Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (152)  |  Przetargi unieważnione (29)

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla potrzeb osiedla mieszkaniowego przy ul. Warszawskie Przedmieście w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: JRP-7/2016
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 20 lipca 2016  10:00
wynik postępowania: R.D.B. Roboty Drogowe i Brukarskie Mirosław Krysiuk 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3-go Maja 2/103. Cena brutto oferty: 97 000,00 PLN.  
 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

O G Ł A S Z A 

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO 
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
O WARTOŚCI POWYŻEJ 30 000 EURO NA ROBOTY BUDOWLANE PN.: 
  
„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ DLA POTRZEB OSIEDLA MIESZKANIOWEGO PRZY UL. WARSZAWSKIE PRZEDMIEŚCIE W MIŃSKU MAZOWIECKIM” 
 
 
I. Zamawiający.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki
strona internetowa:  www.pwikminsk.pl, www.bip.pwikminsk.pl
tel./faks: /25/ 758 58 60, e-mail: biuro@pwikminsk.pl
 
II. Tryb zamówienia.
Zamówienie prowadzone  jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro - zamówienie sektorowe. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim.
 
III. Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. pod adresem: www.bip.pwikminsk.pl. Wersja papierowa specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie udostępniana Wykonawcy na podstawie wcześniej złożonego wniosku. Koszt jednej strony SIWZ: 1,00 PLN. Specyfikacja zostanie przesłana wykonawcy na wskazany adres w ciągu 5 dni roboczych od momentu przyjęcia przez zamawiającego pisemnego wniosku.
 
IV. Przedmiot zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla potrzeb osiedla mieszkaniowego zlokalizowanego przy ul. Warszawskie Przedmieście w Mińsku Mazowieckim.
2. Opis przedmiotu zamówienia według kodów Wspólnego Słownika Zamówień.
45231300-8:  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.
45232400-6:  Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych.
45232150-8: Roboty budowlane w zakresie rurociągów do przesyłu wody.
3. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.
3.1. Sieć wodociągowa:
• budowa sieci wodociągowej o średnicy DN 125 mm z rur PE HD klasy PE100RC SDR 17 łączonych metodą zgrzewania doczołowego o długości 96,64 mb;
• montaż hydrantu typu nadziemnego o średnicy DN 80 mm z zasuwą odcinającą średnicy DN 80 mm na odgałęzieniu – 1 kpl.;
• włączenie do istniejącej sieci wodociągowej DN 160 mm z rur PVC poprzez trójnik kołnierzowy DN 150/100 mm oraz zasuwy odcinającej DN 100 mm – 1 kpl wg. schematu W1 dokumentacji projektowej;
• montaż na rurociągu w węźle W-3 i W-4 dwóch trójników równoprzelotowych DN 125 mm z PEHD klasy PE100 zaślepione zaślepką (na odgałęzieniu trójników przewidzieć wydłużki ok. 0,5 m zakończone zaślepką);
• budowa sieci wodociągowej przy zastosowaniu armatury i kształtek wodociągowych z żeliwa sferoidalnego na ciśnienie nominalne PN 10 zabezpieczone antykorozyjnie z zewnątrz i wewnątrz farbą epoksydową w kolorze niebieskim, połączenia kołnierzowe uszczelnione za pomocą płaskich uszczelek z EPDM;
• wykonanie sieci metodą wykopu otwartego przy uwzględnieniu zasypki wykopu gruntem piaszczystym zagęszczonym do wskaźnika Is=0,96 wg. CBR (zamawiający przewiduje się całkowitą wymianę gruntu). Zgodnie z warunkami zarządcy przejście pod drogą ok. L=3,5mb wykonać metodą bezwykopową przy zastosowaniu przewiertu sterowanego.
• roboty budowlane prowadzone będą w drodze gminnej ul. Warszawskie Przedmieście o nawierzchni z masy asfaltowej i chodnikiem utwardzonym kostką betonową (działki gruntu o nr ew. 71, 68/4, 68/20) oraz w drodze dojazdowej na terenie osiedla mieszkaniowego (droga przy wjeździe częściowo utwardzona płytami MON);
• średnia głębokość ułożenia sieci wodociągowej wynosi 1,70 m p.p.t.;
• odtworzenie nawierzchni drogowych do stanu pierwotnego;
• wykonanie próby szczelności oraz badań bakteriologicznych wody w laboratorium akredytowanym.
3.2. Wymagania dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej:
• kanał sanitarny o średnicy DN 200 mm z rur litych PVC SN 8 o długość 144,33 mb;  
• montaż studzienek inspekcyjnych PVC/PE o średnicy 425 mm zwieńczone włazem żeliwnym klasy D-400 na pierścieniu betonowym z kinetami przepływowymi – 8 szt;
• montaż studni z kręgów betonowych na uszczelki gumowe o średnicy Dw=1200 mm zwieńczone włazem żeliwnym klasy D-400 na zatrzask – 1 szt.
• przejścia rur kanalizacyjnych przez ścianki studzienek inspekcyjnych oraz studni z kręgów betonowych przy użyciu tulei ochronnych z uszczelką wargową zapewniającą szczelność systemu kanalizacyjnego;
• wykonanie sieci kanalizacyjnej metodą wykopu otwartego przy uwzględnieniu zasypki wykopu gruntem piaszczystym zagęszczonym do wskaźnika Is=0,96 CBR (zamawiający przewiduje się całkowitą wymianę gruntu). Zgodnie z warunkami zarządcy przejście pod drogą ok. L=5,8mb wykonać metodą bezwykopową (przewiertu) rurę przewodową DN 200 mm wprowadzić na płozach ślizgowych w rurę osłonową DN 300 mm z  PEHD.
• średnia głębokość ułożenia sieci kanalizacji sanitarnej wynosi: 2,2 m p.p.t.
• roboty budowlane prowadzone będą w drodze gminnej ul. Warszawskie Przedmieście o nawierzchni z masy asfaltowej i chodnikiem utwardzonym kostką betonową (działki gruntu o nr ew. 71, 68/4, 68/18, 68/20) oraz w drodze dojazdowej na terenie osiedla mieszkaniowego (droga przy wjeździe częściowo utwardzona płytami MON);
• odtworzenie nawierzchni drogowych do stanu pierwotnego;
• do odbioru sieci kanalizacyjnej wykonana zostanie wodna próba szczelności i inspekcja TV.
4. Wymagania dodatkowe.
• Wykonawca przyjmie na siebie zobowiązanie składania wniosków materiałowych do zatwierdzenia przez inwestora na co najmniej 1 tydzień przed terminem wbudowania materiału.
• Wykonawca opracuje projekt czasowej organizacji ruchu w drogach publicznych.
• Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych dokona geodezyjnego wytyczenie trasy sieci kanalizacji sanitarnej. Oryginał szkicu tyczenia geodezyjnego przekaże Zamawiającemu.
• Wykonawca zobowiązuje się wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą oraz dokumentację powykonawczą wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
• Wykonawca dokona inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacji sanitarnej w uzgodnieniu i pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego i służb technicznych Zamawiającego.
• Roboty budowlane składające się na przedmiot zamówienia należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót.
• Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
• W przypadku użycia w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania   i Odbioru Robót Budowlanych lub przedmiarze robót wskazania w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający zgodnie z Regulaminem, dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania materiałowe w ogólnie dostępnych źródeł, katalogach, stronach  internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania technicznego. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów (produktów) ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów (np. atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne) potwierdzających, że oferowane przez Wykonawcę produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Powyższe dokumenty będą podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”.
5. W cenie ofertowej należy ująć:
• wszystkie elementy ujęte w przedmiarze robót (pozycje przedmiaru robót nie uwzględnione w kosztorysie ofertowym, uważane będą przez Zamawiającego jako elementy, które zostały policzone w innych pozycjach);
• koszty opracowania projektu organizacji ruchu;
• koszty zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót;
• koszty płukania, dezynfekcji i analiz bakteriologicznych sieci wodociągowej zakończone decyzją SANEPID-u dopuszczającą włączenie wodociągu do eksploatacji,
• koszty wykonania wodnej próby szczelności oraz inspekcji TV kanału sanitarnego;
• koszty obsługi geodezyjnej w tym inwentaryzacji powykonawczej wybudowanych sieci;
• koszty opracowania dokumentacji powykonawczej;
• koszty zużytej energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy;
• koszty zabezpieczenia zaplecza socjalnego i składowania materiału.
6. Szczegółowy zakres robót zawiera:
• przedmiar robót;
• projekt budowlany;
• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
 
V. Oferty częściowe i wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
 
VI. Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający dopuszcza zamówienia uzupełniające – roboty dodatkowe. Zamawiający na podstawie art. 55 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających (dodatkowych) nie objętych zamówieniem podstawowym stanowiące nie więcej niż 50 % wartości realizowanego zamówienia.
 
VII. Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obwiązek posiadania takich uprawnień, w tym celu: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga udokumentowania posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia , w tym celu:
a)  Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy nie mniejszej niż 200 mm i wartości brutto każdej nie mniejszej niż 100 000,00 złotych oraz dwie roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej o średnicy nie mniejszej niż 110 mm i wartości brutto każdej nie mniejszej niż 50 000,00 złotych.
b) Wykonawca przedłoży wykaz osób, które będą wykonywać lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nie czynności. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował kierownikiem budowy posiadającym co najmniej 5 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi będącymi przedmiotem zamówienia (po uzyskaniu uprawień) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych uprawniające do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do nadzorowania robót budowlanych objętych niniejszym postępowaniem przetargowym
c) Wykonawca przedstawi oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.
1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tym celu:
a) Wykonawca przedstawi informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej zdolność kredytową w wysokości co najmniej 200 000,00 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych) wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
b) Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
c) Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnienie warunku udziału w postępowaniu na formularzu stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
1.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, tym celu:
a) Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na formularzu stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
 
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda od wykonawcy złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale X SIWZ.
 
VIII. Termin wykonania.
Przewidywany termin wykonywania zamówienia do dnia 21.10.2016r.
 
IX. Wadium.
Ustala się wadium w wysokości 2 000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych).
Wykonawca wnosi wadium:
1. w pieniądzu na konto lub w kasie Zamawiającego.
2. w poręczeniach lub gwarancjach bankowych.
3. w gwarancjach ubezpieczeniowych.
 
X. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie.
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a. zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
b. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryteria:
1)  Kc - Cena oferty brutto – waga 95%
2)  Kg - Okres gwarancji – waga 5%
Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru:
K = Kc + Kg
K – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w obu kryteriach
Kc – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „cena oferty brutto”
Kg – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „okres gwarancji”
2.1 Kryterium „cena oferty brutto”
Kc= [C : Cb] x 95 pkt
Gdzie:
Kc – Kryterium cena oferty brutto
C – Cena najniższa oferty brutto
Cb – Cena brutto badanej oferty
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 95 punktów.
2.2 Kryterium „okres gwarancji”
Kg= [Gb :G] x 5 pkt
Kg – Kryterium „okres gwarancji”
Gb – Okres gwarancji na roboty budowlane związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w ofercie badanej, liczony w miesiącach od daty zakończenia i odbioru robót
G – Najdłuższy okres gwarancji na roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia zaoferowany w postępowaniu, liczony w miesiącach
Najkrótszy okres gwarancji wymagany na roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego to 36 miesięcy;
Najdłuższy okres gwarancji wymagany na roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego to 60 miesięcy.
Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma maksymalną liczbę 5 punktów.
 
Oferty z okresem gwarancji  ≥ 5 lat (60 miesięcy) otrzymają 5 punktów.
Gwarancja liczy się od daty ostatecznego, bezusterkowego, protokolarnego odbioru robót.
W przypadku braku podania okresu gwarancji w ofercie, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 64 pkt. 2 Regulaminu.
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.
3. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
4. W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczania podatku VAT na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i który w Formularzu Oferty poda cenę z zerową stawką VAT, Zamawiający na etapie oceny i porównywania ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT.
 
XI. Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim przy ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Biuro Obsługi Klienta do dnia 20.07.2016r. do godz. 10:00.
 
XII. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim przy ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Sala Konferencyjna w dniu 20.07.2016r. o godz. 10:05.
 
Załączniki:
Zawiadomienie o wyborze oferty:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (541kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Grzegorz Komuda
Opublikował: Grzegorz Komuda (4 lipca 2016, 21:07:32)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Komuda (11 sierpnia 2016, 07:36:10)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 989