Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (152)  |  Przetargi unieważnione (29)

zamówienie na:

Wymiana istniejącego i budowa nowego nowego ogrodzenia terenu studni głębinowej numer 8 przy ulicy Siennickiej w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: JRP/43/2016
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 5 września 2016  10:00
wynik postępowania: Przedsiębiorstwo Melioracyjno-Budowlane KOMEZ Zbigniew Mostowski, 05-300 Karolina, ul. Grobelnego 23 - kwota wykonania przedmiotu zamówienia 49 200.00 zł brutto 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki
O G Ł A S Z A
WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO NA USŁUGĘ PN.:
WYMIANA ISTNIEJĄCEGO I BUDOWA NOWEGO OGRODZENIA TERENU STUDNI GŁĘBINOWEJ NR 8 PRZY ULICY SIENNICKIEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM

I.            Nazwa i adres zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki
gmina Mińsk Mazowiecki, powiat miński, województwo Mazowieckie
strona internetowa:  www.pwikminsk.pl,
tel.: 25 758 58 60, fax: 25 758 58 60 wew. 300.
e-mail: biuro@pwikminsk.pl
 
II.            Tryb zamówienia:
Zamówienie prowadzone  jest w trybie przetargu (zapytanie ofertowe) zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień dla postępowań o wartości do 30 000 euro (Zarządzenie nr 16/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień dla postępowań o wartości do 30 000 euro).
Zaproszenie stanowi jednocześnie specyfikację istotnych warunków zamówienia, która będzie służyła Wykonawcy do sporządzenia oferty.
 
III.            Miejsce realizacji zamówienia:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim

IV.            Przedmiot zamówienia:
1)         Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na:
1.      Wymianie istniejącego i budowie nowego ogrodzenia terenu studni głębinowej numer 8 przy ul. Siennickiej w Mińsku Mazowieckim (działka nr 2589/8),
2.      Utwardzeniu płytami betonowymi Meba z podbudową części powierzchni działki numer 2589/8,
3.      Niwelacja i zasiew terenu działki numer 2589/8 trawą.
2)      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1.      Demontaż istniejącego skorodowanego ogrodzenia stalowego o długości 40 m,
2.      Przekazanie elementów skorodowanego ogrodzenia do Zamawiającego,
3.      Wykonanie cokołu żelbetowego pod odcinek A-B ogrodzenia o długości L1=20,3 m oraz belki żelbetowej na istniejącym cokole pod odcinek B-C-D ogrodzenia o długości L2 = 34,9 m. Odcinki ogrodzenia naniesiono na Rys. 1.,
4.      Zgłoszenie proponowanych do zastosowania materiałów do Zamawiającego przed    wbudowaniem w celu zatwierdzenia, 
5.      Montaż nowego ogrodzenia z bramą wjazdową w wytyczonych granicach działki numer 2589/8 na odcinkach A-B-C-D. Długość nowego ogrodzenia L1 + L2 = 55,2 m. Szerokość bramy wjazdowej 5,0 m,
6.      Wykonanie utwardzenia z podbudową części powierzchni działki betonowymi płytami Meba w kolorze szarym, niwelacja terenu działki, zasiew terenu działki trawą. Powierzchnia utwardzona wynosi     77 m2. Powierzchnię utwardzoną wykonać wg Rys. 1 i Rys. 4.
7.      Zgłoszenie wykonanych robót budowlanych do odbioru technicznego i końcowego przez Zamawiającego.
8.      Wykonawca udzieli gwarancji na roboty na okres 36 miesięcy licząc od dnia odbioru Końcowego
9.      Warunki techniczne dotyczące cokołu, przęseł ogrodzenia, bramy, utwardzenia nawierzchni:
9.1. Cokół żelbetowy pod odcinek A-B wykonać wg Rys. 2.
9.2. Belkę żelbetową na istniejącym cokole pod odcinek B-C-D wykonać wg Rys. 3.
9.3. Przęsła - Ogrodzenie stalowe:
Wysokość 170 cm i rozpiętość osiowa przęseł 250 cm. Panel przęsła ogrodzenia kratowy zgrzewany z pionowych i poziomych drutów ocynkowanych malowanych proszkowo w kolorze RAL 9005. Średnica drutu poziomego: 5mm, średnica drutu pionowego: 5 mm, wymiar oczek prostych: 50 x 200mm. Słupek ogrodzenia - profil zamknięty 60mm x 40mm ocynkowany malowany proszkowo w kolorze RAL 9005.
9.4.  Brama rozwierana:
Brama dwuskrzydłowa przemysłowa. Brama wraz ze słupkami oraz kompletem zawiasowo - zamkowym. Skrzydło bramy w konstrukcji stalowej zamkniętej. Szerokość bramy 5,0 m. Wysokość bramy 170 cm. Wypełnienie skrzydła bramy: panel zgrzewany kratowy jak dla ogrodzenia. Słupek bramy - profil zamknięty ocynkowany malowany proszkowo w kolorze RAL 9005.
9.5. Betonowa płyta Meba - Grubość płyty 10 cm.
9.5.1 Wygląd zewnętrzny i tolerancje wymiarowe.
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste. Wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm. Tolerancje wymiarowe wynoszą: - długość i szerokość ± 2mm, grubość ± 3mm.
9.5.2 Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na ściskanie betonowych płyt Meba powinna wynosić min. 50 MPa.
9.5.3. Nasiąkliwość:
Nasiąkliwość betonowych płyt Meba powinna wynosić nie więcej niż 5%.
9.5.4. Mrozoodporność:
Mrozoodporność powinna być taka, by po 30 cyklach zamrażania i odmrażania próbek w 3%roztworze NaCl lub po 150 cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie zostały spełnione jednocześnie następujące warunki:
- próbka nie wykazuje pęknięć i zarysowań powierzchni licowych,
- strata masy nie przekracza 5% masy,
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie  zamrażanych nie jest większa niż 20%.
9.5.5. Ścieralność:
Ścieralność betonowych płyt Meba określona na tarczy Boehmego według normy PN-B-04111 nie powinna przekraczać 3,5 mm.
9.5.6 Szorstkość:
Wskaźnik szorstkości SRT sprawdzony wahadłem angielskim powinien wynosić nie mniej niż 50.
9.5.7. Kruszywo:
Kruszywo na podsypkę i do wypełnienia spoin powinno odpowiadać wymaganiom norm PN-B-06711 i PN-B-06712.
9.5.8. Cement:
Cement stosowany na podsypkę cementowo-piaskową powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 197-1.
9.5.9 Woda:
Woda stosowana do podsypki powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.
 
V.             Warunki udziału w postępowaniu:
1)         W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki w zakresie:
1.      Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek,
2.      Posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonywania przedmiotu zamówienia,
3.      Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym,
4.      Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
2)         Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi przez własną firmę – tj. bez możliwości odstąpienia wykonania przedmiotu zamówienia innej firmie,
3)         W ofercie należy podać cenę netto i brutto (PLN) za wykonanie przedmiotu zamówienia,
4)         Cena powinna zawierać wszystkie koszty towarzyszące kompletnej realizacji przedmiotu zamówienia.
5)         Prawidłowe określenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy.
6)         Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty częściowe nie będą brane pod uwagę.
7)         Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną,
przy czym oferta z załącznikami musi być złożona w formie pisemnej.
8)         Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania ofert
oraz do wprowadzania zmian w niniejszym zapytaniu do terminu składania ofert.
9)         Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawy oczywistych omyłek w ofercie, wezwania Wykonawców do wyjaśnień i uzupełnień dokumentów oraz do odrzucenia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem.
10)     Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację usługi. W przypadku uchylenia się od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert.
11)     Zamawiający informuje, że zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania,
w każdym czasie bez podania przyczyn.
12)     Oferta powinna zostać sporządzona pisemnie w języku polskim, na wzorze stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
13)     Do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu sporządzone na wzorze stanowiącym załącznik numer 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
14)     Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.
15)     Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione.

VI.             Przewidywany termin realizacji zamówienia – do dnia 30 września 2016 r.

VII.             Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cenna brutto – 100 %.
 
VIII.             Miejsce oraz termin składania ofert:

Pisemną ofertę można składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wymiana istniejącego i budowa nowego ogrodzenia terenu studni głębinowej przy ulicy Siennickiej w Mińsku Mazowieckim” – nie otwierać” w terminie do dnia  05 września 2016 roku, do godziny 1000 osobiście w Biurze Obsługi Klienta (ul. Józefa Mireckiego 20) lub przesłać pocztą na adres PWiK Sp. z o.o.  ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Liczy się data i godzina wpływu oferty do siedziby Spółki.
 
IX.             Miejsce oraz termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim, ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki, o godzinie 10:05, w dniu 05 września 2016 roku. O wyborze oferty oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
O wynikach postępowania oferenci zostaną powiadomieni pisemnie. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej Spółki.

X.             Osoby do kontaktu:
Informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Adam Zdunek, telefon numer
790-777-734, w godzinach pracy Przedsiębiorstwa tj. od poniedziałku do piątku
w godz. 7 00  do 1500.

Załączniki:
Treść ogłoszenia (1764kB) pdf
Formular ofertowy (442kB) pdf
Załącznik numer 2 - Oświadczenie (218kB) pdf
Rysunek 1 (550kB) pdf
Rysunek 2 (294kB) pdf
Rysunek 3 (244kB) pdf
Rysunek 4 (150kB) pdf
Zawiadomienie o wyborze oferty (455kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Sławomir Zduńczyk
Opublikował: Sławomir Zduńczyk (22 sierpnia 2016, 08:17:46)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zduńczyk (12 września 2016, 14:03:41)
Zmieniono: Zawiadomienie o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1835