Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (152)  |  Przetargi unieważnione (29)

zamówienie na:

Wykonywanie prac porządkowych na obiektach należących do Przedsiebiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: JRp/58/2016
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 5 października 2016  13:00
wynik postępowania: Grażyna Żelazo, 05-300 Stojadła, ul. Wspólna 14B, cena brutto za wykonywanie przedmiotu zamówienia 0.20 zł za m. kw. 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki

O G Ł A S Z A

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO NA USŁUGĘ PN.:

WYKONYWANIE PRAC PORZĄDKOWYCH NA OBIEKTACH NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W MIŃSKU MAZOWIECKIM

I.            Nazwa i adres zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki
gmina Mińsk Mazowiecki, powiat miński, województwo Mazowieckie
strona internetowa:  www.pwikminsk.pl
tel.: 25 758 58 60, fax: 25 758 58 60 wew. 300
e-mail: biuro@pwikminsk.pl

II.            Tryb zamówienia:
Zamówienie prowadzone  jest w trybie przetargu (zapytanie ofertowe) zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień dla postępowań o wartości do 30 000 euro (Zarządzenie nr 16/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień dla postępowań o wartości do 30 000 euro).
Zaproszenie stanowi jednocześnie specyfikację istotnych warunków zamówienia, która będzie służyła Wykonawcy do sporządzenia oferty.

III.            Miejsce realizacji zamówienia:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim

IV.            Przedmiot zamówienia:
1.         Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac porządkowych na terenie obiektów należących do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim, tj.
1)      Kompleksowa usługa koszenia i pielęgnacji terenów zielonych,
2)      Czyszczenie i zamiatanie chodników zewnętrznych, wewnętrznych oraz placów,
3)      Odśnieżanie i usuwanie oblodzeń z chodników zewnętrznych, wewnętrznych oraz placów w okresie zimowym,
4)      Zapobieganie oblodzeniu.
2.         Szczegółowy wykaz obiektów Spółki wraz z ich powierzchniami podlegającymi przedmiotowi zamówienia przedstawiony został w załączniku numer 3 oraz w załączniku numer 4.
IV.            Szczegółowe warunki koszenia i pielęgnacji terenów zielonych, zamiatania i utrzymania w czystości chodników i placów oraz odśnieżania i konserwacji w okresie zimowym.
1.         Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych.
Koszenie traw, chwastów i samosiewów powinno być wykonywane cztery razy
w roku tzn.: I połowa maja, II połowa czerwca, I połowa sierpnia, II połowa września.
Terminy te mogą być przesunięte i dopasowane do potrzeb Spółki lub wykonawcy usługi. Wszystkie zmiany ustalonych terminów i zlecenia dodatkowych prac wynikających z potrzeb Zamawiającego będą ustalane i zlecane przez kierowników działów (Załącznik nr 3). Wysokość trawy po koszeniu nie powinna być większa niż 40 mm. Przy koszeniu należy uwzględnić wykaszanie traw i chwastów pod ścianami budynków, przy fundamentach i krawężnikach, pod barierami oraz przy ogrodzeniach, a także na bieżąco uprzątać chodniki i place przylegające do koszonych trawników ze ściętej trawy. Podczas koszenia i pielęgnacji terenów zielonych nie można używać środków chemicznych. Po zakończeniu wszystkich prac związanych z koszeniem i pielęgnacją terenów zielonych wykonawca usługi zobowiązany jest do usunięcia i wywozu wszelkich odpadów organicznych we własnym zakresie. Na terenach obiektów Spółki do pielęgnacji terenów zielonych należy również utrzymanie roślin, krzewów i drzew nasadzonych na terenie zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje negatywnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych prac. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu prac w okresie trwania realizacji usługi. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i wewnętrznych wymogów Spółki.
2.         Czyszczenie i zamiatanie chodników zewnętrznych, chodników wewnętrznych oraz placów.
Usuwanie nieczystości w postaci piasku, opadłych liści, patyków oraz wszelkich pozostałych zanieczyszczeń. Wszelkie prace z tym związane powinny odbywać się w pierwszym i trzecim tygodniu każdego miesiąca. W/w terminy mogą być przesunięte i dopasowane do potrzeb Spółki lub wykonawcy usługi. Wszystkie zmiany ustalonych terminów i zlecenia dodatkowych prac wynikających z potrzeb Zamawiającego będą ustalane i zlecane przez kierowników działów (Załącznik nr 3). Po zakończeniu wszelkich prac związanych z czyszczeniem i zamiataniem chodników oraz placów wykonawca usługi zobowiązany jest do  usunięcia, a także do wywozu wszelkich odpadów we własnym zakresie.
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje negatywnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych prac. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu prac w okresie trwania realizacji usługi. Wykonywane usługi nie powinny utrudniać pracy Spółki. Podczas wykonywania prac używanie środków chemicznych w minimalnych ilościach . Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i wewnętrznych wymogów Spółki.
3.         Odśnieżanie i usuwanie oblodzenia z chodników zewnętrznych, chodników wewnętrznych oraz placów w okresie zimowym, a także zapobieganie przed oblodzeniem.
Częstotliwość i wykonywanie prac związanych z odśnieżaniem i usuwaniem oblodzenia z chodników i placów, a także zapobieganie przed oblodzeniem powinny być dostosowane do warunków atmosferycznych oraz dla prawidłowej i bezpiecznej pracy Spółki. Zlecenia dodatkowych prac wynikających z potrzeb Zamawiającego będą ustalane i zlecane przez kierowników działów (Załącznik nr 3). Podczas robót użycie środków chemicznych powinno być ograniczone do minimum. Zebrany śnieg składowany będzie w miejscu wyznaczonym przez kierownika działu (Załącznik nr 3). Usuwanie oblodzenia  powinno się odbywać poprzez stosowanie materiałów uszorstniających lub topników przeciw oblodzeniu chodników i placów w minimalnych ilościach. Wyżej wymienione materiały przygotowuje i dostarcza wykonawca usługi. Na obiekcie nr I (Załącznik nr 3) odśnieżanie i usuwanie śliskości powinno być wykonywane w godzinach poprzedzających rozpoczęcie pracy Spółki tj. przed godziną 7:00 rano. Prawidłowy stan odśnieżonych chodników i placów na obiekcie nr I (Załącznik nr 3) powinien być utrzymywany niezależnie od warunków atmosferycznych przez
24 godziny na dobę. Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje negatywnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych prac. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu prac w okresie trwania realizacji usługi. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i wewnętrznych wymogów Spółki.
4.         Pozostałe warunki.
1.         Po każdorazowym wykonaniu w/w prac następować będzie odbiór poprzez sporządzenie ,,Protokołu odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji’’. Wszystkie koszty związane z usuwaniem szkód powstałych przy wykonywaniu w/w usług pokrywa wykonawca. Termin wykonywanych prac i ich zakres nie może kolidować z pracą Spółki. Dostęp do obiektów Spółki zapewnia osoba odpowiedzialna. Dodatkowe prace wynikające z aktualnych potrzeb Spółki będą zgłaszane pisemnie przez kierowników obiektów i realizowane według ustalonego postępowania i cennika.
2.         Wykonawca będzie wykonywał zamówienie przy użyciu własnego sprzętu i narzędzi a także na własny koszt zapewni piasek i środki do posypywania powierzchni w okresie zimowym i innych materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonywania.
3.         Środki chemiczne używane przez Wykonawcę będą biologicznie neutralne i będą posiadały wymagane atesty.

V.             Warunki udziału w postępowaniu:
1.         W ofercie należy podać cenę netto i brutto (PLN) za wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. cenę wykonania prac porządkowych na 1 m2 niezależnie od rodzaju wykonywanej usługi.
2.         Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi przez własną firmę – tj. bez możliwości odstąpienia wykonania przedmiotu zamówienia innej firmie.
3.         Cena powinna zawierać wszystkie koszty towarzyszące kompletnej realizacji przedmiotu zamówienia.
4.         Prawidłowe określenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy.
5.         Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty częściowe nie będą brane pod uwagę.
6.         Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną,
przy czym oferta z załącznikami musi być złożona w formie pisemnej.
7.         Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania ofert
oraz do wprowadzania zmian w niniejszym zapytaniu do terminu składania ofert.
8.         Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawy oczywistych omyłek w ofercie, wezwania Wykonawców do wyjaśnień i uzupełnień dokumentów oraz do odrzucenia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem.
9.         Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację usługi. W przypadku uchylenia się od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert.
10.     Zamawiający informuje, że zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania,
w każdym czasie bez podania przyczyn.
11.     Oferta powinna zostać sporządzona pisemnie w języku polskim, na wzorze stanowiącym załącznik numer 1 do zapytania ofertowego.
12.     Do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu sporządzone na wzorze stanowiącym załącznik numer 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
13.     Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
14.     Wykonawca przedstawi oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia (kwalifikacje), legitymują się aktualnymi badaniami lekarskimi w zakresie pracy na wysokości powyżej 3 m oraz posiadają aktualne szkolenia z zakresu bhp – załącznik numer 2 do zapytania ofertowego.
15.     Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.
16.     Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione.

VI.            Termin realizacji zamówienia – umowa na okres do dnia 31.12.2017 r.

VII.            Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cenna brutto za wykonanie prac porządkowych na 1 m2 – 100 %.

VIII.            Miejsce oraz termin składania ofert:
Pisemną ofertę można składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wykonywanie prac porządkowych na obiektach należących do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim – nie otwierać” w terminie do dnia 05 października 2016 roku, do godziny 1300 osobiście w Biurze Obsługi Klienta (ul. Józefa Mireckiego 20) lub przesłać pocztą na adres PWiK Sp. z o.o.  ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Liczy się data i godzina wpływu oferty do siedziby Spółki.

IX.            Miejsce oraz termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim, ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki, o godzinie 13:05, w dniu 05 października 2016 roku. O wyborze oferty oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

X.            Osoby do kontaktu:
Informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Lech Bartnicki, telefon numer
607-822-388, w godzinach pracy Przedsiębiorstwa tj. od poniedziałku do piątku
w godz. 7 00  do 1500.

Formularz ofertowy - Załącznik numer 1 (450kB) pdf
Oświadcznie - Załącznik numer 2 (259kB) pdf
Wykaz obiektów - Załącznik numer 3 (360kB) pdf
Mapa - Załącznik numer 4 (383kB) pdf
Wyjaśnienia do SIWZ (290kB) pdf
Zawiadomienie o wyborze oferty (318kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Lech Bartnicki
Opublikował: Sławomir Zduńczyk (26 września 2016, 07:39:40)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zduńczyk (17 października 2016, 07:45:15)
Zmieniono: Wybór najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 864