Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (152)  |  Przetargi unieważnione (29)

zamówienie na:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: JRP.271.25.2016
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 9 stycznia 2017  11:00
wynik postępowania: Dariusz Banaszek, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Śląska 23 - cena netto wykonania przedmiotu umowy 2450.00 zł/miesiąc, cena brutto 2936.50 zł/miesiąc. 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki
O G Ł A S Z A
WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO NA USŁUGĘ PN.:

PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

I.            Nazwa i adres zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki
gmina Mińsk Mazowiecki, powiat miński, województwo Mazowieckie
strona internetowa:  www.pwikminsk.pl
tel.: 25 758 58 60, fax: 25 758 58 60 wew. 300
e-mail: biuro@pwikminsk.pl

II.            Tryb zamówienia:
Zamówienie prowadzone  jest w trybie przetargu (zapytanie ofertowe) zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień dla postępowań o wartości do 30 000 euro (Zarządzenie nr 16/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień dla postępowań o wartości do 30 000 euro).
Ogłoszenie stanowi jednocześnie specyfikację istotnych warunków zamówienia, która będzie służyła Wykonawcy do sporządzenia oferty.

III.            Miejsce realizacji zamówienia:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

IV.            Przedmiot zamówienia:
1.         Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w roku 2017 przy realizacji zadań inwestycyjnych, remontowych  sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych zatwierdzonych w planie inwestycyjnym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. o.o. oraz Miasta Mińsk Mazowiecki.
2.         Kod CPV: Kod CPV: 71520000-9 (Usługi nadzoru budowlanego).
3.         Opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wynikających z ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013. 1419), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014. 1278).
3.2. Do obowiązków i uprawnień Wykonawców należy:
3.3.1.     Uczestniczenie w przekazywaniu placu budowy Wykonawcy robót,
3.3.2.     Kontrolowanie nadzorowanego obiektu pod względem zgodności wykonanych prac z zatwierdzoną dokumentacją projektową ora sztuką budowlana w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru lecz nie rzadziej jak 3 razy w tygodniu oraz na każde wezwanie Zamawiającego. Z przeprowadzonej kontroli należy dokonać wpisu do dziennika budowy (remontu) oraz zdać sprawozdanie Zamawiającemu.
3.3.3.     Stawianie się na budowę w ciągu 24 godzin od czasu powiadomienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót. Powiadomienie między stronami odbywa się faksem lub drogą elektroniczną, co należy zwrotnie potwierdzić z podaniem daty wpłynięcia i ilości otrzymanych stron.
3.3.4.     Opiniowanie wniosków wykonawcy robót w sprawach spornych dotyczących robót objętych Umową (roboty uzupełniające, dodatkowe i zamienne).
3.3.5.     Wnioskowanie w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz, badań technicznych i materiałowych budzących wątpliwość co do jakości.
3.3.6.     Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę robót przepisów BHP; przeciwpożarowych oraz wstrzymanie robót w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z przepisami.
3.3.7.     Informowanie Zamawiającego o wydarzeniach i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót, wzrost ceny kontraktowej lub planowaną datę zakończenia.
3.3.8.     Sprawdzanie robót i powiadamianie Wykonawcy robót i Zamawiającego o wykrytych wadach i odstępstwach od zatwierdzonej dokumentacji projektowej.
3.3.9.     Podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających stosowne atesty producenta wyrobu budowlanego tj.: zatwierdzanie wniosków materiałowych.
3.3.10. Stwierdzenie i poświadczenie usunięcia wad, odstępstw lub wbudowania materiałów nie posiadających wymaganych atestów zastosowanego wyrobu.
3.3.11. Potwierdzanie zaawansowania robót w celu wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót oraz udział w sprawdzeniu wyceny zmian i robót uzupełniających przedstawionych przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia.
3.3.12. Dokonywanie systematycznych wpisów w dzienniku budowy (remontu). Jeżeli Wykonawca robót nie udostępni dziennika budowy niezwłocznie o tym fakcie zostanie poinformowany Zamawiający sporządzając stosowny protokół. Podczas dokonywania wpisów będzie kontrolowana prawidłowość prowadzenia ww. dziennika oraz gromadzenia certyfikatów, atestów,  orzeczeń o jakości materiałów, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów stanowiących załączniki do odbioru końcowego robót.
3.3.13. Dokonywanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego wykonanych robót. Przed odbiorem końcowym sprawdza kompletność dokumentów odbiorowych przed podpisaniem protokołu przez Wykonawcę i Zamawiającego.
3.3.14. Sprawdzanie kalkulacji szczegółowych (kosztorysowych) przedkładanych przez Wykonawcę robót, sprawdzanie faktury Wykonawcy robót oraz dokumentów załączonych do rozliczenia robót i przekładanie ich do realizacji Zamawiającemu, dokonanie rozliczenia końcowego inwestycji.
3.3.15. Stwierdzenie gotowości obiektu do obioru końcowego, weryfikacja dokumentacji powykonawczej wraz z protokołami badań, sprawdzeń, prób, atestami, certyfikatami itp. sporządzoną przez Wykonawcę robót.
3.3.16. Udział w pracach, spotkaniach wynikających z obowiązków gwarancyjnych oraz z rękojmi za wady wykonanych robót. Wydanie opinii technicznych dotyczących stanu technicznego wykonanych robót.
3.3.17. Udział w spotkaniach organizowanych przez Wykonawcę robót (narady robocze), sprawdzanie protokołów z narad i przekazywanie do akceptacji Zamawiającemu w terminie 3 dni od narady. Narady organizowane min. 1 raz w tygodniu na placu budowy.
3.3.18. Współpraca z projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego i uzyskiwanie od projektanta zgody na zmiany w zakresie dokumentacji projektowej.
3.3.19. Pełnienie obowiązków inspektora bez powodowania nieuzasadnionego przestoju w prowadzeniu robót przez Wykonawcę robót;
3.3.20. W przypadku nieobecności przez okres dłuższy niż 5 dni kalendarzowych zapewnienie zastępstwo.
3.3. Zakres robót objętych funkcją inspektora nadzoru inwestorskiego wynika z zatwierdzonych na rok 2017 zadań inwestycyjnych w planie inwestycyjnym Urzędu Miasta oraz planie inwestycyjnym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

    V.            Wykaz planowanych zadań do realizacji w 2017 roku:
5.1. Zadania wynikające z planu Urzędu Miasta:
5.1.1. Rozbudowa ul. Dąbrówki w Mińsku Mazowieckim (kanalizacja deszczowa).
5.2. Zadania wynikające z planu inwestycyjnego PWiK sp. z o.o.
5.2.1. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza - wartość planowanych robót 130 000.00 zł netto,
5.2.2. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Osiedlowej - wartość planowanych robót 540 000.00 zł netto,
5.2.3. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Małopolskiej - wartość planowanych robót 160 000.00 zł netto,
5.2.4. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wyszyńskiego - wartość planowanych robót 325 000.00 zł netto,
5.2.5. Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Królowej Jadwigi - wartość planowanych robót 150 000.00 zł netto,
5.2.6. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej - wartość planowanych robót 500 000.00 zł netto,
5.2.7. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gen. Stanisława Maczka - wartość planowanych robót 40 000.00 zł netto.
Zamawiający nie wyklucza rozszerzenia katalogu zadań inwestycyjnych o roboty budowlane wynikające ze zmiany planów inwestycyjnych Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, PWiK sp. o.o. oraz potrzeb przyłączeniowych mieszkańców. Nadzór nad dodatkowymi zadaniami inwestycyjnymi Wykonawca pełnić będzie w ramach złożonej oferty cenowej.

 VI.            Warunki udziału w postępowaniu
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
6.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w tym celu Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – dokument należy załączyć do oferty.
6.1.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie. Zamawiający odstąpił od podania warunków udziału w postępowaniu.
6.1.3. Dysponują odpowiednim potencjałem techniczny oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
6.1.4. Wykonawca przedłoży wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nie czynności – dokument należy załączyć do oferty (załącznik numer 2).
6.1.5. Wykonawca przedstawi oświadczenie, że osoby wykonujące zamówienie posiadają wymagane uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie niezbędnych do kontrolowania realizowanych zadań opisanych w pkt. 5 – dokument należy załączyć do oferty (załącznik numer 3).
6.1.6. Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów i Techników Budownictwa oraz potwierdzenie opłaty aktualnej składki OC i członkowskiej do ww. Izby – dokument należy załączyć do oferty.
6.1.7. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający odstąpił od podania warunków udziału w postępowaniu.
6.2. Oferta powinna zostać sporządzona pisemnie w języku polskim, na wzorze stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego (załącznik numer 1).
6.3. W ofercie należy podać cenę netto i brutto (PLN) za wykonanie przedmiotu zamówienia.
6.4. Cena powinna zawierać wszystkie koszty towarzyszące kompletnej realizacji przedmiotu zamówienia, koszty związane z ponoszoną usługą, w tym podatek VAT.
6.5. Prawidłowe określenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy.
6.6. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną,
przy czym oferta z załącznikami musi być złożona w formie pisemnej.
6.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania ofert
oraz do wprowadzania zmian w niniejszym zapytaniu do terminu składania ofert.
6.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawy oczywistych omyłek w ofercie, wezwania Wykonawców do wyjaśnień i uzupełnień dokumentów oraz do odrzucenia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem.
6.9. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację usługi. W przypadku uchylenia się od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert.
6.10. Zamawiający informuje, że zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania,
w każdym czasie bez podania przyczyn.
6.11. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.
6.12. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione.

VII.       Wadium. Zamawiający odstąpił od wniesienia wadium.

VIII.       Przewidywany termin realizacji zamówienia – umowa na okres od 01.01.17 do 31.12.17 r.
Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na okres kolejnych dwóch lat.

 IX.       Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena.
 
    X.       Miejsce oraz termin składania ofert:
Pisemną ofertę można składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego– nie otwierać” w terminie do dnia  09 stycznia 2017 roku, do godziny 1100 osobiście w Biurze Obsługi Klienta (ul. Józefa Mireckiego 20) lub przesłać pocztą na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.  ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Liczy się data i godzina wpływu oferty do siedziby Spółki.
 XI.            Miejsce oraz termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.,
ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki, o godzinie 11:05, w dniu 09 stycznia 2017 roku. O wyborze oferty oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
XII.            Osoby do kontaktu:
Informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Sławomir Zduńczyk,
telefon 790-777-734, w godzinach pracy Przedsiębiorstwa tj. od poniedziałku do piątku
w godz. 7 00  do 1500.
 
Załączniki:

Treść ogłoszenia (2292kB) pdf
Formularz ofertowy - załącznik numer 1 (444kB) pdf
Wykaz osób - załącznik numer 2 (198kB) pdf
Oświadczenie - załącznik numer 3 (202kB) pdf

Wyjaśnienia do SIWZ 1 (345kB) pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty (432kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Sławomr Zduńczyk
Opublikował: Sławomir Zduńczyk (30 grudnia 2016, 07:16:34)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zduńczyk (23 stycznia 2017, 10:44:25)
Zmieniono: Zawiadomienie o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1457