Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (152)  |  Przetargi unieważnione (29)

zamówienie na:

Opracowanie instrukcji przeciwpożarowej dla Stacji Uzdatniania Wody SUW nr 1 z zapleczem techniczno-administracyjnym przy ul. Józefa Mireckiego 20 w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: JRP/39/2016
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 26 lipca 2016  10:00
wynik postępowania: "DANPOŻ" Daniel Grzelak, ul. Bochotnica 69A, 24-150 Nałęczów - cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia 1100.00 zł  

 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Józefa Mireckiego 20,
05-300 Mińsk Mazowiecki

O G Ł A S Z A

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO NA USŁUGĘ PN.:

OPRACOWANIE INSTRUKCJI PRZECIWPOŻAROWEJ DLA STACJI UZDATNIANIA WODY SUW NR 1 WRAZ Z ZAPLECZEM TECHNICZNO-ADMINISTRACYJNYM W MIŃSKU MAZOWIECKIM PRZY ULICY JÓZEFA MIRECKIEGO 20

I.            Nazwa i adres zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki
gmina Mińsk Mazowiecki, powiat miński, województwo Mazowieckie
strona internetowa:  www.pwikminsk.pl, www.bip.pwikminsk.pl
tel.: 25 758 58 60, faks: 25 758 67 12
e-mail: biuro@pwikminsk.pl

II.            Tryb zamówienia:
Zamówienie prowadzone  jest w trybie przetargu (zapytanie ofertowe) zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień dla postępowań o wartości do 30 000 euro (Zarządzenie nr 16/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień dla postępowań o wartości do 30 000 euro).
Zaproszenie stanowi jednocześnie specyfikację istotnych warunków zamówienia, która będzie służyła Wykonawcy do sporządzenia oferty.

III.            Miejsce realizacji zamówienia:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim

IV.            Przedmiot zamówienia:
1.         Przedmiotem zamówienia jest opracowanie instrukcji przeciwpożarowej dla Stacji Uzdatniania Wody SUW nr 1 wraz z zapleczem techniczno-administracyjnym w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Józefa Mireckiego 20.
2.         Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1)      Stacja Uzdatniania Wody SUW nr 1 (strefa pożarowa PM),
2)      Zaplecze techniczne, pomieszczenia szatniowo-socjalne (strefa pożarowa ZL) + garaże dla pojazdów technicznych (strefa pożarowa PM),
3)      Zaplecze administracyjne  (strefa pożarowa ZL),
4.      Powierzchnie: strefa pożarowa ZL – 826 m2, strefa pożarowa PM – 553 m2,
5.      Klasa odporności pożarowej budynku D.
6.      Instrukcja powinna zawierać pełny zakres informacji wynikający z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010. 109.719).

V.             Warunki udziału w postępowaniu:
1.         W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki w zakresie:
1)      Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek,
2)      Posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonywania przedmiotu zamówienia,
3)      Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym,
4)      Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
5)      Osoby wykonujące instrukcje muszą posiadać kwalifikację o których mowa w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 191)
2.         Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi przez własną firmę – tj. bez możliwości odstąpienia wykonania przedmiotu zamówienia innej firmie,
3.         W ofercie należy podać cenę netto i brutto (PLN) za wykonanie przedmiotu zamówienia,
4.         Cena powinna zawierać wszystkie koszty towarzyszące kompletnej realizacji przedmiotu zamówienia.
5.         Prawidłowe określenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy.
6.         Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty częściowe nie będą brane pod uwagę.
7.         Zamawiający zapewnia dostęp do dokumentacji projektowej budynku.
8.         Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną,
przy czym oferta z załącznikami musi być złożona w formie pisemnej.
9.         Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania ofert
oraz do wprowadzania zmian w niniejszym zapytaniu do terminu składania ofert.
10.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawy oczywistych omyłek w ofercie, wezwania Wykonawców do wyjaśnień i uzupełnień dokumentów oraz do odrzucenia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem.
11.     Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację usługi. W przypadku uchylenia się od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert.
12.     Zamawiający informuje, że zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania,
w każdym czasie bez podania przyczyn.
13.     Oferta powinna zostać sporządzona pisemnie w języku polskim, na wzorze stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
14.     Do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu sporządzone na wzorze stanowiącym załącznik numer 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
15.     Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.
16.     Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione.

VI.             Przewidywany termin realizacji zamówienia – do dnia 31 sierpnia 2016 r.

VII.             Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cenna brutto – 100 %.

VIII.             Miejsce oraz termin składania ofert:
Pisemną ofertę można składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Opracowanie instrukcji przeciwpożarowej dla Stacji Uzdatniania Wody SUW nr 1” – nie otwierać” w terminie do dnia  26 lipca 2016 roku, do godziny 1000 osobiście w Biurze Obsługi Klienta (ul. Józefa Mireckiego 20) lub przesłać pocztą na adres PWiK Sp. z o.o.  ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Liczy się data i godzina wpływu oferty do siedziby Spółki.

IX.             Miejsce oraz termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim, ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki, o godzinie 10:05, w dniu 26 lipca 2016 roku. O wyborze oferty oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
O wynikach postępowania oferenci zostaną powiadomieni pisemnie. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej Spółki.

X.             Osoby do kontaktu:
Informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Adam Zdunek, telefon numer
790-777-734, w godzinach pracy Przedsiębiorstwa tj. od poniedziałku do piątku
w godz. 7 00  do 1500.

Załączniki:
Treść ogłoszenia (1207kB) pdf
Załącznik numer 1 - formularz ofertowy (438kB) pdf
Załącznik numer 2 - Oświadczenie (227kB) pdf
Zawiadomienie o wyborze oferty (438kB) pdf  
 

metryczka


Odpowiada za treść: Sławomir Zduńczyk
Opublikował: Sławomir Zduńczyk (19 lipca 2016, 12:45:01)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zduńczyk (27 lipca 2016, 08:10:32)
Zmieniono: Dodane zostało zawiadomienie o wyborze oferty.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 822