Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (152)  |  Przetargi unieważnione (29)

zamówienie na:

Zakup energii elektrycznej na obiekty PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PT/TP-4/15
wartość: powyżej 30 000 Euro
termin składania ofert: 10 sierpnia 2015  10:00
wynik postępowania: Wystąpiła wada uniemożliwiająca zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tuwima 1 05-300 Mińsk Mazowiecki
 
O G Ł A S Z A
 
wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro na:
„Zakup energii elektrycznej na obiekty PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim”
 
I.         Zamawiający.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
ul. Tuwima 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki
gm. Mińsk Mazowiecki, powiat miński, woj. mazowieckie
strona internetowa:  www.pwikminsk.pl, www.bip.pwikminsk.pl
tel.: /25/ 758 58 60 lub /25/ 759 69 64, faks: /25/ 758 67 12
e-mail: biuro@pwikminsk.pl
 
II.        Tryb zamówienia.
Zamówienie prowadzone  jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro - zamówienie sektorowe.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim.
 
III.      Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.bip.pwikminsk.pl oraz w siedzibie Zamawiającego Pion Techniczno-Inwestycyjnym PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim ul. Tuwima 1 pok. 6  tel. /025/ 758-58-60 wew. 37 lub /025/ 758-67-12. Specyfikację istotnych warunków zamówienia jest bezpłatna.
 
IV.       Przedmiot zamówienia.
I.     Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na obiekty Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim. Poniższa tabela określa obiekty Zamawiającego, na które sprzedawana będzie energia elektryczna z aktualnie obowiązującymi i planowanymi na nich taryfami.

Taryfa
ObiektNr ewidencyjnyNr licznika
B23
Oczyszczalnia ścieków, ul. Chróścielewskiego50519300
96494151
B23
Oczyszczalnia ścieków, ul. Chróścielewskiego50519300
96494154
B23
Stacja Uzdatniania Wody, Kędzierak, ul. Kołbielska50535000
96494153
B23
Stacja Uzdatniania Wody, Kędzierak, ul. Kołbielska50535100
96494150
B23
Przepompownia, ul. Szarych Szeregów50537100
96481264
B23
Przepompownia, ul. Szarych Szeregów50537200
96494152
C12a
Przepompownia ścieków ul. Arynowska51005143
3898535
C12a
Przepompownia ścieków ul. Smoleńskiego51141001
13204461
C12a
Przepompownia ścieków ul. Zielna51141084
12539039
C21
SUW Mireckiego, ul. Mireckiegonowy obiekt
od 01.11.2015
C11
Przepompownia ścieków, ul. Małaszczyckiej51005135
11202799
C11
Przepompownia ścieków, ul. Dębowa51005136
11387906
C11
Przepompownia ścieków, ul. Królewiecka51005139
11202796
C11
Studnia głębinowa ul. Konstytucji 3 Maja51003313
11850888
C12a
Studnia głębinowa Gliniak Las dz. 164/451004185
90051530
C12a
Studnia głębinowa ul. Tartacznanowy obiekt
od 01.11.2015
-
-
-
-

II.    Informacje dodatkowe potrzebne do przygotowania oferty.
1. Zakup energii elektrycznej przez okres 12 miesięcy tj. od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.. Zamawiający alternatywnie rozważa zakup energii elektrycznej przez okres 24 miesięcy tj. do dnia 31.12.2017 roku.
2. Czas trwania umowy 12 miesięcy (alternatywnie po ostatecznej decyzji Zamawiającego 24 miesiące).
3. Gwarancja stałej ceny w trakcie obowiązywania umowy.
4. Miesięczne całościowe zużycie energii elektrycznej ok. 400 MWh.
5. Roczne całościowe zużycie energii elektrycznej ok.4800 MWh.
6. Oferowane ceny netto energii elektrycznej muszą pozostać niezmienne w okresie sprzedaży i zawierać koszty związane z bilansowaniem handlowym.
7. Układy pomiarowo rozliczeniowe energii elektrycznej stanowiące własność Zamawiającego i są dostosowane do wymagań technicznych określonych przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa.
8. Umowa na sprzedaż energii elektrycznej z dotychczasowym sprzedawcą zostanie wypowiedziana z dniem 31.12.2015. Wypowiedzenie umowy należy po stronie Wykonawcy.
9. Oczekujemy propozycji umowy oraz oferty zakupu energii elektrycznej z uwzględnieniem kosztów obowiązkowego zakupu i umorzenia świadectw pochodzenia oraz podatku akcyzowego.
10. Odbiorca nie jest zainteresowany godzinowym planowaniem poboru energii, jednak nie wyklucza przekazywania posiadanych informacji o planowanych remontach i przerwach technologicznych mających wpływ na zmianę poboru energii oraz ewentualnych awariach i planowanych terminach ich usunięcia.
 
V.        Oferty częściowe i wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
 
VI.       Termin wykonania.
Planowany termin wykonywania zamówienia przez okres 12 miesięcy tj.: od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016. Alternatywnie po ostatecznej decyzji Zamawiającego przez okres 24 miesięcy tj. do dnia 31.12.2017r.
 
VII.     Wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
VIII.    Kryterium oceny ofert i ich znaczenie.
Najniższa cena oferowana - 100%
Oferta, która przedstawia najniższą cenę oferowaną ze wszystkich ofert zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną odpowiednio sklasyfikowane w odniesieniu do badanej oferty z najniższą ceną.
 
Cena oferty będzie oceniana według następującego wzoru:
Wp=Rx(Cnaj/Cof.bad)
Wp - wartość punktowa obliczona do dwóch miejsc po przecinku,
R - ranga w ocenie, tj. 100 pkt
Cnaj. - cena najkorzystniejszej oferty (najtańsza)
Cof.bad. - cena oferty badanej
 
IX.       Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim przy ul. Tuwima 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki,  pok. 4 (sekretariat) do dnia 10.08.2015r. do godz. 10:00.
 
X.        Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim przy ul. Tuwima 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki,  pok. 4 w dniu 10.08.2015r. o godz. 10:00.


Załączniki:

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

metryczka


Opublikował: Grzegorz Komuda (24 lipca 2015, 15:04:34)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Komuda (15 września 2015, 13:06:37)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1205