zamówienie na:

Sukcesywną dostawę polimeru w postaci płynnej do odwadniania osadów poddanych fermentacji metanowej i osadów nadmiernych na potrzeby oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim.

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PT/TP-6/14
wartość: powyżej 14 000 Euro
termin składania ofert: 1 lipca 2014  12:00
wynik postępowania: Kemipol Sp. z o.o. 72-010 Police ul. Kuźnicka 6. Koszt dostawy polimeru netto: 388 603,74 zł przy cenach netto jednostkowych polimeru do odwadniania 8,17 zł/kg i polimeru do zagęszczania 7,47 zł/kg. 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tuwima 1 05-300 Mińsk Mazowiecki
 
O G Ł A S Z A
 
WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI POWYŻEJ 14 000 EURO – ZAMÓWIENIE SEKTOROWE NA:
 
Sukcesywną dostawę polimeru w postaci płynnej do odwadniania osadów  poddanych fermentacji metanowej i osadów nadmiernych
na potrzeby oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim.

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa polimeru w postaci płynnej w ilości ok. 30,0 Mg/rok do odwadniania osadów poddanych fermentacji metanowej oraz polimeru w postaci płynnej w ilości ok. 5,0 Mg/rok do odwadniania osadów nadmiernych.
2. Dostawa przedmiotu zamówienia realizowana będzie na teren oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim przy ul. Chróścielewskiego 1. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie na podstawie pisemnego zgłoszenia zapotrzebowania na produkt do odwadniania osadów poddanych fermentacji metanowej lub odwadniania osadów nadmiernych.
3. Koszty dostawy polimeru i odbioru opakowań pustych będą wliczone w cenę zakupu. Flokulant do odwadniania musi być dostarczany w postaci paleto- pojemników o objętości 1m3. Każdorazowa dostawa musi zawierać aktualną kartę charakterystyki towaru.
4. Charakterystyka osadów do odwadniania oraz wymagane parametry odwodnionego osadu podana została w SIWZ.
5. Warunkiem uczestnictwa Wykonawcy w przetargu jest przeprowadzenie prób technicznych oferowanego polimeru wg. wytycznych podanych w SIWZ. Próby techniczne na terenie oczyszczalni ścieków będą przeprowadzone po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego faksem lub pocztą elektroniczną.
6. Wyniki prób zostaną przedstawione Zamawiającemu w postaci Protokołu badania technicznego - załącznik nr 2 do SIWZ
7. Pobór próbek i analizy zostaną przeprowadzone jednocześnie przez  laboratorium  Zamawiającego i Wykonawcę.
8.  Próbki do analiz zostaną pobrane trzykrotnie w czasie trwania testu:
·       I próba po 0,5h stabilnej  pracy maszyny,
·       II próba po 1h stabilnej pracy maszyny,
·       III próba po 2h stabilnej pracy maszyny.
Minimalna wielkość próbki do analizy - 50g do analizy w suszarce, 10g do analizy na wago-suszarce
9.  Wszystkie wyniki analiz zostaną zapisane w Protokole badania technicznego – załącznik nr 3 do SIWZ i poddane weryfikacji.
10.  Polimery użyte do przeprowadzenia prób technologicznych muszą posiadać takie same właściwości odwadniające jak oferowane produkty handlowe. Zamawiający zastrzega sobie przed podpisaniem umowy zakup 2Mg wybranych polimerów.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
Termin wykonania dostaw: od 01.10.2014r do 30.09.2017r.

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.  Specyfikację można uzyskać w Pionie Techniczno-Inwestycyjnym PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim ul. Tuwima 1 pok. 6  tel. /025/ 758-58-60 wew. 37 lub /025/ 758-67-12.Specyfikację istotnych warunków zamówienia jest bezpłatna.
 
Termin składania i otwarcia ofert:
Oferty należy składać w PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim ul. Tuwima 1 pok. 4 do dnia 01.07.2014r. do godz. 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 01.07.2014r. o godz. 12:00 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim ul. Tuwima 1 pok. 4.
 
Wadium
Ustala się wadium w wysokości: 5 000,00 /słownie: pięć tysięcy złotych/.

Załączniki:


metryczka


Opublikował: Grzegorz Komuda (16 czerwca 2014, 13:10:52)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Komuda (11 lipca 2014, 11:14:32)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2616