Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (152)  |  Przetargi unieważnione (29)

zamówienie na:

Dostawa paliwa - oleju napędowego do urządzenia przenośnego dozującego paliwo zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PT/TP-2/15
wartość: powyżej 30000 euro
termin składania ofert: 4 maja 2015  11:00
wynik postępowania: Zakończone 

 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Tuwima 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki
O G Ł A S Z A
WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI POWYŻEJ 30 000 EURO NA USŁUGĘ PN.:
DOSTAWA PALIWA – OLEJ NAPĘDOWY DO URZĄDZENIA NAZIEMNEGO DOZUJĄCEGO PALIWO ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIŃSKU MAZOWIECKIM
I.            Nazwa i adres zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
ul. Tuwima 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki
gmina Mińsk Mazowiecki, powiat miński, województwo Mazowieckie
strona internetowa:  www.pwikminsk.pl, www.bip.pwikminsk.pl
tel.: /25/ 758 58 60 lub /25/ 759 69 64, faks: /25/ 758 67 12
e-mail: biuro@pwikminsk.pl
II.            Tryb zamówienia:
Zamówienie prowadzone  jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro - zamówienie sektorowe. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z obowiązującym Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim.
III.            Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.pwikminsk.pl oraz w siedzibie Zamawiającego Pion Techniczno-Inwestycyjnym PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim ul. Tuwima 1 pok. 6 
tel. /025/ 758-58-60 wew. 37 lub /025/ 758-67-12.
Udostępnienie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest bezpłatne. Zamawiający przekazuje wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.
IV.            Opis przedmiotu zamówienia:
1)      Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa – oleju napędowego do urządzenia naziemnego dozującego paliwo zlokalizowanego na terenie Oczyszczalni Ścieków w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Aureliusza Chróścielewskiego 1.
Dostawa paliwa – oleju napędowego będzie realizowana do urządzenia naziemnego o pojemności 5000 litrów.
2)      Wymagania szczegółowe przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia – olej napędowy powinien spełniać wymagania normy europejskiej dotyczącej oleju napędowego do pojazdów samochodowych wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym: PN-EN 590:2013-12 oraz wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 09 grudnia 2008 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych
(Dz. U. z 2013.1058 j.t.).
Zamawiający określa, że pierwsze tankowanie odbędzie się po podpisaniu umowy z dostawcą paliwa. Pierwsze tankowanie urządzenia naziemnego – do pełna tj. 5000 litrów.
Następne tankowania – uzależnione będą od bieżących potrzeb Zamawiającego i będą realizowane przez Wykonawcę w ciągu 2 dni od pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego za pomocą fax-u lub drogą elektroniczną.
Zamawiający przewiduje roczne zapotrzebowanie na przedmiot zamówienia – około 30000 litrów.
W cenie ofertowej należy ująć: jednostkowy koszt 1 litra oleju napędowego (cena netto).
V.            Oferty częściowe i wariantowe:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
VI.            Termin wykonania zamówienia:
Planowany termin wykonywania zamówienia: na okres 12 miesięcy tj. od 08 maja 2015 roku do dnia 07 maja 2016 roku.
VII.            WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.        O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1.            posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2.            posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.3.            znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4.            nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zapisami rozdziału VII punkt 2.
2.        Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się:
2.1.      wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2.2.      wykonawców, z którymi zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5 % wartości umowy;
2.3.      wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
2.4.      wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2.5.      osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
2.6.      spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
2.7.      spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
2.8.      spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
2.9.      osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
2.10.    podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
2.11.    wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
2.12.    wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.
2.13.    wykonawców, którzy bezpośrednio wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
2.14.    wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik postępowania;
2.15.    wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy;
2.16.    wykonawców, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zmianami) złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3.                  Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a)      jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
b)      jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
c)      zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
d)      jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
VIII.            Informacja na temat wadium:
Zamawiający ustala wadium w wysokości 2121 zł (słownie: dwa tysiące sto dwadzieścia jeden
złotych). Wymagania dotyczące wniesienia wadium określone zostały w punkcie X Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
IX.            Kryterium oceny ofert i ich znaczenie:
Najniższa cena oferowana - 100%
Oferta, która przedstawia najniższą cenę oferowaną ze wszystkich ofert zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną kolejno sklasyfikowane ceną rosnącą (wyższą) w odniesieniu do badanej oferty z najniższą ceną.
X.            Miejsce i termin składania ofert:
Pisemną ofertę można składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„Oferta: Dostawa paliwa – oleju napędowego – nie otwierać przed 04.05.2015 r. godzina 11:00” w terminie do dnia 04 maja 2015 roku, do godziny 1100 osobiście w pokoju numer 4 lub przesłać pocztą na adres PWiK Sp. z o.o.  ul. Juliana Tuwima 1,
05-300 Mińsk Mazowiecki. Liczy się data i godzina wpływu oferty do kancelarii Przedsiębiorstwa.
XI.            Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim przy ul. Tuwima 1,
05-300 Mińsk Mazowiecki,  pokój numer 6 w dniu 04 maja 2015 roku, o godz. 11:00.
 
Mińsk Mazowiecki, dnia 16 kwietnia 2015 r.
 
Załączniki:
·         SIWZ.pdf (3725kB) pdf Załącznik 1.pdf (376kB) pdf Załącznik 2.pdf (258kB) pdf Umowa.pdf (1447kB) pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (403kB) pdf

metryczka


Opublikował: Sławomir Zduńczyk (20 kwietnia 2015, 14:19:29)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zduńczyk (11 maja 2015, 07:28:24)
Zmieniono: Zakończone

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1157