Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (152)  |  Przetargi unieważnione (29)

zamówienie na:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa odcinków istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Warszawska 250 w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PT/TP-3/15
wartość: powyżej 30 000 Euro
termin składania ofert: 15 maja 2015  10:00
wynik postępowania: Kazimierz Czubaszek Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane BUDOSAN Żabokliki ul. Spacerowa 69; 08-110 Siedlce. Cena brutto oferty: 646 374,48 PLN. 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tuwima 1 05-300 Mińsk Mazowiecki

O G Ł A S Z A

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI POWYŻEJ 30 000 EURO NA ROBOTY BUDOWLANE PN.:
 
„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
ORAZ PRZEBUDOWA ODCINKÓW ISTNIEJĄCEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
NA OSIEDLU MIESZKANIOWYM PRZY UL. WARSZAWSKA 250 W MIŃSKU MAZOWIECKIM"
 
I. Zamawiający.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
ul. Tuwima 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki
gm. Mińsk Mazowiecki, powiat miński, woj. mazowieckie
strona internetowa:  www.pwikminsk.pl, www.bip.pwikminsk.pl
tel.: /25/ 758 58 60 lub /25/ 759 69 64, faks: /25/ 758 67 12, e-mail: biuro@pwikminsk.pl
 
II. Tryb zamówienia.
Zamówienie prowadzone  jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro - zamówienie sektorowe. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim.
 
III. Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.bip.pwikminsk.pl oraz w siedzibie Zamawiającego Pion Techniczno-Inwestycyjnym PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim ul. Tuwima 1 pok. 5  tel. /025/ 759 6964. Wersja papierowa specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie udostępniana Wykonawcy na podstawie wcześniej złożonego wniosku. Koszt jednej strony SIWZ:1,00 PLN. Specyfikacja zostanie przesłana wykonawcy na wskazany adres w ciągu 5 dni roboczych od momentu przyjęcia przez zamawiającego pisemnego wniosku.
 
IV. Przedmiot zamówienia.
1.    Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa odcinków istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Warszawska 250 w Mińsku Mazowieckim. Zamawiający zamierza wykonać na terenie osiedla mieszkaniowego nowy system kanalizacji sanitarnej z podziałem na trzy niezależne układy opisane w dokumentacji projektowej oraz siwz jako zlewnia nr I, II i III. W ramach budowy nowej kanalizacji sanitarnej zostaną do niej podłączone przyłącza dotychczasowych odbiorców.
2.    Opis przedmiotu zamówienia według kodów Wspólnego Słownika Zamówień.
45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232400-6 – Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych.
3.    Stan istniejący.
Ścieki bytowo-gospodarcze z osiedla odprowadzane są do dwóch kolektorów.  Ścieki bytowo-gospodarcze z budynków 250/42, 250/54, 250/57, 250/56, 250/43, 250/55, 250/13, 250/35, 250/36, 250/93, 250/38, 250/44, 250/41, 250/46, 250/95, 250/96, 250/81, 250/90, 250/79, 250/78, 250/89 oraz 250/82 odprowadzane są do nowo wybudowanego kolektora DN 315 w  ulicy Warszawskiej. Ścieki bytowo-gospodarcze z budynków 250/1, 250/2, 250/3, 250/4, 250/106 oraz 250/105  odprowadzane są do kolektora w ulicy Dąbrówki.
Teren osiedla uzbrojony jest w kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową, wodociąg, kanały c.o., kable energetyczne i telekomunikacyjne. Część uzbrojenia jest nieczynna.
Istniejąca kanalizacja sanitarna, jest ogólnie w złym stanie technicznym. Przeważająca część została wykonana z rur betonowych, łączonych na styk, jedynie kanalizacja na terenie zlewni III wykonana jest z rur kamionkowych i z rur PVC.
Stan techniczny studzienek kanalizacyjnych oceniono na zły. W przeważającej części pozbawione są kinet, stwierdzono ubytki i nieszczelności w połączeniach kręgów betonowych, brak stopni złazowych.    
Do sieci kanalizacji sanitarnej zainwentaryzowano podłączenia przykanalików kanalizacji deszczowej do studzienek przy budynkach 250/43, 250/81, 250/82. Przewiduje się uporządkowanie tego stanu.
4.    Ogólny zakres zamówienia.
Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla podzielono na trzy niezależne układy kanalizacyjne opisane w dokumentacji projektowej jako zlewnie nr I, II i III. Każdy z układów odprowadza ścieki bytowo-gospodarcze z określonej zlewni do istniejących kanałów sanitarnych w ul. Warszawska, ul. Matejki i ul. Dąbrówki.
4.1. Opis zlewni nr I
Ścieki z budynków 250/42, 250/54, 250/57, 250/56, 250/43, 250/55, 250/13, 250/35, 250/36 będą odprowadzone nowoprojektowaną kanalizacją sanitarną do kolektora w ulicy Warszawskiej. W obrębie ww. budynków zostanie wykonana nowa sieć kanalizacyjna. Odcinek kanalizacji pod ul. Warszawską wymaga przebudowy. Na tym odcinku przewiduje się roboty budowlane polegające na wprowadzeniu do istniejącego przewodu DN 300 mm przewodu DN 250 mm. Prace wykonywane będą bezpośrednio z istniejącej studni po stronie północnej ul. Warszawskiej, wprowadzając w istniejący przewód krótkie 0,5 m odcinki rur kanalizacyjnych.
4.2. Opis zlewni nr II
Ścieki z budynków 250/93, 250/38, 250/44, 250/41, 250/46, 250/95, 250/96, 250/81, 250/90, 250/79, 250/78 będą odprowadzone odcinkiem kanalizacji sanitarnej w ulicy Matejki do istniejącej kanalizacji w ulicy Mickiewicza. Przewiduje się budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej. Odprowadzanie ścieków z budynków  250/38, 250/44, 250/41 oraz 250/46 będzie odbywać się do kanalizacji odprowadzającej ścieki z budynków 250/93,  250/95, 250/96, 250/81, 250/90, 250/79, 250/78 .
4.3. Opis zlewni nr III
Ścieki bytowo-gospodarcze z budynków 250/1, 250/2, 250/3, 250/4, 250/106 oraz 250/105  odprowadzane są do sieci kanalizacyjnej w ulicy Dąbrówki. Odcinek kanalizacji wykonany z rur PVC wraz z budową budynków nr 250/105 i 250/106, nie wzbudza zastrzeżeń i nadaje się do dalszej eksploatacji.  Dodatkowo wykonane zostaną podłączenia do tej kanalizacji budynków 250/89 oraz 250/82. Odcinek kanalizacji odprowadzający ścieki z budynków 250/1, 250/2, 250/3, 250/4 zostanie wykonany po nowej trasie poprowadzonej równolegle do istniejącej. Na odcinku wzdłuż budynku 250/2, z uwagi na brak miejsca będzie wykonana nowa kanalizacja po trasie istniejącej.  
5.    Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia w podziale na trzy zlewnie.
5.1. Zakres rzeczowy dla zlewni nr I obejmuje:
•      budowę sieci kanalizacyjnej i przebudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej metodą wykopu otwartego z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC litego klasy SN  8 o średnicy DN 250 mm na długości L=314,5 mb , DN 200 mm na długości L=107,0 m oraz DN 160 mm na długości L=42,0 mb;
•      mechaniczne czyszczenie kanałów sanitarnych o średnicy DN 300 mm;
•      renowację metodą bezwykopową sieci kanalizacji sanitarnej w drodze krajowej nr 92 rurami PVC klasy SN 8 o średnicy DN 250 mm na długości L=26,0 mb i na terenie osiedla mieszkaniowego na długości L=2,0 mb;
•      zamontowanie na sieci kanalizacyjnej 5 szt. studni betonowych z kręgów łączonych na uszczelkę gumową o średnicy 1200 mm bez komina złazowego zwieńczone żelbetowymi płytami pokrywowymi i włazami żeliwnymi na zatrzask klasy D-400 w ulicach i parkingach oraz klasy B-125 w chodnikach i terenach zielonych zgodnie z dokumentacją projektową (zewnętrzne powierzchnie betonowe zabezpieczone antykorozyjnie masami bitumicznymi);
•      zamontowanie na sieci kanalizacyjnej 26 szt. studzienek kontrolnych z tworzywa sztucznego o średnicy 400 mm z włazami żeliwnymi klasy D-400 w ulicach i parkingach oraz klasy B-125 w chodnikach i terenach zielonych zgodnie z dokumentacją projektową;
•      przejścia rur kanalizacyjnych przez ścianki studzienek betonowych i kontrolnych przy użyciu tulei ochronnych z uszczelką wargową zapewniającą szczelność systemu kanalizacyjnego;
•      pompowanie ścieków na przełączeniach przyłączy i przekładkach kanałów;
•      demontaż kompletnych betonowych studzienek rewizyjnych o średnicy 1200 mm – 29 kpl.
•      zabetonowanie betonem klasy C8/10 istniejących kanałów sanitarnych o średnicy DN 300 mm na długości L=345,0 mb, DN 250 mm na długości L=120,0 mb oraz DN 150 mm na długości L=607,0 mb.
5.2. Zakres rzeczowy dla zlewni nr II obejmuje:
•      budowę sieci kanalizacyjnej i przebudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej metodą wykopu otwartego z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC litego klasy SN  8 o średnicy DN 250 mm na długości L=266,5 mb, DN 200 mm na długości L=146,0 m oraz DN 160 mm na długości L=48,0 mb;
•           zamontowanie na sieci kanalizacyjnej 6 szt. studni betonowych z kręgów łączonych na uszczelkę gumową o średnicy 1200 mm bez komina złazowego zwieńczone żelbetowymi płytami pokrywowymi i włazami żeliwnymi na zatrzask klasy D-400 w ulicach i parkingach oraz klasy B-125 w chodnikach i terenach zielonych zgodnie z dokumentacją projektową (zewnętrzne powierzchnie betonowe zabezpieczone antykorozyjnie masami bitumicznymi);
•      zamontowanie na sieci kanalizacyjnej 13 szt. studzienek kontrolnych z tworzywa sztucznego o średnicy 400 mm z włazami żeliwnymi klasy D-400 w ulicach i parkingach oraz klasy B-125 w chodnikach i terenach zielonych zgodnie z dokumentacją projektową;
•      przejścia rur kanalizacyjnych przez ścianki studzienek betonowych i kontrolnych przy użyciu tulei ochronnych z uszczelką wargową zapewniającą szczelność systemu kanalizacyjnego;
•      pompowanie ścieków na przełączeniach przyłączy i przekładkach kanałów;
•      demontaż kompletnych betonowych studzienek rewizyjnych o średnicy 1200 mm – 7 kpl.
•      zabetonowanie betonem klasy C8/10 istniejących kanałów sanitarnych o średnicy DN 250 mm na długości L=140,0 mb, DN 200 mm na długości L=45,0 mb, DN 150 mm na długości L=25,0 mb;
5.3. Zakres rzeczowy dla zlewni nr III obejmuje:
•      budowę sieci kanalizacyjnej i przebudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej metodą wykopu otwartego z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC litego klasy SN  8 o średnicy DN 315 mm na długości L=72,0 mb, DN 250 mm na długości L=116,5 m oraz DN 200 mm na długości L=114,0 mb;
•      mechaniczne czyszczenie kanałów sanitarnych o średnicy DN 250 mm;
•      renowację metodą bezwykopową sieci kanalizacji sanitarnej rurami PVC klasy SN 8 o średnicy DN 200 mm i długości L=80,0 mb;
•      zamontowanie na sieci kanalizacyjnej 6 szt. studni betonowych z kręgów łączonych na uszczelkę gumową o średnicy 1200 mm bez komina złazowego zwieńczone żelbetowymi płytami pokrywowymi i włazami żeliwnymi na zatrzask klasy D-400 w ulicach i parkingach oraz klasy B-125 w chodnikach i terenach zielonych zgodnie z dokumentacją projektową (zewnętrzne powierzchnie betonowe zabezpieczone antykorozyjnie masami bitumicznymi);
•      zamontowanie na sieci kanalizacyjnej 12 szt. studzienek kontrolnych z tworzywa sztucznego o średnicy 400 mm zwieńczonych włazami żeliwnymi klasy D-400 w ulicach i parkingach oraz klasy B-125 w chodnikach i terenach zielonych zgodnie z dokumentacją projektową;
•      wykonanie 2 szt. przepadów zewnętrznych z rur PVC klasy S o średnich DN 200 mm o łącznej długości L=3,0 mb;
•      przejścia rur kanalizacyjnych przez ścianki studzienek betonowych i kontrolnych przy użyciu tulei ochronnych z uszczelką wargową zapewniającą szczelność systemu kanalizacyjnego;
•      pompowanie ścieków na przełączeniach przyłączy i przekładkach kanałów;
•      demontaż kompletnych betonowych studzienek rewizyjnych o średnicy 1200 mm – 13 kpl.
•      zabetonowanie betonem klasy C8/10 istniejących kanałów sanitarnych o średnicy DN 200 mm na długości L=246,0 mb oraz DN 150 mm na długości L=32,0 mb;
5.4. W ramach budowy nowej sieci kanalizacji sanitarnej obejmującej zlewnię nr I, II i III, w zakres których ujęte są kanały z rur PVC klasy SN 8 o średnicy DN 160 mm wykonawca dokona przełączenia wszystkich przyłączy dotychczasowych odbiorców do nowej sieci zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonawca załączy do oferty dodatkowy kosztorys ofertowy za wykonanie przebudowy istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków na terenie osiedla mieszkaniowego z ceną ofertową osobno dla każdego przyłącza.
5.5. Rury sieci kanalizacyjnej układane na podsypce i obsypce z piasku drobno, średnio lub gruboziarnistego. Zasypka wykopu piaskiem z zagęszczeniem warstwami do 1,0 skali Proktora.
5.6. Materiały z demontażu elementów istniejącej kanalizacji sanitarnej wykonawca wywiezie na składowisko odpadów.
5.7. Roboty budowlane prowadzone będą w drogach gminnych (miejskich), drodze krajowej oraz w wewnętrznych drogach dojazdowych i posesjach prywatnych na terenie osiedla stanowiące własność Wspólnot Mieszkaniowych.
5.8. Wykonawca złoży oświadczenie o przyjęciu na siebie zobowiązania pozostawienia po zakończeniu budowy terenu w stanie takim samym jaki był przed rozpoczęciem robót m.in.: stan drzew, krzewów, nawierzchni dróg i chodników oraz ogólny porządek.
6.    Wymagania dodatkowe
6.1. Wykonawca złoży oświadczenie, że wszyscy pracownicy wykonawcy oraz podwykonawcy zatrudnieni przy realizacji ww. zadania, będą posiadać aktualne badania lekarskie oraz aktualne szkolenie BHP.
6.2. Wykonawca złoży oświadczenie o stosowaniu na budowie wyłącznie takiego sprzętu, który posiada aktualne badania techniczne, właściwe dla danego rodzaju sprzętu.
6.3. Wykonawca przyjmie na siebie zobowiązanie składania wniosków materiałowych do zatwierdzenia przez inwestora na co najmniej 1 tydzień przed terminem wbudowania materiału.
6.4. Wykonawca opracuje projekt czasowej organizacji ruchu w drogach publicznych oraz uzgodni zajęcie dróg dojazdowych, ciągów komunikacyjnych i terenów prywatnych na terenie osiedla z Wspólnotami Mieszkaniowymi, Wojskową Agencją Mieszkaniową, Urzędem Miasta (Przedszkole Publiczne Nr 6), Dowódcą Ośrodka Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, PHU „Partner” Sp. jawna i innych właścicieli nieruchomości i budynków zlokalizowanych na terenie inwestycji.
6.5. Wykonawca na okres budowy wniesie kaucję za zajęcie dróg dojazdowych stanowiących własność Wojskowej Agencji Mieszkaniowej zgodnie z umową o udostępnieniu terenu nr 148/OWN/2014 z dnia 11.09.2014r. oraz zachowa wszelkie warunki i zasady zajęcia terenu na czas prowadzenia robót wynikające z tej umowy –roboty zakończone zostaną do dnia 30.09.2015r. 
6.6. Wykonawca dokona geodezyjnego wytyczenie trasy sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy przed przystąpieniem do robót budowlanych.   
6.7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą oraz dokumentację powykonawczą wybudowanej oraz przebudowanej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Warszawska 250 w Mińsk Mazowieckim.
6.8. Wykonawca dokona inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacji sanitarnej w uzgodnieniu i pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego i służb technicznych Zamawiającego.
6.9. Roboty budowlane składające się na przedmiot zamówienia należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót.
6.10.Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
6.11.W projektach budowlanych mogą występować nazwy własne materiałów i nazwy producentów, które należy rozumieć jako określenie standardów. Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych producentów o parametrach równoważnych lub wyższych niż przewiduje projekt budowlany. Wszelkie koszty wynikające z tytułu rozwiązań zamiennych ponosi Wykonawca.
7.    W cenie ofertowej wykonawca uwzględni:
7.1. Koszty wszystkich elementów ujętych w przedmiarach robót (pozycje przedmiaru robót nie uwzględnione w kosztorysie ofertowym, uważane będą przez Zamawiającego jako elementy, które zostały policzone w innych pozycjach);
7.2. Koszty pompowania ścieków na czas okresowego wyłączenia odcinków istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy do budynków. 
7.3. Koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu.
7.4. Koszty inspekcji TV wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.
7.5. Obsługę geodezyjną w tym inwentaryzację powykonawczą sieci kanalizacji sanitarnej.
7.6. Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej.
7.7. Koszty zużytej energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy.
7.8. Koszty kaucji zajęcie dróg dojazdowych stanowiących własność Wojskowej Agencji Mieszkaniowej wynikające z umowy o udostępnieniu terenu nr 148/OWN/2014 z dnia 11.09.2014r.
8.    Szczegółowy zakres robót budowlanych zawiera:
8.1. Projekty budowlane.
8.2. Przedmiary robót.
8.3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
 
V. Oferty częściowe i wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
 
VI. Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający dopuszcza zamówienia uzupełniające – roboty dodatkowe. Zamawiający na podstawie art. 55 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających (dodatkowych) nie objętych zamówieniem podstawowym stanowiące nie więcej niż 50 % wartości realizowanego zamówienia.
 
VII. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obwiązek posiadania takich uprawnień, w tym celu: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga udokumentowania posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia , w tym celu:
a)    Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie wykonał co najmniej dwie odrębne roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy nie mniejszej niż 200 mm i wartości netto robót nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN każda z robót budowlanych.
b)    Wykonawca przedłoży wykaz osób, które będą wykonywać lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nie czynności. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował kierownikiem budowy posiadającym co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi będącymi przedmiotem zamówienia (po uzyskaniu uprawień) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych uprawniające do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do nadzorowania robót budowlanych objętych niniejszym postępowaniem przetargowym
c)    Wykonawca przedstawi oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tym celu:
a)    Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, tym celu:
a)    Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda od wykonawcy złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale X SIWZ.
 
VIII. Termin wykonania.

Planowany termin wykonywania zamówienia do dnia 30.11.2015r.
 
IX. Wadium.
Ustala się wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy PLN).
Wykonawca wnosi wadium:
1. w pieniądzu na konto lub w kasie Zamawiającego.
2. w poręczeniach lub gwarancjach bankowych.
3. w gwarancjach ubezpieczeniowych.
 
X. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie.
1.    Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a.  zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
 b. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2.    Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryteria:
1)  Kc - Cena oferty brutto – waga 95%
2)  Kg - Okres gwarancji – waga 5%
Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru:
K = Kc + Kg
K – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w obu kryteriach
Kc – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „cena oferty brutto”
Kg – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „okres gwarancji”
2.1 Kryterium „cena oferty brutto”
Kc= [C : Cb] x 95 pkt
Gdzie:
Kc – Kryterium cena oferty brutto
C – Cena najniższa oferty brutto
Cb – Cena brutto badanej oferty
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 95 punktów.
2.2 Kryterium „okres gwarancji”
Kg= [Gb :G] x 5 pkt
Kg – Kryterium „okres gwarancji”
Gb – Okres gwarancji na roboty budowlane związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w ofercie badanej, liczony w miesiącach od daty zakończenia i odbioru robót
G – Najdłuższy okres gwarancji na roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia zaoferowany w postępowaniu, liczony w miesiącach
Najkrótszy okres gwarancji wymagany na roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego to 36 miesięcy;
Najdłuższy okres gwarancji wymagany na roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego to 48 miesięcy.
Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma maksymalną liczbę 5 punktów.
 
Oferty z okresem gwarancji  ≥ 4 lat (48 miesięcy) otrzymają 5 punktów.
Gwarancja liczy się od daty ostatecznego, bezusterkowego, protokolarnego odbioru robót.
W przypadku braku podania okresu gwarancji w ofercie, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 64 pkt. 2 Regulaminu.
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.
3.    Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
4.    W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczania podatku VAT na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i który w Formularzu Oferty poda cenę z zerową stawką VAT, Zamawiający na etapie oceny i porównywania ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT.
 
XI. Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim przy ul. Tuwima 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki,  pok. 4 (sekretariat) do dnia 15.05.2015r. do godz. 10:00.
 
XII. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim przy ul. Tuwima 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki,  pok. 4 w dniu 15.05.2015r. o godz. 10:00.

Załączniki:
Zawiadomienie o wyborze oferty.

metryczka


Opublikował: Grzegorz Komuda (29 kwietnia 2015, 10:55:20)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Komuda (26 czerwca 2015, 08:34:08)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1847