zamówienie na:

Remont sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Stefana Okrzei na odcinku od ul. Mikołaja Kopernika do ul. Tadeusza Kościuszki w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PT/TP-12/14
wartość: powyżej 30 000 Euro
termin składania ofert: 28 października 2014  10:00
wynik postępowania: Zakład Usługowo-Handlowy "OpolKan Service" mgr inż. Tomasz Mazur, ul. Prudnicka 24; 47-300 Krapkowice. Cena netto wykonania przedmiotu zamówienia wynosi: 76 760,14 PLN. 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tuwima 1 05-300 Mińsk Mazowiecki
 
O G Ł A S Z A
 
WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI POWYŻEJ 30 000 EURO NA ROBOTY BUDOWLANE:

REMONT SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. STEFANA OKRZEI NA ODCINKU
OD UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA DO UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
W MIŃSKU MAZOWIECKIM 

 
I.         Zamawiający.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
ul. Tuwima 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki
gm. Mińsk Mazowiecki, powiat miński, woj. mazowieckie
strona internetowa:  www.pwikminsk.pl, www.bip.pwikminsk.pl
tel.: /25/ 758 58 60 lub /25/ 759 69 64, faks: /25/ 758 67 12
e-mail: biuro@pwikminsk.pl
 
II.        Tryb zamówienia.
Zamówienie prowadzone  jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro - zamówienie sektorowe. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim.
 
III.      Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.bip.pwikminsk.pl oraz w siedzibie Zamawiającego Pion Techniczno-Inwestycyjnym PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim ul. Tuwima 1 pok. 6  tel. /025/ 758-58-60 wew. 37 lub /025/ 758-67-12. Specyfikację istotnych warunków zamówienia jest bezpłatna.
 
IV.       Przedmiot zamówienia.
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest remont sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Stefana Okrzei na odcinku od ul. Mikołaja Kopernika do ul. Tadeusza Kościuszki w Mińsku Mazowieckim.  Kanał sanitarny w ul. Stanisława Okrzei został wybudowany z rur betonowych, których stan techniczny pod wpływem środowiska agresywnego uległ pogorszeniu. Roboty remontowe mają na celu przywrócenie stanu pierwotnego kanału sanitarnego oraz wyeliminowanie infiltracji wód gruntowych oraz opadowych poprzez nieszczelności w kręgach studziennych i na złączeniach rur kanalizacyjnych

2.    Wymagania szczegółowe przedmiotu zamówienia:
a) Remont kanału sanitarnego o średnicy DN 200 mm i DN 250 mm z rur betonowych przewiduje się wykonać technologią bezwykopowej renowacji rurociągów przy z zastosowaniu metody krakingu statycznego o długości 202,0 mb oraz metodą reliningu o długości 43,0 mb przy użyciu „Krótkich Modułów Rurowych” z PVC o średnicy DN 200x9,6 mm i długości L=500 mm.
b) Remont kapitalny 8 sztuk betonowych studnie rewizyjnych o średnicy 1000 mm poprzez uzupełnienie ubytków betonowych w kręgach i kinetach studni oraz uszczelnienie połączeń kręgów i przejść rur kanału i przykanalików przez ścianki studni przy zastosowaniu mas cementowych
c) Obsadzenie stopni włazowych w 4-ech studniach rewizyjnych.
d) Wykonanie robót budowlanych metodą bezwykopową po trasie istniejącej sieci kanlizacyjnej.
e) Roboty budowlane będą prowadzone w drodze gminnej o nawierzchni asfaltowej.
f) Uporządkowanie terenu wraz z wywiezieniem powstałych odpadów składowisko.
g) Pompowanie ścieków (jeżeli wystąpi taka konieczność).
h) Wykonanie inspekcji TV odcinka nowego kanału sanitarnego.
 
3.    W cenie ofertowej należy ująć:
· koszty pompowania ścieków. 
· koszty opracowania projektu organizacji ruchu oraz za zajęcie pasa drogowego;
· koszty wykonania inspekcji TV kanału sanitarnego;
· koszty zużytej energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy.
 
V.        Oferty częściowe i wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
 
VI.       Termin wykonania.
Planowany termin wykonywania zamówienia do dnia 22.12.2014r.
 
VII.     Wadium.
Ustala się wadium w wysokości 2 000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych).
Wykonawca wnosi wadium:
1. w pieniądzu na konto lub w kasie Zamawiającego.
2. w poręczeniach lub gwarancjach bankowych.
3. w gwarancjach bankowych.

VIII.    Kryterium oceny ofert i ich znaczenie.
Najniższa cena oferowana - 100%
Oferta, która przedstawia najniższą cenę oferowaną ze wszystkich ofert zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną kolejno sklasyfikowane ceną rosnącą (wyższą) w odniesieniu do badanej oferty z najniższą ceną.
 
IX.       Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim przy ul. Tuwima 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki,  pok. 4 (sekretariat) do dnia 28.10.2014r. do godz. 10:00.
 
X.        Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim przy ul. Tuwima 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki,  pok. 4 w dniu 28.10.2014r. o godz. 10:00.
 
 
Załączniki:
   Wyjaśnienia do SIWZ:

Zawiadomienie o wyborze oferty

metryczka


Opublikował: Grzegorz Komuda (13 października 2014, 15:47:15)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Komuda (13 listopada 2014, 11:00:51)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1858