Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (152)  |  Przetargi unieważnione (29)

zamówienie na:

Opracowanie elementów dokumentacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w ulicy Sylwestrowicza w Mińsku Mazowieckiego i przyłącza kablowego zalicznikowego niskiego napięcia z szafką sterowniczą do zasilania przepompowni ścieków

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: JRP/38/2016
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 21 lipca 2016  11:00
wynik postępowania: Usługi Projektowe, PROJ-SAN, Jarosław Sikora, ul. Żwirowa 75, 08-110 Siedlce, wartość wykonania zamówienia 1230.00 zł brutto. 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki
 
O G Ł A S Z A
WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO NA USŁUGĘ PN.:

„OPRACOWANIE ELEMENTÓW DOKUMENTACJI NIEZBĘDNYCH DO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO ORAZ BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ, SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW W ULICY SYLWESTROWICZA
W MIŃSKU MAZOWIECKIM I PRZYŁĄCZA KABLOWEGO ZALICZNIKOWEGO NISKIEGO NAPIĘCIA Z SZAFKĄ STEROWNICZĄ DO ZASILANIA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW”

I.            Nazwa i adres zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki
gmina Mińsk Mazowiecki, powiat miński, województwo Mazowieckie
strona internetowa:  www.pwikminsk.pl, www.bip.pwikminsk.pl
tel.: /25/ 758 58 60 lub /25/ 759 69 64, faks: /25/ 758 67 12
e-mail: biuro@pwikminsk.pl

II.            Tryb zamówienia:
Zamówienie prowadzone  jest w trybie przetargu (zapytanie ofertowe) zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień dla postępowań o wartości do 30 000 euro (Zarządzenie nr 16/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień dla postępowań o wartości do 30 000 euro).
Zaproszenie stanowi jednocześnie specyfikację istotnych warunków zamówienia, która będzie służyła Wykonawcy do sporządzenia oferty.

III.            Miejsce realizacji zamówienia:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim

IV.            Przedmiot zamówienia:
1.         Przedmiotem zamówienia jest opracowanie elementów dokumentacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w ulicy Sylwestrowicza w Mińsku Mazowieckim i przyłącza kablowego zalicznikowego niskiego napięcia z szafką sterowniczą do zasilania przepompowni ścieków.
2.         Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1)      Opracowanie przedmiaru robót do projektu budowlanego budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w ulicy Sylwestrowicza w Mińsku Mazowieckim,
2)      Opracowanie przedmiaru robót do projektu wykonawczego budowy przyłącza kablowego zalicznikowego niskiego napięcia z szafką sterowniczą do zasilania przepompowni ścieków,
3)      Opracowanie kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznej warunków i odbioru robót (STWiOR) do wyżej wymienionych projektów,
4)      Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia do wyżej wymienionych projektów zgodnie z wymaganiami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

V.             Warunki udziału w postępowaniu:
1.         W ofercie należy podać cenę netto i brutto (PLN) za wykonanie przedmiotu zamówienia,
2.         Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi przez własną firmę – tj. bez możliwości odstąpienia wykonania przedmiotu zamówienia innej firmie,
3.         Cena powinna zawierać wszystkie koszty towarzyszące kompletnej realizacji przedmiotu zamówienia.
4.         Prawidłowe określenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy.
5.         Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty częściowe nie będą brane pod uwagę.
6.         Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną,
przy czym oferta z załącznikami musi być złożona w formie pisemnej.
7.         Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania ofert
oraz do wprowadzania zmian w niniejszym zapytaniu do terminu składania ofert.
8.         Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawy oczywistych omyłek w ofercie, wezwania Wykonawców do wyjaśnień i uzupełnień dokumentów oraz do odrzucenia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem.
9.         Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację usługi. W przypadku uchylenia się od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert.
10.     Zamawiający informuje, że zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania,
w każdym czasie bez podania przyczyn.
11.     Oferta powinna zostać sporządzona pisemnie w języku polskim, na wzorze stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
12.     Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.
13.     Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione.

VI.             Przewidywany termin realizacji zamówienia – do dnia 29 lipca 2016 r.

VII.             Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cenna netto.

VIII.             Miejsce oraz termin składania ofert:
Pisemną ofertę można składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Opracowanie elementów dokumentacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego – nie otwierać” w terminie do dnia  21 lipca 2016 roku, do godziny 1100 osobiście w Biurze Obsługi Klienta
(ul. Józefa Mireckiego 20) lub przesłać pocztą na adres PWiK Sp. z o.o.  ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Liczy się data i godzina wpływu oferty do siedziby Spółki.

IX.             Miejsce oraz termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim, ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki, o godzinie 11:05, w dniu 21 lipca 2016 roku. O wyborze oferty oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

X.             Osoby do kontaktu:
Informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Adam Zdunek, telefon numer
790-777-734, w godzinach pracy Przedsiębiorstwa tj. od poniedziałku do piątku
w godz. 7 00  do 1500.

Treść ogłoszenia (1156kB) pdf
Formularz ofertowy (463kB) pdf
Zawiadomienie o wyborze oferty (420kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Sławomir Zduńczyk
Opublikował: Sławomir Zduńczyk (18 lipca 2016, 14:06:23)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zduńczyk (22 lipca 2016, 08:21:09)
Zmieniono: Zawiadomienie o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 984