Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (152)  |  Przetargi unieważnione (29)

zamówienie na:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dr Jana Huberta w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PT/TP-1/15
wartość: powyżej 30 000 Euro
termin składania ofert: 4 maja 2015  10:00
wynik postępowania: Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego "Melbud" Sp. z o.o. ul. Karowa 25; 08-110 Siedlce. Cena brutto oferty: 243 682,64 PLN 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tuwima 1 05-300 Mińsk Mazowiecki

O G Ł A S Z A


WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI POWYŻEJ 30 000 EURO NA ROBOTY BUDOWLANE PN.:
 
„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. DR. JANA HUBERTA
W MIŃSKU MAZOWIECKIM"

 
I.         Nazwa i adres zamawiającego.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
ul. Tuwima 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki
gm. Mińsk Mazowiecki, powiat miński, woj. mazowieckie
strona internetowa:  www.pwikminsk.pl, www.bip.pwikminsk.pl
tel.: /25/ 758 58 60 lub /25/ 759 69 64, faks: /25/ 758 67 12, e-mail: biuro@pwikminsk.pl
 
II.        Tryb zamówienia.
Zamówienie prowadzone  jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro - zamówienie sektorowe. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim.
 
III.      Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.bip.pwikminsk.pl oraz w siedzibie Zamawiającego Pion Techniczno-Inwestycyjnym PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim ul. Tuwima 1 pok. 5  tel. /025/ 759 6964. Wersja papierowa specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie udostępniana Wykonawcy na podstawie wcześniej złożonego wniosku. Koszt jednej strony SIWZ:1,00 PLN.
 
IV.       Opis przedmiotu oraz wielkości zamówienia.
1.    Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. dr Jana Huberta na terenie miasta Mińsku Mazowieckim i gminy Mińsk Mazowiecki w miejscowości Karolina wraz z przełączeniem do nowej sieci dotychczasowych odbiorców.
Kod CPV: 45 232 400-6 – Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych.
2.    Wymagania szczegółowe:
•      Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy DN 315 mm z rur litych PVC klasy SN 8 na długość 264,94 mb.    
•      Przełączenie do nowej sieci kanalizacyjne na odcinku od S ist. do S8 przyłączy dotychczasowych odbiorców w ilości 11 sztuk. W ramach przełączeń wybudowane zostaną nowe odcinki przyłączy lub zostaną skrócone istniejące zgodnie z dokumentacją projektową.
•      Podłączenia przyłączy do studni rewizyjnych rurami z litego PVC klasy SN 8 o średnicy 160 mm. Na przełączeniach zostaną zastosowane przepady zewnętrzne.
•      Na sieci zamontowane zostaną studzienki rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1200 mm łączonych przy pomocy uszczelki gumowej z betonu klasy C40/50, mrozoodporności F150 i wodoszczelności W8 z zamontowanymi stopniami kanałowymi, podstawa studni dennica monolityczna i zintegrowanymi szczelnymi przejściami – 8 kpl.
•      Studzienki rewizyjne z kręgów betonowych zwieńczone żelbetową pokrywą nastudzienną 1400/1200 mm z betonu C 35/45 grubości 150 mm z włazem żeliwnym o średnicy DN 600 mm klasy D-400 – 8 szt.
•      Rury kanalizacyjne układane na podsypce gr. 10 cm i obsypce z piasku drobno lub średnioziarnistego. Zasypka wykopu przy uwzględnieniu wymiany gruntu na piaszczysty z zagęszczeniem do wskaźnika 0,98 % ZMP.
•      Wykonanie sieci kanalizacyjnej i przyłączy metodą wykopu otwartego.
•      Likwidacja istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 mm przez zabetonowanie kanału chudym betonem oraz rozebranie 6 szt. studni rewizyjnej ok. 1,0 m poniżej terenu. Pozostałą część studni zostanie zasypana piskiem drobno lub średnioziarnistym z zagęszczeniem warstwami do wskaźnika 0,98 % ZMP.
•      Materiały z demontażu istniejącej kanalizacji sanitarnej zostaną przekazane protokólarnie Zamawiającemu.
•      Średnia głębokość posadowienia sieci kanalizacyjnej wynosi: 3,85 m.
•      Roboty budowlane będą prowadzone w drodze powiatowej o nawierzchni asfaltowej i drodze gminnej z utwardzeniem trylinką z miejscowym utwardzeniem nawierzchnią asfaltową.
•      Odtworzenia nawierzchni drogowych do stanu pierwotnego.
•      Do odbioru sieci kanalizacyjnej wykonana zostanie inspekcja TV.
3.    W cenie ofertowej należy ująć:
•      Wszystkie elementy ujęte w przedmiarze robót (pozycje przedmiaru robót nie uwzględnione w kosztorysie ofertowym, uważane będą przez Zamawiającego jako elementy, które zostały policzone w innych pozycjach);
•      Koszty pompowania ścieków. 
•      Koszty opracowania projektu organizacji ruchu.
•      Koszty inspekcji TV wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.
•      Obsługę geodezyjną w tym inwentaryzację powykonawczą sieci kanalizacji sanitarnej.
•      Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej.
•      Koszty zużytej energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy.
4.    Szczegółowy zakres robót zawiera:
•      Projekt budowlany.
•      Przedmiar robót.
•      Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
 
V.       Warunki udziału w postępowaniu
1.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, w tym celu:
a)    Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, w tym celu:
a)    Wykonawca przedłoży wykaz osób, które będą wykonywać lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, także zakresu wykonywania przez nie czynności.
b)    Wykonawca przedstawi oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.
c)    Wykaz wykonanych robót budowlanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Wykonawca wykaże wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy nie mniejszej niż 200 mm metodą wykopu otwartego w drogach publicznych o wartości netto nie mniejszej niż 200 000,00 PLN.
d)    Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji wymaganych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawca w tej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie, z którego musi jednoznacznie wynikać szczegółowy zakres dysponowania wykonawcy zasobami innych podmiotów m.in.: wiedzą i doświadczeniem, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, potencjałem techniczny i zdolnością finansową lub ekonomiczną. Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów to dokumenty (poświadczenia, opinie i referencje) potwierdzające, że roboty ujęte w „wykazie wykonanych usług” zostały wykonane należycie muszą być wystawione na ten podmiot.
1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tym celu:
a)    Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
1.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zapisami pkt. IX.2 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tym celu:
a)    Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

VI.        Oferty częściowe i wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
 
VII.       Termin wykonania zamówienia.
Planowany termin wykonywania zamówienia do dnia 31.08.2015r.
 
VIII.     Informacja na temat wadium.
Ustala się wadium w wysokości 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysiące PLN).
Wykonawca wnosi wadium:
1. w pieniądzu na konto lub w kasie Zamawiającego.
2. w poręczeniach lub gwarancjach bankowych.
3. w gwarancjach ubezpieczeniowych.
 
IX.    Kryterium oceny ofert i ich znaczenie.
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium: ceny. Jest to jedyne kryterium, na podstawie którego będą oceniane oferty. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego cena podana w Formularzu Oferty będzie najniższa. Zasady wyliczenia matematycznego podane zostały w SIWZ.
 
X.       Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim przy ul. Tuwima 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki,  pok. 4 (sekretariat) do dnia 04.05.2015r. do godz. 10:00.
 
XI.      Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim przy ul. Tuwima 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki,  pok. 5 w dniu 04.05.2015r. o godz. 10:00.
 
XII.      Załączniki.

        zawiadomienie o wyborze oferty.pdf (398kB) pdf

metryczka


Opublikował: Grzegorz Komuda (16 kwietnia 2015, 13:07:17)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Komuda (10 czerwca 2015, 11:07:13)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1520