres zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki
gmina Mińsk Mazowiecki, powiat miński, województwo Mazowieckie
strona internetowa:  www.pwikminsk.pl
tel.: 25 758 58 60, fax: 25 758 58 60 wew. 300
e-mail: biuro@pwikminsk.pl

II.            Tryb zamówienia:
Zamówienie prowadzone  jest w trybie przetargu (zapytanie ofertowe) zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień dla postępowań o wartości do 30 000 euro (Zarządzenie nr 16/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień dla postępowań o wartości do 30 000 euro).
Ogłoszenie stanowi jednocześnie specyfikację istotnych warunków zamówienia, która będzie służyła Wykonawcy do sporządzenia oferty.

III.            Miejsce realizacji zamówienia:
Oczyszczalnia ścieków w Mińsku Mazowieckim, ul. Chróścielewskiego 1B, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

IV.            Przedmiot zamówienia:
1.         Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na dostawie środków czystości.
2.         Wykaz środków czystości zawarty został w załączniku numer 1 do niniejszej treści ogłoszenia (okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.).
3.         Dostawy środków czystości będą odbywać się raz na kwartał w pierwszym tygodniu każdego kwartału (załącznik numer 1).
4.         Artykuły (środki czystości) na które zapotrzebowanie jest raz w roku dostarczone zostaną przez Wykonawcę w pierwszym kwartale roku 2017 r.

V.            Warunki udziału w postępowaniu:
1.         Oferta powinna zostać sporządzona pisemnie w języku polskim, na wzorze stanowiącym załącznik numer 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
2.         W ofercie należy podać całkowitą cenę netto (PLN) za wykonanie przedmiotu zamówienia, ceny jednostkowe za cały rok oraz ceny jednostkowe w poszczególnych kwartałach.
3.         Wszystkie środki czystości powinny posiadać atest PZH lub równorzędny certyfikat.
4.         Terminy ważności środków czystości powinny obowiązywać na minimum 6 miesięcy od daty ich dostarczenia.
5.         Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia, żądania wymiany lub reklamacji dostawy środków czystości w asortymencie niezgodnym z zamówieniem lub dostawy środków w uszkodzonych opakowaniach lub złej jakości.
6.         Zapłata za realizację zamówień będzie następować w każdym kwartale po dostarczeniu środków czystości wraz z prawidłowo wystawioną fakturą VAT, w której wyszczególnione zostaną ilości i ceny wszystkich dostarczonych środków  czystości.
7.         Cena powinna zawierać wszystkie koszty towarzyszące kompletnej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym koszty dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
8.         Prawidłowe określenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy.
9.         Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty częściowe nie będą brane pod uwagę.
10.     Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną,
przy czym oferta z załącznikami musi być złożona w formie pisemnej.
11.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania ofert
oraz do wprowadzania zmian w niniejszym zapytaniu do terminu składania ofert.
12.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawy oczywistych omyłek w ofercie, wezwania Wykonawców do wyjaśnień i uzupełnień dokumentów oraz do odrzucenia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem.
13.     Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację usługi. W przypadku uchylenia się od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert.
14.     Zamawiający informuje, że zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania,
w każdym czasie bez podania przyczyn.
15.     Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.
16.     Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione.

VI.             Przewidywany termin realizacji zamówienia – umowa na okres 01.01.17 do 31.12.17 r. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na okres kolejnych dwóch lat.

VII.             Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:
1.      Zgodność z opisem zamówienia,
2.      Najniższa cena środków czystości w skali całego roku.

VIII.             Miejsce oraz termin składania ofert:
Pisemną ofertę można składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dostawa środków czystości dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. – nie otwierać” w terminie do dnia  30 stycznia 2017 roku, do godziny 1100 osobiście w Biurze Obsługi Klienta (ul. Józefa Mireckiego 20) lub przesłać pocztą na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
sp. z o.o.,  ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Liczy się data i godzina wpływu oferty do siedziby Spółki.
 
IX.             Miejsce oraz termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
sp. z o.o., ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki, o godzinie 11:05, w dniu
30 stycznia 2017 roku. O wyborze oferty oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

X.             Osoby do kontaktu:
Informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Lech Bartnicki, telefon numer 
607-822-388, Piotr Żelazowski, telefon numer 509-914-450, w godzinach pracy Przedsiębiorstwa tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7 00  do 1500.


Treść ogłoszenia (SIWZ) (1150kB) pdf
Załącznik numer 1 (1217kB) pdf
Załącznik numer 2 (1219kB) pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty (350kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Lech Bartnicki
Opublikował: Sławomir Zduńczyk (19 stycznia 2017, 08:46:06)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zduńczyk (2 lutego 2017, 11:41:42)
Zmieniono: Zawiadomienie o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 805