Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (152)  |  Przetargi unieważnione (29)

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla potrzeb osiedla mieszkaniowego "Osada Leśna" przy ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PT/TP-6/2015
wartość: powyżej 30 000 Euro
termin składania ofert: 23 grudnia 2015  10:00
wynik postępowania: INSTALATORSTWO SANITARNE Smyk Krzysztof Wólka Panieńska 25g, 22-400 Zamość. Cena brutto oferty: 61 150,69 PLN  
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tuwima 1 05-300 Mińsk Mazowiecki
O G Ł A S Z A
WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI POWYŻEJ 30 000 EURO NA ROBOTY BUDOWLANE PN.:

„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ
DLA POTRZEB OSIEDLA MIESZKANIOWEGO „OSADA LEŚNA”
PRZY UL. GEN. KAZIMIERZA SOSNKOWSKIEGO W MIŃSKU MAZOWIECKIM”

 
 
I. Zamawiający.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
ul. Tuwima 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki
gm. Mińsk Mazowiecki, powiat miński, woj. mazowieckie
strona internetowa:  www.pwikminsk.pl, www.bip.pwikminsk.pl
tel.: /25/ 758 58 60 lub /25/ 759 69 64, faks: /25/ 758 67 12, e-mail: biuro@pwikminsk.pl
II. Tryb zamówienia.
Zamówienie prowadzone  jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro - zamówienie sektorowe. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim.
III. Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.bip.pwikminsk.pl oraz w siedzibie Zamawiającego Pion Techniczno-Inwestycyjnym PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim ul. Tuwima 1 pok. 5  tel. /025/ 759 6964. Wersja papierowa specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie udostępniana Wykonawcy na podstawie wcześniej złożonego wniosku. Koszt jednej strony SIWZ:1,00 PLN. Specyfikacja zostanie przesłana wykonawcy na wskazany adres w ciągu 5 dni roboczych od momentu przyjęcia przez zamawiającego pisemnego wniosku.
IV. Przedmiot zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla potrzeb osiedla mieszkaniowego „Leśna Osada” zlokalizowanego przy ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego w Mińsku Mazowieckim.
2. Opis przedmiotu zamówienia według kodów Wspólnego Słownika Zamówień.
45232400-6: Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych.
45231300-8: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.
45232150-8:  Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych.
3.  Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.
3.1.   Wymagania dla budowy sieci wodociągowej:
• budowa wodociąg o średnicy DN 125 mm z rur PE HD klasy PE 100 SDR 17 łączonych metodą zgrzewania doczołowego o długości ok. 90,29 mb;
• montaż hydrantu typu nadziemnego o średnicy DN 80 mm z zasuwą odcinającą średnicy DN 80 mm na odgałęzieniu – 1 kpl.;
• włączenie do istniejącej sieci DN 225 mm z rur PE poprzez trójnik kołnierzowy DN 200/100 mm oraz dwóch zasuw odcinających DN 200 mm i DN 100 mm z trzpieniem  teleskopowym i skrzynkami do zasuw wg. projektu budowlanego węzeł W-1;
• budowa sieci wodociągowej przy zastosowaniu armatury i kształtek wodociągowych z żeliwa sferoidalnego na ciśnienie nominalne PN 10 zabezpieczone antykorozyjnie z zewnątrz i wewnątrz farbą epoksydową w kolorze niebieskim, połączenia kołnierzowe uszczelnione za pomocą płaskich uszczelek z EPDM;
• wykonanie wodociągu metodą wykopu otwartego przy uwzględnieniu zasypki wykopu gruntem piaszczystym zagęszczonym do wskaźnika Is=0,96 wg. CBR (zamawiający przewiduje się całkowitą wymianę gruntu);
• roboty budowlane będą prowadzone w drodze gminnej bez nazwy opisanej nr ew. działki 7971/7 o nawierzchni gruntowej oraz w drodze powiatowej Nr 2222W – ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego w pasie chodnika z kostki betonowej;
• średnia głębokość ułożenia sieci wodociągowej wynosi 1,86 m p.p.t.;
• odtworzenie do stanu pierwotnego nawierzchni drogowych;
•  wykonanie na sieci wodociągowej próby szczelności oraz badań bakteriologicznych wody w laboratorium akredytowanym.
3.2.   Wymagania dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej:
•  kanał sanitarny o średnicy DN 200 mm z rur litych PVC SN 8 o długość 99,66 mb;              
•  montaż studzienek inspekcyjnych PVC/PE o średnicy 425 mm z włazem żeliwnym klasy D-400 na betonowym pierścieniu odciążającym z kinetami przepływowymi – 2 szt;
• przejścia rur kanalizacyjnych przez ścianki studzienek inspekcyjnych przy użyciu tulei ochronnych z uszczelką wargową zapewniającą szczelność systemu kanalizacyjnego;
• wykonanie sieci kanalizacyjnej metodą wykopu otwartego przy uwzględnieniu zasypki wykopu gruntem piaszczystym zagęszczonym do wskaźnika Is=0,96 CBR (zamawiający przewiduje się całkowitą wymianę gruntu). Na odcinku od studni S1 do S2 wykonać przejście pod drogą metodą bezwykopową w rurze osłonowej DN 280 mm z rur PE (np.: przecisk, przewiert);
• średnia głębokość ułożeni sieci kanalizacji sanitarnej wynosi: 2,5 m p.p.t.
•  roboty budowlane będą prowadzone w drodze gminnej bez nazwy opisanej nr ew. działki 7971/7 o nawierzchni gruntowej oraz w drodze powiatowej Nr 2222W – ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego o nawierzchni asfaltowej;
• odtworzenie do stanu pierwotnego nawierzchni drogowych;
• do odbioru sieci kanalizacyjnej wykonana zostanie inspekcja TV.
4.      Wymagania dodatkowe.
• Wykonawca przyjmie na siebie zobowiązanie składania wniosków materiałowych do zatwierdzenia przez inwestora na co najmniej 1 tydzień przed terminem wbudowania materiału.
• Wykonawca dokona inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacji sanitarnej w uzgodnieniu i pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego i służb technicznych Zamawiającego.
• Roboty budowlane składające się na przedmiot zamówienia należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót.
• Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
• W projektach budowlanych mogą występować nazwy własne materiałów i nazwy producentów, które należy rozumieć jako określenie standardów. Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych producentów o parametrach równoważnych lub wyższych niż przewiduje projekt budowlany. Wszelkie koszty wynikające z tytułu rozwiązań zamiennych ponosi Wykonawca.
5. W cenie ofertowej należy ująć:
• wszystkie elementy ujęte w przedmiarze robót (pozycje przedmiaru robót nie uwzględnione w kosztorysie ofertowym, uważane będą przez Zamawiającego jako elementy, które zostały policzone w innych pozycjach);
• koszty opracowania projektu organizacji ruchu oraz za zajęcie pasa drogowego;
• koszty płukania, dezynfekcji i analiz bakteriologicznych zakończony decyzją SANEPID-u dopuszczającą włączenie nowej sieci do eksploatacji,
• koszty wykonania inspekcji TV kanału sanitarnego;
• obsługę geodezyjną w tym inwentaryzacja powykonawczą sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej;
• koszty opracowania dokumentacji powykonawczej;
• koszty zużytej energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy.
6. Szczegółowy zakres robót zawiera:
• przedmiar robót;
• projekt budowlany;
• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
V. Oferty częściowe i wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
VI. Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający dopuszcza zamówienia uzupełniające – roboty dodatkowe. Zamawiający na podstawie art. 55 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (dodatkowych) nie objętych zamówieniem podstawowych stanowiące nie więcej niż 50 % wartości realizowanego zamówienia.
VII.  Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1.  Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obwiązek posiadania takich uprawnień, w tym celu: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga udokumentowania posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
1.2.  Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia , w tym celu:
a) Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy nie mniejszej niż 200 mm i wartości netto każdej nie mniejszej niż 100 000,00 PLN oraz dwie roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej o średnicy nie mniejszej niż 110 mm i wartości każdej nie mniejszej niż 50 000,00 PLN.
b) Wykonawca przedłoży wykaz osób, które będą wykonywać lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nie czynności. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował kierownikiem budowy posiadającym co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi będącymi przedmiotem zamówienia (po uzyskaniu uprawień) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych uprawniające do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do nadzorowania robót budowlanych objętych niniejszym postępowaniem przetargowym
c) Wykonawca przedstawi oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.
1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tym celu:
a) Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
1.4.  Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, tym celu:
a)  Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda od wykonawcy złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale X SIWZ.
VIII. Termin wykonania.
Termin wykonania zamówienia całego zadania do dnia 15.04.2016r. W sprzyjających warunkach pogodowych pożądany termin wykonania sieci wodociągowej do dnia 31.01.2016r..
IX. Wadium.
Ustala się wadium w wysokości: 2 000,00 PLN /słownie: dwa tysiące PLN/.
1. Wykonawca wnosi wadium:
1) pieniądzu:
•     na konto zamawiającego : 21 1240 2702 1111 0000 3037 4766
(z dopiskiem: wadium w przetargu na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla potrzeb osiedla mieszkaniowego „Leśna Osada” w Mińsku Mazowieckim)
•     w siedzibie zamawiającego: kasa PWiK Sp. z o.o. (kasa czynna w poniedziałek, środę i piątek od 11:00 do 13:00) ul. Tuwima 1; 05-300 Mińsk Mazowiecki
2) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,
3) w gwarancjach ubezpieczeniowych.
X. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie.
1.      Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a.   zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
 b.  nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2.      Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryteria:
1)   Kc - Cena oferty brutto – waga 95%
2)   Kg - Okres gwarancji – waga 5%
Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru:
K = Kc + Kg
K – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w obu kryteriach
Kc – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „cena oferty brutto”
Kg – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „okres gwarancji”
2.1 Kryterium „cena oferty brutto”
Kc= [C : Cb] x 95 pkt
Gdzie:
Kc – Kryterium cena oferty brutto
C – Cena najniższa oferty brutto
Cb – Cena brutto badanej oferty
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 95 punktów.
2.2 Kryterium „okres gwarancji”
Kg= [Gb :G] x 5 pkt
Kg – Kryterium „okres gwarancji”
Gb – Okres gwarancji na roboty budowlane związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w ofercie badanej, liczony w miesiącach od daty zakończenia i odbioru robót
G – Najdłuższy okres gwarancji na roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia zaoferowany w postępowaniu, liczony w miesiącach
Najkrótszy okres gwarancji wymagany na roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego to 36 miesięcy;
Najdłuższy okres gwarancji wymagany na roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego to 48 miesięcy.
Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma maksymalną liczbę 5 punktów.
Oferty z okresem gwarancji  ≥ 4 lat (48 miesięcy) otrzymają 5 punktów.
Gwarancja liczy się od daty ostatecznego, bezusterkowego, protokolarnego odbioru robót.
W przypadku braku podania okresu gwarancji w ofercie, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 64 pkt. 2 Regulaminu.
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.
3. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
4. W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczania podatku VAT na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i który w Formularzu Oferty poda cenę z zerową stawką VAT, Zamawiający na etapie oceny i porównywania ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT.
XI.  Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim przy ul. Tuwima 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki,  pok. 4 (sekretariat) do dnia 23.12.2015r. do godz. 10:00 pokój nr 4 (sekretariat).
XII. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim przy ul. Tuwima 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki,  pok. 4 w dniu 23.12.2015r. o godz. 10:00.


Załączniki:
   Zawiadomienie:

metryczka


Opublikował: Grzegorz Komuda (8 grudnia 2015, 13:27:53)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Komuda (20 stycznia 2016, 10:31:19)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1263