Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (152)  |  Przetargi unieważnione (29)

zamówienie na:

Budowa samochodowej wagi z rozbudową drogi publicznej na oczyszczalni ścieków przy ul. Aureliusza Chróścielewskiego 1 w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: JRP-8/2016
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 1 września 2016  10:00
wynik postępowania: Unieważnienie na podstawie art. 68 ust. 1 pkt. 2 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim dla postępowań powyżej 30 000 euro. Złożona jedna oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki 
O G Ł A S Z A 
WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO 
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
O WARTOŚCI POWYŻEJ 30 000 EURO NA ROBOTY BUDOWLANE PN.: 
  
„BUDOWA SAMOCHODOWEJ WAGI Z ROZBUDOWĄ DROGI PUBLICZNEJ 
NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZY UL. AURELIUSZA CHRÓŚCIELEWSKIEGO 1 
W MIŃSKU MAZOWIECKIM” 
 
 
I.         Zamawiający.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki
gm. Mińsk Mazowiecki, powiat miński, woj. mazowieckie
strona internetowa:  www.pwikminsk.pl, www.bip.pwikminsk.pl
tel.: /25/ 758 58 60 faks: /25/ 758 67 12, e-mail: biuro@pwikminsk.pl
 
II.        Tryb zamówienia.
Zamówienie prowadzone  jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro - zamówienie sektorowe. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim.
 
III.      Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.bip.pwikminsk.pl oraz w siedzibie Zamawiającego. Wersja papierowa specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie udostępniana Wykonawcy na podstawie wcześniej złożonego wniosku. Koszt jednej strony SIWZ:1,00 PLN. Specyfikacja zostanie przesłana wykonawcy na wskazany adres w ciągu 5 dni roboczych od momentu przyjęcia przez zamawiającego pisemnego wniosku.
 
IV.       Przedmiot zamówienia.
1.    Przedmiotem zamówienia jest budowa samochodowej wagi najazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, rozbudowa drogi dojazdowej „KD” i ścieżki dla pieszych na długości 20,0 m oraz przebudowa istniejącego ogrodzenia na działkach nr ewid. 7191/2, 2681/10 i 1681/11 położonych przy ul. Aureliusza Chróścielewskiego w Mińsku Mazowieckim.
2.    Opis przedmiotu zamówienia według kodów Wspólnego Słownika Zamówień.
45233100-0 – Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg.
45223100-7 – Montaż konstrukcji metalowych.
45231000-5 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych.
45232400-6 – Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych.
45223820-0 – Gotowe elementy i części składowe.
3.    Stan istniejący.
Teren części działek o nr ewid. 7191/2 i 2681/11 jest częściowo zagospodarowany jako ogrodzony teren wewnętrzny oczyszczalni ścieków a częściowo jako teren nieogrodzony, obejmujący strefę ochronną wokół oczyszczalni (zieleń izolacyjna). Ogrodzenie terenu wykonane jest z siatki stalowej w ramach z kątownika w postaci przęseł o długości ok. 2,5 m na słupkach stalowych okrągłych i na podmurówce betonowej. Brama wjazdowa na teren oczyszczalni wykonana jest w postaci jednego przęsła stalowego przesuwnego z kształtowników stalowych. Wewnętrzne drogi komunikacyjne oraz miejsca postojowe na oczyszczalni ścieków wykonane są z nawierzchni bitumicznej, natomiast chodniki z płyt betonowych. Z elementów uzbrojenia terenu występują kablowe linie energetyczne, kablowa linia energetyczna oświetlenia terenu ze słupami oświetleniowymi żelbetowymi, kablowe i napowietrzne linie telefoniczne, sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieć gazowa. Pozostałą część wyżej wymienionych działek zajmuje zieleń: trawnik oraz krzewy i drzewa. Od ul. Aureliusza Chróścielewskiego przebiega działka drogowa o numerze ewid. 2681/10, stanowiąca publiczną drogę dojazdową do oczyszczalni ścieków.
4.    Opis przedmiotu zamówienia.
4.1. Przestawienie istniejącego słupa oświetleniowego w miejsce wskazane na planie zagospodarowania działki z połączeniem kabli elektrycznych poprzez mufowanie oraz wymianą odcinka kabla i pojedynczej oprawy oświetleniowej na podwójną. Dla oświetlenia stanowiska wagi przewiduje się dodatkową oprawę sodową typu OWS 70W mocowaną na wysięgniku dwuramiennym. Pozostałe materiały z demontażu latarni istniejącej tj. slup WZ – 9m, oprawa OUS 70W. Kable należy połączyć mufą termokurczliwą.
4.2. Wykonanie odpływu kanalizacyjnego wód deszczowych z pod wagi samochodowej rurami z litego PVC średnicy 160 mm klasy SN8 i SN 16 dopuszczone do stosowania w budownictwie. Trasy i spadki podłużne zgodne z dokumentacją projektową. Włączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej o średnicy Dz=300 mm poprzez istniejącą studzienkę betonowej Dw=1200 mm. Włączenie do studzienki nad kinetą przy zastosowaniu tulei z uszczelką gumową i doszczelnieniem cementem montażowym CX-5 lub równoważnym. Rury układać w wykopach liniowych na podsypce piaskowej 10 cm oraz obsypce i zasypce wykopu piaskiem. Zasypke zagęścić do wskaźnika Is=1,0. Odwodnienie konstrukcji dołu wagowego wykonać do studzienki zbiorczej z PVC 425 mm z zamknięciem teleskopowym zakończonym włazem żeliwnym klasy D-400 (1 szt.). Pod wagą wykonać systemowe studzienki z tworzywa sztucznego PVC425 mm z zamknięciem teleskopowym i wpustem żeliwnym klasy D-400 (3 szt). 
4.3. Ułożenie kabla sterującego pracą wagi w osłonie z rury karbowanej z tworzywa sztucznego na odcinku od środka wagi do miejsca zainstalowania miernika w budynku administracyjnym oczyszczalni. Miernik wagowy, wyświetlacz zasilane będą z istniejącego gniazda wtykowego 230 V w pomieszczeniu dyspozytorni. Do przesyłu danych z miernika wagowego wykonać linie kablem ziemnym np. typu YLCY4x0,5mm2. Kable układać w rowie kablowym na głębokości 0,7 m w karbowanej rurze ochronnej z tworzywa sztucznego. Częściowo kable układać w istniejącej kanalizacji teletechnicznej. Przejście kabli w obrębie jezdni drogi dojazdowej o nr ew. 2681/10 wykonać metodą przecisku bez naruszenia istniejącej nawierzchni asfaltowej. Wewnątrz budynku kable układać w rurze lub listwie instalacyjnej. Zamawiający zrezygnował z dostawy i instalacji oprogramowania obsługującego archiwizacji oraz zarządzenie pomiarami z miernika wagowego.
4.4. Zamontowanie na ogrodzeniu instalacji wideofonu w miejsce zdemontowanego przycisku sygnalizacji przyzywowej. Kabel łączący kamerę wideofonu z monitorem w budynku administracyjnym układać wspólnie z kablem transmisji danych z miernika wagowego.
4.5. Rozebranie części istniejącego chodnika z betonowych płyt prostokątnych ze zmniejszeniem jego szerokości z 1,5 m do 0,5 m w obudowie z krawężnika betonowego 30 cm x 15 cm i przestawieniem czujnika fotokomórki.
4.6. Utwardzenie części gruntu działek budowalnych o numerach ewidencyjnych: 7191/2 i 2681/11 w postaci nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 5 cm na warstwie wiążącej z betonu asfaltowego grubości 6 cm i podbudowie zasadniczej z betonu asfaltowego grubości 7 cm oraz na podbudowie pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm i warstwie odsączającej z piasku zagęszczonego mechanicznie grubości 25 cm.
4.7. Przebudowę istniejącego ogrodzenia polegającą na:
a)    Rozebraniu części istniejącego ogrodzenia, w tym części murowanej z przeniesieniem instalacji dzwonkowej i skrzynki na listy.
b)    Przeniesieniu istniejącego skrzydła przesuwnego bramy wjazdowej wraz z oczyszczeniem i pomalowaniem farbą antykorozyjną podkładową i nawierzchniową (chlorokauczukową lub poliuretanową) koloru czarnego. Stary fundament bramy częściowo do rozbiórki w miejscach kolidujących z budową wagi. Nowy fundament wykonać z betonu klasy min. Cl6/20. Na istniejącym kablu telefonicznym przed zabetonowaniem założyć rurę osłonową.
c)    Zamontowaniu w miejscu dawnej bramy dodatkowego, nowego skrzydła bramy przesuwnej o konstrukcji stalowej, identycznej jak stare skrzydło bramowe („lustrzane odbicie"). Nowy fundament wykonać z betonu klasy min. Cl6/20. Nowe skrzydło pomalowane farbą antykorozyjną podkładową i nawierzchniową (chlorokauczukową lub poliuretanową) koloru czarnego.
d)    Przeniesieniu tablic informacyjnych w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
e)    Montażu siłowników napędu bram wjazdowych zasilanych z istniejącej tablicy rozdzielczej TR w pomieszczeniu portierni. Zasilanie siłowników wykonać kablem ziemnym typu np. YKY 3x2,5 mm2 .W tablicy TR zainstalować zabezpieczenia nadmiarowo prądowe zgodnie z dokumentacją projektową. Kable w rowie kablowym układać w karbowanej rurze ochronnej z tworzywa sztucznego, a na ścianie budynku w rurze lub listwie instalacyjnej. Skrzyżowanie z jezdnią drogi dojazdowej o nr ew. 2681/10 wykonać metodą przecisku bez naruszenia istniejącej nawierzchni asfaltowej. Zamontowany napęd elektryczny na obu skrzydłach bram sterowany będzie pilotem oraz ręczne.
4.8. Montaż prefabrykowanej wagi samochodowej zagłębionej o konstrukcji stalowo- betonowej o wymiarach 18,0 m x 3,0 m przeznaczonej do ważenia pojazdów o masie do 60 ton wraz z oprzyrządowaniem pomiarowym i przyłączem do kanalizacji deszczowej. Waga zamontowana będzie w betonowej ramie prefabrykowanej na 4 przenośnych płytach żelbetowych nie związanych trwale z podłożem, ułożone na podsypce z klińca o frakcji 0-63 mm. Nawierzchnia pomostu wagowego zlokalizowana będzie w poziomie dróg dojazdowych. Wzdłuż zewnętrznej krawędzi płyty wagi zamontowana będzie uszczelka wargowa. Montaż wagi zgodnie z dokumentacją projektową. Do odczytu zewnętrznego pomiaru masy zamontowany zostanie jeden zewnętrzny wyświetlacz wielogabarytowy w miejscu umożliwiającym czytelny odczyt przez kierowcę pomiaru masy niezależnie od kierunku wjazdu samochodu. Lokalizacja wyświetlacza zostanie szczegółowo ustalona z Zamawiającym podczas realizacji robót.
4.9. Zamawiający wymaga dostarczenia fabrycznie nowej drukarki termicznej bezpośrednio podłączonej do miernika wagi w dyspozytorni, która automatycznie będzie drukować pomiar masy. Mirnik dołączony do zestawu powinien posiadać wyświetlacz lokalny oraz nanosić stempel czasowy (dzień, miesiąc, rok, godzina, minuta).
4.10.Terminal wagowy należy wyposażyć w słupki informacyjne dla kierowcy, na którym umieszczone zostaną dwa semafory świetlne na każdym słupku po jednej sztuce. Semafory muszą posiadać dwa światła (czerwone, zielone). Informować będą kierowcę o możliwości wjazdu na wagę oraz zjazdu po poprawnym odczycie i wydruku aktualnego pomiaru. Słupki informacyjne należy przymocować stabilnie do podłoża wagi lub opaski betonowej. Semafory będą zasilane za pomocą napięcia stałego 24V poprzez kabel sterowniczy 6x1 mm2 (linka), który należy doprowadzić do dwóch przeciwległych rogów wagi. Kabel musi zostać doprowadzony do pomieszczenia, w którym znajdować się będzie miernik wagi. Do sterowania oświetlenia należy zastosować sterownik z wyjściem RS232 (umożliwiający w kolejnym etapie podłączenie komputera klasy PC), a także z możliwością sterowania manualnego za pomocą zabudowanego pulpitu. Sterownik urządzenia będzie zasilony z istniejącego gniazda 230V w pomieszczeniu instalacji miernika wagowego.
4.11.Na terenie działki o nr ewid. 2681/10 wykonać rozbudowę drogi stanowiąca dojazd do oczyszczalni polegającej na poszerzeniu istniejącej jezdni o 1,5 m wraz z budową drogi manewrowej o szer. 2,5 m i ścieżki dla pieszych o szer. 1,5 m o nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 5 cm na warstwie wiążącej z betonu asfaltowego grubości 6 cm i podbudowie zasadniczej z betonu asfaltowego grubości 7 cm oraz na podbudowie pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm i warstwie odsączającej z piasku zagęszczonego mechanicznie grubości 25 cm. Kruszywo łamane stabilizowane mechaniczne wg normy PN-S-06102/1997.
5.    Wymagania dodatkowe.
5.1. Wykonawca zapewni legalizację wagi wraz z opłatami urzędowymi.
5.2. Wykonawca przeszkoli pracowników Zamawiającego z obsługi urządzeń wagowych oraz instalacji wideofonu.
5.3. Wykonawca opracuje projekt czasowej organizacji ruchu w drodze publicznej.
5.4. Wykonawca przyjmie na siebie zobowiązanie składania wniosków materiałowych do zatwierdzenia przez inwestora na co najmniej 1 tydzień przed terminem wbudowania materiału.
5.5. Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych dokona geodezyjnego wytyczenia obiektów budowlanych. Oryginał szkicu tyczenia geodezyjnego przekaże Zamawiającemu.
5.6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą oraz dokumentację powykonawczą. W dokumentacji powykonawczej zostaną przekazane wszystkie dokumenty techniczno – ruchowe (DTR) zamontowanych urządzeń.
5.7. Roboty budowlane składające się na przedmiot zamówienia należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót.
5.8. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
5.9. W przypadku użycia w dokumentacji projektowej lub przedmiarze robót wskazania w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający zgodnie z Regulaminem, dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania materiałowe w ogólnie dostępnych źródeł, katalogach, stronach  internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania technicznego. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów (produktów) ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów (np. atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne) potwierdzających, że oferowane przez Wykonawcę produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Powyższe dokumenty będą podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”.”
6.    W cenie ofertowej wykonawca uwzględni:
6.1. Koszty wszystkich elementów ujętych w przedmiarach robót (pozycje przedmiaru robót nie uwzględnione w kosztorysie ofertowym, uważane będą przez Zamawiającego jako elementy, które zostały policzone w innych pozycjach);
6.2. Koszty legalizacji wagi wraz z opłatami urzędowymi, uruchomienia urządzeń oraz szkoleń pracowników Zamawiającego.
6.3. Koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu.
6.3. Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót, w tym również kary wynikające z przekroczeń terminów i powierzchni zajęcia drogi określonych w decyzjach zarządców dróg.
6.4. Koszty badań i sprawdzeń instalacji elektrycznej.
6.5. Koszty dostawy i montażu urządzeń.
6.6. Obsługę geodezyjną w tym inwentaryzację powykonawczą.
6.7. Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej.
6.8. Koszty zużytej energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy.
6.9. Koszty zaplecza budowy.
7.    Szczegółowy zakres robót budowlanych zawiera:
7.1. Projekt budowlany.
7.2. Przedmiar robót.
 
V.        Oferty częściowe i wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
 
VI.       Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający dopuszcza zamówienia uzupełniające – roboty dodatkowe. Zamawiający na podstawie art. 55 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających (dodatkowych) nie objętych zamówieniem podstawowym stanowiące nie więcej niż 50 % wartości realizowanego zamówienia.
 
VII.       Warunki udziału w postępowaniu.
1.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obwiązek posiadania takich uprawnień, w tym celu: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga udokumentowania posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia , w tym celu:
a)    Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie drogi o wartości brutto nie mniej niż 50 000,00 złotych.
b)    Wykonawca przedłoży wykaz osób, które będą wykonywać lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nie czynności. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:
-        kierownikiem budowy posiadającym co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (po uzyskaniu uprawień) w specjalności inżynieryjnej drogowej do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do nadzorowania robót budowlanych objętych niniejszym postępowaniem przetargowym, będący członkiem właściwej terytorialnie izby samorządu zawodowego;
-        kierownikiem robót posiadającym co najmniej 3 lat doświadczenia zawodowego (po uzyskaniu uprawnień) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do nadzorowania robót budowlanych objętych niniejszym postępowaniem przetargowym, będący członkiem właściwej terytorialnie izby samorządu zawodowego;
-        kierownikiem robót posiadającym co najmniej 3 lat doświadczenia zawodowego (po uzyskaniu uprawnień) w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do nadzorowania robót budowlanych objętych niniejszym postępowaniem przetargowym, będący członkiem właściwej terytorialnie izby samorządu zawodowego;
-        kierownikiem robót posiadającym co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego (po uzyskaniu uprawnień) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  i kanalizacyjnych  do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do nadzorowania robót budowlanych objętych niniejszym postępowaniem przetargowym, będący członkiem właściwej terytorialnie izby samorządu zawodowego.
c)    Wykonawca przedstawi oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.
1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tym celu:
a)    Wykonawca przedstawi informację (opinię) banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej zdolność kredytową w wysokości co najmniej 150 000,00 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
1.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, tym celu:
a)    Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda od wykonawcy złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale X SIWZ.
 
VIII.       Termin wykonania.
Planowany termin wykonywania zamówienia do dnia 30.11.2016r.
 
IX.     Wadium.
Ustala się wadium w wysokości 3 000,00 złotych (słownie: trzy tysiące złotych).
Wykonawca wnosi wadium:
1. w pieniądzu na konto lub w kasie Zamawiającego.
2. w poręczeniach lub gwarancjach bankowych.
3. w gwarancjach ubezpieczeniowych.
 
X.    Kryterium oceny ofert i ich znaczenie.
1.    Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a.  zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
 b. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2.    Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryteria:
1)  Kc - Cena oferty brutto – waga 95%
2)  Kg - Okres gwarancji – waga 5%
Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru:
K = Kc + Kg
K – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w obu kryteriach
Kc – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „cena oferty brutto”
Kg – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „okres gwarancji”
2.1 Kryterium „cena oferty brutto”
Kc= [C : Cb] x 95 pkt
Gdzie:
Kc – Kryterium cena oferty brutto
C – Cena najniższa oferty brutto
Cb – Cena brutto badanej oferty
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 95 punktów.
2.2 Kryterium „okres gwarancji”
Kg= [Gb :G] x 5 pkt
Kg – Kryterium „okres gwarancji”
Gb – Okres gwarancji na roboty budowlane związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w ofercie badanej, liczony w miesiącach od daty zakończenia i odbioru robót
G – Najdłuższy okres gwarancji na roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia zaoferowany w postępowaniu, liczony w miesiącach
Najkrótszy okres gwarancji wymagany na roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego to 36 miesięcy;
Najdłuższy okres gwarancji wymagany na roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego to 60 miesięcy.
Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma maksymalną liczbę 5 punktów.
 
Oferty z okresem gwarancji  ≥ 5 lat (60 miesięcy) otrzymają 5 punktów.
Gwarancja liczy się od daty ostatecznego, bezusterkowego, protokolarnego odbioru robót.
W przypadku braku podania okresu gwarancji w ofercie, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 64 pkt. 2 Regulaminu.
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.
3.    Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
4.    W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczania podatku VAT na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i który w Formularzu Oferty poda cenę z zerową stawką VAT, Zamawiający na etapie oceny i porównywania ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT.
 
XI.       Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim przy ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki,  do dnia 01.09.2016r. do godz. 10:00 – Biuro Obsługi Klienta.
 
XII.        Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim przy ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki,  w dniu 01.09.2016r. o godz. 10:05 – sala konferencyjna.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (1151kB) pdf Załącznik nr 1_formularz ofertowy.pdf (58kB) pdf Załącznik nr 2_wykaz osób przewidzianych do wykonania zamówienia.pdf (24kB) pdf Załącznik nr 3_oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, które będą uczesniczyć w wykonaniu zamówienia.pdf (20kB) pdf załącznik nr 4_wykaz robót.pdf (21kB) pdf załącznik nr 5_oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.pdf (30kB) pdf załącznik nr 6_projekt umowy.pdf (410kB) pdf załącznik nr 7_przedmiar robót.pdf (339kB) pdf

Dokumentacja projektowa:
Informacja BIOZ.pdf (120kB) pdf PB_branża budowlana i drogowa_opis techniczny.pdf (163kB) pdf PB_branża elektryczna_opis techniczny.pdf (146kB) pdf PB_branża sanitarna_opis techniczny.pdf (228kB) pdf PB_oświadczenie projektanta branża budowlana i drogowa.pdf (19kB) pdf PB_Projekt zagospodarowania terenu_część opisowa.pdf (171kB) pdf PB_Rys 1_orientacja.pdf (382kB) pdf PB_Rys 1_plan linii kablowej i przebudowy latarni oświetleniowej.pdf (82kB) pdf PB_Rys 2_projekt zagospodarowania terenu.pdf (1078kB) pdf PB_Rys 2_schemat ideowy sieci transmisji danych.pdf (23kB) pdf PB_Rys 3_plan sytuacyjno_wysokościowy.pdf (599kB) pdf PB_Rys 3_schemat ideowy zasilania siłowników bram i wideofonu przy bramie wjazdowej.pdf (31kB) pdf PB_Rys 4_przekrój poprzeczna_konstrukcja nawierzchni.pdf (27kB) pdf PB_Rys 5_szczegół konstrukcyjny ogrodzenia.pdf (50kB) pdf PB_spis treści.pdf (25kB) pdf PB_strona tytułowa.pdf (36kB) pdf PB_Zał. 5_przekrój podłużny przyłącza kanalizacji deszczowej 4_5_6.pdf (43kB) pdf PT_Zał 6_przekrój podłużny przyłącza kanallizcji deszczowej 6_7_8.pdf (39kB) pdf PT_Zał 7_schemat zabudowy studzienki systemowej z PVC425.pdf (37kB) pdf Zgoda Burmistrza Miasta MMaz na rozbudowę drogi.pdf (95kB) pdf Schemat ideowy podłączenia terminala wagi.pdf (187kB) pdf
 

metryczka


Opublikował: Grzegorz Komuda (17 sierpnia 2016, 21:24:17)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Komuda (27 października 2016, 08:17:33)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1025